Lionbridge offentliggør kvartalsregnskab for 1. kvartal med en rekordhøj omsætning på USD 136,8 mio., GAAP EPS-resultat på USD 0,05 og ikke-GAAP EPS på USD 0,14

Positive forventninger til 2. kvartal med en omsætningsstigning i forhold til det foregående kvartal på ca. USD 5-10 mio.

WALTHAM, Mass., USA – 7. maj 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), offentliggjorde i dag resultatet for 1. kvartal, der sluttede den 31. marts 2015. Nøgletal for kvartalet:

  • Rekordomsætning på USD 136,8 mio., hvilket er en stigning på USD 16,6 mio. på årsbasis eller 14 % sammenlignet med 1. kvartal 2014.
  • GAAP-nettoresultat på USD 3,1 mio. eller USD 0,05 pr. aktie baseret på 62,3 mio. fuldt udvandede udestående aktier. Dette udgør en årlig stigning på USD 1,2 mio. eller USD 0,02 pr. aktie i forhold til 1. kvartal 2014.
  • En ikke-GAAP-korrigeret indtjening på USD 8,8 mio. eller USD 0,14 pr. aktie – en årlig stigning på USD 4,0 mio. eller USD 0,06 pr. aktie. Virksomheden definerer ikke-GAAP-korrigeret indtjening som nettoresultatet eksklusive fusions-, omstrukturerings- og opkøbsrelaterede omkostninger, omkostninger til nedskrivninger af aktiver, aktiebaseret honorering og amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.
  • En ultimokassebeholdning på USD 25,2 mio.
  • I løbet af kvartalet har selskabet betalt USD 6 mio. af på en bankgæld, der relaterer til finansieringen af selskabets nylige overtagelse af CLS Communication.
  • I 1. kvartal købte virksomheden 254.000 stamaktier til en samlet pris på USD 1,4 mio.

Virksomheden sikrede sig adskillige nye kundeengagementer i kvartalet, herunder en markedsleder i personlige computerløsninger, en af verdens førende leverandører af familieunderholdning, et førende brand i drikkevarebranchen og en førende virksomhed inden for forsvar, rumfart og sikkerhed, hvilket viser, at der er fuld fart på forretningerne ved årets begyndelse.

Den 7. januar 2015 kunne Lionbridge afslutte købet af CLS Communication, en privatejet leverandør af oversættelsesløsninger til kunder inden for finansielle tjenesteydelser, industri, den offentlige sektor og medicinal, med en årlig omsætning på ca. USD 80 mio.

"I begyndelsen af 2015 har vi et positivt momentum på flere centrale områder. Vi integrerer vores opkøb af CLS som planlagt med løbende muligheder for omkostnings- og omsætningssynergier. Den sekventielle omsætning fra vores største kunde var stort set stabil i 1. kvartal i forhold til forrige kvartal. Vores marketingtjenester accelererer fortsat. Ser man bort fra omsætningen fra vores største kunde, steg omsætningen faktisk 10 % på årsbasis målt i konstant valuta uden CLS", udtaler Rory Cowan, CEO, Lionbridge. "Disse positive tendenser, kombineret med et gunstigt valutamiljø for omsætningen, varsler solide økonomiske resultater i andet kvartal og for hele regnskabsåret 2015".

Lionbridge har positive forventninger til 2. kvartal af 2015 med en omsætning på USD 142-147 mio.

Lionbridges ledelse afholder telefonmøde kl. 9.00 her til morgen for at drøfte kvartalsresultatet og andre emner, herunder forventninger til fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man ringe til 800-619-0332 inden for USA og 210-234-0570 uden for USA. Adgangskoden til mødet er "Lionbridge". Telefonmødet er også tilgængeligt live på internettet via www.lionbridge.com.

Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP

I denne meddelelse vises virksomhedens korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie ikke i henhold til generelt anerkendte amerikanske regnskabsprincipper (GAAP), og resultaterne er ikke beregnet til brug i stedet for GAAP-præsentationer af driftsresultater. Disse tal vises, da ledelsen mener, at de kan give investorer supplerende oplysninger om resultatet fra vores grundlæggende forretningsaktiviteter. "Korrigeret resultat" og "Korrigeret resultat pr. aktie (EPS)" er nøgletal uden for GAAP og skal ikke betragtes som alternativer til GAAP-nøgletal for resultatet. Ledelsen vurderer, at de bedst sammenlignelige finansielle GAAP-nøgletal for disse tal er nettoresultat og udvandet nettoresultat pr. aktie og har i slutningen af denne meddelelse afstemt GAAP-nettoresultatet med det korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Ved at udnytte vores innovative cloudteknologiplatforme og vores globale crowdteam, der består af over 100.000 cloudbaserede samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som omfatter risici og usikkerheder, blandt andet om Lionbridges forventede økonomiske resultater, forventet stigning i omsætning og bruttomargin samt forventninger til, momentum og omfang af en sådan vækst i 2. kvartal 2015 og regnskabsåret 2015 samt forventede indtægter fra Lionbridges største kunde. Disse fremadskuende udtalelser er et udtryk for ledelsens nuværende betragtninger, og Lionbridge forpligter sig ikke til at opdatere disse erklæringer for at afspejle ændringer i denne opfattelse eller begivenheder eller omstændigheder, der indtræffer efter denne dato, medmindre det er påkrævet ved lov. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Sådanne forskelle kan skyldes flere faktorer, blandt andet købet af CLS Communication (CLS) og hastigheden af integrationsprocessen, timingen i forbindelse med realisering af de synergier, der er forbundet med opkøbet af CLS, påvirkningen af valutaudsving på omsætning, marginer, omkostninger, driftsmæssige resultater og rentabilitet samt virksomhedens evne til at håndtere dette på en vellykket måde gennem kurssikring og andre strategier, virksomhedens evne til at levere og opretholde løsninger af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og kundetilfredsheden med sådanne løsninger, tab af eller fald i efterspørgsel fra en eller flere store kunder, som i væsentlig grad påvirker Lionbridges forretning, herunder et sekventielt fald i omsætningen fra vores største kunde, Lionbridges evne til at udbygge samarbejdet med eksisterende kunder, Lionbridges evne til at udvide kundegrundlaget, virksomhedens afhængighed af kunders produktlanceringer, produktionsplaner og indkøbsstrategier for at skabe omsætning, de forventede fordele ved en udvidelse af globale sprogprocesser, indvirkningen af konkurrerende sprogteknologi på virksomhedens eksisterende kunderelationer og evnen til at tiltrække nye kunder, Lionbridges evne til at realisere de forventede fordele ved teknologiske initiativer og opkøb samt timingen i forbindelse med realisering af disse fordele, fejl, afbrydelser eller forsinkelser ved cloudbaseret teknologi, brud på sikkerhedsforanstaltninger, opsigelse af kundekontrakter eller -aftaler før udløb, omfanget, timingen og bogføringen af indtægter fra kunder, Lionbridges evne til at integrere opkøb og udbygge kunderelationer og timingen og resultatet af sådanne aktiviteter, andelen af virksomhedens løsninger, der kan blive påvirket af valutaudsving, usikkerhed og ustabilitet i globale finansielle vilkår, der kan påvirke efterspørgslen efter virksomhedens løsninger og teknologier i negativ retning, faldende efterspørgsel efter virksomhedens løsninger, der kan have en negativ effekt på Lionbridges fremtidige omsætning, cashflow, driftsresultat og finansielle forhold, Lionbridges evne til at levere løsninger fra steder med lavere driftsomkostninger og timingen i forbindelse med at flytte løsninger til disse steder samt kundernes accept af, at løsningerne leveres fra disse steder, risici forbundet med at drive forretning uden for USA, herunder overholdelse af skiftende og potentielt modstridende love og regler samt udgifter og forsinkelser forbundet med sådanne aktiviteter, længere inkassotider i bestemte retskredse, risici forbundet med konkurrence, Lionbridges evne til at forudsige omsætning, rentabilitet, teknologivalg, kundebehov og driftsresultater, ændringer i de beskatningsregler, der gælder for virksomheden, og ændringer i fortolkningen af gældende skatteregler, ændringer i fortolkningen af den lovpligtige og regulatoriske situation hos internationale skattemyndigheder i områder, hvor Lionbridge driver forretning, ændringer i fortolkningen af beskæftigelses- og skattevilkår hos amerikanske myndigheder, Lionbridges manglende evne til at følge med teknologiske forandringer eller kundernes skiftende behov, risikoen for fordringer fra tredjeparter om krav på immaterielle rettigheder, Lionbridges evne til at reagere på udsving i kompleksiteten, timingen og sammensætningen af de løsninger, kunderne efterspørger, og Lionbridges ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med de løsninger, virksomheden udbyder. En nærmere beskrivelse af risikofaktorer for Lionbridges aktiviteter findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede den 31. december 2014, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE

(IKKE REVIDERET)

3. kvartal, der sluttede
den 31. marts

(I tusinder, undtagen pr. aktiebeløb)

2015

2014

Omsætning

$

136,807

$

120,205

Driftsomkostninger:

Omsætningsomkostninger (eksklusive afskrivning og amortisering inkluderet nedenfor)

90,550

83,079

Salg og marketing

11,975

9,920

Generelt og administration

23,868

20,346

Forskning og udvikling

2,015

1,739

Afskrivning og amortisering

2,251

1,849

Amortisering af opkøbsrelaterede immaterielle aktiver

998

798

Omstrukturering og andre udgifter

2,938

335

Samlede driftsomkostninger

134,595

118,066

Driftsindtægter

2,212

2,139

Renteudgifter:

Renter af udestående gæld

484

149

Amortisering af udskudte finansieringsomkostninger

90

27

Renteindtægter

16

19

Andre indtægter, netto

(2,513

)

(348

)

Indtægter før skat

4,167

2,330

Hensættelser til indkomstskat

1,072

448

Nettoindtægt

$

3,095

$

1,882

Nettoindtægt pr. stamaktie:

Basis

$

0.05

$

0.03

Udvandet

$

0.05

$

0.03

Gennemsnitsvægtet antal cirkulerende stamaktier:

Basis

60,415

60,208

Udvandet

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNBALANCE

(IKKE REVIDERET)

(I tusinder)

31. marts
2015

31. december
2014

AKTIVER

Omsætningsaktiver:

Likvide midler

$

25,225

$

36,893

Udestående fordringer, fratrukket en godtgørelse på USD 250 den 31. marts 2015 og den 31. december 2014

77,563

66,479

Ikke-fakturerede fordringer

27,986

25,843

Andre omsætningsaktiver

17,338

12,090

Samlede omsætningsaktiver

148,112

141,305

Materielle anlægsaktiver, netto

25,750

23,622

Goodwill

61,589

21,937

Opkøbsrelaterede immaterielle aktiver, netto

45,566

12,232

Andre aktiver

7,288

5,677

Samlede aktiver

$

288,305

$

204,773

PASSIVER OG EGENKAPITAL

Kortfristede gældsforpligtelser:

Kortfristet gæld

$

2,407

$

Kreditorer

25,593

21,885

Hensættelser til personalemæssige forpligtelser

21,451

17,249

Akkumuleret outsourcing

10,489

10,429

Akkumuleret omstrukturering

3,587

3,492

Skyldig indkomstskat

3,794

2,123

Akkumulerede udgifter og andre kortfristede gældsforpligtelser

10,914

10,485

Udskudt omsætning

10,667

11,866

Samlede kortfristede gældsforpligtelser

88,902

77,529

Langfristet gæld, fratrukket kortfristet forfalden andel

90,672

27,000

Udskudt indkomstskat, langfristet

4,710

704

Andre langfristede gældsforpligtelser

21,367

13,786

Samlede gældsforpligtelser

205,651

119,019

Egenkapital:

Præferenceaktier

Stamaktier

644

635

Overkurs ved emission

269,862

272,252

Akkumuleret underskud

(200,802

)

(203,897

)

Akkumuleret anden egenkapital

12,950

16,764

Samlet egenkapital

82,654

85,754

Passiver og egenkapital i alt

$

288,305

$

204,773

 

Afstemning af GAAP-nettoindtægt i forhold til ikke-GAAP-korrigeret indtjening (ikke revideret)

Sammenligning af 3. kvartal, der sluttede den 31. marts 2015 med 3. kvartal, der sluttede den 31. marts 2014

3. kvartal, der sluttede
den 31. marts

(I tusinder, undtagen pr. aktiebeløb)

2015

2014

Nettoindtægt

$

3,095

$

1,882

Amortisering af opkøbsrelaterede immaterielle aktiver

998

798

Aktiebaseret honorering

1,790

1,814

Omstrukturering og andre udgifter

2,938

335

Korrigeret resultat

$

8,821

$

4,829

Gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier

62,324

63,506

Korrigeret udvandet resultat pr. aktie

$

0.14

$

0.08


Kontakt

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tlf. +1-978-964-1404

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe