Lionbridge offentliggør årsregnskab for 2014 med en omsætning på USD 490,6 mio., en GAAP EPS på USD 0,13 og en ikke-GAAP EPS på USD 0,41

Giver mulighed for at øge omsætningen med ca. 18-20 % ikke-GAAP indtjening i 2015 med 50-60 %, hvilket afspejler organisk vækst og fordelene ved virksomhedens opkøb af CLS Communication

WALTHAM, Mass. – 5. februar 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), offentliggjorde i dag de økonomiske resultater for fjerde kvartal samt årsregnskabet for 2014.

Nøgletal for regnskabsåret 2014:

 • Omsætning på USD 490,6 mio., en stigning på USD 1,4 mio. eller 0,3 % i forhold til regnskabsåret 2013. Når der ses bort fra omsætningen fra virksomhedens største kunde, steg omsætningen i regnskabsåret 2014 med USD 18,0 mio. eller 5 % på årsbasis.
 • GAAP-nettoresultat på USD 8,1 mio. eller USD 0,13 pr. aktie baseret på 63,0 mio. fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. Dette skal sammenlignes med et GAAP-nettoresultat på USD 11,6 mio. eller USD 0,19 pr. udvandet aktie i fjerde kvartal 2013.
 • Ikke-GAAP-korrigeret indtjening på USD 25,5 mio. eller USD 0,41 pr. aktie. Virksomheden definerer ikke-GAAP-korrigeret indtjening som nettoresultatet eksklusive fusions-, omstrukturerings- og opkøbsrelaterede udgifter, omkostninger til nedskrivninger af aktiver, aktiebaseret honorering og amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.
 • Likviditet fra driften på USD 20,5 mio.
 • Kassebeholdning på USD 36,9 mio.
 • I årets løb opkøbte virksomheden i henhold til sit aktietilbagekøbsprogram 1,1 mio. stamaktier til en samlet købspris på USD 5,9 mio.

Højdepunkter for regnskabsåret 2014:

 • Over 20 nye kundeaftaler med verdensførende virksomheder i forskellige sektorer, blandt andet e-handel, forbrugsvarer, rådgivning, luftfart, bilbranchen, spil, teknologi og underholdning, telekommunikation og medicinalindustrien.
 • En fireårig aftale med et stort medicinalfirma, som anslås at generere mere end USD 80 mio. i løbet af de fire år, aftalen løber.
 • Opkøb af CLS Communication, en markedsførende leverandør af oversættelsesløsninger til kunder i den finansielle, industrielle og offentlige sektor. Lionbridge fuldførte opkøbet af CLS Communication den 7. januar 2015 for 71,8 mio. schweizerfranc eller 71,4 mio. amerikanske dollars. Lionbridge gentog sin forventning om, at CLS vil bidrage med ca. USD 80 mio. i omsætning og ca. USD 0,10 i ikke-GAAP-indtægter i regnskabsåret 2015, afhængig af timingen af synergier samt skatteforhold.
 • Fortsat vellykket skalering af de globale marketingaktiviteter, der skal hjælpe globale marketingchefer med styring og optimering af digitale marketingkampagner på internationale markeder.
 • Skalering af Lionbridge onDemand - en selvbetjeningsportal til kunder der har mindre og lejlighedsvise oversættelsesopgaver.

"Selvom vores største kunde mindskede sine udgifter med USD 17 mio., formåede vi fortsat at levere en solid vækst blandt de fleste af vores største kunder, udvide vores nye forretningsfremgang, accelerere vores strategi for vertikal markedsudvidelse, øge vores bruttofortjeneste og generere stærk likviditet", udtaler Rory Cowan, CEO hos Lionbridge. "I 2015 ser det ud til, at den organiske vækst stiger yderligere. Vores største kunde ser ud til at have stabiliseret sig på det nuværende omsætningsniveau. I modsætning til de fleste virksomheder i USA favoriserer vores indtjeningsmodel på fordelagtig vis amerikanske dollars. Vi er godt på vej til at se de planlagte synergier ved opkøbet af CLS. Dermed forventer vi fortsat organisk vækst af omsætning, indtjening og likviditet i 2015 samt et stærkt omsætnings- og indtjeningsbidrag fra CLS".

Højdepunkter for fjerde kvartal, som sluttede 31. december 2014:

 • Omsætning på USD 119,7 mio., et fald på USD 7,8 mio. i forhold til fjerde kvartal 2013, hvilket afspejler en nedgang på USD 11,1 mio. på årsbasis fra virksomhedens største kunde.
 • GAAP-nettotab på USD 1,2 mio. eller USD (0,02) pr. aktie baseret på 59,8 mio. gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. Dette skal sammenlignes med et GAAP-nettoresultat på USD 6,1 mio. eller USD 0,10 pr. udvandet aktie i fjerde kvartal 2013.
 • Ikke-GAAP-korrigeret indtjening på USD 6,1 mio. eller USD 0,10 pr. aktie. Virksomheden forventede en omsætning for første kvartal 2015 på USD 132-140 mio., hvilket afspejler de aktuelle valutaforhold.

Virksomheden udtrykte også forventninger om en omsætningsfremgang på 18-20 % for regnskabsåret 2015 samt en vækst i ikke-GAAP-indtægterne på 50-60 % på årsbasis, afhængig af valuta samt timingen af synergier og skatteforhold.

Lionbridges ledelse afholder telefonmøde kl. 9.00 her til morgen for at drøfte kvartalsresultatet og andre emner, herunder forventninger til fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man ringe til 888-790-1711 inden for USA og 517-308-9317 uden for USA. Adgangskoden til mødet er "Lionbridge". Telefonmødet er også tilgængeligt på siden med finansielle begivenheder i afsnittet med investorrelationer på Lionbridges hjemmeside på www.lionbridge.com.

Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP

I denne meddelelse vises virksomhedens korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie ikke i henhold til generelt anerkendte amerikanske regnskabsprincipper (GAAP), og resultaterne er ikke beregnet til brug i stedet for GAAP-præsentationer af driftsresultater. Disse tal vises, da ledelsen mener, at de kan give investorer supplerende oplysninger om resultatet fra vores grundlæggende forretningsaktiviteter. "Korrigeret resultat" og "Korrigeret resultat pr. aktie (EPS)" er nøgletal uden for GAAP og skal ikke betragtes som alternativer til GAAP-nøgletal for resultatet. Ledelsen vurderer, at de bedst sammenlignelige finansielle GAAP-nøgletal for disse tal er nettoresultat og udvandet nettoresultat pr. aktie og har i slutningen af denne meddelelse afstemt GAAP-nettoresultatet med det korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Ved at udnytte vores innovative cloudteknologiplatforme og vores globale crowdteam, der består af over 100.000 cloudbaserede samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som omfatter risici og usikkerheder, blandt andet om forventet efterspørgsel efter virksomhedens produkter, forventede økonomiske resultater, forventet omsætnings- og overskudsstigning samt takt og styrke af en sådan vækst i regnskabsåret 2015, de fremtidige indtægtsmuligheder i forbindelse med vores nylige fireårige aftale med en stor medicinalvirksomhed, den forventede stabilisering af indtjeningen fra vores største kunde samt de forventede fordele ved opkøbet af CLS. Disse fremadskuende udtalelser er et udtryk for ledelsens nuværende betragtninger, og Lionbridge forpligter sig ikke til at opdatere disse udtalelser for at afspejle ændringer i denne opfattelse eller begivenheder eller omstændigheder, der indtræffer efter denne dato, medmindre det er påkrævet ved lov. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Sådanne forskelle kan skyldes flere faktorer, blandt andet Lionbridges evne til at levere og fastholde løsninger af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og kundernes tilfredshed med sådanne løsninger, tab af eller nedgang i efterspørgsel fra en eller flere store kunder, som i væsentlig grad påvirker Lionbridges forretning, omorganiserings- eller omstruktureringsinitiativer hos en eller flere store kunder, som kan påvirke kundens krav eller behov for Lionbridges løsninger, Lionbridges evne til at udbygge samarbejdet med eksisterende kunder, herunder ved at tilbyde disse kunder flere løsninger, Lionbridges evne til at udvide kundeunderlaget, virksomhedens afhængighed af kunders produktlanceringer, produktionsplaner og indkøbsstrategier for at skabe omsætning, de forventede fordele ved en udvidelse af globale sprogprocesser, den forventede vækst for onDemand- og digitale marketingløsninger, effekten af konkurrerende teknologier og platforme på virksomhedens eksisterende kunderelationer og evnen til at tiltrække nye kunder, Lionbridges evne til at realisere de forventede fordele ved teknologiske initiativer og opkøb samt timingen i forbindelse med realisering af disse fordele, fejl, afbrydelser eller forsinkelser ved cloudbaseret teknologi, brud på sikkerhedsforanstaltninger, opsigelse af kundekontrakter eller -aftaler før udløb, omfanget, timingen og bogføringen af indtægter fra kunder, Lionbridges evne til at integrere opkøb, herunder CLS, og udbygge kunderelationer og timingen og resultatet af sådanne aktiviteter, effekten af valutaudsving på omsætning, dækningsbidrag, omkostninger, driftsresultater og lønsomhed og virksomhedens evne til vellykket styring af dette gennem kurssikring og andre strategier, andelen af virksomhedens løsninger, der kan blive påvirket af valutaudsving, usikkerhed og volatilitet i de globale økonomiske forhold, der kan påvirke efterspørgslen efter virksomhedens løsninger og teknologier i negativ retning, nedsat efterspørgsel efter virksomhedens løsninger, der kan have en negativ effekt på Lionbridges fremtidige omsætning, cashflow, driftsresultat og finansielle forhold, Lionbridges evne til at levere løsninger fra steder med lavere driftsomkostninger og timingen i forbindelse med at flytte løsninger til disse steder samt kundernes accept af, at løsningerne leveres fra disse steder, risici forbundet med at drive forretning uden for USA, herunder overholdelse af skiftende og potentielt modstridende love og regler samt udgifter og forsinkelser forbundet med sådanne aktiviteter, længere inkassotider i bestemte retskredse, risici forbundet med konkurrence, Lionbridges evne til at forudsige omsætning, rentabilitet, teknologivalg, kundebehov og driftsresultater, ændringer i de beskatningsregler, der gælder for virksomheden, og ændringer i fortolkningen af gældende skatteregler, ændringer i fortolkningen af den lovpligtige og regulatoriske situation hos internationale skattemyndigheder i områder, hvor Lionbridge driver forretning, ændringer i fortolkningen af beskæftigelses- og skattevilkår hos amerikanske myndigheder, Lionbridges manglende evne til at følge med teknologiske forandringer eller kundernes skiftende behov, risikoen for fordringer fra tredjeparter om krav på immaterielle rettigheder, Lionbridges evne til at reagere på udsving i kompleksiteten, timingen og sammensætningen af løsninger, som kunderne efterspørger, og Lionbridges ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med de løsninger eller teknologier, virksomheden udbyder. En nærmere beskrivelse af risikofaktorer for Lionbridges aktiviteter findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede 31. december 2013, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

Kontakt:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tlf. +1-978-964-1404

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe