Lionbridge publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał. Przychody wyniosły 143,8 mln dolarów, zysk na akcję według GAAP — 0,09 USD, a zysk na akcję obliczany według zasad innych niż gaap — 0,19 USD

Lionbridge odnotowuje wzrost przychodów o 10%, obliczany według zasad innych niż GAAP wzrost zysku o 58% r/r oraz prezentuje pozytywną prognozę na III kwartał zakładającą wzrost przychodów o ponad 20% r/r

WALTHAM, Massachusetts — 5 sierpnia 2015 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) podała wartości przychodów i zysku za drugi kwartał kończący się 30 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje finansowe dotyczące drugiego kwartału obejmują:

  • Przychody wyniosły rekordowe 143,8 mln USD (wzrost o 13,2 mln USD, czyli o 10% w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r., oraz sekwencyjny wzrost o 7,0 mln USD, czyli o 5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r.).
  • Zysk netto obliczany według GAAP w wysokości 5,5 mln USD (0,09 USD za akcję), na podstawie 62,4 mln średniej ważonej w pełni rozwodnionych akcji zwykłych pozostających w obrocie. Zysk netto obliczany według GAAP wzrósł o 1,7 mln USD (0,03 USD na akcję) r/r w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. oraz wzrósł 2,4 mln USD (0,04 USD na akcję) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r.
  • Rekordowy skorygowany zysk obliczany według zasad innych niż GAAP w wysokości 11,8 mln USD (0,19 USD za akcję). Spółka definiuje skorygowany zysk obliczany według zasad innych niż GAAP jako zysk netto z wyłączeniem kosztów związanych z fuzjami, restrukturyzacją i przejęciami, utraty wartości aktywów, płatności w formie akcji oraz amortyzacji aktywów niematerialnych związanych z przejęciem. Więcej informacji na ten temat, w tym sposób uzgadniania takich wyników z porównywalnymi wynikami obliczanymi według GAAP, można znaleźć w części tekstu zatytułowanej „Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP” oraz w załączonej tabeli.

Spółka Lionbridge zawarła ostatnio umowy z kilkoma istotnymi klientami, w tym z globalnym liderem w zakresie produkcji urządzeń medycznych, czołowym brytyjskim wydawcą, producentem elektroniki przemysłowej z listy Fortune 150, liderem rynku w dziedzinie robotyki i globalną firmą analizującą dane finansowe.

„Pozytywne wyniki Lionbridge za drugi kwartał wskazują na wzrost popytu na usługi Lionbridge. Przychody od naszego największego klienta rok do roku spadały, od I kwartału znaczne jednak kwartalnie rosły. W drugiej połowie oczekujemy od niego dalszego wzrostu przychodów. Jednocześnie nadal dywersyfikujemy naszą działalność na rynkach specjalistycznych, zdobywamy nowych odbiorców naszych usług marketingowych i rozbudowujemy naszą nową platformę tłumaczeniową onDemand” — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. „W drugą połowę roku wkraczamy pewni siebie. Przychody, w tym przychody od naszego głównego klienta rosną. Zaczynamy dostrzegać wstępne synergie wynikające z przejęcia spółki CLS. Spodziewamy się zatem dobrej drugiej połowy 2015 r. zarówno pod kątem przychodów, jak i zysku, a także dalszej ekspansji w 2016 r.”.

Drugi rok z rzędu magazyn Forbes umieścił Lionbridge na liście „100 najbardziej zaufanych spółek w Stanach Zjednoczonych”. Ponadto już czwarty rok z rzędu Common Sense Advisory (CSA), niezależna firma zajmująca się badaniem rynku, uznała Lionbridge za największą spółkę świadczącą usługi tłumaczeniowe na świecie.

W perspektywie na III kw. 2015 r. Lionbridge szacuje swoje przychody na 145–147 mln USD, co oznacza wzrost o 21–22% r/r w porównaniu z III kw. 2014 r.

Wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP

W tej informacji skorygowany zysk Lionbridge i skorygowany zysk na akcję Lionbridge nie są prezentowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) i nie mają też być używane zamiast wartości obliczanych według GAAP. Ścisłe kierownictwo Lionbridge przedstawia te wartości, ponieważ uważa, że stanowią one dodatkowe informacje dla inwestorów w odniesieniu do wyników podstawowej działalności gospodarczej Lionbridge. „Skorygowany zysk” i „Skorygowany zysk na akcję” to wskaźniki finansowe obliczane według zasad innych niż GAAP i nie należy ich postrzegać jako alternatywnych wskaźników dla wskaźników obliczanych według zasad GAAP. Ścisłe kierownictwo Lionbridge uważa, że najbardziej porównywalnym wskaźnikiem GAAP w odniesieniu do tych wskaźników jest zysk netto i rozwodniony zysk netto na akcję. Ścisłe kierownictwo Lionbridge zaprezentowało również sposób uzgadniania zysku netto według GAAP ze skorygowanym zyskiem i skorygowanym zyskiem na akcję na końcu niniejszej informacji.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmujące ryzyka i niepewności, w tym przewidywane wyniki finansowe, przewidywany przychód i wzrost zysku, a także tempo i wzmocnienie się takiego wzrostu w III kwartale 2015 r. roku obrotowym 2015 oraz roku obrotowym 2016, jak również przewidywany przychód ze współpracy z największym klientem i synergii z przejęcia przez Lionbridge firmy CLS Communication (zwanej dalej „CLS”). Te stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają bieżące poglądy zarządu. Lionbridge nie zobowiązuje się aktualizować tych stwierdzeń, aby odzwierciedlały zmiany w poglądach zarządu czy odmienne wydarzenia bądź warunki, które zaistnieją po dacie niniejszej informacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w tych stwierdzeniach. Do czynników mogących spowodować takie różnice należy zdolność Lionbridge do pełnej integracji CLS oraz tempo takiej integracji; czas realizacji wszelkich synergii związanych z przejęciem CLS; wpływ wahań kursów walut na przychód, marże, koszty, wyniki operacji oraz rentowność i zdolność spółki do skutecznego zarządzania takim ryzykiem poprzez instrumenty zabezpieczające i inne strategie; zdolność spółki do świadczenia i utrzymywania wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie oraz zapewniania i podtrzymywania zadowolenia klienta z realizacji takich usług; brak lub ograniczenie popytu ze strony jednego lub więcej głównych klientów, co wpłynęłoby znacząco na działalność Lionbridge; zdolność Lionbridge do rozwijania relacji z istniejącymi klientami; zdolność Lionbridge do poszerzenia bazy klientów; zależność spółki od rozpowszechniania produktów klientów, harmonogramów produkcji oraz strategii zamówień w odniesieniu do generowania przychodów; przewidywane korzyści z ekspansji globalnych technologii procesów językowych; wpływ konkurencyjnej technologii językowej na relacje spółki z obecnymi klientami oraz na zdolność do pozyskiwania nowych klientów; zdolność Lionbridge do korzystania z przewidywanych korzyści związanych z inicjatywami technologicznymi i pozyskiwaniem technologii, jak również czas wykorzystania takich korzyści; błędy, zakłócenia lub opóźnienia technologii opartych na chmurze; naruszenia zabezpieczeń; rozwiązanie umów z klientami lub zerwanie zobowiązań przed końcem ich obowiązywania; wielkość, czas otrzymania i uznanie przychodów od klientów; zdolność Lionbridge do integrowania przejęć oraz rozwijania relacji z klientami oraz czas i skuteczność takich działań; część zobowiązań spółki do realizacji usług, na którą wpływ mają wahania kursów walut; dalsza niepewność i zmienność światowej gospodarki, które mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi i technologie spółki; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; ograniczony popyt na usługi spółki wpływający negatywnie na przyszłe przychody, przepływy pieniężne, wyniki operacji oraz kondycję finansową Lionbridge; zdolność Lionbridge do świadczenia usług w lokalizacjach o niższych kosztach operacyjnych oraz czas przeniesienia realizacji usług do takich lokalizacji, jak również akceptowanie przez klientów świadczenia usług w takich lokalizacjach; ryzyka związane z prowadzeniem działalności poza Stanami Zjednoczonymi, w tym zachowanie zgodności ze zmieniającymi się i potencjalnie sprzecznymi przepisami prawa i regulacjami, jak również wydatki i opóźnienia powiązane z takimi działaniami; dłuższe oczekiwanie na płatność w określonych regionach; ryzyka związane z konkurencją; zdolność Lionbridge do prognozowania przychodu, rentowności wdrażania technologii, zapotrzebowania klientów oraz wyników operacji; zmian w stopach opodatkowania obowiązujących spółkę oraz zmian w interpretacji obowiązujących stóp opodatkowania; zmian w interpretacji przepisów ustawowych i regulacyjnych wygłaszanych przez międzynarodowe organy podatkowe w krajach, w których Lionbridge prowadzi działalność; zmian w interpretacji przepisów dotyczących zatrudnienia i podatków przez władze stanowe i federalne w USA; niezdolność Lionbridge do bycia na bieżąco ze zmianami technologicznymi lub zmiennym zapotrzebowaniem klientów; ryzyko wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących własności intelektualnej; zdolność Lionbridge do reagowania na zmiany w złożoności, terminie i charakterze usług wymaganych przez klientów; oraz odpowiadania przez Lionbridge z tytułu wad lub niedociągnięć w jej ofercie obsługi. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).