Lionbridgen liikevaihto 143,8 miljoonaa dollaria, osakekohtainen tulos (GAAP) 0,09 dollaria ja osakekohtainen tulos (non-GAAP) 0,19 dollaria vuoden toisella neljänneksellä

Liikevaihdon kasvu 10 % ja liikevoiton vuosittainen kasvu (non-GAAP) 58 %; positiivinen näkymä kolmannelle vuosineljännekselle: odotettu liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 20 %

WALTHAM, Yhdysvallat – 5.8.2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), julkaisi tänään 30.6.2015 päättyneen toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton. Toisen vuosineljänneksen taloudelliset kohokohdat:

  • Ennätyksellinen 143,8 miljoonan dollarin liikevaihto. Kasvua 13,2 miljoonaa dollaria tai 10 % verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen ja 7,0 miljoonaa dollaria tai 5 % verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen.
  • Nettotulos (GAAP) 5,5 miljoonaa dollaria tai 0,09 dollaria osakkeelta perustuen 62,4 miljoonan ulkona olevien laimennettujen kantaosakkeiden painotettuun keskiarvoon. Nettotulos (GAAP) kasvoi 1,7 miljoonaa dollaria tai 0,03 dollaria osakkeelta verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen ja 2,4 miljoonaa dollaria tai 0,04 dollaria osakkeelta verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen.
  • Ennätyksellinen oikaistu tulos (non-GAAP) 11,8 miljoonaa dollaria tai 0,19 dollaria osakkeelta. Yhtiö määrittelee oikaistuiksi tuloksiksi (non-GAAP) nettotuloksen, johon ei lueta sulautumiseen, uudelleenjärjestelyyn ja yritysostoihin liittyviä kuluja, arvonalentumisia, osakepohjaista kompensaatiota ja yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (non-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.

Yhtiö on äskettäin onnistunut sitouttamaan useita uusia merkittäviä asiakkaita, mukaan lukien kansainvälisen lääkinnällisten laitteiden valmistajan, johtavan iso-britannialaisen julkaisualan yrityksen, robotiikan markkinajohtajan ja globaalin taloustietoalan yrityksen.

”Toisen vuosineljänneksen positiiviset tulokset viittaavat kasvavaan kysyntään alallamme. Vaikka suurimman asiakkaamme tulos ei ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna, heidän tuloksensa kasvoi huomattavasti ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Odotamme heiltä kasvua toisellakin vuosipuoliskolla. Jatkamme edelleen liiketoimintamme monipuolistamista vertikaalisilla markkinoilla, varmistamme uusia asiakkaita markkinointiviestintäpalveluissa ja skaalaamme uuden onDemand-käännösalustamme”, sanoo Lionbridgen CEO Rory Cowan. ”Aloitamme toisen vuosipuoliskon luottavaisina. Liikevaihto jatkaa kasvuaan, ja liikevaihto suurimmalta asiakkaaltamme on palaamassa entiselleen. CLS:n yritysoston tuottamat ensimmäiset synergiat alkavat näkyä. Odotamme vuoden 2015 olevan vahva liikevaihdon ja liikevoiton osalta, ja kasvun jatkuvan vuonna 2016.”

Yhtiö pääsi Forbesin julkaisemalle Yhdysvaltojen 100 luotetuimman yrityksen listalle toisena vuotena peräkkäin. Riippumaton markkinatutkimuslaitos Common Sense Advisory (CSA) nimesi myös yhtiön äskettäin maailman suurimmaksi kielipalveluyritykseksi neljännen kerran peräkkäin.

Lionbridgen vuoden 2015 kolmannen neljänneksen arvioitu liikevaihto on 145–147 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi 21–22 %:n kasvua verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen.

Taloudelliset mittarit (non-GAAP)

Tässä julkaisussa yhtiön oikaistuja tuloksia ja oikaistuja osakekohtaisia tuloksia ei esitetä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi GAAP-tulosesitysten sijaan. Johdon näkemyksen mukaan nämä mittarit tarjoavat lisätietoja sijoittajille perusliiketoimintojemme suoriutumisesta. ”Oikaistut tulokset” ja ”oikaistut osakekohtaiset tulokset (EPS)” ovat non-GAAP-talousmittareita, ja niitä ei tule tarkastella vaihtoehtoisina mittareina GAAP-suoritusmittareille. Johdon näkemyksen mukaan suorimmin verrannolliset GAAP-mittarit ovat nettotulos ja laimennettu osakekohtainen nettotulos. Julkaisun lopussa on nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen sekä oikaistun osakekohtaisen tuloksen täsmäytyslaskelma.

Lionbridge lyhyesti

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä lisäämään kansainvälistä markkinaosuuttaan ja sitouttamaan asiakkaansa kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten pilvialustojen ja yli 100 000 asiantuntijan voimin käännöksiä, verkkomarkkinointia sekä globaaleja sisällönhallinnan ja sovellustestauksen palveluita. Ne varmistavat globaalin brändin yhtenäisyyden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa Yhdysvalloissa, ja yrityksen toimipisteitä on 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka käsittelevät riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien odotettua taloudellista tulosta, liikevaihtoa ja liikevoiton kasvua sekä kasvun vauhtia, tahtia ja vahvistumista vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä sekä tilikausina 2015 ja 2016. Lausumat käsittelevät lisäksi odotettua liikevaihtoa Lionbridgen suurimmalta asiakkaalta ja synergiaetuja Lionbridgen CLS Communication (”CLS”) -yhtiön yritysostosta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat johdon tämänhetkisiä näkemyksiä, ja Lionbridge ei päivitä lausumia näkemyksien, tapahtumien tai olosuhteiden muuttuessa julkaisupäivän jälkeen muuten kuin lain sitä edellyttäessä. Lionbridgen todelliset kokemukset, toimet, taloudelliset ja operatiiviset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Lausumien ja toteutumien välisiin eroihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla: Lionbridgen kyky integroida CLS ja integraatiotoimenpiteiden vauhti; CLS:n yritysostoon liittyvien synergioiden toteutumisen ajoittuminen; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutus liikevaihtoon, katteeseen, kuluihin, operatiivisiin tuloksiin ja kannattavuuteen sekä yhtiön kyky hallita vaikutuksia suojausinstrumenttien ja muiden strategioiden avulla; yhtiön kyky tarjota ja ylläpitää korkealaatuisia palveluita kilpailukykyiseen hintaan, ja asiakkaiden tyytyväisyys tuotettuihin palveluihin; yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen tai kysynnän väheneminen, mikä vaikuttaisi merkittävästi Lionbridgen liiketoimintaan; Lionbridgen kyky syventää suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin ja laajentaa asiakaskuntaansa; yhtiön riippuvuus asiakkaiden tuotelanseerauksista, tuotantoaikatauluista ja hankintastrategioista. Globaaleiden teknologiatyökalujen leviämisen odotetut hyödyt; kilpailevan kieliteknologian vaikutus yhtiön olemassa oleviin asiakassuhteisiin, ja yhtiön kyky hankkia uusia asiakkaita; Lionbridgen kyky realisoida teknologiahankkeidensa ja yritysostojensa hyödyt sekä realisoinnin ajoitus; pilvipohjaisten teknologioiden viat, keskeytykset ja viivästykset; turvallisuustoimien aukot; asiakassopimusten tai -sitoumusten päättyminen ennen aikojaan; asiakkaiden liikevaihdon suuruus, ajoitus ja kirjaaminen; Lionbridgen kyky integroida yritysostot ja syventää asiakassuhteita sekä tällaisten toimien ajoitus ja menestys; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksen alaisena olevien yhtiön palvelusitoumusten osuus. Maailmantalouden tilanteen jatkuva epävarmuus ja epävakaus, joka voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön palveluiden ja teknologian kysyntään; yhtiön palveluiden vähentynyt kysyntä, joka vaikuttaa epäsuotuisasti Lionbridgen liikevaihtoon, kassavirtaan, tuloksiin ja taloudelliseen tilaan; Lionbridgen kyky tuottaa palveluita matalamman kustannustason maissa, palvelujen siirron ajoitus kyseisiin maihin sekä asiakkaiden hyväksyntä palveluiden tuottamiselle kyseisissä maissa; Yhdysvaltojen ulkopuolella harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät riskit, mukaan lukien muuttuvien ja mahdollisesti ristiriidassa olevien lakien ja säännösten noudattaminen ja tällaisiin toimiin liittyvät kustannukset ja viivästykset; pidempi perintäprosessi tuomiopiireissä; kilpailuun liittyvät riskit. Lionbridgen kyky ennustaa liikevaihtoa, kannattavuutta, teknologian käyttöönottoa, kysyntää ja operatiivista tulosta; muutokset yhtiöön sovellettavissa veroasteissa ja niiden tulkinnassa; muutokset kansainvälisten veroviranomaisten tulkinnassa lakisääteisestä ja säännellystä asemasta maissa, joissa Lionbridge harjoittaa liiketoimintaa; muutokset Yhdysvaltojen liittovaltion ja sen viranomaisten tulkinnoissa työllisyys- ja verotusasemasta; Lionbridgen kyvyttömyys pysyä teknologisten muutosten tai asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana; riski kolmansien osapuolten esittämistä vaateista koskien tekijänoikeusvaateita; Lionbridgen kyky vastata asiakkaan palvelutarpeiden muutoksiin; ja Lionbridgen vastuu palvelutarjontansa puutteista tai virheistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus Lionbridgeen liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joiden kopioita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).