Lionbridgen liikevaihto ennätykselliset 136,8 milj. dollaria, raportoitu osakekohtainen tulos (GAAP) 0,05 dollaria ja osakekohtainen tulos (non-GAAP) 0,14 dollaria vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Toisen vuosineljänneksen näkymät positiiviset, liikevaihto kasvaa noin 5–10 milj. dollaria edellisestä neljänneksestä

WALTHAM, Yhdysvallat – 7.5.2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), julkaisi tänään 31.3.2015 päättyneen vuosineljänneksen taloustiedot. Vuosineljänneksen taloudelliset kohokohdat:

  • Ennätyksellinen 136,8 miljoonan dollarin liikevaihto. Vuosittaista kasvua 16,6 miljoonaa dollaria tai 14 % verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen.
  • Nettotulos (GAAP) 3,1 miljoonaa dollaria tai 0,05 dollaria osakkeelta perustuen 62,3 miljoonaan ulkona olevaan laimennettuun osakkeeseen. Tämä tarkoittaa 1,2 miljoonan dollarin tai 0,02 dollarin osakekohtaista kasvua verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen.
  • Oikaistu tulos (non-GAAP) 8,8 miljoonaa dollaria tai 0,14 dollaria osakkeelta. Vuosittainen kasvu 4,0 miljoonaa dollaria tai 0,06 dollaria/osake. Yhtiö määrittelee oikaistuiksi tuloksiksi (non-GAAP) nettotuloksen, johon ei lueta sulautumiseen, uudelleenjärjestelyyn ja yritysostoihin liittyviä kuluja, arvonalentumisia, osakepohjaista kompensaatiota ja yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (non-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.
  • Kassavarat 25,2 miljoonaa dollaria.
  • Neljänneksen aikana yhtiö maksoi 6 miljoonaa dollaria CLS Communicationin yritysoston rahoitukseen liittyvää pankkilainaa.
  • Yhtiö hankki 254 000 kantaosaketta ensimmäisellä neljänneksellä yhteishintaan 1,4 miljoonaa dollaria.

Yhtiö sai neljänneksen aikana sitoutettua useita uusia asiakkaita, kuten PC-ratkaisujen markkinajohtajan, perheviihteen maailmanmarkkinoiden johtajan, yhden juomateollisuuden johtavista brändeistä sekä yhden puolustus-, ilmailu- ja turvallisuusalan johtavista yrityksistä. Vuosi alkoi siis vahvasti.

7.1.2015 Lionbridge vei päätökseen CLS Communicationin yritysoston. Kyseessä on yksityisessä omistuksessa oleva käännösratkaisujen tuottaja, jonka asiakkaat toimivat talouspalveluiden, teollisuuden, julkisen sektorin ja biotieteiden markkinoilla. Yrityksen liikevaihto on noin 80 miljoonaa dollaria.

”Meillä menee vuoden 2015 alussa vahvasti useilla tärkeillä aloilla. Hankkimamme CLS:n integrointi sujuu odotetusti ja se tarjoaa jatkuvaa kustannus- ja liikevaihtosynergiaa. Suurimman asiakkaamme liikevaihto oli vakaa ensimmäisellä neljänneksellä aiempaan neljännekseen verrattuna. Markkinointipalveluiden tarjontamme jatkaa edelleen kovalla vauhdilla. Jos suurinta asiakastamme ei oteta huomioon, itsenäiset tulot kasvoivat 10 % vuositasolla kiintein valuuttakurssein ilman CLS:ää”, kertoo Lionbridgen CEO, Rory Cowan. ”Nämä positiiviset trendit ja voittojen kannalta edullinen valuuttaympäristö viittaavat vahvaan toiseen neljännekseen ja tilivuoteen 2015.”

Lionbridge ennustaa vuoden 2015 toiselle neljännekselle 142–147 miljoonan dollarin liikevaihtoa.

Lionbridgen johto pitää tiedotuspuhelun kello 9.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Puhelussa käsitellään vuosineljänneksen taloudellisia ja muita tietoja sekä tulevaan suoritukseen liittyviä asioita. Yhdysvalloista voi osallistua soittamalla numeroon 800-619-0332 ja muualta soittamalla numeroon 210-234-0570. Puhelun salasana on Lionbridge. Puhelu on saatavilla myös internetissä osoitteessa www.lionbridge.com.

Taloudelliset mittarit (non-GAAP)

Tässä julkaisussa yhtiön oikaistuja tuloksia ja oikaistuja osakekohtaisia tuloksia ei esitetä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi GAAP-tulosesitysten sijaan. Johdon näkemyksen mukaan nämä mittarit tarjoavat lisätietoja sijoittajille perusliiketoimintojemme suoriutumisesta. ”Oikaistut tulokset” ja ”oikaistut osakekohtaiset tulokset (EPS)” ovat non-GAAP-talousmittareita, ja niitä ei tule tarkastella vaihtoehtoisina mittareina GAAP-suoritusmittareille. Johdon näkemyksen mukaan suorimmin verrannolliset GAAP-mittarit ovat nettotulos ja laimennettu osakekohtainen nettotulos. Julkaisun lopussa on nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen sekä oikaistun osakekohtaisen tuloksen täsmäytyslaskelma.

Lionbridge lyhyesti

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä lisäämään kansainvälistä markkinaosuuttaan ja sitouttamaan asiakkaansa kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten pilvialustojen ja yli 100 000 asiantuntijan voimin käännöksiä, verkkomarkkinointia sekä globaaleja sisällönhallinnan ja sovellustestauksen palveluita, jotka varmistavat globaalin brändin yhdenmukaisuuden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa, Yhdysvalloissa, ja yrityksen toimipisteitä on 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka käsittelevät riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien odotettua taloudellista tulosta, liikevaihtoa ja katetuoton ja Lionbridgen kasvua sekä näkymiä, tahtia ja vahvistumista vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä sekä tilikaudella 2015. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat johdon tämänhetkisiä näkemyksiä, ja Lionbridge ei päivitä lausumia näkemyksien, tapahtumien tai olosuhteiden muuttuessa julkaisupäivän jälkeen muuten kuin lain sitä edellyttäessä. Lionbridgen todelliset kokemukset, toimet, taloudelliset ja operatiiviset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Lausumien ja toteutumien välisiin eroihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla: Lionbridgen kyky integroida hankkimansa CLS Communications (”CLS”) ja integraatiotoimenpiteiden vauhti; CLS:n yritysostoon liittyvien synergioiden toteutumisen ajoittuminen; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutus liikevaihtoon, katteeseen, kuluihin, operatiivisiin tuloksiin ja kannattavuuteen sekä yhtiön kyky hallita vaikutuksia suojausinstrumenttien ja muiden strategioiden avulla; yhtiön kyky tarjota ja ylläpitää korkealaatuisia palveluita kilpailukykyiseen hintaan, ja asiakkaiden tyytyväisyys tuotettuihin palveluihin; yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen tai kysynnän väheneminen, mikä vaikuttaisi merkittävästi Lionbridgen liiketoimintaan, kuten jatkuva liiketoiminnan väheneminen suurimman asiakkaamme kanssa; Lionbridgen kyky syventää suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin ja laajentaa asiakaskuntaansa; yhtiön riippuvuus asiakkaiden tuotelanseerauksista, tuotantoaikatauluista ja hankintastrategioista; globaaleiden teknologiatyökalujen leviämisen odotetut hyödyt; kilpailevan kieliteknologian vaikutus yhtiön olemassa oleviin asiakassuhteisiin, ja yhtiön kyky hankkia uusia asiakkaita; Lionbridgen kyky realisoida teknologiahankkeidensa ja yritysostojensa hyödyt sekä realisoinnin ajoitus; pilvipohjaisten teknologioiden viat, keskeytykset ja viivästykset; turvallisuustoimien aukot; asiakassopimusten tai -sitoumusten päättyminen ennen aikojaan; asiakkaiden liikevaihdon suuruus, ajoitus ja kirjaaminen; Lionbridgen kyky integroida yritysostot ja syventää asiakassuhteita sekä tällaisten toimien ajoitus ja menestys; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksen alaisena olevien yhtiön palvelusitoumusten osuus; maailmantalouden tilanteen jatkuva epävarmuus ja epävakaus, joka voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön palveluiden ja teknologian kysyntään; yhtiön palveluiden vähentynyt kysyntä, joka vaikuttaa epäsuotuisasti Lionbridgen liikevaihtoon, kassavirtaan, tuloksiin ja taloudelliseen tilaan; Lionbridgen kyky tuottaa palveluita matalamman kustannustason maissa, palvelujen siirron ajoitus kyseisiin maihin sekä asiakkaiden hyväksyntä palveluiden tuottamiselle kyseisissä maissa; Yhdysvaltojen ulkopuolella harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät riskit, mukaan lukien muuttuvien ja mahdollisesti ristiriidassa olevien lakien ja säännösten noudattaminen ja tällaisiin toimiin liittyvät kustannukset ja viivästykset; pidempi perintäprosessi tietyissä tuomiopiireissä; kilpailuun liittyvät riskit; Lionbridgen kyky ennustaa liikevaihtoa, kannattavuutta, teknologian käyttöönottoa, kysyntää ja operatiivista tulosta; muutokset yhtiöön sovellettavissa veroasteissa ja niiden tulkinnassa; muutokset kansainvälisten veroviranomaisten tulkinnassa lakisääteisestä ja säännellystä asemasta maissa, joissa Lionbridge harjoittaa liiketoimintaa; muutokset Yhdysvaltojen liittovaltion ja sen viranomaisten tulkinnoissa työllisyys- ja verotusasemasta; Lionbridgen kyvyttömyys pysyä teknologisten muutosten tai asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana; riski kolmansien osapuolten esittämistä vaateista koskien tekijänoikeusvaateita; Lionbridgen kyky vastata asiakkaan palvelutarpeiden muutoksiin; ja Lionbridgen vastuu palvelutarjontansa puutteista tai virheistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus Lionbridgeen liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joiden kopioita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONSERNITULOSLASKELMA

(TILINTARKASTAMATON)

Kolme kuukautta, jotka päättyivät
31.3.

(tuhatta, paitsi osakkeiden määrät)

2015

2014

Tulot

$

136,807

$

120,205

Käyttökustannukset:

Tulojen kustannukset (ei sisällä arvonalentumisia ja poistoja, jotka mukana alla)

90,550

83,079

Myynti ja markkinointi

11,975

9,920

Yleiset ja hallinnolliset

23,868

20,346

Tutkimus ja kehitys

2,015

1,739

Arvonalentumiset ja poistot

2,251

1,849

Yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletus

998

798

Uudelleenjärjestelyt ja muut maksut

2,938

335

Kokonaistoimintakustannukset

134,595

118,066

Operatiivinen tulos

2,212

2,139

Korkokulut:

Maksamattoman velan korot

484

149

Laskennallisten rahoituskulujen poistot

90

27

Korkotulot

16

19

Muut tulot, netto

(2,513

)

(348

)

Tulot ennen tuloveroja

4,167

2,330

Tuloveron arvioitu määrä

1,072

448

Nettotulos

$

3,095

$

1,882

Kantaosakekohtainen nettotulos:

Perus

$

0.05

$

0.03

Laimennettu

$

0.05

$

0.03

Ulkona olevien kantaosakkeiden painotettu keskiarvo:

Perus

60,415

60,208

Laimennettu

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONSOLIDOITU TASE

(TILINTARKASTAMATON)

(Tuhatta)

31.3.
2015

31.12.
2014

VARAT

Rahoitusomaisuus:

Rahavarat

$

25,225

$

36,893

Myyntisaamiset, netto arvosta 250 $, 31.3.2015 ja 31.12.2014

77,563

66,479

Laskuttamattomat saamiset

27,986

25,843

Muu rahoitusomaisuus

17,338

12,090

Rahoitusomaisuus yhteensä

148,112

141,305

Kiinteistöt ja laitteet, netto

25,750

23,622

Goodwill

61,589

21,937

Yritysostoon liittyvä aineeton pääoma, netto

45,566

12,232

Muut varat

7,288

5,677

Varat yhteensä

$

288,305

$

204,773

VASTATTAVAA JA OMA PÄÄOMA

Lyhytaikainen velka:

Lyhytaikainen velka

$

2,407

$

Ostovelka

25,593

21,885

Kertyneet edut

21,451

17,249

Kertynyt ulkoistus

10,489

10,429

Kertynyt uudelleenjärjestely

3,587

3,492

Maksettavat tuloverot

3,794

2,123

Kertyneet kulut ja muut lyhytaikaiset velat

10,914

10,485

Tuloennakot

10,667

11,866

Lyhytaikaiset velat yhteensä

88,902

77,529

Pitkäaikainen velka, netto nykyisestä osasta

90,672

27,000

Lykätty tulovero, pitkäaikainen

4,710

704

Muut pitkäaikaiset velat

21,367

13,786

Velat yhteensä

205,651

119,019

Oma pääoma:

Etuoikeutettu osake

Kantaosake

644

635

Emissiovoitto

269,862

272,252

Kertynyt alijäämä

(200,802

)

(203,897

)

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

12,950

16,764

Oma pääoma yhteensä

82,654

85,754

Vastattavaa yhteensä

$

288,305

$

204,773

 

Nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen (non-GAAP) täsmäytyslaskelma (tilintarkastamaton)

Vertailu: 31.3.2015 päättyneet kolme kuukautta ja 31.3.2014 päättyneet kolme kuukautta

Kolme kuukautta, jotka päättyivät
31.3.

(tuhatta, paitsi osakkeiden määrät)

2015

2014

Nettotulos

$

3,095

$

1,882

Yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletus

998

798

Osakeperusteiset edut

1,790

1,814

Uudelleenjärjestelyt ja muut maksut

2,938

335

Oikaistu tulos

$

8,821

$

4,829

Laimennettujen ulkona olevien kantaosakkeiden painotettu keskiarvo:

62,324

63,506

Osakekohtainen oikaistu laimennettu tulos

$

0.14

$

0.08


Yhteyshenkilö

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404