Lionbridge publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał

Lionbridge publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał. Przychody wyniosły 138,6 miliona dolarów, zysk na akcję według GAAP — 0,04 dolara, a zysk na akcję obliczany według zasad innych niż GAAP — 0,14 dolara  

Lider rynku usług tłumaczeniowych dla branży prawniczej poszerza swoją działalność i zapowiada przejęcie Geotext Translations oraz nowy program wykupu akcji o wartości 50 milionów dolarów

WALTHAM, stan Massachusetts — 9 listopada 2015 r. — spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) ogłosiła dziś przychód i zyski za trzeci kwartał kończący się 30 września 2015 r. Najważniejsze informacje finansowe dotyczące trzeciego kwartału obejmują:

  • Przychody w wysokości 138,6 mln USD, co oznacza wzrost o 18,4 mln USD, czyli o 15% w porównaniu z III kw. 2014 r.
  • Zyski niezgodne z GAAP w wysokości 2,7 mln USD lub 0,04 USD za akcję rozwodnioną, na podstawie 62,6 mln średniej ważonej w pełni rozwodnionych akcji zwykłych pozostających w obrocie. Przychód netto zgodny z GAAP pomniejszony o 0,9 mln USD lub 0,02 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r., głównie z powodu wzrostu wydatków na restrukturyzację o 2,3 mln USD oraz innych opłat.
  • Skorygowane zyski obliczane według zasad innych niż GAAP w wysokości 8,7 mln USD lub 0,14 USD za akcję rozwodnioną, wzrost o 1,6 mln USD lub o 0,03 USD za akcję rozwodnioną w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. Spółka definiuje skorygowane zyski niezgodne z GAAP jako dochód netto z wyłączeniem kosztów powiązanych z fuzją, restrukturyzacją i przejęciem, utraty wartości zasobów, płatności w formie akcji oraz amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem. Więcej informacji na ten temat, jak również sposób uzgadniania takich wyników z porównywalnymi wynikami zgodnymi z GAAP można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Środki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 7,9 mln USD w tym kwartale.

Spółka zawarła umowy z kilkoma istotnymi klientami, w tym tajwańskim producentem smartfonów, dużą siecią sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych i brytyjskim producentem samochodów luksusowych.

Za dziewięć miesięcy kończących się 30 września 2015 r. przychód wzrósł rok do roku o 48,2 mln USD, dochód netto zgodny z GAAP wzrósł o 2,0 mln USD czy też o 0,03 USD za akcję rozwodnioną, zaś zyski niezgodne z GAAP wzrosły o 9,9 mln USD lub 0,16 USD za akcję rozwodnioną w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2014.

Oprócz tego spółka ogłosiła przejęcie Geotext Translations, Inc., nowojorskiej firmy tłumaczeniowej specjalizującej się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Za okres kończący się 30 września 2015 r. firma Geotext odnotowała przychód w wysokości 17 mln USD wypracowany przez dwanaście miesięcy, których nie poddano audytowi. Lionbridge kupuje Geotext w zamian za świadczenie pieniężne w kwocie około 11 mln USD oraz za dodatkowe potencjalne świadczenia, które zostaną wypłacane w środkach pieniężnych przez okres trzech lat, w zależności od uzyskania określonych wskaźników przychodu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z obecnych środków finansowych Lionbridge. Spółka oczekuje, że przejęcie nieznacznie zwiększy zyski niezgodne z GAAP za 2016 r., w tym koszty minimalne przejęcia i integracji.

Spółka ogłosiła dziś również, że jej zarząd zatwierdził program wykupu akcji umożliwiający spółce odkupienie jej akcji zwykłych o wartości do 50 mln USD w roku obrotowym 2018. Zatwierdzona kwota jest niemal trzykrotnie większa niż w przypadku poprzedniego programu wykupu akcji (18 mln USD), który ogłoszono w listopadzie 2012 r. i który właśnie wygasł.

Dzięki naszemu znacznemu wzrostowi organicznemu w dziedzinach takich jak nauki przyrodnicze i przemysł oraz ciągłemu sukcesowi integracji CLS Communication stajemy na drodze do realizacji naszych celów: nawiązania i rozwinięcia cyklicznych relacji z klientami na wszystkich rynkach wertykalnych — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. — Choć przychód za III kwartał był poniżej oczekiwań, głównie z powodu opóźnień ze strony pewnych klientów z branży technologicznej, nadal rok do roku odnotowujemy wzrost i stabilny przepływ pieniężny. We wszystkich naszych oddziałach jest stały popyt na nasze usługi. Dołączenie firmy Geotext przyspieszyło naszą obecną ekspansję na rynek wertykalny. Z kolei nowy, przyspieszony program wykupu podkreśla nasze przekonanie o pewności uzyskania długoterminowych zysków i wzroście przepływów pieniężnych spółki. Oczekujemy mocnego zakończenia roku 2015 i dalszej ekspansji w roku 2016.

Spółka Lionbridge przekazała prognozę na czwarty kwartał roku 2015 z szacunkowym przychodem w wysokości 140–143 mln USD, który odzwierciedlałby rozwój rok do roku na poziomie około 18% w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r. Spółka przedstawiła też wstępną prognozę na rok obrotowy 2016 z szacowanym wzrostem przychodu rok do roku na poziomie 5–8% oraz stałym wzrostem dochodu z operacji.

Co więcej, spółka ogłasza dziś, że Donald Muir, dyrektor finansowy, odchodzi z Lionbridge. Muir pozostanie w spółce do połowy stycznia, by pomóc w przejściu. Następcą Muira zostanie Marc Litz, pełniący obecnie funkcję wiceprezesa Działu Finansów i głównego księgowego spółki Lionbridge, w której pracuje od trzech lat.

— Don ciężko pracował, kształtując naszą strategię finansową przez ostatnich 8 lat, w czasie znacznego rozwoju i dywersyfikacji spółki. Doceniamy jego oddanie skutecznej ekspansji naszego przedsiębiorstwa oraz tworzeniu światowej klasy globalnej organizacji finansowej. Pozostawia za sobą silny zespół. Dziękujemy za Twój ceny wkład, Donaldzie — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny.

Zarząd Lionbridge przeprowadzi rozmowę konferencyjną o godzinie 09:00 czasu ET tego ranka, aby omówić wyniki finansowe za dany kwartał i inne kwestie, w tym kwestie związane z przyszłymi wynikami. Aby wziąć udział w rozmowie, osoby ze Stanów Zjednoczonych mogą zadzwonić pod numer 888-390-1050, zaś osoby z innych krajów — pod numer 312-470-7236. Kod dostępu dla rozmowy to „Lionbridge”.

Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP

W tym wydaniu skorygowane zyski spółki i skorygowane zyski na akcję nie są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP); nie mają też być stosowane zamiast prezentacji wyników operacji zgodnie z GAAP. Wskaźniki te prezentowane są dlatego, że zarząd uważa, iż stanowią one dodatkowe informacje dla inwestorów w odniesieniu do wyników naszych podstawowych działań biznesowych. „Skorygowane zyski” i „Skorygowane zyski na akcję (EPS)” to wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP i nie należy ich postrzegać jako alternatywnych wskaźników w stosunku do wskaźników wydajności GAAP. Zarząd uważa, że najbardziej porównywalnym wskaźnikiem GAAP w odniesieniu do tych wskaźników jest dochód netto i rozwodniony dochód netto na akcję; zaprezentował również sposób uzgadniania dochodu netto GAAP ze skorygowanymi zyskami i skorygowanymi zyskami na akcję na końcu niniejszego tekstu.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Niniejsza informacja prasowa zawiera prognozy obejmujące ryzyka i niepewności, w tym przewidywane wyniki finansowe, szacowany wzrost przychodu, dochód z operacji i wzrost zysku, a także tempo i wzmocnienie się takiego wzrostu w IV kwartale 2015 r. oraz w roku obrotowym 2016, jak również przewidywane korzyści przejęcia przez spółkę firmy Geotext Translations oraz sukces integracji firmy CLS Communication (zwanej dalej „CLS”), którą spółka przejęła w styczniu 2015 r. Te prognozy na przyszłość odzwierciedlają bieżące poglądy zarządu. Lionbridge nie zobowiązuje się aktualizować takich prognoz, by odzwierciedlić zmiany w swych poglądach czy odmienne wydarzenia bądź warunki, które zaistnieją po dacie niniejszej informacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w takich prognozach. Do czynników mogących spowodować takie różnice należy zdolność Lionbridge do pełnej integracji firm Geotext Translations i CLS oraz tempo takiej integracji; czas realizacji wszelkich synergii związanych z przejęciem Geotext Translations i CLS; wpływ wahań kursów walut na przychód, marże, koszty, wyniki operacji oraz rentowność i zdolność spółki do skutecznego zarządzania takim ryzykiem poprzez instrumenty zabezpieczające i inne strategie; zdolność spółki do świadczenia i utrzymywania wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie oraz zapewniania i podtrzymywania zadowolenia klienta z realizacji takich usług; brak lub ograniczenie popytu ze strony jednego lub więcej głównych klientów, co wpłynęłoby znacząco na działalność Lionbridge; zdolność Lionbridge do rozwijania relacji z istniejącymi klientami i w kluczowych branżach; zdolność Lionbridge do poszerzenia bazy klientów; zależność spółki od rozpowszechniania produktów klientów, harmonogramów produkcji oraz strategii zamówień w odniesieniu do generowania przychodów; przewidywane korzyści z ekspansji globalnych technologii procesów językowych; wpływ konkurencyjnych technologii językowych na relacje spółki z obecnymi klientami oraz na zdolność do pozyskiwania nowych klientów; zdolność Lionbridge to korzystania z przewidywanych korzyści związanych z inicjatywami technologicznymi i pozyskiwaniem technologii, jak również czas wykorzystania takich korzyści; błędy, zakłócenia lub opóźnienia technologii opartych na chmurze; naruszenia zabezpieczeń; rozwiązanie umów z klientami lub zerwanie zobowiązań przed końcem ich obowiązywania; wielkość, czas otrzymania i uznanie przychodów od klientów; zdolność Lionbridge do integrowania przejęć i rozwijania relacji z klientami oraz czas i skuteczność takich działań; część zobowiązań do realizacji usług spółki, na którą wpływ mają wahania kursów walut; dalsza niepewność i zmienność światowej gospodarki, które mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi i technologie spółki; ograniczony popyt na usługi spółki wpływający negatywnie na przyszłe przychody Lionbridge, przepływy pieniężne, wyniki operacji oraz kondycję finansową; zdolność Lionbridge do świadczenia usług w lokalizacjach o niższych kosztach operacyjnych oraz czas przeniesienia realizacji usług do takich lokalizacji, jak również akceptowanie przez klientów świadczenia usług w takich lokalizacjach; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; zdolność Lionbridge do prognozowania przychodu, rentowności wdrażania technologii, zapotrzebowania klientów oraz wyników operacji; zmian w stopach opodatkowania obowiązujących spółkę oraz zmian w interpretacji obowiązujących stóp opodatkowania; zmian w interpretacji przepisów ustawowych i regulacyjnych wygłaszanych przez międzynarodowe organy podatkowe w krajach, w których Lionbridge prowadzi działalność; zmian w interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia i podatków przez władze stanowe i federalne w USA; niezdolność Lionbridge do bycia na bieżąco ze zmianami technologicznymi lub zmiennym zapotrzebowaniem klientów; ryzyko wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących własności intelektualnej; zdolność Lionbridge do reagowania na zmiany w złożoności, terminie i charakterze usług wymaganych przez klientów; oraz odpowiadania przez Lionbridge z tytułu wad lub niedociągnięć w jej ofercie obsługi. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

(NIEPODDANE AUDYTOWI)

Okres trzech miesięcy kończący się
30 września,

Okres dziewięciu miesięcy kończący się
30 września,

(kwoty w tysiącach, z wyjątkiem kwot na akcję)

2015

2014

2015

2014

Przychody

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

Koszty operacyjne:

Koszty uzyskania przychodów (z wyłączeniem umorzenia i amortyzacji wskazanych osobno poniżej)

92,977

80,608

277,825

253,559

Koszty sprzedaży i marketingu

11,083

9,685

35,163

29,369

Koszty ogólne i administracyjne

21,888

19,868

69,024

60,587

Koszty badawczo-rozwojowe

1,903

1,698

6,060

5,194

Umorzenie i amortyzacja

2,340

2,033

6,922

5,771

Amortyzacja aktywów niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami

993

842

2,979

2,453

Koszty restrukturyzacji i inne koszty

2,957

611

9,359

1,827

Łączne koszty operacyjne

134,141

115,345

407,332

358,760

Dochód z działalności operacyjnej

4,463

4,846

11,840

12,174

Koszty z tytułu odsetek:

Odsetki od zadłużenia

482

164

1,439

413

Amortyzacja międzyokresowych kosztów finansowych

94

25

279

79

Dochód z tytułu odsetek

13

9

50

59

Pozostałe koszty (dochody), netto

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

3,483

4,708

12,507

11,894

Rezerwa na podatek dochodowy

755

1,066

1,181

2,580

Zysk netto

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Zysk netto na akcję zwykłą:

Podstawowy

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

Rozwodniony

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

Podstawowy

60,683

60,012

60,558

60,263

Rozwodniony

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

SKONSOLIDOWANY BILANS

(NIEPODDANY AUDYTOWI)

(w tys.)

30 września
2015 r.

31 grudnia
2014 r.

AKTYWA

Aktywa bieżące:

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

$

30,926

$

36,893

Dział należności, z uwzględnieniem 250 USD na dzień 30 września 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r.

86,966

66,479

Należności niezafakturowane

27,321

25,843

Pozostałe aktywa bieżące

14,780

12,090

Aktywa bieżące razem

159,993

141,305

Rzeczowe aktywa trwałe, netto

26,193

23,622

Wartość firmy

62,031

21,937

Wartości niematerialne i prawne związane z przejęciami, netto

44,556

12,232

Pozostałe aktywa

6,906

5,677

Aktywa razem

$

299,679

$

204,773

PASYWA I KAPITAŁY WŁASNE

Pasywa bieżące:

Zobowiązania krótkoterminowe

$

3,719

$

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

27,004

21,885

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu wynagrodzeń i świadczeń

23,465

17,249

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu outsourcingu

11,448

10,429

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu restrukturyzacji

2,228

3,492

Zobowiązania podatkowe

2,357

2,123

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe pasywa bieżące

10,070

10,485

Przychody przyszłych okresów

8,619

11,866

Pasywa bieżące razem

88,910

77,529

Zobowiązania długoterminowe, bez zobowiązań krótkoterminowych

90,427

27,000

Odroczone zobowiązania podatkowe, bez zobowiązań krótkoterminowych

4,827

704

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

20,823

13,786

Pasywa razem

204,987

119,019

Kapitały własne:

Akcje uprzywilejowane

Akcje zwykłe

645

635

Dodatkowy kapitał wniesiony

273,818

272,252

Zakumulowana strata z lat ubiegłych

(192,571

)

(203,897

)

Zakumulowane pozostałe niezrealizowane zyski i straty

12,800

16,764

Kapitały własne razem:

94,692

85,754

Pasywa i kapitały własne razem

$

299,679

$

204,773

 

Uzgodnienie dochodu netto obliczanego według GAAP ze skorygowanymi zyskami obliczanymi według zasad innych niż GAAP (brak audytu)

Porównanie okresu trzech i dziewięciu miesięcy kończącego się 30 września 2015 r. z 

Okresem trzech i dziewięciu miesięcy kończącym się 30 września 2014 r.

Okresem trzech miesięcy kończącym się
30 września,

Okresem dziewięciu miesięcy kończącym się
30 września,

(kwoty w tysiącach, z wyjątkiem kwot na akcję)

2015

2014

2015

2014

Zysk netto

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Amortyzacja aktywów niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami

993

842

2,979

2,453

Wynagrodzenie w postaci akcji

2,007

2,008

5,663

5,814

Koszty restrukturyzacji i inne koszty

2,957

611

9,359

1,827

Skorygowany zysk

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

W pełni rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

62,623

62,646

62,528

63,070

Skorygowany rozwodniony zysk na jedną akcję

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31