Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w Lionbridge Technologies, Inc., które potwierdzają, że Lionbridge dba o prywatność użytkowników. W dalszej części tego dokumentu opisano praktyki zbierania i rozpowszechniania danych w ramach witryny internetowej www.lionbridge.com i innych witryn internetowych Lionbridge.

1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, MA 02451 USA

Można też skontaktować się z Lionbridge pocztą elektroniczną pod adresem privacy@lionbridge.com lub telefonicznie pod numerem +1 781 434 6000.


Rozstrzyganie sporów i certyfikaty w zakresie ochrony prywatności

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem privacy@lionbridge.com.

Zbieranie danych

Według zasad protokołu P3P zbierane dane są dzielone na grupy (ang. „statements”). Niniejsze zasady ochrony prywatności obejmują trzy takie grupy danych. Praktyki stosowane wobec tych grup zostaną wyjaśnione oddzielnie dla każdej grupy.

Grupa „Dane podstawowe”

Zasadniczo odwiedzanie witryny internetowej Lionbridge nie wymaga podania danych osobowych, w niektórych przypadkach Lionbridge będzie jednak o takie dane prosić. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby (na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub e-mail). Lionbridge może również zbierać dane osobowe w związku z oferowanymi przez Lionbridge konkursami lub aktywnością Użytkownika w społecznościach internetowych Lionbridge.

Lionbridge Technologies, Inc. ma siedzibę w USA i biura na całym świecie. Zebrane od Użytkownika dane umożliwiające identyfikację osoby mogą być przesyłane do innych placówek Lionbridge znajdujących się w krajach innych niż kraj zamieszkania Użytkownika, gdzie mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych równoważne przepisom obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika. Lionbridge dba o bezpieczeństwo danych umożliwiających identyfikację osoby i stosuje uzasadnione zabezpieczenia. Lionbridge stosuje zarówno fizyczne, jak i administracyjne procedury zabezpieczania danych umożliwiających identyfikację osoby, nie może jednak zagwarantować ich całkowitej ochrony przed osobami próbującymi omijać takie zabezpieczenia lub przechwytywać transmisje tych danych przez Internet.

Lionbridge zbiera dane Użytkownika i używa ich w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, wygodnego dostępu do produktów i usług Lionbridge oraz większej użyteczności witryny internetowej Lionbridge. Zbierane przez Lionbridge dane kontaktowe są używane między innymi w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o Lionbridge i partnerach Lionbridge oraz materiałów promocyjnych, a także w celu ewentualnego skontaktowania się z Użytkownikiem. Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie służą do oceniania i udoskonalania witryny internetowej Lionbridge oraz diagnozowania problemów z serwerem Lionbridge. Lionbridge będzie używać danych osobowych Użytkownika (w tym je ujawniać) bez powiadomienia tylko wówczas, gdy uzna, że takie użycie jest wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do ochrony praw lub własności Lionbridge, bezpieczeństwa publicznego lub użytkowników witryny Lionbridge, lub gdy ma na to uprzednią zgodę Użytkownika (zob. sekcję zatytułowaną „Zgoda” poniżej).

Lionbridge może zbierać następujące informacje:

 • adres URL żądanego zasobu,
 • pełny adres IP,
 • metoda żądania HTTP,
 • liczba bajtów danych w odpowiedzi,
 • kod stanu odpowiedzi,
 • informacje o agencie użytkownika,
 • ostatni adres URL żądany przez użytkownika.

Informacje te zostaną użyte w następujących celach:

 • realizacja i obsługa bieżącej aktywności,
 • administrowanie witryną internetową i systemem.

Informacje te będą używane przez Lionbridge i agentów Lionbridge.

Grupa „Pliki cookie”

Lionbridge zbiera następujące informacje:

 • pliki cookie HTTP.

Informacje te zostaną użyte w następujących celach:

 • realizacja i obsługa bieżącej aktywności,
 • administrowanie witryną internetową i systemem.

Informacje te będą używane przez Lionbridge i agentów Lionbridge.

Wyjaśnienie przyczyn zbierania tych danych:

Lionbridge zapisuje na komputerze Użytkownika plik cookie, gdy Użytkownik zaczyna korzystać z witryny. Jeśli zatem Użytkownik zarejestruje się lub poprosi o kontakt, Lionbridge może zapisać adres URL witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł do witryny internetowej Lionbridge. Jeśli Użytkownik się nie zarejestruje ani nie poprosi o kontakt, informacje te nigdy nie zostaną powiązane z żadnymi danymi osobowymi. W pliku cookie nie są zapisywane żadne inne informacje. Dokonanie rejestracji w celu uzyskania dostępu do materiałów z bazy Lionbridge Knowledge Center powoduje zapisanie na komputerze Użytkownika drugiego pliku cookie, który umożliwia Użytkownikowi szybkie zalogowanie się podczas następnej sesji mającej na celu pobranie materiałów z tej bazy. Więcej informacji na temat zasad dotyczących plików cookie można znaleźć tutaj.

Grupa „Rejestracja”

Lionbridge zbiera następujące informacje:

 • dane kontaktowe online

Za zgodą Użytkownika Lionbridge może zbierać również następujące dane:

 • stanowisko Użytkownika,
 • nazwa pracodawcy Użytkownika,
 • imię,
 • nazwisko,
 • służbowy adres pocztowy,
 • numer telefonu.

Informacje te zostaną użyte w następujących celach:

 • realizacja i obsługa bieżącej aktywności,
 • administrowanie witryną internetową i systemem,
 • telemarketing.

Informacje te będą używane przez Lionbridge, agentów Lionbridge oraz następujące podmioty:

 • Inne podmioty przestrzegające takich samych praktyk. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania takich danych.

Wyjaśnienie przyczyn zbierania tych danych:

Informacje te są zbierane, gdy Użytkownik zarejestruje się w celu pobrania materiałów albo wyśle prośbę o kontrakt z Lionbridge. W zależności od podanych przez Użytkownika informacji skontaktuje się z nim specjalista Lionbridge ds. sprzedaży lub ds. marketingu. Lionbridge może również udostępniać listy swoim partnerom marketingowym lub stowarzyszonym, stosującym zasady ochrony prywatności równoważne zasadom stosowanym przez Lionbridge.

Zasady rezygnacji

Jeśli Użytkownik zmieni zdanie na temat otrzymywania informacji od Lionbridge lub udostępniania swoich danych osobom trzecim, powinien przesłać Lionbridge zgłoszenie dotyczące nowej decyzji. Zgłoszenie takie wystarczy wysłać na adres opt-out@lionbridge.com.

Pliki cookie

Pliki cookie umożliwiają wyświetlanie w witrynie internetowej informacji dostosowanych do potrzeb Użytkownika. Plik cookie jest przesyłany przez witrynę internetową do przeglądarki Użytkownika, która z kolei może taki plik zapisać w systemie. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę, aby informowała go o odebraniu pliku cookie, umożliwiając mu podjęcie decyzji o jego zaakceptowaniu.

W witrynie internetowej Lionbridge używa się plików cookie w celach:

 • administrowanie witryną,
 • realizacja bieżącej aktywności Użytkownika.

Więcej informacji na temat zasad dotyczących plików cookie można znaleźć tutaj.

Prywatność

Lionbridge obecnie ma podpisane z kilkoma partnerami online umowy o pomoc w zarządzaniu swoją działalnością biznesową i komunikacyjną w Internecie oraz jej optymalizowaniu. Lionbridge korzysta z usług partnera marketingowego w celu mierzenia skuteczności swoich reklam oraz określania sposobów używania swojej witryny internetowej przez odwiedzających. W tym celu Lionbridge używa w tej witrynie sygnalizatorów WWW i plików cookie wspomnianego partnera marketingowego. Typy informacji zbieranych przez Lionbridge obejmują sposoby znalezienia witryny przez Użytkownika, odwiedzane przez Użytkownika strony witryny, działania Użytkownika oraz miejsce, w którym Użytkownik kończy używanie witryny Lionbridge. W wyniku uzupełniania swoich baz wspomnianymi informacjami Lionbridge dowiaduje się, które strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających i które usługi najbardziej interesują klientów. Mimo że informacje pochodzące z witryny rejestruje w imieniu Lionbridge partner marketingowy Lionbridge, to jednak Lionbridge kontroluje sposób używania tych danych. Jeśli Użytkownik nie chce pomagać Lionbridge w udoskonalaniu witryny internetowej, produktów i pozostałej oferty Lionbridge, może zrezygnować z bycia objętym wspomnianą analizą ruchu w witrynie internetowej. W tym celu powinien przesłać do Lionbridge odpowiednią wiadomość e-mail na adres privacy@lionbridge.com.

Bezpieczeństwo

Użytkownikowi nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia zabezpieczeń Sieci Lionbridge. Wszelkie takie naruszenia mogą skutkować dla Użytkownika odpowiedzialnością cywilną lub karną. Lionbridge zbada każdy domniemany przypadek naruszenia i będzie współpracować z organami ochrony porządku publicznego w przypadku powzięcia podejrzenia naruszeń o charakterze karnym. Przykłady naruszenia zabezpieczeń Sieci Lionbridge:

 • uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
 • zalogowanie się do serwera lub konta, do dostępu do których Użytkownik nie ma uprawnień;
 • podejmowanie prób sondowania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach systemu lub sieci;
 • naruszanie zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania bez posiadania odpowiednich uprawnień;
 • podejmowanie prób zakłócania obsługi dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym w szczególności przez przeciążanie, przepełnianie, bombardowanie wiadomościami e-mail lub powodowanie awarii;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu nieuprawnione używanie usług.

Nielegalne użycie

Sieć Lionbridge może być używana tylko w celach zgodnych z prawem i nie wolno jej używać na przykład do tworzenia, przesyłania, rozpowszechniania ani przechowywania materiałów, które:

 • naruszają prawa ze znaków towarowych, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • naruszają prawa do prywatności, prawa do szeroko rozumianego wizerunku lub inne prawa osobiste osób trzecich;
 • naruszają prywatność komunikacji;
 • zawierają treści obsceniczne lub pornograficzne;
 • mogą być obelżywe, nienawistne lub służyć do zastraszania;
 • naruszają przepisy dotyczące kontroli eksportu;
 • zachęcają do zachowania, które może stanowić przestępstwo lub czyn niedozwolony;
 • powodują techniczne zakłócenia Sieci Lionbridge, w tym w szczególności wprowadzają wirusy, robaki lub inne destrukcyjne mechanizmy;
 • naruszają uzasadnione regulaminy Lionbridge lub innych usługodawców dotyczące Sieci Lionbridge;
 • pomagają lub pozwalają osobom trzecim angażować się w dowolne działania opisane powyżej;
 • stanowią formę zwodniczego marketingu online.

Jeśli Użytkownik ma informacje o wspomnianych wyżej działaniach, musi bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Lionbridge i podjąć wszelkie stosowne środki zmierzające do zatrzymania takich działań.

Niezamawiane wiadomości (Spam)

Publikowanie takich samych lub podobnych niezamawianych wiadomości e-mail, zbiorczych reklam komercyjnych lub nieformalnych ogłoszeń („Spam”) w co najmniej jednej grupie jest zabronione. Oprócz bycia uciążliwym dla użytkowników Internetu Spam istotnie zmniejsza wydajność i podnosi koszty działania Sieci Lionbridge. Niezamawiane wiadomości mogą również przyczynić się do wzrostu kosztów wskutek blokowania Sieci Lionbridge, powodowania niedostępności witryny Użytkownika oraz ewentualnego powodowania przerw w działaniu najważniejszych aplikacji internetowych Użytkownika.

Oprócz tego użytkownicy Usenetu i poczty e-mail nie mogą:

 • wysyłać ani publikować wiadomości e-mail, które stanowią nadużycie lub których celem jest nękanie lub drażnienie innych osób;
 • wysyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który wcześniej zaznaczył, że nie chce ich otrzymywać;
 • wysyłać wiadomości e-mail ze sfałszowanymi informacjami w nagłówku pakietów TCP/IP;
 • umyślnie pomijać, usuwać, fałszować lub nieprawidłowo przedstawiać informacji transmisyjnych, w tym nagłówków lub adresów zwrotnych;
 • podejmować żadnych innych działań, których celem jest maskowanie tożsamości lub danych kontaktowych.

Treść

Lionbridge nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji przekazywanych za pośrednictwem Sieci Lionbridge, w tym informacji publikowanych w witrynach internetowych osób trzecich, w których znajdują się łącza prowadzące do Sieci Lionbridge. Wszelkie łącza do witryn internetowych pełnią funkcję narzędzi ułatwiających poruszanie się w Internecie, udostępnianych wyłącznie do celów informacyjnych, i nie wyrażają aprobaty Lionbridge dla treści publikowanych w takich witrynach internetowych. Lionbridge nie ponosi odpowiedzialności za treść wspomnianych witryn internetowych, nie gwarantuje jej dokładności ani nie odpowiada za jej aktualizację. Wszelkich informacji uzyskanych za pośrednictwem Sieci Lionbridge Użytkownik używa na własne ryzyko.

Lionbridge nie filtruje wiadomości ani nie odpowiada za filtrowanie lub monitorowanie treści używanych przez Użytkownika.

Skutki niedozwolonego użycia

Po uzyskaniu informacji o naruszeniu niniejszych zasad ochrony prywatności Lionbridge może zawiesić albo odebrać Użytkownikowi dostęp do Sieci Lionbridge.

Pośrednie naruszenia lub próby naruszenia niniejszych zasad ochrony prywatności przez Użytkownika lub rzeczywiste naruszenia lub próby naruszenia niniejszych zasad ochrony prywatności przez osoby trzecie w imieniu Użytkownika stanowią naruszenie niniejszych zasad ochrony prywatności przez Użytkownika. Ponadto naruszeniem niniejszych zasad ochrony prywatności jest również używanie usług innego dostawcy w celu realizacji dowolnych działań opisanych powyżej, o ile takie używanie usług innego dostawcy mogłoby faktycznie wpłynąć na Sieć Lionbridge.