NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK UŻYWA TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ZGADZA SIĘ NA PONIŻSZE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOŻE UŻYWAĆ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. NINIEJSZE WARUNKI ORAZ WITRYNA INTERNETOWA MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Copyright 2013 Lionbridge Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dokumenty i informacje w witrynie internetowej Lionbridge są chronione prawem autorskim i o ile wyraźnie nie zaznaczono tego inaczej, nie mogą być one w całości ani w części powielane w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej wyraźnej zgody Lionbridge.

Odrzucenie odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za treści w witrynie internetowej

Lionbridge nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w witrynach internetowych Lionbridge i może w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia wprowadzać zmiany w takich witrynach internetowych. Wzmianki o produktach i usługach niepochodzących od Lionbridge są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią żadnej rekomendacji ze strony Lionbridge. Wszelkie informacje Lionbridge i osób trzecich w witrynach Lionbridge są tam publikowane bez żadnych gwarancji.

LIONBRIDGE ODRZUCA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB RĘKOJMIE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI (W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG) OPUBLIKOWANYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH LIONBRIDGE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

W niektórych jurysdykcjach odrzucenie dorozumianych gwarancji jest zabronione, powyższe odrzucenie może zatem nie mieć zastosowania do Użytkownika.

W żadnym wypadku Lionbridge nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym w szczególności z tytułu: szkód bezpośrednich, pośrednich, wtórnych lub ubocznych lub odszkodowań specjalnych; utraconych zysków, przychodów lub możliwości używania; kosztów zamienników; oraz utraty lub uszkodzenia danych na skutek używania lub niemożności używania jakiejkolwiek witryny internetowej, produktu lub usługi Lionbridge. Wspomniany zakres obejmuje również szkody powstałe wskutek używania lub zaufania do dokumentów lub informacji opublikowanych w jakiejkolwiek witrynie internetowej Lionbridge (w tym wszelkich informacji opublikowanych lub zamieszczonych przez podmioty inne niż Lionbridge), nawet jeśli Lionbridge informowano o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ujawnianie informacji z przyczyn prawnych

Lionbridge może na mocy przepisów prawa ujawniać informacje dotyczące używania tej witryny internetowej przez Użytkownika, jeśli w ma oparte na dobrej wierze przekonanie, że takie ujawnienie jest odpowiednie w celu ochrony praw Lionbridge lub spełnienia wymogów wynikających z postępowania sądowego, postanowienia sądu lub pisma procesowego dotyczącego Lionbridge lub witryny internetowej Lionbridge.

Informacje zwrotne

Wszelkie informacje przekazane Lionbridge w związku z jakąkolwiek witryną internetową Lionbridge są przekazywane przez nadawcę i odbierane przez Lionbridge w postaci jawnej. Informacje te są uznawane za informacje jawne i będące własnością Lionbridge. Jeśli Użytkownik przekazuje takie informacje Lionbridge, zgadza się na nieodpłatne przelanie na rzecz Lionbridge wszelkich swoich praw i udziałów w prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej do tych informacji. Lionbridge może używać tych informacji w sposób nieograniczony.

Programy globalne

Informacje publikowane w tej witrynie internetowej mogą zawierać odniesienia do produktów lub programów Lionbridge, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne we wszystkich krajach. Odniesienia te nie oznaczają, że Lionbridge zamierza zapowiedzieć te produkty, programy lub usługi w jakimkolwiek konkretnym kraju. Aby dowiedzieć się, jakie produkty i usługi są dostępne dla Użytkownika w konkretnym kraju, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Lionbridge lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@lionbridge.com. Zobowiązania Lionbridge dotyczące produktów i usług Lionbridge są określone wyłącznie w licencjach i umowach o świadczenie usług, na mocy których te produkty lub usługi są oferowane. Jeśli Użytkownik uzyska za pośrednictwem tej witryny internetowej produkty lub usługi od Lionbridge bez stosownej umowy, takie produkty lub usługi zostaną dostarczone bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, a Użytkownik używa tych produktów lub usług na własne ryzyko.

Łącza do witryn osób trzecich

Witryny internetowe Lionbridge mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Lionbridge nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do takich witryn internetowych ani za dokładność lub rzetelność treści opublikowanych w tych witrynach. Ponadto obecność łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że Lionbridge rekomenduje taką witrynę, opisane tam produkty lub opublikowane w niej opinie. Lionbridge publikuje takie łącza wyłącznie dla wygody Użytkownika, a ich obecność w witrynie internetowej Lionbridge nie oznacza rekomendowania tych witryn przez Lionbridge.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM RAZIE LIONBRIDGE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ WOBEC OSOBY TRZECIEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB INNYCH SZKÓD WTÓRNYCH, W TYM ODSZKODOWAŃ KARNYCH I SPECJALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA TEJ WITRYNY INTERNATOWEJ LUB INNYCH POWIĄZANYCH Z NIĄ WITRYN INTERNETOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI LIONBRIDGE INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zasady bezpieczeństwa

Lionbridge dba o prywatność i dokłada wszelkich starań, aby zbierać tylko dane niezbędne do tego, aby Użytkownik mógł maksymalnie efektywnie używać witryny internetowej Lionbridge. W witrynie internetowej zastosowano zabezpieczenia, które chronią przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą danych znajdujących się pod kontrolą Lionbridge. Jeśli Użytkownik przekazuje za pośrednictwem witryny internetowej dane wrażliwe, są one chronione zarówno w trybie online, jak i offline dzięki zastosowaniu technologii Secure Socket Layer (SSL). Lionbridge przestrzega ogólnie przyjętych norm branżowych w zakresie ochrony przesyłanych danych osobowych, zarówno w trakcie przesyłania tych danych do Lionbridge, jak i po ich otrzymaniu. O ile żadne metody nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa i Lionbridge również nie może go zagwarantować, Lionbridge dokłada wszelkich starań, aby stosować przyjęte na rynku metody ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat zbierania i używania danych Użytkownika można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności w Lionbridge.

Prawo właściwe i właściwość sądów

Witryna internetowa Lionbridge jest kontrolowana przez Lionbridge z centrali w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie kwestie związane z używaniem i dostępem do witryny internetowej Lionbridge podlegają przepisom prawa federalnego Stanów Zjednoczonych lub przepisom prawa stanu Massachusetts. Każde powództwo lub postępowanie dotyczące używania lub dostępu do witryny internetowej Lionbridge musi zostać wszczęte przed sądem stanowym lub federalnym w hrabstwie Middlesex w Massachusetts. Zarówno Użytkownik, jak i Lionbridge zgadzają się na właściwość rzeczową i miejscową tych sądów.

Użytkownik nie może pobierać, używać, eksportować ani uzyskiwać dostępu do informacji (w tym oprogramowania, produktów i usług) w tej witrynie internetowej Lionbridge w sposób niezgodny z przyjętymi w Stanach Zjednoczonych przepisami prawa w zakresie eksportu lub innymi przepisami prawa właściwego.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe („Znaki Towarowe”) w witrynie internetowej Lionbridge są własnością Lionbridge Technologies, Inc. lub Lionbridge, Inc. lub innych osób. Żadnej informacji w witrynie internetowej Lionbridge nie należy rozumieć jako dowodu udzielenia licencji na używanie lub innego prawa do używania jakiegokolwiek Znaku Towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tego Znaku Towarowego. W szczególności Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ i logo Lionbridge™ są znakami towarowymi Lionbridge, Inc. Lionbridge® i logo Lionbridge® to zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach znaki towarowe Lionbridge Technologies, Inc.

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM (ANG. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, DMCA)

Jeśli Użytkownik jest właścicielem lub pełnomocnikiem właściciela prawa autorskiego i uważa, że jakikolwiek Treści lub opublikowane informacje naruszają jego prawo autorskie, może zgłosić domniemane naruszenie ustawy DMCA za pomocą powiadomienia zawierającego:

(i) odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela rzekomo naruszonego prawa autorskiego;

(ii) wskazanie utworu chronionego albo (w przypadku zgłoszenia w tym samym powiadomieniu domniemanego naruszenia prawa autorskiego w odniesieniu do wielu utworów w tej samej witrynie internetowej) listy utworów chronionych prawem autorskim;

(iii) wskazanie materiałów, które rzekomo naruszają lub są przedmiotem działań naruszających prawo autorskie i które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma być uniemożliwiony, oraz informacji, które zostałyby powszechnie uznane za wystarczające dla Lionbridge do zlokalizowania takich materiałów;

(iv) informacje, które zostałyby powszechnie uznane za wystarczające dla Lionbridge do skontaktowania się z Użytkownikiem, w tym adres, numer telefonu i ewentualnie adres poczty elektronicznej;

(v) oświadczenie, w którym Użytkownik w dobrej wierze stwierdza, że sporne użycie materiałów w zaskarżony sposób nie jest dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego pełnomocnika lub przepisy prawa;

(vi) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, oraz oświadczenie złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienia o rzekomych naruszeniach praw autorskich należy przesyłać na ręce naszego przedstawiciela ds. prawa autorskiego (ang. Designated Copyright Agent) na adres:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
T: +1 781 434 6000
F: +1 781 434 6057
E-mail: copyright@lionbridge.com

Do wspomnianego przedstawiciela należy przesyłać tylko powiadomienia dotyczące naruszeń ustawy DMCA.

Użytkownik zgadza się, że niedopełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w tym punkcie może skutkować nieważnością wspomnianego powiadomienia.