Lionbridge offentliggør årsregnskab for 2015 med en omsætning på USD 560 mio., GAAP EPS på USD 0,23 og ikke-GAAP EPS på USD 0,63

Omsætning og indtjening er rekordhøj. Det bekræfter prognosen for 2016, der spåede en stigning i omsætningen på 5-8 % og en korrigeret EBITDA-stigning på 20-30 %

WALTHAM, Mass. – 11. februar 2016 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), offentliggjorde i dag de økonomiske resultater for fjerde kvartal 2015 samt årsregnskabet for 2015.

Nøgletal for regnskabsåret 2015:

 • Omsætning på USD 560,0 mio., en stigning på USD 69,4 mio. eller 14 % i forhold til regnskabsåret 2014. I fast valuta voksede virksomhedens omsætning med USD 88,9 mio. eller 18 % på årsbasis.
 • GAAP-nettoresultat på USD 14,2 mio. eller USD 0,23 pr. aktie baseret på 62,4 mio. fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. GAAP-nettoresultatet steg med USD 6,1 mio. eller USD 0,10 pr. udvandet aktie i regnskabsåret 2015, hvilket svarer til en årlig vækst på 76 %, på trods af meromkostninger på USD 6,5 mio. til omstrukturering og andre udgifter i årets løb, især relateret til integrationen af CLS Communication, som nu i det store hele er gennemført.
 • Korrigeret indtjening på USD 39,1 mio. eller USD 0,63 pr. aktie. Virksomheden definerer korrigeret indtjening, et ikke-GAAP-nøgletal, som nettoresultatet eksklusive omstruktureringsomkostninger og andre udgifter, aktiebaseret honorering og amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.
 • Korrigeret EBITDA på USD 48,6 mio. Virksomheden definerer korrigeret EBITDA, et ikke-GAAP-nøgletal, som driftsindtægter eksklusive afskrivning og amortisering, amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver, omstruktureringsomkostninger og andre udgifter samt aktiebaseret honorering. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.
 • Likviditet fra driften på USD 21,3 mio.
 • Kassebeholdning på USD 27,8 mio.
 • I årets løb opkøbte virksomheden i henhold til sit aktietilbagekøbsprogram 1,4 mio. stamaktier til en samlet købspris på USD 7,4 mio.

Højdepunkter for regnskabsåret 2015:

 • Over 36 nye kundeaftaler med verdensførende virksomheder i forskellige sektorer, blandt andet industri- og fremstillingsvirksomheder, detail, luftfart, bilbranchen, underholdning og medicinalindustrien.
 • Fortsat vellykket skalering af de globale marketingaktiviteter, der skal hjælpe globale marketingchefer med styring og optimering af digitale marketingkampagner på internationale markeder. Lionbridge vurderer, at omsætningen fra de globale marketingaktiviteter voksede med ca. 14 % på årsbasis og tegnede sig for omtrent USD 85 mio. af virksomhedens omsætning i 2015.
 • Lionbridge onDemand™ - en ny selvbetjeningsportal til kunder, der har mindre og lejlighedsvise oversættelsesopgaver.
 • Vellykket integration af CLS Communication, der er markedsførende inden for oversættelsesløsninger til kunder på slutmarkederne i den finansielle, industrielle og offentlige sektor. Lionbridge opkøbte CLS Communication i januar 2015 og har nu fuldført størstedelen af den planlagte integration og omkostningssynergi i forbindelse med virksomhedssammenlægningen.
 • Fortsat indtægtsstigning på kunder i nye vertikale markeder. Især voksede omsætningen i 2015 inden for medicinalbranchen, fremstillings- og bilindustrien, hver med over 20 % på årsbasis i fast valuta. I november 2015 tilføjede virksomheden også ekspertise inden for juridisk oversættelse med opkøbet af Geotext, der er nicheleverandør af oversættelse til advokatkontorer og juridiske virksomheder. Dette initiativ afspejler virksomhedens fortsatte strategi om at sprede sin omsætning i brancher uden for den traditionelle teknologisektor. I 2015 tegnede ikke-teknologiske kunder sig for ca. 47 % af virksomhedens samlede omsætning, sammenlignet med 37 % af den samlede omsætning i 2014.

"I 2015 leverede vi vores stærkeste økonomiske resultat nogensinde med rekordhøj omsætning, løbende forbedring af dækningsbidraget og rekordindtjening på trods af valuta- og kundemæssige udfordringer," udtaler Rory Cowan, CEO hos Lionbridge. "Ved indgangen til 2016 har vi positivt momentum i hele virksomheden. Indtægterne fra vores største kunde har været stabile i de seneste mange kvartaler. Vores CLS-integration og omstruktureringsproces er stort set afsluttet. Efterspørgslen efter vores marketing- og oversættelsesprodukter fortsætter med at stige. Jeg er stolt over væksten i vores slutmarked og fortsatte kundespredning - en strategi, vi indledte for tre år siden. Disse resultater udgør et stærkt fundament for den løbende omsætning og væksten i indtjeningen i 2016."

Højdepunkter for fjerde kvartal, som sluttede 31. december 2015:

 • Omsætning på USD 140,8 mio., hvilket er en stigning på USD 21,1 mio. eller 18 % i forhold til fjerde kvartal 2014.
 • GAAP-nettoresultat på USD 2,9 mio. eller USD 0,05 pr. aktie baseret på 62,5 mio. gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. Dette skal sammenlignes med et GAAP-nettotab på USD 1,2 mio. eller USD 0,02 pr. udvandet aktie i fjerde kvartal 2014.
 • Korrigeret resultat på USD 9,8 mio. eller USD 0,16 pr. aktie.
 • Korrigeret EBITDA på USD 11,8 mio.
 • Opkøbte i kvartalet 1,2 mio. stamaktier til en samlet købspris på USD 6,0 mio. som en del af det nye i aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret i november 2015.

Virksomheden præsenterede en prognose for første kvartal 2016 med en forventet omsætning på USD 137-141 mio., hvilket afspejler de sædvanlige sæsonudsving for første kvartal. Virksomheden bekræftede også sine forventninger om en omsætningsstigning for regnskabsåret 2016 på cirka 5-8 % og en korrigeret EBITDA-vækst på cirka 20-30 % på årsbasis, afhængig af svingninger i vekselkurser og timingen af fordelene i forbindelse med de seneste omkostningstiltag.

Lionbridges ledelse afholder telefonmøde kl. 9.00 her til morgen for at drøfte kvartalsresultatet og andre emner, herunder forventninger til fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man ringe til 800-988-9535 inden for USA og 312-470-7395 uden for USA. Adgangskoden til mødet er "Lionbridge". Telefonmødet er også tilgængeligt på siden med finansielle begivenheder i afsnittet med investorrelationer på Lionbridges hjemmeside på www.lionbridge.com.

Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP

I denne meddelelse vises virksomhedens korrigerede resultat, det korrigerede resultat pr. aktie og korrigeret EBITDA ikke i henhold til generelt anerkendte amerikanske regnskabsprincipper (GAAP), og resultaterne er ikke beregnet til brug i stedet for GAAP-præsentationer af driftsresultater. Disse tal vises, da ledelsen mener, at de kan give investorer supplerende oplysninger om resultatet fra vores grundlæggende forretningsaktiviteter. "Korrigeret resultat" og "Korrigeret EBITDA" samt "Korrigeret resultat pr. aktie (EPS)" er nøgletal uden for GAAP og skal ikke betragtes som alternativer til GAAP-nøgletal for resultatet. Ledelsen vurderer, at de bedst sammenlignelige finansielle GAAP-nøgletal for disse tal er henholdsvis nettoresultat og udvandet nettoresultat pr. aktie og har i slutningen af denne meddelelse afstemt GAAP-nettoresultatet med det korrigerede resultat, det korrigerede resultat pr. aktie og det korrigerede EBITDA.

Virksomheden medtager påvirkningen af valutaændringer i rapporteringen af GAAP-resultatet. Desuden angiver virksomheden omsætningsstigning og stigningstakter i fast valuta for at udelukke påvirkningen af valutakonverteringer. Herved bliver det nemmere at vurdere vores aktuelle resultat og sammenligne det med tidligere resultater. For at beregne historisk omsætning og stigningstakt i fast valuta konverterer vi det faktiske nettosalg fra lokal valuta til amerikanske dollars ved brug af konstante valutakurser i den aktuelle og forrige periode. Stigningstakter, der ikke medtager påvirkningen af salg fra ændringer i valutakurser, er ikke i overensstemmelse med amerikansk GAAP og bør ikke betragtes isoleret fra eller som en erstatning for GAAP-rapportering.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Ved at udnytte vores innovative cloudteknologiplatforme og vores globale crowdteam, der består af over 100.000 cloudbaserede samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som omfatter risici og usikkerheder, blandt andet om forventet efterspørgsel efter virksomhedens produkter, forventede økonomiske resultater, forventet vækst i omsætning, korrigeret EBITDA og overskud samt takt og styrke af en sådan vækst i regnskabsåret 2016. Disse fremadskuende udtalelser er et udtryk for ledelsens nuværende betragtninger, og Lionbridge forpligter sig ikke til at opdatere disse udtalelser for at afspejle ændringer i denne opfattelse eller begivenheder eller omstændigheder, der indtræffer efter denne dato, medmindre det er påkrævet ved lov. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Sådanne forskelle kan skyldes flere faktorer, blandt andet Lionbridges evne til at levere og fastholde løsninger af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og kundernes tilfredshed med sådanne løsninger, tab af eller nedgang i efterspørgsel fra en eller flere store kunder, som i væsentlig grad påvirker Lionbridges forretning, omorganiserings- eller omstruktureringsinitiativer hos en eller flere store kunder, som kan påvirke kundens krav eller behov for Lionbridges løsninger, Lionbridges evne til at udbygge samarbejdet med eksisterende kunder, herunder ved at tilbyde disse kunder flere løsninger, Lionbridges evne til at udvide kundeunderlaget, virksomhedens afhængighed af kunders produktlanceringer, produktionsplaner og indkøbsstrategier for at skabe omsætning, de forventede fordele ved en udvidelse af globale sprogprocesser, den forventede vækst for Lionbridge onDemand- og digitale marketingløsninger, effekten af konkurrerende teknologier og platforme på virksomhedens eksisterende kunderelationer og evnen til at tiltrække nye kunder, Lionbridges evne til at realisere de forventede fordele ved teknologiske initiativer og opkøb samt timingen i forbindelse med realisering af disse fordele, fejl, afbrydelser eller forsinkelser ved cloudbaseret teknologi, brud på sikkerhedsforanstaltninger, opsigelse af kundekontrakter eller -aftaler før udløb, omfanget, timingen og bogføringen af indtægter fra kunder, Lionbridges evne til at integrere opkøb, herunder CLS og Geotext, og fastholde og udbygge kunderelationer og timingen og resultatet af sådanne aktiviteter, effekten af valutaudsving på omsætning, dækningsbidrag, omkostninger, driftsresultater og lønsomhed og virksomhedens evne til vellykket styring af dette gennem kurssikring og andre strategier, andelen af virksomhedens løsninger, der kan blive påvirket af valutaudsving, usikkerhed og volatilitet i de globale økonomiske forhold, der kan påvirke efterspørgslen efter virksomhedens løsninger og teknologier i negativ retning, risici forbundet med at drive forretning uden for USA, herunder overholdelse af skiftende og potentielt modstridende love og regler samt udgifter og forsinkelser forbundet med sådanne aktiviteter, længere inkassotider i bestemte retskredse, risici forbundet med konkurrence, Lionbridges evne til at forudsige omsætning, rentabilitet, teknologivalg, kundebehov og driftsresultater, ændringer i de beskatningsregler, der gælder for virksomheden, og ændringer i fortolkningen af gældende skatteregler i de områder, hvor virksomheden driver forretning, ændringer i fortolkningen af den lovpligtige og regulatoriske situation hos internationale skattemyndigheder i områder, hvor Lionbridge driver forretning, ændringer i fortolkningen af beskæftigelses- og skattevilkår hos amerikanske myndigheder samt myndigheder uden for USA, risikoen for fordringer fra tredjeparter om krav på immaterielle rettigheder, Lionbridges evne til at reagere på udsving i kompleksiteten, timingen og sammensætningen af løsninger, som kunderne efterspørger, netværksudfald, sikkerhedsbrud samt Lionbridges ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med de løsninger eller teknologier, virksomheden udbyder. En nærmere beskrivelse af risikofaktorer for Lionbridges aktiviteter findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede 31. december 2014, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

Kontakt:

Sara Buda
Lionbridge
+1-978-964-1404
sara.buda@lionbridge.com

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe