Lionbridge publikuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2015

Lionbridge publikuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2015. Przychody wyniosły 560 milionów dolarów, zysk na akcję według GAAP — 0,23 dolara, a zysk na akcję obliczany według zasad innych niż GAAP — 0,63 dolara 

Odnotowuje rekordowe przychody i wyniki; potwierdza prognozę na rok 2016: wzrost przychodów o 5–8% oraz zwiększenie skorygowanej wartości EBITDA o 20–30%

WALTHAM (Massachusetts) — 11 lutego 2016 r. — Dziś spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok kończący się 31 grudnia 2015 r.

Dane finansowe za rok obrotowy 2015:

 • Przychód w wysokości 560 mln USD, wzrost o 69,4 mln USD lub 14% w porównaniu z rokiem kończącym się 31 grudnia 2014 r. Według stałych kursów walut przychód spółki wzrósł rok do roku o 88,9 mln USD (18%).
 • Dochód netto obliczany według GAAP w wysokości 14,2 mln USD lub 0,23 USD za akcję rozwodnioną, na podstawie 62,4 mln w pełni rozwodnionych akcji pozostających w obrocie. Dochód netto obliczany według GAAP wzrósł o 6,1 mln USD lub 0,10 USD za akcję rozwodnioną w roku obrotowym 2015, odzwierciedlając 76-procentowy wzrost rok do roku, pomimo wydania przyrostowej kwoty 6,5 mln USD na restrukturyzację i inne zmiany w ciągu roku, głównie powiązane z integracją CLS Communication, którą już w znacznej mierze ukończono.
 • Skorygowane zyski w wysokości 39,1 mln USD lub 0,63 USD za akcję. Spółka definiuje skorygowane zyski, wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP, jako dochód (stratę) netto nieobejmujący restrukturyzacji i innych opłat, płatności w formie akcji oraz amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem. Więcej informacji na ten temat, jak również sposób uzgadniania takich wskaźników z porównywalnymi wskaźnikami obliczanymi według GAAP, można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.
 • Skorygowane EBITDA w wysokości 48,6 mln USD. Spółka definiuje skorygowane EBITDA, wskaźnik finansowy obliczany według zasad innych niż GAAP, jako dochód z operacji, z wyłączeniem spadku wartości i amortyzacji, amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem, restrukturyzacji i innych opłat oraz płatności w formie akcji. Więcej informacji na ten temat, jak również sposób uzgadniania takich wskaźników z porównywalnymi wskaźnikami obliczanymi według GAAP, można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.
 • Przepływ pieniężny z operacji w wysokości 21,3 mln USD.
 • Końcowe saldo gotówkowe w wysokości 27,8 mln USD.
 • W trakcie roku spółka nabyła 1,4 mln swych akcji zwykłych w ramach programu wykupu akcji za łączną cenę zakupu wynoszącą 7,4 mln USD.

Dane biznesowe za rok obrotowy 2015 obejmują:

 • Zawarto ponad 36 nowych umów z przedsiębiorstwami — światowymi liderami w sektorach obejmujących przemysł i produkcję, handel detaliczny, lotnictwo, motoryzację, rozrywkę oraz nauki przyrodnicze.
 • Stałe skuteczne skalowanie globalnego marketingu, którego celem jest wspieranie kadry wykonawczej zajmującej się globalnym marketingiem w zarządzaniu i optymalizowaniu kampanii digital marketing na rynkach międzynarodowych. Lionbridge szacuje, że przychód z globalnych usług marketingowych spółki wzrósł rok do roku o około 14% i przyczynił się do osiągnięcia przez spółkę przychodu w wysokości blisko 85 mln USD w roku 2015.
 • Skalowane rozwiązanie Lionbridge onDemand™, nowy internetowy kanał dostaw i pozyskiwania przychodu. Już w drugim roku działania rozwiązanie Lionbridge onDemand posłużyło do realizacji projektów dla 665 klientów (2015 r.) i zwiększyło przychód o ponad 60% rok do roku do kwoty około 5,2 mln USD.
 • Skuteczna integracja CLS Communication, światowego lidera w dziedzinie tłumaczeń oferowanych klientom w sektorze finansowym oraz na rynkach końcowych w sektorze przemysłowym i publicznym. Spółka Lionbridge przejęła CLS Communication w styczniu 2015 r. i zakończyła obecnie większość planowanej integracji i synergii kosztów związanych z tym połączeniem jednostek gospodarczych.
 • Stałe zwiększanie przychodów od klientów na nowych rynkach wertykalnych. Co ważne, w roku 2015 spółka zwiększyła swój udział w sektorze nauk przyrodniczych, produkcji i motoryzacji o ponad 20% rok do roku według stałych kursów walut. W listopadzie 2015 r. spółka dodała też do swej gamy usług sektor prawny poprzez przejęcie firmy Geotext, niszowego dostawcy usług tłumaczeniowych dla kancelarii prawnych i korporacji. Osiągnięcia te odzwierciedlają stałą strategię spółki zakładającą dywersyfikację przychodu dzięki źródłom przychodu spoza tradycyjnego sektora technologii. W 2015 r. sektory nietechnologiczne przyniosły spółce około 47% jej przychodu (w porównaniu z rokiem 2014, kiedy to przyniosły 37% jej przychodu).

— W 2015 r. uzyskaliśmy najlepsze wyniki finansowe w całej historii spółki, rekordowy przychód, stały wzrost marży oraz rekordowe zyski pomimo niesprzyjających warunków związanych z walutami i klientami — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny, Lionbridge. — W rok 2016 wkraczamy z pozytywnym impetem. Przychód od naszego największego klienta pozostał stabilny w ostatnich kilku kwartałach. Proces integracji CLS i restrukturyzacji jest w dużym stopniu ukończony. Popyt na nasze usługi marketingowe i usługi tłumaczeniowe stale rośnie. Jestem dumny ze wzrostu naszego udziału w rynkach końcowych oraz ze stałej dywersyfikacji klientów, strategii, którą wdrożyliśmy trzy lata temu. Osiągnięcia te stanowią solidną podstawę dla stałego uzyskiwania przychodów i wzrostu wyników w 2016 r.

Dane za czwarty kwartał kończący się 31 grudnia 2015 r.:

 • Przychód w wysokości 140,8 mln USD, wzrost o 21,1 mln USD lub 18% za czwarty kwartał 2014 r.
 • Dochód netto obliczany według GAAP w wysokości 2,9 mln USD lub 0,05 USD za akcję, na podstawie 62,5 mln średniej ważonej akcji rozwodnionych pozostających w obrocie w porównaniu ze stratą netto obliczaną według GAAP w wysokości 1,2 mln USD lub 0,02 USD za akcję w czwartym kwartale 2014 r.
 • Skorygowane wyniki w wysokości 9,8 mln USD lub 0,16 USD za akcję.
 • Skorygowane EBITDA w wysokości 11,8 mln USD.
 • W kwartale tym spółka nabyła 1,2 mln swych akcji zwykłych za łączną cenę zakupu wynoszącą 6,0 mln USD w ramach nowego programu wykupu akcji ogłoszonego w listopadzie 2015 r.

Spółka zaprezentowała prognozę na pierwszy kwartał 2016 r. z przychodem rzędu 137–141 mln USD, odzwierciedlającym tradycyjne wyniki w I kwartale. Spółka potwierdziła również swe oczekiwania co do wzrostu przychodów w roku obrotowym 2016 na poziomie około 5–8% oraz wzrost skorygowanego EBITDA o około 20–30% rok do roku, w zależności od wahań kursów wymiany walut oraz okresu uzyskania korzyści powiązanych z obecnymi kosztami.

Zarząd Lionbridge przeprowadzi rozmowę konferencyjną o godzinie 09:00 czasu ET tego ranka, aby omówić wyniki finansowe za dany kwartał i inne kwestie, w tym kwestie związane z przyszłymi wynikami. Aby wziąć udział w rozmowie, osoby ze Stanów Zjednoczonych mogą zadzwonić pod numer 800-988-9535, zaś osoby z innych krajów — pod numer 312-470-7395. Kod dostępu dla rozmowy to „Lionbridge”. Rozmowa konferencyjna będzie również dostępna na stronie wydarzeń finansowych w sekcji dotyczącej relacji z inwestorami w witrynie internetowej Lionbridge pod adresem www.lionbridge.com.

Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP

W tym wydaniu skorygowane zyski spółki, skorygowane zyski na akcję oraz skorygowane EBITDA nie są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP); nie mają też być stosowane zamiast prezentacji wyników operacji zgodnie z GAAP. Wskaźniki te prezentowane są dlatego, że zarząd uważa, iż stanowią one dodatkowe informacje dla inwestorów w odniesieniu do wyników naszych podstawowych działań biznesowych. „Skorygowane zyski” i „Skorygowane EBITDA” oraz „Skorygowane zyski na akcję (EPS)” to wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP i nie należy ich postrzegać jako alternatywnych wskaźników w stosunku do wskaźników wydajności GAAP. Zarząd uważa, że najbardziej porównywalnym wskaźnikiem GAAP w odniesieniu do tych wskaźników jest dochód netto i rozwodniony dochód netto na akcję; na końcu niniejszego tekstu zaprezentował również sposób uzgadniania dochodu netto obliczanego według GAAP ze skorygowanymi zyskami, skorygowanymi zyskami na akcję oraz skorygowanym EBITDA.

Spółka uwzględnia w wykazywanym przychodzie obliczanym według GAAP wpływ zmian kursów walut. Ponadto spółka podaje tempo wzrostu i tempo wzrostu przychodu według stałych kursów walut, by nie uwzględniać wpływu przewalutowania z obcych walut, co ułatwi ocenę naszych obecnych wyników finansowych oraz porównanie z wcześniejszymi wynikami finansowymi. Aby obliczyć przychód w z wcześniejszych lat oraz tempo wzrostu przychodu według stałych kursów walut, dokonujemy konwersji rzeczywistej sprzedaży netto z waluty lokalnej na dolary amerykańskie, korzystając ze stałych kursów wymiany walut w bieżącym i poprzednim okresie. Tempa wzrostu przychodu nieuwzględniające wpływu zmian kursów walut na sprzedaż nie są obliczane zgodnie z amerykańskimi GAAP i nie należy opierać się wyłącznie na nich ani też brać ich pod uwagę zamiast wyników obliczanych według GAAP.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które obejmują ryzyka i niepewności, w tym przewidywane zapotrzebowanie klientów na usługi spółki, oczekiwane wyniki finansowe, oczekiwany przychód, skorygowane EBITDA oraz wzrost zysku, a także tempo i wzmocnienie się takiego wzrostu w roku obrotowym 2016. Te prognozy na przyszłość odzwierciedlają bieżące poglądy zarządu. Lionbridge nie zobowiązuje się aktualizować takich prognoz, by odzwierciedlić zmiany w swych poglądach czy odmienne wydarzenia bądź warunki, które zaistnieją po dacie niniejszej informacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymagają tego przepisy prawa.Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w takich prognozach. Do czynników mogących spowodować takie różnice należy zdolność Lionbridge do świadczenia i utrzymywania wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie oraz zapewniania i podtrzymywania zadowolenia klienta z realizacji takich usług; brak lub ograniczenie popytu ze strony jednego lub więcej głównych klientów, co wpłynęłoby znacząco na działalność Lionbridge; inicjatywy w zakresie reorganizacji lub rekonstrukcji wdrażane przez jednego lub więcej głównych klientów, co mogłoby wpłynąć na zapotrzebowanie takiego klienta na usługi Lionbridge lub też jego wymogi związane z takimi usługami; zdolność Lionbridge do rozwijania relacji z istniejącymi klientami, w tym poprzez oferowanie rozszerzonej gamy usług obecnym klientom; zdolność Lionbridge do poszerzenia bazy klientów; zależność spółki od rozpowszechniania produktów klientów, harmonogramów produkcji oraz strategii zamówień w odniesieniu do generowania przychodów; przewidywane korzyści z ekspansji globalnych technologii procesów językowych; przewidywany rozwój usługi Lionbridge onDemand oraz ofert w zakresie digital marketing; wpływ konkurencyjnych technologii i platform na relacje spółki z obecnymi klientami oraz na zdolność do pozyskiwania nowych klientów; zdolność Lionbridge do korzystania z przewidywanych korzyści związanych z inicjatywami technologicznymi i pozyskiwaniem technologii, jak również czas wykorzystania takich korzyści; błędy, zakłócenia lub opóźnienia technologii opartych na chmurze; naruszenia zabezpieczeń; rozwiązanie umów z klientami lub zerwanie zobowiązań przed końcem ich obowiązywania; wielkość, czas otrzymania i uznanie przychodów od klientów; zdolność Lionbridge do integrowania przejęć, w tym przejęcia CLS i Geotext, a także utrzymywania i rozwijania relacji z klientami oraz czas i skuteczność takich działań; wpływ wahań kursów walut na przychód, marże, koszty, wyniki operacji i rentowność oraz zdolność spółki do skutecznego zarządzania takim narażeniem poprzez instrumenty zabezpieczające i inne strategie; część zobowiązań spółki do realizacji usług, na którą wpływ mają wahania kursów walut; dalsza niepewność i zmienność światowej gospodarki, które mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi i technologie spółki; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; zdolność Lionbridge do prognozowania przychodu, rentowności wdrażania technologii, zapotrzebowania klientów oraz wyników operacji; zmiany w stopach opodatkowania obowiązujących spółkę oraz zmiany w interpretacji obowiązujących stóp opodatkowania w regionach, w których spółka prowadzi działalność; zmiany w interpretacji przepisów ustawowych i regulacyjnych wygłaszanych przez międzynarodowe organy podatkowe w krajach, w których Lionbridge prowadzi działalność; zmiany w interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia i podatków przez władze stanowe i federalne w USA oraz przez władze poza Stanami Zjednoczonymi; ryzyko wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących własności intelektualnej; zdolność Lionbridge do reagowania na zmiany w złożoności, terminie i charakterze usług wymaganych przez klientów; przerwy w dostawie prądu; naruszenia bezpieczeństwa; oraz odpowiadanie przez Lionbridge z tytułu wad lub niedociągnięć wynikających z usług lub technologii spółki. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).

Osoba do kontaktu:

Sara Buda
Lionbridge
+1-978-964-1404
sara.buda@lionbridge.com