LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.
Warunki korzystania z witryny

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ WITRYNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA NA NIE ZGODY, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY. TREŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE ORAZ NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.

Copyright 2018 Lionbridge Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dokumenty i informacje publikowane w witrynie Lionbridge są chronione prawem autorskim. Poza przypadkami jednoznacznie określonymi w niniejszych Warunkach żadna część dokumentów lub informacji publikowanych w tej witrynie nie może być w jakikolwiek sposób powielana bez wyraźnej pisemnej zgody Lionbridge.

Zastrzeżenia dotyczące treści i odpowiedzialności prawnej

Lionbridge nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy ani pominięcia w swoich witrynach i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych witrynach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Produkty lub usługi niepochodzące od Lionbridge są przywoływane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są promowane ani zalecane przez Lionbridge. Wszelkie informacje dotyczące Lionbridge i osób trzecich są publikowane w witrynach Lionbridge bez jakichkolwiek gwarancji.

LIONBRIDGE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK INFORMACJI (W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW LUB USŁUG) PUBLIKOWANYCH W WITRYNACH LIONBRIDGE, W TYM DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

W niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych rękojmi lub gwarancji, wyłączenie takie może zatem nie dotyczyć Użytkownika.

Lionbridge w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani odszkodowania, w tym w szczególności szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub uboczne, odszkodowania specjalne, odszkodowania z tytułu utraty zysków, przychodów lub możliwości używania lub odszkodowania z tytułu kosztów towarów zastępczych lub utraty lub uszkodzenia danych wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z witryn, produktów lub usług Lionbridge. Obejmuje to również odpowiedzialność za szkody lub odszkodowania wynikające z korzystania z dokumentów lub informacji publikowanych w witrynach Lionbridge (w tym informacji publikowanych lub zamieszczanych przez osoby trzecie) lub powoływania się na takie dokumenty lub informacje, nawet jeśli Lionbridge poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód lub odszkodowań.

Udostępnianie informacji z przyczyn prawnych

Lionbridge może udostępnić informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z tej witryny, jeśli wymagają tego przepisy prawa, a także jeśli uzna w dobrej wierze, że takie udostępnienie jest właściwe w celu ochrony praw Lionbridge lub spełnienia wymogów określonych w ramach postępowań, orzeczeń lub pism sądowych dotyczących Lionbridge lub tej witryny.

Informacje przekazywane Lionbridge

Informacje przekazywane Lionbridge w związku z witrynami Lionbridge są przekazywane przez przekazującego i odbierane przez Lionbridge jako informacje jawne. Lionbridge uznaje, że informacje takie są własnością Lionbridge i nie stanowią informacji poufnych. Przekazanie Lionbridge informacji oznacza, że przekazujący wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Lionbridge wszelkich obowiązujących na całym świecie praw, w tym prawa autorskiego oraz innych praw własności intelektualnej, w odniesieniu do przekazanej informacji. Lionbridge może korzystać z takich informacji bez ograniczeń.

Programy globalne

Informacje zawarte w tej witrynie mogą obejmować odniesienia do produktów lub programów Lionbridge, które nie są zapowiadane lub udostępniane we wszystkich krajach. Odniesienia takie nie oznaczają, że Lionbridge zamierza wprowadzić do oferty w danym kraju takie produkty, programy lub usługi. Więcej informacji na temat oferowanych produktów i usług można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Lionbridge lub po wysłaniu wiadomości e-mail na adres info@lionbridge.com. Zobowiązania Lionbridge dotyczące produktów i usług Lionbridge są regulowane wyłącznie przez odpowiednie umowy licencyjne lub umowy o świadczenie usług, na mocy których te produkty lub usługi są oferowane. Jeśli Użytkownik uzyska za pośrednictwem tej witryny produkty lub usługi Lionbridge bez konieczności zawarcia stosownej umowy, takie produkty lub usługi są udostępniane bez żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji lub rękojmi, a Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

Łącza do witryn osób trzecich

Witryny Lionbridge mogą zawierać łącza do witryn osób trzecich. Lionbridge nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani rzetelność treści publikowanych w witrynach, do których prowadzą łącza z witryn Lionbridge, ani za dostęp do tych witryn. Ponadto udostępnienie przez Lionbridge łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że Lionbridge promuje taką witrynę, oferowane tam produkty lub przedstawiane tam opinie. Lionbridge udostępnia wspomniane łącza tylko w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody, a ich obecność nie jest ze strony Lionbridge żadną formą promocji ani zalecenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

LIONBRIDGE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE ANI ZA ODSZKODOWANIA KARNE LUB SPECJALNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INNYCH WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA Z TEJ WITRYNY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH Z SYSTEMU PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI LIONBRIDGE WYRAŹNIE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zasady bezpieczeństwa

Lionbridge dba o prywatność Użytkownika i zbiera wyłącznie minimalną ilość danych wymaganą do zapewnienia Użytkownikowi maksymalnie efektywnego korzystania z tej witryny. W witrynie tej są stosowane mechanizmy zabezpieczeń, które chronią przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją danych znajdujących się pod kontrolą Lionbridge. Jeśli Użytkownik przesyła za pośrednictwem witryny informacje poufne, są one chronione w trybach online i offline za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Lionbridge przestrzega ogólnie przyjętych standardów ochrony informacji osobistych zarówno podczas przesyłania, jak i po odebraniu takich danych. Nie istnieją w pełni bezpieczne metody ochrony, Lionbridge nie może zatem zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, stosuje jednak metody ochrony informacji osobistych Użytkownika przyjęte powszechnie w działalności handlowej. W swoim oświadczeniu o ochronie prywatności Lionbridge wyjaśnia, jak zbiera informacje Użytkownika oraz jak z nich korzysta.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza witryna Lionbridge jest kontrolowana przez Lionbridge za pośrednictwem biur Lionbridge zlokalizowanych w stanie Massachusetts (Stany Zjednoczone). W kwestiach uzyskiwania dostępu do witryny Lionbridge lub korzystania z niej prawem właściwym jest prawo federalne Stanów Zjednoczonych lub prawo stanu Massachusetts. Wszelkie powództwa lub postępowania sądowe związane z uzyskiwaniem dostępu do witryny Lionbridge lub korzystaniem z niej będą wytaczane lub wszczynane przed sądem stanowym lub federalnym w hrabstwie Middlesex w stanie Massachusetts. Użytkownik i Lionbridge zgadzają się na właściwość rzeczową i miejscową wspomnianych sądów.

Użytkownikowi nie wolno pobierać, używać ani eksportować informacji (w tym oprogramowania, produktów ani usług) zawartych w witrynie Lionbridge ani uzyskiwać do nich dostępu z naruszeniem przyjętych w Stanach Zjednoczonych przepisów prawa dotyczących eksportu ani innych przepisów prawa właściwego.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki Towarowe”) pojawiające się w witrynie Lionbridge są własnością Lionbridge Technologies, Inc., Lionbridge, Inc. oraz innych podmiotów. Żadne treści zawarte w witrynie Lionbridge nie mogą zostać uznane za przejaw udzielenia licencji lub praw w zakresie korzystania ze Znaku Towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu będącego właścicielem danego Znaku Towarowego. W szczególności Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ i logo Lionbridge™ są znakami towarowymi Lionbridge, Inc., natomiast Lionbridge® i logo Lionbridge® to znaki towarowe Lionbridge Technologies, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

USTAWA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT („DMCA”)

Jeśli Użytkownik jest właścicielem prawa autorskiego lub przedstawicielem właściciela prawa autorskiego i jest przekonany, że prawo to zostało naruszone przez opublikowane Treści lub inne informacje, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) może przesłać zawiadomienie o naruszeniu prawa autorskiego zawierające:

  (i) fizyczny lub cyfrowy podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu właściciela prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone;

  (ii) dane identyfikacyjne utworu chronionego prawem autorskim, które miało zostać naruszone, albo — w przypadku uwzględnienia w zawiadomieniu wielu takich utworów z pojedynczej witryny — reprezentatywną listę tych utworów;

  (iii) dane identyfikacyjne materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie lub jest obiektem naruszenia i który ma zostać usunięty lub zablokowany, a także informacje umożliwiające lokalizację tego materiału;

  (iv) informacje umożliwiające skontaktowanie się z właścicielem prawa autorskiego lub jego przedstawicielem, takie jak adres pocztowy, numer telefonu i ewentualny adres e-mail;

  (v) oświadczenie o wyrażeniu w dobrej wierze przekonania, że użycie materiału objętego zgłoszeniem nie zostało autoryzowane przez właściciela prawa autorskiego lub jego przedstawiciela lub nie jest dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

  (vi) oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz zostały podane pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy oraz że osoba zawiadamiająca jest uprawniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone.

Zawiadomienia o rzekomym naruszeniu prawa autorskiego należy przesyłać do Wyznaczonego Przedstawiciela Lionbridge ds. Prawa Autorskiego, korzystając z podanych poniżej danych teleadresowych:

  Lionbridge, Inc.
  1050 Winter Street, Suite 2300
  Waltham, Massachusetts 02451 USA
  Attention: General Counsel
  Telefon: +1 781.434.6000
  Faks: +1 781.434.6057
  E-mail: copyright@lionbridge.com

Do Wyznaczonego Przedstawiciela należy przesyłać wyłącznie zawiadomienia na podstawie ustawy DMCA.

Użytkownik potwierdza, że niespełnienie w zawiadomieniu na podstawie ustawy DMCA wymagań określonych w powyższej sekcji może skutkować nieważnością zawiadomienia.