Det här är en integritetspolicy för Lionbridge Technologies, Inc. Lionbridge har skapat denna policy som en del i företagets arbete med att skydda integriteten. Nedan beskrivs hur företaget samlar in och sprider information för www.lionbridge.com och andra webbplatser på internet som ägs av Lionbridge.

Du är välkommen att kontakta Lionbridge om du har frågor om den här policyn. Om du vill skicka post kan du använda följande adress:

1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, MA 02451 USA

Du kan kontakta Lionbridge via e-post på adressen privacy@lionbridge.com.

Om du vill ringa Lionbridge är telefonnumret +1 781 434 6000.


Tvistlösning och sekretesstämplar

Skicka ett e-postmeddelande till privacy@lionbridge.com.

Datainsamling

P3P-principer delar in alla insamlade data i grupper (kallas även för ”redovisning”). Den här policyn innehåller tre datagrupper. Datapraxis för varje grupp beskrivs separat.

Gruppen ”Grundläggande information”

I allmänhet kan du besöka Lionbridges webbplats utan att behöva ange personuppgifter, men i vissa fall kan Lionbridge efterfråga sådana uppgifter. Personuppgifter är information som identifierar dig som person, till exempel ditt namn, telefonnummer, din fysiska adress eller e-postadress. Lionbridge kan också samla in personuppgifter i samband med tävlingar som Lionbridge anordnar eller om du deltar i någon av företagets online-communities.

Lionbridge Technologies, Inc. är ett USA-baserat företag som har kontor över hela världen. Det är möjligt att personligt identifierbar information som samlas in från dig kan överföras till Lionbridge-webbplatser i andra länder än det land där du bor, och att dessa länder inte har samma regler och lagar om sekretess och dataskydd som ditt land. Vi har åtagit oss att skydda personligt identifierbar information och vidtar alla rimliga åtgärder för att upprätthålla detta skydd. Vi använder fysiska och administrativa förfaranden för att skydda personligt identifierbar information. Dock kan vi inte garantera att informationen alltid är fullständigt skyddad mot eventuella angripare som försöker åsidosätta säkerhetsåtgärder eller fånga upp information som överförs via internet.

Lionbridge samlar in och använder din information för att kunna ge dig bättre service, underlätta tillgången till våra produkter och tjänster och göra webbplatsen mer användbar för dig. Den kontaktinformation som Lionbridge samlar in används delvis för att leverera information om Lionbridge och dess partnerföretag samt marknadsföringsmaterial till dig. Dessutom används informationen för att kontakta dig när det behövs. Information som samlas in genom användning av cookies används för att utvärdera och förbättra webbplatsen och för att diagnostisera problem med servern. Lionbridge kommer endast att använda (vilket även kan innebära att sprida) dina personuppgifter utan att meddela dig om detta bedöms vara nödvändigt enligt lagar och regelverk eller för att skydda eller försvara Lionbridges rättigheter eller egendom, den allmänna säkerheten eller användarna av Lionbridges webbplats, eller om du tidigare har lämnat ditt godkännande till att Lionbridge gör detta (läs mer nedan).

Lionbridge kan samla in följande information:

 • URL för den begärda resursen
 • Fullständig IP-adress
 • Metod för HTTP-begäran
 • Databyte i svaret
 • Svarsstatuskod
 • Användaragentinformation
 • Den senaste URL som begärts av användaren

Den här informationen kommer att användas i följande syften:

 • Slutförande av och stöd för den aktuella aktiviteten
 • Administration av webbplatsen och systemet

Den här informationen kommer att användas av Lionbridge och dess representanter.

Gruppen ”Cookies”

Lionbridge samlar in följande information:

 • HTTP-cookies

Den här informationen kommer att användas i följande syften:

 • Slutförande av och stöd för den aktuella aktiviteten.
 • Administration av webbplatsen och systemet.

Den här informationen kommer att användas av Lionbridge och dess representanter.

Denna information samlas in av följande anledning:

Om du registrerar dig eller tar kontakt med oss skapas en cookie automatiskt när du kommer till Lionbridges webbplats, så att vi kan spara URL:en för den webbplats som skickade dig till webbplatsen. Om du inte registrerar dig eller tar kontakt kommer denna information aldrig att kopplas till några personuppgifter. Ingen annan information sparas i cookien. Om du registrerar dig för att få tillgång till innehåll på Lionbridge Knowledge Center skapas en andra cookie för att du snabbt ska kunna logga in nästa gång du vill hämta faktablad eller demonstrationer. Klicka här om du vill veta mer om vår policy beträffande cookies.

Gruppen ”Registrering”

Lionbridge samlar in följande information:

 • Onlinekontaktinformation

Om användaren godkänner det kan Lionbridge även samla in följande information:

 • Användarens befattning
 • Namn på användarens arbetsgivare
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postadress (på arbetet)
 • Telefonnummer

Den här informationen kommer att användas i följande syften:

 • Slutförande av och stöd för den aktuella aktiviteten.
 • Administration av webbplatsen och systemet.
 • Telefonförsäljning.

Den här informationen kommer att användas av Lionbridge och dess representanter. Dessutom kan följande typer av aktörer få tillgång till informationen:

 • Andra aktörer som arbetar på samma sätt. Användaren kan välja att inte tillåta denna typ av informationsdelning.

Denna information samlas in av följande anledning:

Den här informationen samlas in när du registrerar dig för att hämta faktablad och demonstrationer eller begär att Lionbridge ska kontakta dig. En säljare eller marknadsförare från Lionbridge kan då kontakta dig utifrån den information du lämnar. Lionbridge förbehåller sig också rätten att i framtiden dela listor med marknadsförings- eller samarbetspartner som har likvärdiga integritetspolicyer.

Uppsägningspolicy

Om du någon gång ångrar ditt val att ta emot information från Lionbridge eller dela med dig av din information till tredje part kan du kontakta Lionbridge och begära att denna ändring registreras. Skicka då denna begäran till opt-out@lionbridge.com.

Cookies

Cookies är en teknik för att se till att du får skräddarsydd information från en webbplats. En cookie är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare, vilken sedan sparar filen lokalt på din enhet. I inställningarna för din webbläsare kan du ange om meddelanden ska visas när en cookie tas emot, så att du kan välja om du vill acceptera den.

Cookies används på den här webbplatsen. Cookie-filerna används i följande syften:

 • Webbplatsadministration
 • Slutförande av användarens aktuella aktivitet

Klicka här om du vill veta mer om vår policy beträffande cookies.

Integritet

Lionbridge samarbetar i dagsläget med flera onlinepartner för att hantera och optimera vår internetverksamhet och vår kommunikation. Lionbridge anlitar ett marknadsföringsföretag för att mäta effektiviteten i vår marknadsföring och undersöka hur besökarna använder vår webbplats. För att kunna göra detta använder Lionbridge webb-beacons och cookies som tillhandahålls av marknadsföringsföretaget på den här webbplatsen. Lionbridge samlar till exempel in information om hur besökarna hittar till webbplatsen, vilka sidor de besöker, deras aktivitet och varifrån de lämnar webbplatsen. Den här informationen kompletterar Lionbridges register och visar bland annat vilka sidor som lockar flest besökare och vilka tjänster som kunderna tycker är mest intressanta. Marknadsföringsföretaget loggar informationen från webbplatsen på uppdrag av Lionbridge, men det är Lionbridge som bestämmer hur informationen får användas. Om du inte vill bidra med information till Lionbridge som gör att vi kan förbättra vår webbplats, våra produkter och vårt utbud kan du välja att inte delta genom att skicka ett e-postmeddelande till Lionbridge på adressen privacy@lionbridge.com.

Säkerhet

Det är förbjudet att bryta mot, eller försöka bryta mot, säkerhetsanordningarna i Lionbridges nätverk. Alla överträdelser kan leda till juridiska påföljder. Lionbridge utreder alla misstänkta överträdelser och samarbetar med brottsbekämpande organ om det finns misstankar om brott. Här följer några exempel på överträdelser av säkerhetsanordningarna i Lionbridges nätverk (listan är inte komplett):

 • Att skaffa sig tillgång till data som inte är avsedda för dig
 • Att logga in på en server eller ett konto som du inte är behörig att använda
 • Att försöka pröva, undersöka eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk
 • Att ta sig förbi säkerhets- eller autentiseringsanordningar utan att vara behörig
 • Att försöka försämra funktionerna för användare, värd eller nätverk genom till exempel (men inte begränsat till) överbelastnings-, översvämnings-, e-post- eller låsningsattacker
 • Att vidta någon åtgärd för att få tillgång till tjänster som du inte får använda

Olaglig användning

Lionbridges nätverk får endast användas för lagliga aktiviteter. Du får till exempel inte använda Lionbridges nätverk för att skapa, överföra, distribuera eller lagra material som:

 • Innebär intrång i varumärke, upphovsrätt, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter som tillhör någon annan
 • Innebär överträdelse av eller intrång i någon annans integritet, sekretess eller rättigheter
 • Försämrar kommunikationssekretessen
 • Innehåller stötande eller pornografiskt innehåll
 • Kan upplevas som hot, trakasserier eller hat
 • Innebär brott mot lagar eller regler för exportreglering
 • Uppmuntrar till beteende som utgör ett lagbrott och/eller kan ge upphov till skadeståndsanspråk
 • Orsakar tekniska störningar i Lionbridges nätverk, inklusive (men inte begränsat till) genom införande av virus, maskar eller andra skadliga mekanismer
 • Utgör ett brott mot rimliga regleringar som angetts av Lionbridge eller andra tjänstleverantörer avseende Lionbridges nätverk
 • Underlättar för någon som ägnar sig åt någon av de aktiviteter som beskrivs ovan
 • Utgör vilseledande onlinemarknadsföring

Om du upptäcker någon otillåten aktivitet är du skyldig att omedelbart meddela Lionbridge och vidta andra lämpliga åtgärder för att se till att aktiviteten upphör.

Oönskad kommunikation (”skräppost”)

Det är inte tillåtet att skicka likadana eller liknande e-postmeddelanden flera gånger utan att mottagaren har begärt det, eller att skicka massreklam eller informell information till en eller flera grupper (så kallad skräppost). Skräppost är inte bara irriterande för alla som använder internet utan inverkar också negativt på effektiviteten och kostnadseffektiviteten i Lionbridges nätverk. Oönskad e-post kan öka kostnaderna genom att Lionbridges nätverk överbelastas, att webbplatsen blir otillgänglig och i värsta fall att dina viktigaste internetprogram drabbas av avbrott.

Dessutom är det förbjudet för Usenet- och e-postanvändare att:

 • skicka eller publicera e-postmeddelanden i alltför stor mängd och/eller meddelanden som är avsedda att trakassera eller irritera andra
 • fortsätta skicka e-post till en mottagare som har meddelat att han eller hon inte vill få mer e-post
 • skicka e-post med förfalskad TCP/IP-pakethuvudinformation
 • avsiktligt utelämna, radera, förfalska eller felaktigt återge överföringsinformation, inklusive meddelandehuvuden och returadresser
 • vidta andra åtgärder i syfte att dölja din identitet eller kontaktinformation

Innehåll

Lionbridge har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet i den information som passerar genom Lionbridges nätverk, inklusive innehåll som tillhandahålls på webbplatser från tredje part som det finns länkar till i Lionbridges nätverk. Alla webbplatslänkar tillhandahålls som navigeringshjälp och endast i informationssyfte. En länk innebär inte att Lionbridge har godkänt innehållet på webbplatsen som länken leder till. Lionbridge utfärdar inga godkännanden av innehållet på länkade webbplatser och garanterar inte att innehållet är korrekt. Lionbridge ansvarar inte heller för att uppdatera innehållet. All information som du får tillgång till via Lionbridges nätverk används på egen risk.

Lionbridge granskar ingen kommunikation och ansvarar inte för att granska eller övervaka innehåll som du använder.

Konsekvenser av otillåten användning

Lionbridge förbehåller sig rätten att förbjuda åtkomst till Lionbridges nätverk, tillfälligt eller permanent, för användare som bryter mot denna policy.

Som överträdelse av denna policy betraktas även indirekta överträdelser och försök till överträdelser samt faktiska överträdelser eller försök till överträdelser som utförts av tredje part å dina vägnar. Dessutom är det en överträdelse av denna policy att använda tjänster från en annan leverantör för att underlätta någon av de aktiviteter som beskrivs ovan, om sådan användning av en annan leverantörs tjänster rimligtvis kan antas påverka Lionbridges nätverk.