LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. DENNA WEBBPLATS OCH DESSA VILLKOR KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Copyright 2013 Lionbridge Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Alla dokument och all information på Lionbridges webbplats skyddas av upphovsrätten. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, får ingen del av dokumenten eller informationen på denna webbplats återges i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Lionbridge.

Innehåll och ansvarsfriskrivning

Lionbridge ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden på någon av Lionbridges webbplatser och förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående meddelande. Omnämnande av produkter och tjänster som inte tillhör Lionbridge tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte tolkas som någon rekommendation från Lionbridge. All information om Lionbridge och tredje part som anges på någon av Lionbridges webbplatser tillhandahålls i ”befintligt skick”.

LIONBRIDGE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALL INFORMATION (INKLUSIVE ALL PROGRAMVARA OCH ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER) SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ NÅGON AV LIONBRIDGES WEBBPLATSER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM AlLLMÄN LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT ICKE-INTRÅNG.

Vissa länders lagar tillåter inte undantag från underförstådda garantier, vilket kan göra att ovanstående undantag inte gäller dig.

Under inga omständigheter ska Lionbridge hållas ansvarigt för några som helst skador, och i synnerhet ska Lionbridge inte hållas ansvarigt för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, förlust av intäkter eller förlust av användning, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på data som uppstår vid användning eller oförmåga att använda Lionbridges webbplatser, Lionbridge-produkter eller Lionbridge-tjänster. Detta inkluderar skador som uppstår genom användning av eller under åberopande av de dokument eller den information som förekommer på någon av Lionbridges webbplatser (inklusive information som publiceras eller placeras av någon annan än Lionbridge), även om Lionbridge har informerats om risken för sådana skador.

Utlämnande av information av juridiska skäl

Vi kan lämna ut information om din användning av webbplatsen om så krävs enligt lag och när vi i god tro anser att sådan utlämning är tillbörlig för att skydda våra rättigheter och/eller för att efterleva ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en rättsprocess som delgivits oss eller webbplatsen.

Återkopplingsinformation

Den information som lämnas till Lionbridge i samband med någon av Lionbridges webbplatser ska tillhandahållas av avsändaren och tas emot av Lionbridge på en icke-konfidentiell grund. Sådan information ska betraktas som icke-konfidentiell och Lionbridges egendom. Genom att skicka sådan information till Lionbridge samtycker du till att Lionbridge utan avgift tilldelas alla världsomspännande rättigheter, äganderätt och berättigat intresse till upphovsrätt och andra immateriella rättigheter för informationen. Lionbridge ska vara fritt att använda sådan information utan restriktioner.

Globala program

Information på denna webbplats kan innehålla referenser till Lionbridge-produkter eller Lionbridge-program som inte har lanserats eller är tillgängliga i alla länder. Sådana referenser innebär inte att Lionbridge avser att lansera dessa produkter, program eller tjänster i ett visst land. Kontakta din lokala Lionbridge-representant eller skicka e-post till Lionbridge på info@lionbridge.com för information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga för dig. Lionbridges skyldigheter avseende sina produkter och tjänster styrs enbart av den licens och/eller tjänsteavtal enligt vilka de tillhandahålls. Om du erhåller en produkt eller tjänst från Lionbridge från denna webbplats som tillhandahålls utan ett avtal tillhandahålls produkten eller tjänsten ”I BEFINTLIGT SKICK” utan några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, och din användning av produkten eller tjänsten sker på egen risk.

Länkar till tredje parts webbplatser

Lionbridges webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Lionbridge ansvarar inte för åtkomst till webbplatser som är länkade till Lionbridges webbplats och Lionbridge ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten hos innehållet på sådana webbplatser. Vidare innebär inte närvaron av en länk till en tredje parts webbplats att Lionbridge stöder denna webbplats, dess produkter eller åsikter som uttrycks där. Lionbridge tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighet och närvaron av sådana tredjepartslänkar är inte ett godkännande eller en rekommendation från Lionbridge.

Ansvarsbegränsning

LIONBRIDGE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER INFÖR NÅGON PART FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER TILLFÄLLIGA, TYPISKA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER ANDRA LÄNKADE WEBBPLATSER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DINA INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM LIONBRIDGE UTTRYCKLIGEN HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Säkerhetspolicy

Vi tar integritet på allvar och strävar efter att samla in endast så mycket data som krävs för att göra din upplevelse på webbplatsen så effektiv som möjligt. Webbplatsen har säkerhetsåtgärder på plats för att hjälpa till att skydda mot förlust, missbruk och ändring av data under vår kontroll. När du skickar känslig information via webbplatsen är din information skyddad både online och offline genom användning av SSL-teknik (Secure Socket Layer). Vi följer allmänt accepterade industristandarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss, både under överföringen och efter att vi tar emot den. Även om inga metoder är helt säkra och vi inte kan garantera absolut säkerhet, strävar vi efter att använda kommersiellt accepterade metoder för att skydda din personliga information. Se den information i Integritetspolicyn som gäller insamling och användning av dina uppgifter.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna Lionbridge-webbplats regleras av Lionbridge från dess kontor i Massachusetts, USA. Alla frågor som rör din tillgång till eller användning av Lionbridges webbplats ska regleras av USA:s federala lag eller lagarna i Commonwealth of Massachusetts. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden i samband med din åtkomst till eller användning av någon av Lionbridges webbplatser ska väckas i en statlig eller federal domstol i Middlesex County, Massachusetts, USA. Du och Lionbridge är överens om att underkasta sig jurisdiktion i dessa domstolar och att dessa domstolar är rätt plats.

Du får inte skaffa åtkomst till, hämta, använda eller exportera information (inklusive programvara, produkter eller tjänster) som finns på Lionbridges webbplats om detta utgör ett brott mot USA:s exportlagstiftning eller exportföreskrifter eller mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och servicemärkena (sammantaget ”Varumärken”) som visas på Lionbridges webbplats tillhör Lionbridge Technologies, Inc. eller Lionbridge, Inc. och andra parter. Ingenting på Lionbridges webbplats bör tolkas som ett medgivande till licens eller rättighet att använda något Varumärke utan skriftligt tillstånd från den som äger Varumärket. I synnerhet Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ och Lionbridge™-logotypen är varumärken som tillhör Lionbridge, Inc. Lionbridge® och Lionbridge®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lionbridge Technologies, Inc. i USA och flera andra länder.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (”DMCA”)

Om du är en upphovsrättsinnehavare eller dess agent och anser att Innehåll eller annan publicerad information gör intrång på din upphovsrätt, kan du lämna in en anmälan om påstått intrång enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) med följande information:

(i) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på den upphovsrättsägares vägnar vars rätt enligt anmälan utsatts för intrång

(ii) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som enligt anmälan utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en webbplats omfattas av en anmälan, en lista över de utsatta verken på den platsen

(iii) identifiering av det material som enligt anmälan utgör intrånget eller har blivit föremål för intrång och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska hindras samt det som skäligen anses vara tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet

(iv) det som skäligen anses vara tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta dig, till exempel adress, telefonnummer och, om sådan finns, en e-postadress

(v) en redogörelse för att du är rimligen övertygad om att den omtvistade användningen av materialet på det sätt som anges i anmälan inte har godkänts av upphovsrättsägaren, dennes ombud eller tillåts enligt lag

(vi) en redogörelse för att informationen i anmälan är korrekt, och att denna gjorts under straffansvar för falsk angivelse, samt att du är behörig att agera på uppdrag av personen som äger den ensamrätt som det påstådda intrånget gäller.

Vårt utsedda upphovsrättsombud som tar emot anmälningar om påstått intrång är:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
Via telefon: +1 781 434 6000
Via fax: +1 781 434 6057
Via e-post: copyright@lionbridge.com

Skicka endast DMCA-anmälningar till vårt utsedda ombud.

Du godkänner att om du inte uppfyller samtliga krav ovan i detta avsnitt, kan din DMCA-anmälan vara ogiltig.