Lionbridge presenterar helårsresultatet för 2014: omsättning 490,6 miljoner USD, GAAP EPS 0,13 USD samt icke-GAAP EPS 0,41 USD

Prognos om intäktsökningar på cirka 18–20 % och 50–60 % ökad icke-GAAP 2015, vilket återspeglar organisk tillväxt och positiva effekter av företagets förvärv av CLS Communication

WALTHAM, Massachusetts, USA – 5 februari 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), meddelade i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet och året, som slutade 31 december 2014.

Större finanshändelser under räkenskapsåret 2014:

 • Omsättning på 490,6 miljoner USD: en ökning med 1,4 miljoner eller 0,3 % jämfört med räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013. Exklusive intäkter från företagets största kund ökade intäkterna för räkenskapsåret 2014 med 18 miljoner USD, eller 5 % år till år.
 • GAAP-nettointäkter på 8,1 miljoner USD, eller 0,13 USD per aktie, baserat på 63 miljoner helt utspädda utestående aktier. Detta kan jämföras med GAAP-nettointäkter på 11,6 miljoner USD, eller 0,19 USD per utspädd aktie, under fjärde kvartalet 2013.
 • Icke-GAAP-resultat: 25,5 miljoner USD, eller 0,41 USD per aktie. Företaget definierar icke-GAAP-resultatet som nettoomsättningen exklusive kostnader relaterade till sammanslagningar, omstruktureringar och förvärv, kostnader för tillgångars värdeminskning, aktiebaserad ersättning och avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Se stycket i detta pressmeddelande med rubriken ”Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)” och den bifogade tabellen för mer information och avstämningar av detta mått mot jämförbart GAAP-nyckeltal.
 • Kassaflöde från rörelsen på 20,5 miljoner USD.
 • Utgående kassasaldo på 36,9 miljoner USD.
 • Under året förvärvade företaget 1,1 miljoner av sina stamaktier inom ramarna för sitt aktieåterköpsprogram för ett sammanräknat inköpspris på 5,9 miljoner USD.

Större affärshändelser under räkenskapsåret 2014:

 • Över 20 nya samarbeten med världsledande varumärken inom flera branscher, däribland e-handel, konsumentprodukter, konsulttjänster, rymdindustrin, bilindustrin, spel, teknik och underhållning, telekommunikation och läkemedel.
 • Ett fyraårigt avtal med ett stort läkemedelsföretag beräknas generera över 80 miljoner USD under den fyraåriga avtalsperioden.
 • Förvärv av CLS Communication, en marknadsledare inom översättningslösningar till kunder inom finansiella tjänster, industri och slutmarknader inom offentliga sektorn. Lionbridge fullbordade köpet av CLS Communication den 7 januari 2015 för 71,8 miljoner schweiziska franc, motsvarande cirka 71,4 miljoner USD. Lionbridge upprepade sina förväntningar om att CLS kommer att bidra med cirka 80 miljoner USD i intäkter och cirka 0,10 USD i icke-GAAP-resultat under räkenskapsåret 2015, beroende på tidpunkterna för synergieffekter och skattejusteringar.
 • Fortsatt framgångsrik skalanpassning av utbudet inom global marknadsföring som hjälper företagsledare inom global marknadsföring att hantera och optimera digitala marknadsföringskampanjer på internationella marknader.
 • Skalanpassning av Lionbridge onDemand, en ny intäkts- och leveranskanal online. 2014 var det första verksamhetsåret för OnDemand. Årsomsättningen blev över 4 miljoner USD och fortsatt ökning förväntas för räkenskapsåret 2015.

”Trots att vår största kund minskade sina utgifter med 17 miljoner USD kunde vi fortsatt leverera solid tillväxt bland de flesta av våra största kunder, öka takten ytterligare inom vår nya verksamhet, påskynda vår strategi för vertikal marknadsexpansion, öka bruttomarginalerna och generera starka kassaflöden”, säger Lionbridges VD, Rory Cowan. ”Under 2015 ser det ut som att vår organiska tillväxt ökar takten ytterligare. Vårt största konto ser ut att ha stabiliserats på den aktuella intäktsnivån. Till skillnad mot de flesta amerikanska företag gynnas vår resultatmodell av en stark dollar i USA. Vi är på god väg mot att realisera de förväntade synergieffekterna av förvärvet av CLS. Därmed fortsätter vi att förvänta oss organisk tillväxt i intäkter, resultat och kassaflöde under 2015, och ett starkt intäkts- och resultatbidrag från CLS.”

Större händelser under fjärde kvartalet (avslutat 31 december 2014):

 • Omsättning på 119,7 miljoner USD, en minskning med 7,8 miljoner USD sedan fjärde kvartalet 2013, vilket återspeglar en intäktsminskning med 11,1 miljoner USD från företagets största kund år över år.
 • GAAP-nettoförlust på 1,2 miljoner USD, eller 0,02 USD per aktie, baserat på 59,8 miljoner genomsnittsviktade utestående basaktier. Detta kan jämföras med ett GAAP-nettoresultat på 6,1 miljoner USD, eller 0,10 USD per utspädd aktie, under fjärde kvartalet 2013.
 • Icke-GAAP-resultat 6,1 miljoner USD eller 0,10 USD per aktie. Företaget lämnade en prognos för första kvartalet 2015 med intäkter på 132–140 miljoner USD, vilket återspeglar aktuella valutaförhållanden.

Företaget meddelade också en förväntad omsättningsökning för räkenskapsåret 2015 på 18–20 % och förbättrat icke-GAAP-resultat med omkring 50–60 % år över år, beroende på valutaeffekter samt tidpunkten för synergier och skattejusteringar.

Lionbridges ledning kommer att hålla ett konferenssamtal klockan 09:00 ET i dag på morgonen för att diskutera kvartalets ekonomiska resultat och andra frågor, inklusive frågor som gäller framtida resultat. För att delta kan personer i USA ringa 888-790-1711 och personer som ringer från utlandet kan ringa 517-308-9317. Lösenordet för samtalet är ”Lionbridge”. Konferenssamtalet kommer också att finnas på sidan med finansiella händelser i avsnittet för investerarrelationer på Lionbridges webbplats på www.lionbridge.com.

Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)

I detta material presenteras företagets justerade resultat och justerade resultat per aktie inte i enlighet med de allmänna redovisningsprinciperna (GAAP), och de är inte avsedda att användas i stället för GAAP-presentationer av verksamhetsresultatet. Dessa nyckeltal presenteras eftersom ledningen anser att de ger investerare ytterligare information gällande resultatet för vår grundläggande affärsverksamhet. ”Justerat resultat” och ”Justerat resultat per aktie (EPS)” är finansiella nyckeltal som inte stöds av de allmänna redovisningsprinciperna och ska inte behandlas som alternativ till nyckeltal som stöds av allmänna redovisningsprinciper. Ledningen anser att det GAAP-nyckeltal som är mest jämförbart med dessa nyckeltal är nettoresultat och utspätt nettoresultat per aktie, och tillhandahåller en avstämning av GAAP-nettoresultat till justerat resultat och justerat resultat per aktie i slutet av det här materialet.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella molnexperter tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, bland annat om förväntad kundefterfrågan på företagets tjänster, förväntat ekonomiskt resultat, förväntad intäkts- och resultattillväxt samt förlopp, takt och eventuell förstärkning av sådan tillväxt under räkenskapsåret 2015, framtida intäktsmöjligheter med anknytning till vårt nyss tecknade fyraårsavtal med ett stort läkemedelsföretag, förväntad stabilisering av intäkter från vår största kund samt förväntade fördelar av förvärvet av CLS. Dessa framåtblickande uttalanden reflekterar ledningens nuvarande uppfattning och Lionbridge förbinder sig inte att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla ändringar i denna uppfattning eller händelser eller omständigheter som inträffar efter detta datum, såvida detta inte krävs enligt lag. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar, finans- och verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, bland annat Lionbridges förmåga att tillhandahålla och upprätthålla tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser och sammanhörande kundnöjdhet med sådan tjänstleverans; förlust eller minskning av efterfrågan från en eller flera storkunder som i väsentlig grad påverkar Lionbridges verksamhet; omorganiserings- eller omstruktureringsinitiativ av en eller flera storkunder som kan inverka på sådana kunders efterfrågan eller behov av Lionbridges tjänster; Lionbridges förmåga att utvidga sina relationer med befintliga kunder, bland annat genom att erbjuda sitt utökade utbud av tjänster till befintliga kunder; Lionbridges förmåga att bredda sin kundbas; företagets beroende av kunders produktlanseringar; produktionsscheman och strategier för anskaffande för generering av intäkter; förväntade fördelar av utökade globala språkarbetsflöden; förväntad tillväxt av vårt OnDemand-utbud och utbud av digital marknadsföring; inverkan av konkurrerande teknik och plattformar på företagets befintliga kundrelationer och förmåga att säkra nya kunder; Lionbridges förmåga att realisera förväntade fördelar av dess teknikinitiativ och förvärv och tidpunkten för realiseringen av sådana fördelar; fel, avbrott eller förseningar i molnbaserad teknik; överträdelser av säkerhetsåtgärder; förtida uppsägning av kundkontrakt eller kundengagemang; omfattning av, tidpunkt för och redovisning av intäkter från kunder; Lionbridges förmåga att integrera förvärv, däribland CLS, och utvidga sina kundrelationer samt val av tidpunkt och framgång för sådana aktiviteter; fluktuerande utländska valutors inverkan på resultat, marginaler, kostnader, verksamhetsresultat och lönsamhet samt företagets förmåga att med framgång hantera denna exponering genom kurssäkringsinstrument och andra strategier; hur stor andel av företagets tjänstengagemang som är föremål för inverkan från fluktuerande utländska valutor; fortsatt osäkerhet och instabilitet i globala ekonomiska förhållanden som negativt kan påverka efterfrågan på företagets tjänster och teknik; minskad efterfrågan på företagets tjänster som negativt påverkar Lionbridges framtida intäkter, kassaflöden, verksamhetsresultat och finansiella tillstånd; Lionbridges möjligheter att utföra tjänster från produktionsplatser med lägre kostnader och val av tidpunkt för överföring av tjänstutförandet till sådana platser samt kundernas acceptans för utförandet av tjänsterna från sådana platser; risker förenade med att bedriva verksamhet utanför USA, inklusive efterlevnad av föränderliga och potentiellt motstridiga lagar och föreskrifter samt kostnader och förseningar förenade med sådana eventuella aktiviteter; längre inkassoperioder i vissa domsagor; risker förenade med konkurrens, Lionbridges förmåga att prognostisera intäkter, lönsamhet, upptag av teknik, kundefterfrågan och verksamhetsresultat, förändringar i skattesatser som är tillämpliga på företaget samt förändringar i tolkningen av tillämpliga skattesatser; förändringar i internationella skattemyndigheters tolkning av lagstiftning och föreskrifter i länder där Lionbridge bedriver verksamhet; förändringar i USA:s statliga och federala myndigheters tolkning av anställnings- och skatteförhållanden; Lionbridges misslyckande med att hålla takten med teknikändringar eller föränderliga kundbehov; risk för immaterialrättsliga anspråk från tredje part; Lionbridges förmåga att reagera som svar på skiftande komplexitet; tidpunkt för och sammansättning av tjänster som kunder begär; samt huruvida Lionbridge hålls ansvarigt för defekter eller fel till följd av dess tjänster eller teknik. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2013 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats http://www.sec.gov).

Kontakt:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404