Lionbridge offentliggör resultatet för räkenskapsåret 2015 med en omsättning på 560 miljoner USD, GAAP EPS på 0,23 USD och icke-GAAP EPS på 0,63 USD.

Levererar omsättning och resultat på rekordnivå – bekräftar prognosen för 2016 på 5–8 % ökad omsättning och 20–30 % justerad EBITDA-expansion

WALTHAM, Massachusetts, USA – 11 februari 2016 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), meddelade i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet och året, som slutade 31 december 2015.

Större finanshändelser under räkenskapsåret 2015:

 • Omsättning på 560,0 miljoner USD, en ökning på 69,4 miljoner USD, eller 14 % mer än det år som slutade 31 december 2014. Räknat i omsättning i konstant valuta växte företaget med 88,9 miljoner USD eller 18 % år till år.
 • GAAP-nettoomsättning på 14,2 miljoner USD, eller 0,23 USD per utspädd aktie, baserat på 62,4 miljoner helt utspädda utestående aktier. GAAP-nettoomsättningen ökade med 6,1 miljoner USD, eller 0,10 USD per utspädd aktie, under räkenskapsåret 2015, en tillväxt på 76 % år till år, trots att 6,5 miljoner USD spenderats på omstrukturering och andra utgifter under året, framförallt i samband med integreringen av CLS Communication, som nu är mer eller mindre fullbordad.
 • Justerat resultat på 39,1 miljoner USD, eller 0,63 USD per utspädd aktie. Företaget definierar justerat resultat (ett icke-GAAP-värde) som nettointäkter (förlust) exklusive kostnader för omstruktureringar och förvärv, kostnader för nedskrivning av tillgångar, aktiebaserad kompensation, amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Se det avsnitt i detta material som heter ”Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)” och bifogad tabell för mer information, och för en avstämning av detta mått med jämförbart GAAP-nyckeltal.
 • Justerad EBITDA (företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskrivningar) på 48,6 miljoner USD. Företaget definierar EBITDA (ett icke-GAAP-värde) som intäkter från verksamheter exklusive nedskrivning och amortering, amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, omstrukturering och andra avgifter samt aktiebaserad kompensation. Se det avsnitt i detta material som heter ”Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)” och bifogad tabell för mer information, och för en avstämning av detta mått med jämförbart GAAP-mått.
 • Kassaflöde från rörelsen på 21,3 miljoner USD.
 • Utgående kassasaldo på 27,8 miljoner USD.
 • Under året förvärvade företaget 1,4 miljoner av sina stamaktier inom ramarna för sitt aktieåterköpsprogram för ett sammanräknat inköpspris på 7,4 miljoner USD.

Större affärshändelser under räkenskapsåret 2015:

 • Säkrade fler än 36 nya företagsengagemang med världsledande varumärken inom olika sektorer som industri och tillverkning, återförsäljning, flyg- och rymdindustrin, bilindustrin, underhållning och biomedicin.
 • Företaget fortsatte att framgångsrikt skaländra sitt erbjudande inom global marknadsföring, som är inriktat på att hjälpa globala marknadsföringschefer hantera och optimera digitala marknadsföringskampanjer på internationella marknader. Lionbridge uppskattar att intäkterna från de globala marknadsföringstjänsterna växte med ungefär 14 % år till år och utgjorde ungefär 85 miljoner USD av företagets intäkter under 2015.
 • Skalanpassning av Lionbridge onDemand™, en ny intäkts- och leveranskanal online. Redan under sitt andra verksamhetsår levererade Lionbridge onDemand projekt för 665 kunder under 2015, och intäkterna växte med mer än 60 % år till år och uppgick till ungefär 5,2 miljoner USD.
 • Lyckad integrering av CLS Communication, en branschledare inom översättningslösningar till slutkunder inom finanssektorn, industrin och offentlig sektor. Lionbridge förvärvade CLS Communication i januari 2015 och har nu slutfört majoriteten av de åtgärder som planerats gällande integration och kostnadssynergier.
 • Företaget fortsatte att öka sina intäkter tack vare kunder i nya vertikala marknader. Det tydligaste exemplet är att företaget under 2015 växte i vertikalerna biomedicin, tillverkning och bilindustrin med över 20 % år till år räknat i konstant valuta. I november 2015 fick företaget också en större expertis inom den juridiska vertikalen tack vare förvärvet av Geotext, en nischleverantör av översättningstjänster till juristbyråer och juridikföretag. Allt detta är ett led i företagets pågående strategi att diversifiera sina intäkter till vertikaler utanför den traditionella teknologisektorn. Under 2015 stod icke-teknologiska vertikaler för ungefär 47 % av företagets totala intäkter, jämfört med 37 % av de totala intäkterna under 2014.

”Under 2015 levererade vi vår starkaste ekonomiska prestation någonsin med rekordintäkter, en pågående marginalexpansion och ett rekordresultat trots skakig valuta och kundkoncentration”, säger Lionbridges VD, Rory Cowan. ”Nu när vi kommer till 2016 har vi en positiv framåtrörelse i hela företaget. Intäkterna från vår största kund har varit stabila under de senaste kvartalen. Vår CLS-integrering och omstrukturering är i stort sett klar. Efterfrågan på får marknadsförings- och översättningstjänster fortsätter att växa. Jag är stolt över vår tillväxt på slutmarknaden och vår fortsatta diversifiering av kundbasen, en strategi vi påbörjade för tre år sedan. Allt detta är en god grund för en fortsatt tillväxt för intäkter och resultat under 2016.”

Större händelser under fjärde kvartalet (avslutat 31 december 2015):

 • Omsättning på 140,8 miljoner USD, en ökning med 21,1 miljoner USD eller 18 % jämfört med fjärde kvartalet 2014.
 • GAAP-nettointäkt på 2,9 miljoner USD, eller 0,05 USD per aktie, baserat på 62,5 miljoner genomsnittsviktade utestående basaktier. Detta kan jämföras med ett GAAP-nettoresultat på 1,2 miljoner USD, eller 0,02 USD per utspädd aktie, under fjärde kvartalet 2014.
 • Justerat resultat på 9,8 miljoner USD, eller 0,16 USD per aktie.
 • Justerad EBITDA på 11,8 miljoner USD.
 • Förvärvade under kvartalet 1,2 miljoner av sina stamaktier till ett sammanräknat inköpspris på 6,0 miljoner USD, inom ramarna för det nya aktieåterköpsprogrammet som tillkännagavs i november 2015.

Företaget gav en prognos för det första kvartalet 2016 med en uppskattad omsättning på 137–141 miljoner USD, vilket avspeglar vanliga säsongsskiftningar under årets första kvartal. Företaget bekräftade också sina förväntningar för räkenskapsåret 2016 med en uppskattad intäktsökning på ungefär 5–8 % och en justerad EBITDA-tillväxt på ungefär 20–30 % år till år, beroende på fluktuerande valutakurser och tidpunkten för att fördelar av kostnadsåtgärder som genomförts på sista tiden förverkligas.

Lionbridges ledning kommer att hålla ett konferenssamtal klockan 09:00 ET i dag på morgonen för att diskutera kvartalets ekonomiska resultat och andra frågor, inklusive frågor som gäller framtida resultat. För att delta kan personer i USA ringa 800-988-9535 och personer som ringer från utlandet kan ringa 312-470-7395. Lösenordet för samtalet är ”Lionbridge”. Konferenssamtalet kommer också att finnas på sidan med finansiella händelser i avsnittet för investerarrelationer på Lionbridges webbplats på www.lionbridge.com.

Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)

I detta material presenteras företagets justerade resultat och justerade resultat per aktie inte i enlighet med de allmänna redovisningsprinciperna (GAAP), och de är inte avsedda att användas i stället för GAAP-presentationer av verksamhetsresultatet. Dessa nyckeltal presenteras eftersom ledningen anser att de ger investerare ytterligare information gällande resultatet för vår grundläggande affärsverksamhet. ”Justerat resultat” och ”Justerat resultat per aktie (EPS)” är finansiella nyckeltal som inte stöds av de allmänna redovisningsprinciperna och ska inte behandlas som alternativ till nyckeltal som stöds av allmänna redovisningsprinciper. Ledningen anser att det GAAP-nyckeltal som är mest jämförbart med dessa nyckeltal är nettoresultat och utspätt nettoresultat per aktie, och tillhandahåller en avstämning av GAAP-nettoresultat till justerat resultat och justerat resultat per aktie i slutet av det här materialet.

Företaget har räknat med påverkan av förändringar i utländsk valuta vid rapportering av GAAP-intäkter. Dessutom anger företaget intäktstillväxt och tillväxtgrad i konstant valuta för att exkludera påverkan av omvandlingen av utländsk valuta, för att göra det enklare att utvärdera våra aktuella intäkter och jämföra dem med tidigare intäkter. Vid beräkningen av historiska intäkter och tillväxtgrader i konstant valuta omvandlar vi faktisk nettoförsäljning i lokal valuta till USD med konstanta växelkurser för den innevarande och föregående perioden. Tillväxtgrader som exkluderar den påverkan på försäljningen som förändringar i utländska valutakurser är inte i enlighet med de allmänna amerikanska redovisningsprinciperna (GAAP) och är inte avsedda att användas separat eller som ersättning för GAAP-rapporter.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella molnexperter tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, bland annat om förväntad kundefterfrågan för företagets tjänster, förväntat ekonomiskt resultat, förväntad omsättning, justerad EBITDA och lönsamhetstillväxt samt förlopp, takt och eventuell förstärkning av sådan tillväxt under räkenskapsåret 2016. Dessa framåtblickande uttalanden reflekterar ledningens nuvarande uppfattning och Lionbridge förbinder sig inte att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla ändringar i denna uppfattning eller händelser eller omständigheter som inträffar efter detta datum, såvida detta inte krävs enligt lag. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar, finans- och verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från dem som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, bland annat Lionbridges förmåga att tillhandahålla och upprätthålla tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser och sammanhörande kundnöjdhet med sådan tjänstleverans; förlust eller minskning av efterfrågan från en eller flera storkunder som i väsentlig grad påverkar Lionbridges verksamhet; omorganisation eller omstruktureringar hos en eller flera av våra större klienter eller kunder, vilket kan komma att påverka en sådan kunds efterfrågan på Lionbridges tjänster; Lionbridges förmåga att utvidga sina relationer med befintliga kunder, inklusive genom att erbjuda sitt utvidgade tjänsteutbud till befintliga kunder; Lionbridges förmåga att bredda kundunderlaget; företagets beroende av kunders produktlanseringar, produktionsscheman och strategier för anskaffande för generering av intäkter, de förväntade fördelarna av expansionen av tekniker för globala språkarbetsflöden; den förväntade tillväxten för Lionbridge OnDemand och tjänsterbjudanden inom digital marknadsföring; inverkan av konkurrerande teknik och plattformar på företagets befintliga kundrelationer och förmåga att säkra nya kunder; Lionbridges förmåga att realisera förväntade fördelar av dess teknikinitiativ och förvärv samt tiden för sådana fördelar; fel, avbrott eller förseningar i molnbaserad teknik; överträdelser av säkerhetsåtgärder; förtida uppsägning av kundkontrakt eller kundåtaganden; omfattningen av, tidpunkten för och redovisningen av intäkter från kunder; Lionbridges förmåga att integrera förvärv, inklusive CLS och Geotext, och upprätthålla och utvidga sina kundrelationer samt val av tidpunkt och framgång för sådana aktiviteter; fluktuerande utländska valutors inverkan på intäkter, marginaler, kostnader, verksamhetsresultat och lönsamhet, samt företagets förmåga att på ett framgångsrikt sätt hantera dessa risker med hjälp av derivatinstrument och andra strategier; de av företagets tjänsteengagemang som påverkas av valutakursförändringar; fortsatt osäkerhet och volatilitet i globala ekonomiska villkor som negativt kan påverka efterfrågan på företagets tjänster och tekniker; risker kopplade till att göra affärer utanför USA, inklusive efterlevnad av lagar och regler som förändras och potentiellt är i konflikt med varandra samt utgifter och förseningar kopplade till sådana aktiviteter; längre inkassotider i vissa jurisdiktioner; risker kopplade till konkurrens; Lionbridges förmåga att prognostisera omsättning, vinst, teknikinförande, kundefterfrågan och rörelseresultat; ändrade skattesatser som gäller för företaget och nya tolkningar av gällande skattesatser i de jurisdiktioner där företaget har verksamhet; nya tolkningar av lagstadgade och regulatoriska statusar av internationella skattemyndigheter i länder där Lionbridge har verksamhet; nya tolkningar av anställnings- och skattevillkor av delstatliga och federala myndigheter i USA och myndigheter utanför USA; risken för anspråk från tredjepart på immateriell egendom; Lionbridges förmåga att svara på fluktuationer i komplexiteten, tidplaneringen och sammansättningen av tjänster som kunderna begär; driftavbrott för nätverk; säkerhetsbrister; samt om Lionbridge hålls ansvarigt för brister eller fel i tjänsterna som erbjuds. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2014 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).

Kontakt:

Sara Buda
Lionbridge
+1-978-964-1404
sara.buda@lionbridge.com