DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA (CZYLI ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI)

Używając tej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na zbieranie, przetwarzanie i używanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Lionbridge szanuje i chroni prywatność Użytkownika. Lionbridge Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ochrony danych. Należy zapoznać się z poniższymi zasadami ochrony prywatności.

Zakres

Niniejsze zasady ochrony prywatności regulują postępowanie z danymi osobowymi otrzymywanymi przez Lionbridge podczas używania przez Użytkownika witryny internetowej Lionbridge. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania do witryn internetowych innych spółek Grupy ani do witryn internetowych zarządzanych przez inne instytucje zewnętrzne.

Zbieranie i używanie danych

Lionbridge zbiera dane osobowe w momencie otrzymania od Użytkownika wypełnionych formularzy interaktywnych. Dzieje się tak, gdy Użytkownik:

 • pyta Lionbridge o konkretne informacje (nazwisko, imię, adres e-mail, informacje o przedsiębiorstwie Użytkownika);
 • przesyła Lionbridge informację zwrotną;
 • składa w Lionbridge zamówienie lub prosi Lionbridge o kontakt.

Zebranych danych osobowych Lionbridge używa do:

 • kontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku otrzymania prośby o kontakt;
 • przetwarzania zamówień Użytkownika;
 • przygotowywania analiz rynku na potrzeby wewnętrzne.

Ponadto Lionbridge automatycznie otrzymuje i zapisuje dane z dzienników serwerów (nazwa przeglądarki, adres IP, odwiedzone witryny internetowe itp.). Na podstawie tych danych Lionbridge usuwa problemy oraz podejmuje inne działania techniczne.

Niniejsza witryna internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki danych, które są wysyłane z serwera WWW do przeglądarki użytkownika, gdy użytkownik ten odwiedza witrynę po raz pierwszy. Pliki te są zapisywane na komputerze użytkownika lub w pamięci podręcznej przeglądarki. Przy kolejnym otwarciu danej witryny internetowej na tym samym komputerze przeglądarka szuka zapisanego już odpowiedniego pliku cookie. Jeśli go znajdzie, przesyła zapisane w nim dane do serwera WWW. Serwer WWW może wówczas wykryć, czy w takiej przeglądarce otwierano już wcześniej daną witrynę internetową.

Dane osobowe otrzymane przez Lionbridge wraz z plikami cookie będą używane w celu:

 • ulepszania usług oferowanych przez Lionbridge i przygotowywania analiz rynku na potrzeby wewnętrzne;
 • zapisywania ustawień dotyczących języka preferowanego przez Użytkownika;
 • przypisywania adresów IP według regionów;
 • sprawdzania, czy dana przeglądarka obsługuje język JavaScript;
 • przeprowadzania anonimowych analiz użycia tej witryny internetowej.

Zebrane dane osobowe będą używane tylko w ramach usługi Google Analytics. W szczególności zebrane dane nigdy nie zostaną użyte do indywidualnej identyfikacji osoby używającej tej witryny internetowej.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pochodzące z witryny internetowej Lionbridge pliki cookie nie były zapisywane na dysku twardym Użytkownika. Użytkownik może także usunąć pliki cookie zapisane na komputerze. Jeśli jednak Użytkownik tak zrobi, niektóre funkcje tej witryny internetowej mogą być niedostępne. Bez dostępu do plików cookie mogą przestać działać zwłaszcza niektóre funkcje związane z aplikacjami WWW. Po zablokowaniu możliwości używania plików cookie używanie takich funkcji będzie zatem niemożliwe. Sposób zmiany ustawień przeglądarki zależy od używanej przeglądarki.

Więcej informacji na temat konfiguracji i zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć w przeglądarce w menu pomocy.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics — usługi służącej do analizy sieci WWW oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa wspomnianych plików cookie, aby ułatwić analizę sposobu używania tej witryny internetowej. Informacje z plików cookie dotyczące używania witryny internetowej przez Użytkownika (m.in. adres IP Użytkownika) zostaną przesłane do Google i zapisane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP Google usunie/zanonimizuje ostatnie osiem cyfr adresu IP pochodzącego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu dostawcy witryny internetowej Google użyje tych informacji w celu oceniania sposobu używania witryny internetowej przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej na potrzeby operatorów witryn internetowych oraz świadczenia na rzecz takich operatorów innych usług związanych z aktywnością w witrynie oraz używaniem Internetu. Google nie powiąże adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odmówić akceptowania plików cookie. Musi jednak pamiętać, że może nie być wówczas w stanie używać wszystkich funkcji witryny internetowej. Ponadto Użytkownik może pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki (dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), aby zapobiec zbieraniu i używaniu przez Google danych (plików cookie i adresów IP).

Ujawnianie informacji osobom trzecim

W określonych okolicznościach dane osobowe Użytkownika będą ujawniane innym spółkom Grupy lub zewnętrznym usługodawcom w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, o ile podmioty te zgodzą się przetwarzać takie dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności i w ten sposób zagwarantują taki sam poziom ochrony danych osobowych Użytkownika. Lionbridge gwarantuje, że nie prześle danych osobowych Użytkownika w celach komercyjnych ani w żadnym celu innym niż cel jasno wynikający z okoliczności lub dozwolony przez przepisy prawa.

Przesyłanie danych do/z witryny internetowej Lionbridge

Użytkownik zgadza się, że przesyłanie danych do/z witryny internetowej Lionbridge odbywa się na ryzyko Użytkownika. Nie można pociągnąć Lionbridge do odpowiedzialności z tytułu umowy lub z innego tytułu za jakiekolwiek szkody związane z przesyłaniem danych.

Zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności

Lionbridge może zmieniać swoje zasady ochrony prywatności. Zmiany takie wchodzą w życie po ich opublikowaniu w witrynie internetowej. Jeśli po wprowadzeniu takich zmian Użytkownik nadal używa tej witryny internetowej, wówczas zgadza się na te zmiany. W przypadku istotnej zmiany zasad ochrony prywatności zmienione zasady ochrony prywatności zostaną opublikowane w widocznym miejscu witryny internetowej Lionbridge.