Lionbridge publikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Przychody wyniosły 136,8 miliona dolarów, zysk na akcję według GAAP — 0,05 dolara, a zysk na akcję obliczany według zasad innych niż GAAP — 0,14 dolara

Prezentuje pozytywną prognozę na II kwartał zakładającą wzrost przychodów o około 5–10 milionów dolarów w porównaniu z poprzednim kwartałem

WALTHAM (Massachusetts) — 7 maja 2015 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) ogłosiła dziś wyniki finansowe za kwartał kończący się 31 marca 2015 r. Najważniejsze informacje finansowe dotyczące kwartału obejmują:

  • Rekordowe przychody w wysokości 136,8 mln USD, wzrost r/r o 16,6 mln USD, czyli o 14%, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r.
  • Dochód netto obliczany według GAAP w wysokości 3,1 mln USD, czyli 0,05 USD na akcję, na podstawie 62,3 mln w pełni rozwodnionych akcji pozostających w obrocie. Oznacza to wzrost o 1,2 mln USD, czyli 0,02 USD na akcję w pierwszym kwartale 2014 r.
  • Rekordowe skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP w wysokości 8,8 mln USD, czyli 0,14 USD na akcję, co oznacza wzrost o 4,0 mln USD, czyli 0,06 EUD na akcję. Spółka definiuje skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP jako dochód netto z wyłączeniem kosztów powiązanych z fuzją, restrukturyzacją i przejęciem, utraty wartości zasobów, płatności w formie akcji oraz amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem. Więcej informacji na ten temat, jak również sposób uzgadniania takich wyników z porównywalnymi wynikami zgodnymi z GAAP można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.
  • Końcowe saldo środków pieniężnych wyniosło 25,2 mln USD.
  • W ciągu tego kwartału Spółka spłaciła 6 mln USD kredytów i pożyczek bankowych związanych z finansowaniem ostatniego przejęcia przez Lionbridge spółki CLS Communication.
  • W I kwartale Spółka nabyła 254 000 swych akcji zwykłych w ramach programu wykupu akcji za łączną cenę zakupu wynoszącą 1,4 mln USD.

W tym kwartale zawarto już umowy z kilkoma nowymi klientami, w tym liderem rynku w zakresie oprogramowania do komputerów osobistych, globalnym liderem na rynku rozrywki familijnej, właścicielem czołowej marki z branży napojów oraz liderem z branży obronnej, lotniczej, kosmicznej i bezpieczeństwa.

7 stycznia 2015 r. spółka Lionbridge zakończyła proces przejmowania CLS Communication, prywatnego dostawcy rozwiązań tłumaczeniowych dla branży usług finansowych, przemysłu, sektora publicznego i sektora nauk przyrodniczych. Roczny przychód tej firmy wynosi w przybliżeniu 80 milionów USD.

Rok 2015 rozpoczynamy z impetem pozytywnych działań w kilku kluczowych obszarach. Dokonujemy integracji zaplanowanego przejęcia CLS z myślą o bieżących korzyściach płynących z synergii w zakresie kosztów i przychodów. Przychody kwartał do kwartału z transakcji z naszym największym klientem w znacznej mierze zachowały stabilność w porównaniu do poprzedniego kwartału. Nasza oferta usług marketingowych nabiera rozpędu. Pomijając przychody z transakcji z naszym największym klientem, jednostkowe przychody wzrosły o 10% rok do roku przy stałym kursie walutowym, wyłączając CLS — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. — Pozytywne trendy w połączeniu z korzystnym dla zysków otoczeniem walutowym zapowiadają solidny wynik finansowy w drugim kwartale i w roku obrotowym 2015.

Lionbridge przedstawia również prognozy na II kwartał 2015 r., w których szacuje przychody na 142–147 mln USD.

Dziś rano o godzinie 09:00 czasu ET zarząd Lionbridge przeprowadzi rozmowę konferencyjną, aby omówić wyniki finansowe za kwartał i inne kwestie, w tym kwestie związane z przyszłymi wynikami. Aby wziąć udział w rozmowie, osoby ze Stanów Zjednoczonych mogą zadzwonić pod numer 800-619-0332, zaś osoby z innych krajów — pod numer 210-234-0570. Kod dostępu dla rozmowy to „Lionbridge”. Rozmowa konferencyjna będzie również dostępna on-line pod adresem www.lionbridge.com.

Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP

W tym wydaniu skorygowane zyski spółki i skorygowane zyski na akcję nie są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP); nie mają też być stosowane zamiast prezentacji wyników operacji zgodnie z GAAP. Wskaźniki te prezentowane są dlatego, że zarząd uważa, iż stanowią one dodatkowe informacje dla inwestorów w odniesieniu do wyników naszych podstawowych działań biznesowych. „Skorygowane zyski” i „Skorygowane zyski na akcję (EPS)” to wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP i nie należy ich postrzegać jako alternatywnych wskaźników w stosunku do wskaźników wydajności GAAP. Zarząd uważa, że najbardziej porównywalnym wskaźnikiem GAAP w odniesieniu do tych wskaźników jest dochód netto i rozwodniony dochód netto na akcję; zaprezentował również sposób uzgadniania dochodu netto GAAP ze skorygowanymi zyskami i skorygowanymi zyskami na akcję na końcu niniejszego tekstu.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmujące ryzyka i niepewności, w tym przewidywane wyniki finansowe, przewidywany przychód oraz wzrost i prognozy marży brutto, a także tempo i wzmocnienie się takiego wzrostu w II kwartale 2015 r. oraz roku obrotowym 2015, jak również przewidywany przychód ze współpracy z największym klientem Lionbridge. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają bieżące poglądy zarządu. Lionbridge nie zobowiązuje się aktualizować tych stwierdzeń, aby odzwierciedlały zmiany w poglądach zarządu czy odmienne wydarzenia bądź warunki, które zaistnieją po dacie niniejszej informacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w tych stwierdzeniach. Do czynników mogących spowodować takie różnice należą: zdolność Lionbridge do integracji przejętej firmy CLS Communication („CLS”) oraz tempo takiej integracji; czas realizacji wszelkich synergii związanych z przejęciem CLS; wpływ wahań kursów walut na przychód, marże, koszty, wyniki operacji oraz rentowność i zdolność spółki do skutecznego zarządzania takim ryzykiem poprzez instrumenty zabezpieczające i inne strategie; zdolność spółki do świadczenia i utrzymywania wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie oraz zapewniania i podtrzymywania zadowolenia klienta z realizacji takich usług; brak lub ograniczenie popytu ze strony jednego lub więcej głównych klientów, co wpłynęłoby znacząco na działalność Lionbridge, w tym będące wynikiem tego ograniczenie transakcji z naszym największym klientem; zdolność Lionbridge do rozwijania relacji z dotychczasowymi klientami; zdolność Lionbridge do poszerzenia bazy klientów; zależność spółki od rozpowszechniania produktów klientów, harmonogramów produkcji oraz strategii zamówień w odniesieniu do generowania przychodów; przewidywane korzyści z ekspansji globalnych technologii procesów językowych; wpływ konkurencyjnych technologii językowych na relacje spółki z obecnymi klientami oraz na zdolność do pozyskiwania nowych klientów; zdolność Lionbridge to korzystania z przewidywanych korzyści związanych z inicjatywami technologicznymi i pozyskiwaniem technologii, jak również czas wykorzystania takich korzyści; błędy, zakłócenia lub opóźnienia technologii opartych na chmurze; naruszenia zabezpieczeń; rozwiązanie umów z klientami lub zerwanie zobowiązań przed końcem ich obowiązywania; wielkość, czas otrzymania i uznanie przychodów od klientów; zdolność Lionbridge do integrowania przejęć i rozwijania relacji z klientami oraz czas i skuteczność takich działań; część zobowiązań do realizacji usług spółki, na którą wpływ mają wahania kursów walut; dalsza niepewność i zmienność światowej gospodarki, które mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi i technologie spółki; ograniczony popyt na usługi spółki wpływający negatywnie na przyszłe przychody Lionbridge, przepływy pieniężne, wyniki operacji oraz kondycję finansową; zdolność Lionbridge do świadczenia usług w lokalizacjach o niższych kosztach operacyjnych oraz czas przeniesienia realizacji usług do takich lokalizacji, jak również akceptowanie przez klientów świadczenia usług w takich lokalizacjach; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; zdolność Lionbridge do prognozowania przychodu, rentowności wdrażania technologii, zapotrzebowania klientów oraz wyników operacji; zmian w stopach opodatkowania obowiązujących spółkę oraz zmian w interpretacji obowiązujących stóp opodatkowania; zmian w interpretacji przepisów ustawowych i regulacyjnych wygłaszanych przez międzynarodowe organy podatkowe w krajach, w których Lionbridge prowadzi działalność; zmian w interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia i podatków przez władze stanowe i federalne w USA; niezdolność Lionbridge do bycia na bieżąco ze zmianami technologicznymi lub zmiennym zapotrzebowaniem klientów; ryzyko wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących własności intelektualnej; zdolność Lionbridge do reagowania na zmiany w złożoności, terminie i charakterze usług wymaganych przez klientów; oraz odpowiadania przez firmę Lionbridge z tytułu wad lub niedociągnięć w jej ofercie obsługi. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

(NIEPODDANE AUDYTOWI)

Okres trzech miesięcy kończący się
31 marca,

(kwoty w tysiącach, z wyjątkiem kwot na akcję)

2015

2014

Przychody

$

136,807

$

120,205

Koszty operacyjne:

Koszty uzyskania przychodów (z wyłączeniem umorzenia i amortyzacji wskazanych osobno poniżej)

90,550

83,079

Koszty sprzedaży i marketingu

11,975

9,920

Koszty ogólne i administracyjne

23,868

20,346

Koszty badawczo-rozwojowe

2,015

1,739

Umorzenie i amortyzacja

2,251

1,849

Amortyzacja aktywów niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami

998

798

Koszty restrukturyzacji i inne koszty

2,938

335

Łączne koszty operacyjne

134,595

118,066

Dochód z działalności operacyjnej

2,212

2,139

Koszty z tytułu odsetek:

Odsetki od zadłużenia

484

149

Amortyzacja międzyokresowych kosztów finansowych

90

27

Dochód z tytułu odsetek

16

19

Pozostały dochód, netto

(2,513

)

(348

)

Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

4,167

2,330

Rezerwa na podatek dochodowy

1,072

448

Zysk netto

$

3,095

$

1,882

Zysk netto na akcję zwykłą:

Podstawowy

$

0.05

$

0.03

Rozwodniony

$

0.05

$

0.03

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

Podstawowy

60,415

60,208

Rozwodniony

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

SKONSOLIDOWANY BILANS

(NIEPODDANY AUDYTOWI)

(w tys.)

31 marca
2015 r.

31 grudnia
2014 r.

AKTYWA

Aktywa bieżące:

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

$

25,225

$

36,893

Dział należności, z uwzględnieniem 250 USD na dzień 31 marca 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r.

77,563

66,479

Należności niezafakturowane

27,986

25,843

Pozostałe aktywa bieżące

17,338

12,090

Aktywa bieżące razem

148,112

141,305

Rzeczowe aktywa trwałe, netto

25,750

23,622

Wartość firmy

61,589

21,937

Wartości niematerialne i prawne związane z przejęciami, netto

45,566

12,232

Pozostałe aktywa

7,288

5,677

Aktywa razem

$

288,305

$

204,773

PASYWA I KAPITAŁY WŁASNE

Pasywa bieżące:

Zobowiązania krótkoterminowe

$

2,407

$

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

25,593

21,885

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu wynagrodzeń i świadczeń

21,451

17,249

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu outsourcingu

10,489

10,429

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu restrukturyzacji

3,587

3,492

Zobowiązania podatkowe

3,794

2,123

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe pasywa bieżące

10,914

10,485

Przychody przyszłych okresów

10,667

11,866

Pasywa bieżące razem

88,902

77,529

Zobowiązania długoterminowe, bez zobowiązań krótkoterminowych

90,672

27,000

Odroczone zobowiązania podatkowe, długoterminowe

4,710

704

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

21,367

13,786

Pasywa razem

205,651

119,019

Kapitały własne:

Akcje uprzywilejowane

Akcje zwykłe

644

635

Dodatkowy kapitał wniesiony

269,862

272,252

Zakumulowana strata z lat ubiegłych

(200,802

)

(203,897

)

Zakumulowane pozostałe niezrealizowane zyski i straty

12,950

16,764

Kapitały własne razem:

82,654

85,754

Pasywa i kapitały własne razem

$

288,305

$

204,773

 

Uzgodnienie dochodu netto obliczanego według GAAP ze skorygowanymi zyskami obliczanymi według zasad innych niż GAAP (brak audytu)

Porównanie okresu trzech miesięcy kończącego się 31 marca 2015 r. z okresem trzech miesięcy kończącym się 31 marca 2014 r.

Okres trzech miesięcy kończący się
31 marca,

(kwoty w tysiącach, z wyjątkiem kwot na akcję)

2015

2014

Zysk netto

$

3,095

$

1,882

Amortyzacja aktywów niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami

998

798

Wynagrodzenie w postaci akcji

1,790

1,814

Koszty restrukturyzacji i inne koszty

2,938

335

Skorygowany zysk

$

8,821

$

4,829

W pełni rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

62,324

63,506

Skorygowany rozwodniony zysk na jedną akcję

$

0.14

$

0.08


Kontakt

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404