Lionbridge publikuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2014. Przychody wyniosły 490,6 mln USD, zysk na akcję według GAAP — 0,13, a zysk na akcję obliczany według zasad innych niż GAAP — 0,41 USD

Prezentuje prognozę na 2015 r. zakładającą wzrost przychodów o około 18–20% oraz wzrost zysków obliczanych według zasad innych niż GAAP o 50–60%, co odzwierciedla wzrost organiczny i korzyści wynikające z przejęcia przez spółkę firmy CLS Communication

WALTHAM (Massachusetts) — 5 lutego 2015 r. — Dziś spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok kończący się 31 grudnia 2014 r.

Najważniejsze informacje finansowe za rok obrotowy 2014

 • Przychody 490,6 mln USD — wzrost o 1,4 mln USD, czyli 0,3% w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. Wyłączając przychody od największego klienta Spółki, przychody za rok obrotowy 2014 wzrosły o 18,0 mln USD, czyli 5% rok do roku.
 • Dochód netto obliczany według GAAP w wysokości 8,1 mln USD lub 0,13 USD za akcję, na podstawie 63,0 mln w pełni rozwodnionych akcji pozostających w obrocie, w porównaniu z dochodem netto obliczanym według GAAP w wysokości 11,6 mln USD lub 0,19 USD na akcję rozwodnioną w czwartym kwartale 2013 r.
 • Skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP w wysokości 25,5 mln USD lub 0,41 USD za akcję. Spółka definiuje skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP jako dochód netto z wyłączeniem opłat powiązanych z fuzją, restrukturyzacją i przejęciem, utraty wartości zasobów, płatności w formie akcji oraz amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem. Więcej informacji na ten temat, jak również sposób uzgadniania takich wyników z porównywalnymi wynikami zgodnymi z GAAP można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 20,5 mln USD.
 • Końcowe saldo gotówkowe wyniosło 36,9 mln USD.
 • W trakcie roku spółka nabyła 1,1 mln swych akcji zwykłych w ramach programu wykupu akcji za łączną cenę zakupu wynoszącą 5,9 mln USD.

Najważniejsze informacje biznesowe w roku obrotowym 2014

 • Zawarcie ponad 20 nowych umów z właścicielami światowych marek z różnych sektorów takich jak handel elektroniczny, sprzedaż konsumencka, doradztwo, lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, gry wideo, technologie i rozrywka, telekomunikacja oraz farmaceutyka.
 • Zawarcie z dużym koncernem farmaceutycznym czteroletniej umowy o szacowanej wartości 80 mln USD.
 • Ogłoszenie przejęcia CLS Communication, światowego lidera w dziedzinie tłumaczeń oferowanych klientom w sektorze finansowym oraz na rynkach końcowych w sektorze przemysłowym i publicznym. Spółka Lionbridge zakończyła proces przejmowania CLS Communication 7 stycznia 2015 r. za 71,8 mln CHF, czyli 71,4 mln USD. Spółka Lionbridge oczekuje, że CLS przyniesie około 80 mln USD przychodu i około 0,10 USD zysków obliczanych według zasad innych niż GAAP w roku obrotowym 2015, w zależności od czasu realizacji synergii i kwestii podatkowych.
 • Dalsze zyskowne rozszerzanie oferty usług digital marketingu polegających na pomocy w efektywnym zarządzaniu kampaniami na rynkach międzynarodowych.
 • Rozszerzenie skali działania Lionbridge onDemand, nowego internetowego kanału dostaw i pozyskiwania przychodu. W ciągu pierwszego roku działalności przewidywany wynik roczny OnDemand na koniec 2014 r. miał wynieść ponad 4 mln USD przy dalszym przyspieszeniu oczekiwanym w roku obrotowym 2015.

Pomimo zmniejszenia wydatków przez naszego największego klienta o 17 mln USD nadal odczuwamy duży wzrost wśród większości naszych najważniejszych klientów, rozwijamy działalność z impetem, przyspieszamy realizację naszej strategii ekspansji na rynek wertykalny, zwiększamy marże brutto i generujemy duże przepływy pieniężne — mówi Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. —Od początku 2015 roku tempo wzrostu organicznego wzrasta. Nasz największy klient wydaje się przynosić ustabilizowane przychody na obecnym poziomie. Inaczej niż w przypadku większości amerykańskich spółek, nasz model zysków mocno się opiera na dolarze USA, co jest jego zaletą. Jesteśmy na doskonałej drodze do uwzględnienia planowanych synergii związanych z przejęciem CLS. W efekcie w 2015 r. nadal oczekujemy wzrostu organicznego przychodu, zysków i przepływów pieniężnych, jak również istotnych przychodów i zysków z działalności CLS — dodaje.

Dane za czwarty kwartał kończący się 31 grudnia 2014 r.:

 • Przychody wyniosły 119,7 mln USD (spadek o 7,8 mln USD w porównaniu z czwartym kwartałem 2013 r., który odzwierciedla spadek przychodów od największych klientów o 11,1 mln USD r/r).
 • Strata netto obliczana według GAAP w wysokości 1,2 mln USD lub 0,02 USD za akcję, na podstawie 59,8 mln średniej ważonej rozwodnionych akcji podstawowych pozostających w obrocie w porównaniu z dochodem netto obliczanym według GAAP w wysokości 6,1 mln USD lub 0,10 USD za akcję rozwodnioną w czwartym kwartale 2013 r.
 • Skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP w wysokości 6,1 mln USD lub 0,10 USD za akcję. Spółka zaprezentowała prognozę na pierwszy kwartał 2015 r. z przychodami w wysokości 132–140 mln USD, odzwierciedlającą aktualną sytuację walutową.

Lionbridge informuje też o perspektywie wzrostu przychodów o około 18–20% i zysków liczonych według zasad innych niż GAAP o około 50–60% r/r w roku obrotowym 2015. Perspektywy te zależą od kursu walutowego, czasu pojawienia się efektu synergii oraz kwestii podatkowych.

Zarząd Lionbridge przeprowadzi rozmowę konferencyjną o godzinie 09:00 czasu ET tego ranka, aby omówić wyniki finansowe za dany kwartał i inne kwestie, w tym kwestie związane z przyszłymi wynikami. Aby wziąć udział w rozmowie, osoby ze Stanów Zjednoczonych mogą zadzwonić pod numer 888-790-1711, zaś osoby z innych krajów — pod numer 517-308-9317. Kod dostępu dla rozmowy to „Lionbridge”. Rozmowa konferencyjna będzie również dostępna na stronie wydarzeń finansowych w sekcji dotyczącej relacji z inwestorami w witrynie Lionbridge pod adresem www.lionbridge.com.

Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP

W tym wydaniu skorygowane zyski spółki i skorygowane zyski na akcję nie są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP); nie mają też być stosowane zamiast prezentacji wyników operacji zgodnie z GAAP. Wskaźniki te prezentowane są dlatego, że zarząd uważa, iż stanowią one dodatkowe informacje dla inwestorów w odniesieniu do wyników naszych podstawowych działań biznesowych. „Skorygowane zyski” i „Skorygowane zyski na akcję (EPS)” to wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP i nie należy ich postrzegać jako alternatywnych wskaźników w stosunku do wskaźników wydajności GAAP. Zarząd uważa, że najbardziej porównywalnym wskaźnikiem GAAP w odniesieniu do tych wskaźników jest dochód netto i rozwodniony dochód netto na akcję; zaprezentował również sposób uzgadniania dochodu netto GAAP ze skorygowanymi zyskami i skorygowanymi zyskami na akcję na końcu niniejszego tekstu.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które obejmują ryzyka i niepewności, w tym przewidywane zapotrzebowanie klientów na usługi spółki, oczekiwane wyniki finansowe, oczekiwany przychód oraz wzrost zysku, tempo i wzmocnienie się takiego wzrostu w roku obrotowym 2015, przyszłe możliwości uzyskania przychodów związane z ostatnio podpisaną czteroletnią umową z dużą firmą farmaceutyczną, oczekiwaną stabilizację przychodów od naszego największego klienta, a także przewidywane korzyści płynące z przejęcia CLS. Te prognozy na przyszłość odzwierciedlają bieżące poglądy zarządu. Lionbridge nie zobowiązuje się aktualizować takich prognoz, by odzwierciedlić zmiany w swych poglądach czy odmienne wydarzenia bądź warunki, które zaistnieją po dacie niniejszej informacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w takich prognozach. Do czynników mogących spowodować takie różnice należy zdolność Lionbridge do świadczenia i utrzymywania wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie oraz zapewniania i podtrzymywania zadowolenia klienta z realizacji takich usług; brak lub ograniczenie popytu ze strony jednego lub więcej głównych klientów, co wpłynęłoby znacząco na działalność Lionbridge; inicjatywy w zakresie reorganizacji lub rekonstrukcji wdrażane przez jednego lub więcej głównych klientów, co mogłoby wpłynąć na zapotrzebowanie takiego klienta na usługi Lionbridge lub też jego wymogi związane z takimi usługami; zdolność Lionbridge do rozwijania relacji z istniejącymi klientami, w tym poprzez oferowanie rozszerzonej gamy usług obecnym klientom; zdolność Lionbridge do poszerzenia bazy klientów; zależność spółki od rozpowszechniania produktów klientów, harmonogramów produkcji oraz strategii zamówień w odniesieniu do generowania przychodów; przewidywane korzyści z ekspansji globalnych technologii procesów językowych; przewidywany rozwój usługi onDemand oraz ofert w zakresie digital marketing; wpływ konkurencyjnych technologii i platform na relacje spółki z obecnymi klientami oraz na zdolność do pozyskiwania nowych klientów; zdolność Lionbridge do korzystania z przewidywanych korzyści związanych z inicjatywami technologicznymi i pozyskiwaniem technologii, jak również czas wykorzystania takich korzyści; błędy, zakłócenia lub opóźnienia technologii opartych na chmurze; naruszenia zabezpieczeń; rozwiązanie umów z klientami lub zerwanie zobowiązań przed końcem ich obowiązywania; wielkość, czas otrzymania i uznanie przychodów od klientów; zdolność Lionbridge do integrowania przejęć, w tym przejęcia CLS, a także rozwijania relacji z klientami oraz czas i skuteczność takich działań; wpływ wahań kursów walut na przychód, marże, koszty, wyniki operacji i rentowność oraz zdolność spółki do skutecznego zarządzania takim narażeniem poprzez instrumenty zabezpieczające i inne strategie; część zobowiązań spółki do realizacji usług, na którą wpływ mają wahania kursów walut; dalsza niepewność i zmienność światowej gospodarki, które mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi i technologie spółki; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; ograniczony popyt na usługi spółki wpływający negatywnie na przyszłe przychody, przepływy pieniężne, wyniki operacji oraz kondycję finansową Lionbridge; zdolność Lionbridge do świadczenia usług w lokalizacjach o niższych kosztach operacyjnych oraz czas przeniesienia realizacji usług do takich lokalizacji, jak również akceptowanie przez klientów świadczenia usług w takich lokalizacjach; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; zdolność Lionbridge do prognozowania przychodu, rentowności wdrażania technologii, zapotrzebowania klientów oraz wyników operacji; zmian w stopach opodatkowania obowiązujących spółkę oraz zmian w interpretacji obowiązujących stóp opodatkowania; zmian w interpretacji przepisów ustawowych i regulacyjnych wygłaszanych przez międzynarodowe organy podatkowe w krajach, w których Lionbridge prowadzi działalność; zmian w interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia i podatków przez władze stanowe i federalne w USA; niezdolność Lionbridge do bycia na bieżąco ze zmianami technologicznymi lub zmiennym zapotrzebowaniem klientów; ryzyko wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących własności intelektualnej; zdolność Lionbridge do reagowania na zmiany w złożoności, terminie i charakterze usług wymaganych przez klientów; oraz odpowiadania przez Lionbridge z tytułu wad lub niedociągnięć w jej usługach lub technologiach. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).

Osoba do kontaktu:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
tel. +1-978-964-1404