Lionbridge offentliggør kvartalsregnskab for 3. kvartal med en omsætning på USD 138,6 mio., GAAP EPS-resultat på USD 0,04 og ikke-GAAP EPS på USD 0,14

Markedsleder på området for juridiske oversættelser offentliggør opkøb af Geotext Translations og et nyt aktietilbagekøbsprogram til en værdi af USD 50 mio.

WALTHAM, Mass. – 9. november 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), offentliggjorde i dag omsætning og resultater for tredje kvartal, der sluttede den 30. september 2015. Nøgletal for tredje kvartal:

  • Omsætning på USD 138,6 mio., hvilket er en stigning på USD 18,4 mio. eller 15 % sammenlignet med tredje kvartal 2014.
  • GAAP-indtjening på USD 2,7 mio. eller USD 0,04 pr. udvandet aktie, baseret på 62,6 mio. gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. Fald i GAAP-nettoresultatet på USD 0,9 mio. eller USD 0,02 pr. udvandet aktie sammenlignet med tredje kvartal 2014, hovedsageligt på grund af en stigning på USD 2,3 mio. i udgifter til omstrukturering og andre udgifter.
  • Ikke-GAAP-korrigeret indtjening på USD 8,7 mio. eller USD 0,14 pr. udvandet aktie, en stigning på USD 1,6 mio. eller USD 0,03 pr. udvandet aktie sammenlignet med tredje kvartal 2014. Virksomheden definerer ikke-GAAP-korrigeret indtjening som nettoresultatet eksklusive fusions-, omstrukturerings- og opkøbsrelaterede omkostninger, omkostninger til nedskrivninger af aktiver, aktiebaseret honorering og amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.
  • Likviditet fra driften på USD 7,9 mio. for kvartalet.

Virksomheden har for nylig fået en række nye store kunder, herunder en taiwansk producent af smartphones, en stor amerikansk detailhandelskæde og en britisk producent af luksusbiler.

I de tre første kvartaler af 2015 steg omsætningen med USD 48,2 mio. på årsbasis, GAAP-nettoresultatet steg med USD 2,0 mio. eller USD 0,03 pr. udvandet aktie, og ikke-GAAP-indtjeningen steg med USD 9,9 mio. eller USD 0,16 pr. udvandet aktie sammenlignet med de tre første kvartaler af 2014.

Virksomheden meddelte desuden, at de har opkøbt Geotext Translations, Inc., som er en oversættelsesvirksomhed i New York, der har specialiseret sig i juridiske oversættelser. Geotext kan for den 12 måneders periode, der afsluttes ultimo september 2015, fremvise en urevideret omsætning på ca. USD 17 mio. Lionbridge køber Geotext til en samlet skønnet kontantpris på ca. USD 11 mio. med en omsætningsafhængig efterregulering af købsprisen, som betales kontant over tre år. Betalingen foretages med Lionbridges eksisterende likvide midler. Virksomheden forventer, at opkøbet vil bidrage marginalt til den del af 2016-indtjeningen, der ikke vedrører GAAP, inklusive minimale opkøbs- og integrationsomkostninger.

Virksomheden meddelte også i dag, at bestyrelsen har godkendt et aktietilbagekøbsprogram, som giver mulighed for tilbagekøb af virksomhedens stamaktier for op til USD 50 mio. til og med regnskabsåret 2018. Det nye program er næsten tre gange større end det tidligere aktietilbagekøbsprogram på USD 18 mio., som blev bekendtgjort i november 2012, og som nu er udløbet.

Takket være den kraftige vækst inden for vigtige sektorer som medicinalbranchen og fremstillingsindustrien og den igangværende vellykkede integration af CLS Communication er vi godt på vej til at nå vores mål om at skabe og konsolidere relationer med kunder inden for forskellige brancher,” udtaler Rory Cowan, CEO hos Lionbridge. "Tredje kvartals omsætning var lavere end forventet, især på grund af forsinkelser fra en række teknologikunder, men vi har stadig en stabil vækst fra år til år og en solid likviditet. Efterspørgslen styrkes i hele virksomheden. Overtagelsen af Geotext er med til at understøtte vores udvidelse på nye markeder. Det nye tilbagekøbsprogram understreger vores tillid til en langsigtet vækst i virksomhedens overskud og likviditet. Vi forventer et stærkt resultat for 2015 og en fortsat ekspansion i 2016."

Lionbridge præsenterede en prognose for fjerde kvartal 2015 med en forventet omsætning på USD 140-143 mio., hvilket svarer til en årlig vækst på ca. 18 % sammenlignet med fjerde kvartal 2014. Virksomheden præsenterede også en foreløbig prognose for regnskabsåret 2016 med en forventet omsætningsstigning på 5-8 % sammenlignet med året før og fortsatte øgede driftsindtægter.

Lionbridge meddeler desuden i dag, at Chief Financial Officer Donald Muir slutter hos Lionbridge. Muir bliver i virksomheden til midten af januar for at lette overgangen. Muir afløses af Marc Litz, der har været hos Lionbridge i tre år og i dag fungerer som Vice President og Finance and Corporate Controller.

"Don har spillet en stor rolle i udviklingen af vores finansielle strategi i løbet af de sidste otte år, hvor virksomheden er vokset markant og har oplevet store ændringer. Vi sætter stor pris på hans bidrag til virksomhedens vellykkede udvidelse og opbygningen af en finansiel organisation i verdensklasse. Han efterlader et stærkt team, og vi vil gerne takke Don for hans store indsats", udtaler Rory Cowan, CEO.

Ledelsen i Lionbridge afholder et telefonmøde kl. 9:00 her til morgen for at drøfte kvartalsresultatet og andre emner, herunder forventninger til fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man ringe til 888-390-1050 inden for USA og 312-470-7236 uden for USA. Adgangskoden til mødet er "Lionbridge".

Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP

I denne meddelelse vises virksomhedens korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie ikke i henhold til generelt anerkendte amerikanske regnskabsprincipper (GAAP), og resultaterne er ikke beregnet til brug i stedet for GAAP-præsentationer af driftsresultater. Disse tal vises, da ledelsen mener, at de kan give investorer supplerende oplysninger om resultatet fra vores grundlæggende forretningsaktiviteter. "Korrigeret resultat" og "Korrigeret resultat pr. aktie (EPS)" er nøgletal uden for GAAP og skal ikke betragtes som alternativer til GAAP-nøgletal for resultatet. Ledelsen vurderer, at de bedst sammenlignelige finansielle GAAP-nøgletal for disse tal er nettoresultat og udvandet nettoresultat pr. aktie og har i slutningen af denne meddelelse afstemt GAAP-nettoresultatet med det korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Ved at udnytte vores innovative cloudteknologiplatforme og vores globale crowdteam, der består af over 100.000 cloudbaserede samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser om blandt andet risici og usikkerheder og om Lionbridges forventede økonomiske resultater, forventet omsætningsstigning, indtægter fra aktiviteter og overskudsstigning samt graden og styrken af denne vækst i fjerde kvartal 2015 og regnskabsåret 2016. Der vil også være udtalelser om de forventede fordele af virksomhedens opkøb af Geotext Translations og integrationen med CLS Communication ("CLS"), som virksomheden opkøbte i januar 2015. Disse fremadskuende udtalelser er et udtryk for ledelsens nuværende holdninger, og Lionbridge forpligter sig ikke til at opdatere disse udtalelser for at afspejle ændringer i disse holdninger eller begivenheder eller omstændigheder, der indtræffer efter denne dato, medmindre det er påkrævet ved lov. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Forskellene kan skyldes flere faktorer, blandt andet Lionbridges evne til fuldt ud at integrere Geotext Translations og CLS og hastigheden af integrationsprocessen, timingen i forbindelse med realisering af de synergier, der er forbundet med opkøbet af Geotext Translations og CLS, påvirkningen af valutaudsving på omsætning, dækningsbidrag, omkostninger, driftsmæssige resultater og rentabilitet samt virksomhedens evne til at håndtere situationer på en gunstig måde gennem kurssikring og andre strategier, virksomhedens evne til at levere og skabe løsninger af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og kundernes tilfredshed disse løsninger, tab af eller nedgang i efterspørgsel fra en eller flere store kunder, som i væsentlig grad påvirker Lionbridge som forretning, Lionbridges evne til at udbygge samarbejdet med eksisterende kunder inden for de vigtigste brancher, Lionbridges evne til at udvide kundegrundlaget, virksomhedens afhængighed af kunders produktlanceringer, produktionsplaner og indkøbsstrategier for at skabe omsætning, de forventede fordele ved en udvidelse af globale sprogprocesser, indvirkningen af konkurrerende sprogteknologi på virksomhedens eksisterende kunderelationer og evnen til at tiltrække nye kunder, Lionbridges evne til at realisere de forventede fordele ved teknologiske initiativer og opkøb samt timingen i forbindelse med realisering af disse fordele, fejl, afbrydelser eller forsinkelser ved cloudbaseret teknologi, brud på sikkerhedsforanstaltninger, opsigelse af kundekontrakter eller -aftaler før udløb, omfanget, timingen og bogføringen af indtægter fra kunder, Lionbridges evne til at integrere opkøb og udbygge kunderelationer og timingen og resultatet af disse aktiviteter, andelen af virksomhedens løsninger, der kan blive påvirket af valutaudsving, de globale finansielle vilkårs usikkerhed og ustabilitet, der kan påvirke efterspørgslen efter virksomhedens løsninger og teknologier i negativ retning, nedsat efterspørgsel efter virksomhedens løsninger, der kan have en negativ effekt på Lionbridges fremtidige omsætning, cashflow, driftsresultat og finansielle forhold, Lionbridges evne til at levere løsninger fra steder med lavere driftsomkostninger og timingen i forbindelse med at flytte løsninger til disse steder samt kundernes accept af, at løsningerne leveres fra disse steder, risici forbundet med at drive forretning uden for USA, herunder overholdelse af skiftende og potentielt modstridende love og regler samt udgifter og forsinkelser forbundet med disse aktiviteter, længere inkassotider i særlige retskredse, risici forbundet med konkurrence, Lionbridges evne til at forudsige omsætning, rentabilitet, teknologivalg, kundebehov og driftsresultater, ændringer i de beskatningsregler, der gælder for virksomheden, og ændringer i fortolkningen af gældende skatteregler, ændringer i fortolkningen af den lovpligtige og regulatoriske situation hos internationale skattemyndigheder i områder, hvor Lionbridge driver forretning, ændringer i fortolkningen af beskæftigelses- og skattevilkår hos amerikanske myndigheder, Lionbridges manglende evne til at følge med teknologiske forandringer eller kundernes skiftende behov, risikoen for fordringer fra tredjeparter om krav på immaterielle rettigheder, Lionbridges evne til at reagere på udsving i kompleksiteten, timingen og sammensætningen af de løsninger, kunderne efterspørger, og Lionbridges ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med de løsninger, virksomheden udbyder. En nærmere beskrivelse af risikofaktorer for Lionbridges aktiviteter findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede den 31. december 2014, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE

(IKKE REVIDERET)

3. kvartal, der sluttede
den 30. september

Årets 3 første kvartaler, der sluttede
den 30. september

(I tusinder, undtagen pr. aktie-beløb)

2015

2014

2015

2014

Omsætning

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

Driftsomkostninger:

Omsætningsomkostninger (eksklusive afskrivning og amortisering inkluderet nedenfor)

92,977

80,608

277,825

253,559

Salg og marketing

11,083

9,685

35,163

29,369

Generelt og administration

21,888

19,868

69,024

60,587

Forskning og udvikling

1,903

1,698

6,060

5,194

Afskrivning og amortisering

2,340

2,033

6,922

5,771

Amortisering af opkøbsrelaterede immaterielle aktiver

993

842

2,979

2,453

Omstrukturering og andre udgifter

2,957

611

9,359

1,827

Samlede driftsomkostninger

134,141

115,345

407,332

358,760

Driftsindtægter

4,463

4,846

11,840

12,174

Renteudgifter:

Renter af udestående gæld

482

164

1,439

413

Amortisering af udskudte finansieringsomkostninger

94

25

279

79

Renteindtægter

13

9

50

59

Andre udgifter (indtægter), netto

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

Indtægter før skat

3,483

4,708

12,507

11,894

Hensættelser til indkomstskat

755

1,066

1,181

2,580

Nettoindtægt

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Nettoindtægt pr. stamaktie:

Basis

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

Udvandet

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

Gennemsnitsvægtet antal cirkulerende stamaktier:

Basis

60,683

60,012

60,558

60,263

Udvandet

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNBALANCE

(IKKE REVIDERET)

(I tusinder)

30. september
2015

31. december
2014

AKTIVER

Omsætningsaktiver:

Likvide midler

$

30,926

$

36,893

Udestående fordringer, fratrukket en godtgørelse på USD 250 den 30. september 2015 og den 31. december 2014

86,966

66,479

Ikke-fakturerede fordringer

27,321

25,843

Andre omsætningsaktiver

14,780

12,090

Samlede omsætningsaktiver

159,993

141,305

Materielle anlægsaktiver, netto

26,193

23,622

Goodwill

62,031

21,937

Opkøbsrelaterede immaterielle aktiver, netto

44,556

12,232

Andre aktiver

6,906

5,677

Samlede aktiver

$

299,679

$

204,773

PASSIVER OG EGENKAPITAL

Kortfristede gældsforpligtelser:

Gæld, kortfristet forfalden andel

$

3,719

$

Kreditorer

27,004

21,885

Hensættelser til personalemæssige forpligtelser

23,465

17,249

Akkumuleret outsourcing

11,448

10,429

Akkumuleret omstrukturering

2,228

3,492

Skyldig indkomstskat

2,357

2,123

Akkumulerede udgifter og andre kortfristede gældsforpligtelser

10,070

10,485

Udskudt omsætning

8,619

11,866

Samlede kortfristede gældsforpligtelser

88,910

77,529

Langfristet gæld, fratrukket kortfristet forfalden andel

90,427

27,000

Udskudt indkomstskat, fratrukket kortfristet forfalden andel

4,827

704

Andre langfristede gældsforpligtelser

20,823

13,786

Samlede gældsforpligtelser

204,987

119,019

Egenkapital:

Præferenceaktier

Stamaktier

645

635

Overkurs ved emission

273,818

272,252

Akkumuleret underskud

(192,571

)

(203,897

)

Akkumuleret anden egenkapital

12,800

16,764

Samlet egenkapital

94,692

85,754

Passiver og egenkapital i alt

$

299,679

$

204,773

 

Afstemning af GAAP-nettoindtægt i forhold til ikke-GAAP-korrigeret indtjening (ikke revideret)

Sammenligning af sidste løbende kvartal og de tre første kvartaler, som afsluttedes den 30. september 2015, med

sidste løbende kvartal og de tre første kvartaler, som afsluttedes den 30. september 2014

3. kvartal, der sluttede
den 30. september

Årets 3 første kvartaler, der sluttede
den 30. september

(I tusinder, undtagen pr. aktie-beløb)

2015

2014

2015

2014

Nettoindtægt

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Amortisering af opkøbsrelaterede immaterielle aktiver

993

842

2,979

2,453

Aktiebaseret honorering

2,007

2,008

5,663

5,814

Omstrukturering og andre udgifter

2,957

611

9,359

1,827

Korrigeret resultat

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

Gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier

62,623

62,646

62,528

63,070

Korrigeret udvandet resultat pr. aktie

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe