Lionbridge förvärvar Geotext Translations – specialister inom juridisk översättning

Marknadsledare inom översättningstjänster för det juridiska området ökar Lionbridges slutmarknadsdiversifiering och möjligheter med nya och befintliga kunder

WALTHAM, Massachusetts, USA – 9 november 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) meddelade i dag att man förvärvat New York-baserade Geotext Translations Inc., en privatägd leverantör av juridiska översättningstjänster. Förvärvet av Geotext kommer att ge Lionbridge möjlighet att tillgodose efterfrågan på integrerade, högkvalitativa översättningslösningar samt ge tillgång till Geotexts mångåriga relation med kunder i juridikbranschen. ”Internationella transaktioner och handel har ökat behovet av specialiserade juridiska översättningstjänster, från patentöversättningar och stöd för eDiscovery i komplexa domstolsprocesser till översättning av kommersiella kontrakt. Samtidigt som innehållet på den juridiska marknaden fortsätter växa ökar behovet av integrerade, högkvalitativa översättningstjänster”, säger Rory Cowan, VD för Lionbridge. ”Geotext är den idealiska partnern för Lionbridge, med lång erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga juridiska översättningstjänster som ger kunderna ett unikt värde, kunskap och erfarenhet. Vi kommer att bygga vidare på Geotexts kompetens och utöka kundrelationerna i denna växande marknadssektor.”

”Det är mycket fördelaktigt för Geotext att bli en del av Lionbridge”, säger Joe Duncan, VD för Geotext. ”Vi får en kraftfull global säljkanal och en beprövad global plattform som komplement till våra kontor i New York, London och San Francisco. Relationen ökar vår produktionskapacitet samtidigt som vår närvaro stärks på internationella juridiska marknader som Brasilien, Kina, Tyskland, Sydkorea med flera. Våra kunder får tillgång till Lionbridges globala expertteam med kontor i 28 länder och de senaste tekniklösningarna som kan tillämpas på storskaliga domstolsprocesser och utredningar i hela världen.”

Geotext hade oreviderat släpande tolv månaders intäkter på ungefär 17 miljoner dollar under perioden som slutade den 30 september 2015. Lionbridge köper Geotext för en sammanlagd beräknad kontantersättning på ungefär 11 miljoner dollar och ytterligare tilläggsköpeskilling kontant över tre år, under förutsättning att vissa intäktsmått uppnås. Ersättningen betalas ut med Lionbridges befintliga kontantresurser. Företaget förväntar sig att förvärvet kommer att medföra en liten förstärkning till icke-GAAP under 2016, inklusive minimala förvärvs- och integrationskostnader.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa teknikplattformar och vårt globala nätverk med över 100 000 oberoende, inhemska experter tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts, USA, och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, bland annat beträffande förväntningar om intäkter och resultat för 2016 i samband med förvärvet av Geotext. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar samt ekonomiska och driftrelaterade resultat kan komma att skilja sig markant från dem som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, bland annat tid och kostnad för integrationsaktiviteter, kundens godkännande av transaktionen, integrationskostnader, risker förbundna med hanteringen av tillväxt, övergång och integration, misslyckande med att hålla jämn takt med kundernas snabbt föränderliga krav, inneboende osäkerheter i domstolsprocesser och det medföljande behovet av översättningstjänster, kostnader i samband med och som en konsekvens av förvärvet och integrationen av Geotext och fördelar i samband med förvärvet, risker i samband med konkurrens och press från konkurrenternas prissättning, samt Lionbridges förmåga att prognostisera intäkter och verksamhetsresultat. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2014 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).

Mediakontakt

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1-978-964-1404

Morgen Myrdal
Geotext Translations
mmyrdal@geotext.com
+1-212-631-7432