Lionbridge havde i andet kvartal en rekordhøj omsætning på USD 143,8 mio., et GAAP EPS-resultat på USD 0,09 og et rekordstort ikke-GAAP EPS-resultat på USD 0,19

En stigning på 10 % i omsætningen og på 58 % i ikke-GAAP-indtjening på årsbasis og positive prognoser for tredje kvartal med en forventet stigning i omsætningen på mere end 20 % på årsbasis

WALTHAM, Mass. – 5. august 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), offentliggjorde i dag omsætning og resultater for andet kvartal, der sluttede den 30. juni 2015. Nøgletal for andet kvartal:

  • Rekordstor omsætning på USD 143,8 mio., en stigning på USD 13,2 mio. eller 10 % sammenlignet med andet kvartal 2014 og en sekventiel stigning på USD 7,0 mio., eller 5 %, i forhold til første kvartal 2015.
  • GAAP-nettoresultat på USD 5,5 mio. eller USD 0,09 pr. aktie baseret på 62,4 mio. gennemsnitsvægtet antal fuldt udvandede cirkulerende stamaktier. GAAP-nettoresultatet steg med USD 1,7 mio. eller USD 0,03 pr. aktie på årsbasis sammenlignet med andet kvartal 2014 og steg med USD 2,4 mio. eller USD 0,04 pr. aktie sekventielt sammenlignet med første kvartal 2015.
  • Rekordstor ikke-GAAP-korrigeret indtjening på USD 11,8 mio. eller USD 0,19 pr. aktie. Virksomheden definerer ikke-GAAP-korrigeret indtjening som nettoresultatet eksklusive fusions-, omstrukturerings- og opkøbsrelaterede omkostninger, omkostninger til nedskrivninger af aktiver, aktiebaseret honorering og amortisering af opkøbsrelaterede, immaterielle aktiver. Se afsnittet "Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP" i denne meddelelse samt den tilknyttede tabel for at få flere oplysninger og afstemme dette nøgletal med det sammenlignelige GAAP-nøgletal.

Virksomheden har for nylig fået en række nye store kunder, herunder en førende virksomhed inden for medicinsk udstyr, et førende forlag i Storbritannien, en Fortune 150-elektronikvirksomhed, en markedsleder inden for robotteknologi og en global finansiel virksomhed.

"Vores positive resultater fra andet kvartal vidner om en øget efterspørgsel i alle vores forretningsområder. Aktiviteten fra vores største kunde fortsatte med at falde sammenlignet med foregående år, men steg mærkbart fra første kvartal og frem. Vi forventer, at denne kunde øger aktiviteten i andet halvår. Samtidig forsøger vi at sprede vores forretning på de vertikale markeder, vinde nye markedsandele inden for marketingløsninger og skalere vores nye onDemand-oversættelsesplatform", udtaler Rory Cowan, CEO hos Lionbridge. "Vi går andet halvår i møde med en god portion selvtillid. Omsætningen stiger fortsat. Vores største kunde begynder at røre på sig igen. Vi kan så småt få øje på synergier som følge af opkøbet af CLS. Derfor forventer vi et stærkt andet halvår af 2015 for både omsætning og indtjening samt fortsat tilvækst i 2016."

I det seneste kvartal blev virksomheden for andet år i træk anerkendt som en af Amerikas 100 mest troværdige virksomheder af magasinet Forbes. Virksomheden blev også for nylig for fjerde år i træk udnævnt til verdens største oversættelsesvirksomhed af det uafhængige analysefirma Common Sense Advisory (CSA).

Lionbridge præsenterede en prognose for tredje kvartal 2015 med en forventet omsætning på USD 145-147 mio., hvilket svarer til en årlig vækst på ca. 21-22 % sammenlignet med tredje kvartal 2014.

Regnskabsmæssige nøgletal, ikke-GAAP

I denne meddelelse vises virksomhedens korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie ikke i henhold til generelt anerkendte amerikanske regnskabsprincipper (GAAP), og resultaterne er ikke beregnet til brug i stedet for GAAP-præsentationer af driftsresultater. Disse tal vises, da ledelsen mener, at de kan give investorer supplerende oplysninger om resultatet fra vores grundlæggende forretningsaktiviteter. "Korrigeret resultat" og "Korrigeret resultat pr. aktie (EPS)" er nøgletal uden for GAAP og skal ikke betragtes som alternativer til GAAP-nøgletal for resultatet. Ledelsen vurderer, at de bedst sammenlignelige finansielle GAAP-nøgletal for disse tal er nettoresultat og udvandet nettoresultat pr. aktie, og har i slutningen af denne meddelelse afstemt GAAP-nettoresultatet med det korrigerede resultat og det korrigerede resultat pr. aktie.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Ved at udnytte vores innovative cloudteknologiplatforme og vores globale crowdteam, der består af over 100.000 cloudbaserede samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som omfatter risici og usikkerheder, blandt andet om Lionbridges forventede økonomiske resultater, forventet omsætnings- og overskudsstigning samt takt og styrke af en sådan vækst i tredje kvartal 2015, regnskabsåret 2015 og regnskabsåret 2016 samt forventede indtægter fra Lionbridges største kunde og synergier fra Lionbridges opkøb af CLS Communication ("CLS"). Disse fremadskuende udtalelser er et udtryk for ledelsens nuværende betragtninger, og Lionbridge forpligter sig ikke til at opdatere disse udtalelser for at afspejle ændringer i denne opfattelse eller begivenheder eller omstændigheder, der indtræffer efter denne dato, medmindre det er påkrævet ved lov. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Sådanne forskelle kan skyldes flere faktorer, blandt andet Lionbridges evne til fuldt ud at integrere CLS og hastigheden af integrationsprocessen, timingen i forbindelse med realisering af de synergier, der er forbundet med opkøbet af CLS, påvirkningen af valutaudsving på omsætning, dækningsbidrag, omkostninger, driftsmæssige resultater og rentabilitet samt virksomhedens evne til at håndtere dette på en vellykket måde gennem kurssikring og andre strategier, virksomhedens evne til at levere og fastholde løsninger af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og kundernes tilfredshed med sådanne løsninger, tab af eller nedgang i efterspørgsel fra en eller flere store kunder, som i væsentlig grad påvirker Lionbridges forretning, Lionbridges evne til at udbygge samarbejdet med eksisterende kunder, Lionbridges evne til at udvide kundegrundlaget, virksomhedens afhængighed af kunders produktlanceringer, produktionsplaner og indkøbsstrategier for at skabe omsætning, de forventede fordele ved en udvidelse af globale sprogprocesser, indvirkningen af konkurrerende sprogteknologi på virksomhedens eksisterende kunderelationer og evnen til at tiltrække nye kunder, Lionbridges evne til at realisere de forventede fordele ved teknologiske initiativer og opkøb samt timingen i forbindelse med realisering af disse fordele, fejl, afbrydelser eller forsinkelser ved cloudbaseret teknologi, brud på sikkerhedsforanstaltninger, opsigelse af kundekontrakter eller -aftaler før udløb, omfanget, timingen og bogføringen af indtægter fra kunder, Lionbridges evne til at integrere opkøb og udbygge kunderelationer og timingen og resultatet af sådanne aktiviteter, andelen af virksomhedens løsninger, der kan blive påvirket af valutaudsving, usikkerhed og ustabilitet i globale finansielle vilkår, der kan påvirke efterspørgslen efter virksomhedens løsninger og teknologier i negativ retning, nedsat efterspørgsel efter virksomhedens løsninger, der kan have en negativ effekt på Lionbridges fremtidige omsætning, cashflow, driftsresultat og finansielle forhold, Lionbridges evne til at levere løsninger fra steder med lavere driftsomkostninger og timingen i forbindelse med at flytte løsninger til disse steder samt kundernes accept af, at løsningerne leveres fra disse steder, risici forbundet med at drive forretning uden for USA, herunder overholdelse af skiftende og potentielt modstridende love og regler samt udgifter og forsinkelser forbundet med sådanne aktiviteter, længere inkassotider i bestemte retskredse, risici forbundet med konkurrence, Lionbridges evne til at forudsige omsætning, rentabilitet, teknologivalg, kundebehov og driftsresultater, ændringer i de beskatningsregler, der gælder for virksomheden, og ændringer i fortolkningen af gældende skatteregler, ændringer i fortolkningen af den lovpligtige og regulatoriske situation hos internationale skattemyndigheder i områder, hvor Lionbridge driver forretning, ændringer i fortolkningen af beskæftigelses- og skattevilkår hos amerikanske myndigheder, Lionbridges manglende evne til at følge med teknologiske forandringer eller kundernes skiftende behov, risikoen for fordringer fra tredjeparter om krav på immaterielle rettigheder, Lionbridges evne til at reagere på udsving i kompleksiteten, timingen og sammensætningen af de løsninger, kunderne efterspørger, og Lionbridges ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med de løsninger, virksomheden udbyder. En nærmere beskrivelse af risikofaktorer for Lionbridges aktiviteter findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede den 31. december 2014, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe