Lionbridgen liikevaihto 138,6 miljoonaa dollaria, osakekohtainen tulos (GAAP) 0,04 dollaria ja osakekohtainen tulos (non-GAAP) 0,14 dollaria vuoden kolmannella neljänneksellä

Juridisen alan käännöspalvelujen markkinajohtaja ostaa Geotext Translationsin ja ilmoittaa uudesta 50 miljoonan dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.

WALTHAM, Yhdysvallat – 9.11.2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), julkaisi tänään 30.9.2015 päättyneen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton. Kolmannen vuosineljänneksen tiedot tiivistettyinä:

  • Liikevaihto oli 138,6 miljoonaa dollaria, mikä oli 18,4 miljoonaa dollaria eli 15 % enemmän kuin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.
  • Liikevoitto (GAAP) oli 2,7 miljoonaa dollaria eli 0,04 dollaria osaketta kohti, kun laskentaperusteena käytetään 62,6 miljoonan ulkona olevien laimennusvaikutuksella oikaistua kantaosakkeiden painotettua keskiarvoa. Nettotulos (GAAP) pieneni 0,9 miljoonaa dollaria eli 0,02 dollaria laimennusvaikutuksella oikaistua osaketta kohti verrattuna vuoden 2014 kolmanteen vuosineljännekseen. Heikkeneminen johtui pääosin 2,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista ja muista kuluista.
  • Oikaistu tulos (ei-GAAP) oli 8,7 miljoonaa dollaria eli 0,14 dollaria laimennusvaikutuksella oikaistua osaketta kohti. Kasvua oli 1,6 miljoonaa dollaria eli 0,03 dollaria / laimennusvaikutuksella oikaistu osake verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen. Yhtiö määrittelee oikaistuksi tulokseksi (ei-GAAP) nettotuloksen, johon ei lueta sulautumiseen, uudelleenjärjestelyyn ja yritysostoihin liittyviä kuluja, arvonalentumisia, osakepohjaista kompensaatiota ja yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (ei-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.
  • Operatiivinen kassavirta tällä neljänneksellä oli 7,9 miljoonaa dollaria.

Lionbridge on saanut useita merkittäviä uusia asiakkuuksia, kuten taiwanilaisen älypuhelinten valmistajan, suuren yhdysvaltalaisen kauppaketjun ja britannialaisen luksusautojen valmistajan.

Tammi–syyskuun 2015 aikana liikevaihto kasvoi 48,2 miljoonaa dollaria edellisen vuoden vastaavasta ajasta, nettotulos (GAAP) kasvoi 2,0 miljoonaa dollaria eli 0,03 dollaria laimennusvaikutuksella oikaistua osaketta kohti ja tulos (ei-GAAP) kasvoi 9,9 miljoonaa dollaria eli 0,16 dollaria laimennusvaikutuksella oikaistua osaketta kohti verrattuna vuoden 2014 tammi–syyskuuhun.

Lionbridge ilmoitti Geotext Translations, Inc:n hankinnasta. Geotext on lakitekstikäännöksiin erikoistunut newyorkilainen käännöstoimisto. Geotextin tilintarkastamaton 12 kuukauden juokseva liikevaihto oli noin 17 miljoonaa dollaria 30.9.2015 päättyneellä kaudella. Lionbridge ostaa Geotextin arviolta noin 11 miljoonan dollarin käteisvastikkeella ja mahdollisella lisäkauppahinnalla, joka tulee maksettavaksi kolmen vuoden kuluttua, mikäli tietyt liikevaihdon tavoiteluvut täyttyvät. Ostohinta katetaan Lionbridgen nykyisistä käteisvaroista. Yhtiö odottaa, että yrityskaupalla on vähäinen vaikutus vuoden 2016 tulokseen.

Yhtiö ilmoitti tänään myös, että hallitus on hyväksynyt osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jossa yhtiö voisi hankkia enintään 50 miljoonan dollarin arvosta omia osakkeita vuoden 2018 loppuun mennessä. Uusi ohjelma on lähes kolme kertaa niin suuri kuin aiempi 18 miljoonan dollarin takaisinosto-ohjelma, josta ilmoitettiin marraskuussa 2012 ja joka on nyt umpeutunut.

”Kasvamme voimakkaasti tietyillä toimialoilla, kuten biotieteissä ja teollisuudessa. CLS Communicationin integraatio sujuu hyvin, ja olemme hyvässä vauhdissa tavoitteittemme suhteen”, sanoo Lionbridgen CEO Rory Cowan. ”Vaikka kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi odotuksista, kasvua edellisestä vuodesta on mukavasti ja kassavirta pysyy voimakkaana. Alallamme on kasvavaa kysyntää. Geotext auttaa meitä laajentumaan eri markkinoille. Uusi takaisinosto-ohjelma on osoitus siitä, että luotamme pitkän aikavälin kannattavuuteen ja kassavirran kasvuun. Odotamme vuoden 2015 lopun olevan vahva ja kasvun jatkuvan vuonna 2016.”

Vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle arvioitu liikevaihto on 140–143 miljoonaa dollaria, mikä vastaisi 18 %:n kasvua verrattuna vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen. Yhtiö antoi myös vuodelle 2016 alustavan arvion, jonka mukaan liikevaihto kasvaisi vuositasolla 5–8 % ja toimintojen tuotto kasvaisi.

Yhtiö ilmoitti tänään myös Chief Financial Officer Donald Muirin jäämisestä eläkkeelle. Muir pysyy yhtiössä siirtymävaiheen ajan tammikuun puoliväliin saakka. Muirin tilalle tulee Marc Litz, joka on tällä hetkellä Lionbridgen Vice President, Finance and Corporate Controller.

”Donilla on ollut tärkeä rooli rahoitusstrategiamme muokkaamisessa viimeisten kahdeksan vuoden aikana, jolloin yhtiö on kasvanut ja monipuolistunut. Arvostamme hänen omistautumistaan liiketoiminnan laajentamiselle. Hänen ansiostaan meillä on vahva talousorganisaatio”, sanoi Rory Cowan, CEO.

Lionbridgen johto pitää tiedotuspuhelun kello 9.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Puhelussa käsitellään vuosineljänneksen tunnuslukuja ja muita tietoja sekä tulevaan menestykseen liittyviä asioita. Yhdysvalloista voi osallistua soittamalla numeroon 888-390-1050 ja muualta soittamalla numeroon 312-470-7236. Puhelun salasana on ”Lionbridge”.

Tunnusluvut (ei-GAAP)

Tässä julkaisussa yhtiön oikaistua tulosta ja oikaistua osakekohtaista tulosta ei esitetä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi GAAP-tulosesitysten sijasta. Johdon näkemyksen mukaan nämä mittarit tarjoavat lisätietoja sijoittajille perusliiketoimintojemme suoriutumisesta. ”Oikaistu tulos” ja ”oikaistu osakekohtainen tulos (EPS)” eivät ole GAAP-tunnuslukuja, eikä niitä tule käyttää GAAP-tunnuslukujen sijasta. Johdon näkemyksen mukaan suorimmin verrannolliset GAAP-tunnusluvut ovat nettotulos ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen nettotulos. Julkaisun lopussa on nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen sekä oikaistun osakekohtaisen tuloksen täsmäytyslaskelma.

Tietoja Lionbridgestä

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä lisäämään kansainvälistä markkinaosuuttaan ja sitouttamaan asiakkaansa kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten pilvialustojen ja yli 100 000 asiantuntijan voimin käännöksiä, verkkomarkkinointia sekä globaaleja sisällönhallinnan ja sovellustestauksen palveluita. Ne varmistavat globaalin brändin yhtenäisyyden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa Yhdysvalloissa, ja yrityksen toimipisteitä on 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisia lausumia ovat mm. kaikki odotettua taloudellista tulosta ja kasvuvauhtia koskevat arviot samoin kuin odotukset Geotext Translationsin hankinnasta saatavista eduista ja tammikuussa 2015 ostetun CLS Communication (”CLS”) -yhtiön integroinnin onnistumisesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat johdon tämänhetkisiä näkemyksiä. Lionbridge ei päivitä lausumia näkemyksien, tapahtumien tai olosuhteiden muuttuessa tämän tiedotteen julkaisupäivän jälkeen muuten kuin lain sitä edellyttäessä. Todelliset tapahtumat sekä taloudelliset ja operatiiviset tulokset voivat erota huomattavasti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lionbridgeen liittyvät riskitekijät on selvitetty yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONSERNITULOSLASKELMA

(TILINTARKASTAMATON)

Heinäkuu–
syyskuu,

Tammikuu–
syyskuu,

(tuhatta, paitsi osakkeiden määrät)

2015

2014

2015

2014

Liikevaihto

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

Liiketoiminnan kulut:

Toiminnan kulut (ei sisällä arvonalentumisia ja poistoja, jotka mukana alla)

92,977

80,608

277,825

253,559

Myynti ja markkinointi

11,083

9,685

35,163

29,369

Yleiset ja hallinnolliset

21,888

19,868

69,024

60,587

Tutkimus ja kehitys

1,903

1,698

6,060

5,194

Arvonalentumiset ja poistot

2,340

2,033

6,922

5,771

Yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletus

993

842

2,979

2,453

Uudelleenjärjestelyt ja muut maksut

2,957

611

9,359

1,827

Liiketoiminnan kokonaiskulut

134,141

115,345

407,332

358,760

Liiketoiminnan tuotot

4,463

4,846

11,840

12,174

Korkokulut:

Maksamattoman velan korot

482

164

1,439

413

Laskennallisten rahoituskulujen poistot

94

25

279

79

Korkotulot

13

9

50

59

Muut kulut (tulot), netto

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

Tulot ennen veroja

3,483

4,708

12,507

11,894

Tuloveron arvioitu määrä

755

1,066

1,181

2,580

Nettotulos

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Kantaosakekohtainen nettotulos:

Laimentamaton

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

Laimennusvaikutuksella oikaistu

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

Ulkona olevien kantaosakkeiden määrä (painotettu keskiarvo):

Laimentamaton

60,683

60,012

60,558

60,263

Laimennusvaikutuksella oikaistu

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONSERNITASE

(TILINTARKASTAMATON)

(Tuhatta)

30.9.2015

31.12.2014

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus:

Rahavarat

$

30,926

$

36,893

Myyntisaamiset, netto arvosta 250 dollaria, 30.9.2015 ja 31.12.2014

86,966

66,479

Laskuttamattomat saamiset

27,321

25,843

Muu rahoitusomaisuus

14,780

12,090

Rahoitusomaisuus yhteensä

159,993

141,305

Kiinteistöt ja laitteet, netto

26,193

23,622

Goodwill

62,031

21,937

Yritysostoon liittyvä aineeton pääoma, netto

44,556

12,232

Muut varat

6,906

5,677

Vastaavaa yhteensä

$

299,679

$

204,773

VASTATTAVAA JA OMA PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma:

Velka, lyhyellä aikavälillä maksettava

$

3,719

$

Ostovelka

27,004

21,885

Kertyneet edut

23,465

17,249

Kertynyt ulkoistus

11,448

10,429

Kertynyt uudelleenjärjestely

2,228

3,492

Maksettavat tuloverot

2,357

2,123

Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat

10,070

10,485

Tuloennakot

8,619

11,866

Lyhytaikaiset velat yhteensä

88,910

77,529

Pitkäaikainen velka, netto nykyisestä osasta

90,427

27,000

Verovelka, netto nykyisestä osasta

4,827

704

Muut pitkäaikaiset velat

20,823

13,786

Velat yhteensä

204,987

119,019

Oma pääoma:

Etuoikeutettu osake

Kantaosake

645

635

Emissiovoitto

273,818

272,252

Kertynyt alijäämä

(192,571

)

(203,897

)

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

12,800

16,764

Oma pääoma yhteensä

94,692

85,754

Vastattavaa yhteensä

$

299,679

$

204,773

 

Nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen (ei-GAAP) täsmäytyslaskelma (tilintarkastamaton)

Heinäkuu–syyskuu 2015 ja tammikuu–syyskuu 2015 verrattuina kausiin

heinäkuu–syyskuu 2014 ja tammikuu–syyskuu 2014

Heinäkuu–
syyskuu,

Tammikuu–
syyskuu,

(tuhatta, paitsi osakkeiden määrät)

2015

2014

2015

2014

Nettotulos

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletus

993

842

2,979

2,453

Osakeperusteiset edut

2,007

2,008

5,663

5,814

Uudelleenjärjestelyt ja muut maksut

2,957

611

9,359

1,827

Oikaistu tulos

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien kantaosakkeiden määrä (painotettu keskiarvo)

62,623

62,646

62,528

63,070

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31