Lionbridges resultat för det första kvartalet vittnar om rekordomsättning på 136,8 miljoner USD, GAAP EPS på 0,05 USD och icke-GAAP EPS på 0,14 USD.

Positiv prognos för det andra kvartalet, med intäktsökningar på cirka 5–10 miljoner USD per kvartal

WALTHAM, Massachusetts, USA – 7 maj 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), meddelade i dag finansiella resultat för det kvartal som avslutas den 31 mars 2015. Finansiella höjdpunkter för kvartalet är bland andra:

  • Rekordomsättning på 136,8 miljoner USD, en ökning med 16,6 miljoner USD eller 14 % år över år jämfört med första kvartalet 2014.
  • GAAP-nettoinkomst på 3,1 miljoner USD eller 0,05 USD per aktie baserat på 62,3 miljoner helt utspädda utestående aktier. Det betyder en ökning på 1,2 miljoner USD år över år, 0,02 USD per aktie, jämfört med första kvartalet 2014.
  • Icke-GAAP-justerade resultat på 8,8 miljoner USD eller 0,14 USD per aktie, en ökning med 4,0 miljoner USD eller 0,06 per aktie år på år. Företaget definierar icke-GAAP-justerade resultat som nettoinkomst exklusive kostnader relaterade till fusion, omstrukturering och förvärv, nedskrivningskostnader, aktiebaserad kompensation och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Se avsnittet med rubriken ”Finansiella åtgärder – Icke-GAAP” i denna utgåva samt den bifogade tabellen för detaljer och avstämningar av denna åtgärd mot det jämförbara GAAP-måttet.
  • Utgående kassasaldo: 25,2 miljoner USD.
  • Under kvartalet betalade företaget 6 miljoner USD i bankskulder kopplade till finansieringen av företagets nyliga förvärv av CLS Communication.
  • Företaget förvärvade 254 000 av sina stamaktier under Q1 för en sammanlagd köpeskilling på 1,4 miljoner USD.

Företaget säkrade flera nya kunder under kvartalet, bland annat en marknadsledande aktör inom personanpassade datorlösningar, en världsledare inom familjeunderhållning, ett ledande dryckesvarumärke och en ledare inom försvar, flygfart och säkerhet. Det visar att året börjar starkt med flera nya affärer.

Den 7 januari 2015 slutförde Lionbridge förvärvet av CLS Communication, en privatägd leverantör av översättningslösningar till kunder inom finansiella tjänster, industri, offentlig sektor och life sciences med en årlig omsättning på omkring 80 miljoner USD.

”När vi påbörjar 2015 har vi ett positivt momentum på flera viktiga områden. Vi integrerar vårt förvärv av CLS enligt planerna med pågående möjligheter till kostnads- och intäktssynergier. De sekventiella intäkterna från vår största kund var i stort sett stabila under Q1 jämfört med föregående kvartal. Våra marknadsföringstjänster fortsätter att accelerera. Utan att räkna intäkten från vår största kund växte faktiskt intäkterna 10 % år över år i konstant valuta exklusive CLS”, säger Rory Cowan, CEO, Lionbridge. ”De här positiva trenderna, kombinerade med en gynnsam valutamiljö, tyder på solida finansiella resultat under det andra kvartalet och räkenskapsåret 2015.”

Lionbridge lämnade prognos för andra kvartalet 2015: beräknad omsättning på 142–147 miljoner USD.

Lionbridges ledning håller ett konferenssamtal kl. 9:00 ET för att diskutera finansiella resultat för kvartalet och andra frågor, bland annat frågor som rör företagets framtida resultat. Deltagare från USA ringer 800-619-0332 och internationella deltagare ringer 210-234-0570. Lösenordet för samtalet är Lionbridge. Konferenssamtalet kommer också att vara tillgängligt via Internet www.lionbridge.com.

Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)

I detta material presenteras företagets justerade resultat och justerade resultat per aktie inte i enlighet med de allmänna redovisningsprinciperna (GAAP), och de är inte avsedda att användas i stället för GAAP-presentationer av verksamhetsresultatet. Dessa nyckeltal presenteras eftersom ledningen anser att de ger investerare ytterligare information gällande resultatet för vår grundläggande affärsverksamhet. ”Justerat resultat” och ”Justerat resultat per aktie (EPS)” är finansiella nyckeltal som inte stöds av de allmänna redovisningsprinciperna och ska inte behandlas som alternativ till nyckeltal som stöds av allmänna redovisningsprinciper. Ledningen anser att det GAAP-nyckeltal som är mest jämförbart med dessa nyckeltal är nettoresultat och utspätt nettoresultat per aktie, och tillhandahåller en avstämning av GAAP-nettoresultat till justerat resultat och justerat resultat per aktie i slutet av det här materialet.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsdelar, påskynda marknadsinförandet av kundernas produkter och effektivt engagera sina kunder på lokala marknader över hela världen. Med vår innovativa molnteknik och vår globala krets med mer än 100 000 professionella molnarbetare tillhandahåller vi översättning, marknadsföring online, lösningar för global innehållshantering och applikationstestning och bidrar till global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet för kundens hela livscykel. Lionbridges bas finns i Waltham, USA, och vi har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som involverar risker och osäkerheter, inklusive förväntade ekonomiska resultat, förväntade intäkter och bruttomarginalens tillväxt och utsikter, momentum, hastighet och förstärkning av en sådan tillväxt, av Lionbridge under Q2 2015 och räkenskapsåret 2015, framtida affärer med Lionbridges största kund. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens aktuella syn och Lionbridge åtar sig inte att uppdatera några av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla en förändring i sina synpunkter eller händelser eller omständigheter som inträffar efter denna dag förutom vad som krävs enligt lag. Lionbridges faktiska erfarenheter, åtgärder, finansiella och operativa resultat kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Faktorer som kan orsaka en sådan skillnad inkluderar Lionbridges förmåga att integrera förvärvet av CLS Communication (”CLS”) och takten i sådana integrationsåtgärder; tidpunkten för förverkligandet av synergier i samband med förvärvet av CLS; effekterna av valutafluktuationer på intäkter, marginaler, kostnader, rörelseresultat och lönsamhet och företagets förmåga att framgångsrikt hantera denna exponering genom säkringsinstrument och andra strategier; dess förmåga att ge och upprätthålla en hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och tillhörande kundtillfredsställelse med sådan tjänstleverans; förlust av eller minskad efterfrågan från en eller flera större kunder, som väsentligt skulle påverka Lionbridges verksamhet, inklusive en sekventiell nedgång i affärer med vår största kund; Lionbridges förmåga att expandera sina relationer med befintliga kunder; Lionbridges förmåga att bredda sin kundbas; bolagets beroende av kundernas produktlanseringar, produktionsplaner och upphandlingsstrategier för att generera intäkter; de förväntade fördelarna med utbyggnaden av tekniker för globala språkarbetsflöden; inverkan av konkurrerande språkteknologi på bolagets befintliga kundrelationer och förmåga att säkra nya kunder; Lionbridges förmåga att förverkliga de förväntade fördelarna med sina teknikinitiativ och förvärv och tidpunkten för genomförandet av sådana fördelar; fel, avbrott eller förseningar i molnbaserad teknik; brott mot säkerhetsåtgärder; uppsägning av kundavtal eller uppdrag före utgången av löptiden; storlek, tidpunkt och intäktsredovisning från kunder; Lionbridges förmåga att integrera förvärv och expandera sina kundrelationer och tidpunkten och framgången för sådana aktiviteter; den del av bolagets tjänsteuppdrag som är föremål för effekterna av valutafluktuationer; fortsatt osäkerhet och volatilitet för de globala ekonomiska förhållanden som negativt kan påverka efterfrågan på bolagets tjänster och teknik; minskad efterfrågan på bolagets tjänster som negativt påverkar Lionbridges framtida intäkter, kassaflöden, resultat och finansiella ställning; Lionbridges förmåga att utföra tjänster på verksamhetsorter med lägre kostnad och tidpunkten för dess överföring av tjänsteutförande till sådana platser, och kundacceptansen av tjänsteutförande på sådana platser; risker som är förknippade med att bedriva verksamhet utanför USA, inklusive överensstämmelse med förändrade och potentiellt motstridiga lagar och förordningar och kostnader och förseningar i samband med någon av dessa aktiviteter; längre insamlingscykler i vissa jurisdiktioner; risker förknippade med konkurrens; Lionbridges förmåga att förutse intäkter, lönsamhet, teknikinförande, kundernas efterfrågan och rörelseresultatet; förändringar i skattesatser som gäller för bolaget och ändringar av tolkningarna av gällande skattesatser; förändringar i tolkningen av lagstadgade och regulatoriska positioner av internationella skattemyndigheter i länder där Lionbridge bedriver verksamhet; förändringar i tolkningen av anställnings- och skattepositioner av amerikanska statliga och federala myndigheter; att Lionbridge misslyckas med att hålla jämna steg med tekniska förändringar eller förändrade kundbehov; risken för krav från tredje part på immateriella fordringar; Lionbridges förmåga att svara på fluktuationer i komplexitet, tidpunkt och blandning av tjänster som krävs av kunderna; samt att Lionbridge hålls ansvarigt för defekter eller fel i sitt tjänsteutbud. En mer detaljerad beskrivning av riskfaktorer associerade med Lionbridge finns i företagets årsrapport på formulär 10-K för året som avslutades 31 december 2014 samt efterföljande registreringar hos SEC, USA:s finansinspektion (kopior kan fås via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

(OREVIDERAD)

Första kvartalet

(I tusental, utom per aktie-belopp)

2015

2014

Omsättning

$

136,807

$

120,205

Rörelsekostnader:

Intäktskostnader (exklusive värdeminskning och amortering enligt nedanstående)

90,550

83,079

Försäljning och marknadsföring

11,975

9,920

Allmän och administrativ

23,868

20,346

Forskning och utveckling

2,015

1,739

Värdeminskning och amortering

2,251

1,849

Amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

998

798

Omstrukturering och andra kostnader

2,938

335

Totala rörelsekostnader

134,595

118,066

Rörelseintäkter

2,212

2,139

Räntekostnader:

Ränta på utestående skuld

484

149

Amortering på förutbetalade finansieringskostnader

90

27

Ränteintäkt

16

19

Övriga intäkter, netto

(2,513

)

(348

)

Resultat före skatt

4,167

2,330

Avsättning för inkomstskatter

1,072

448

Nettointäkt

$

3,095

$

1,882

Nettointäkt per stamaktie:

Före utspädning

$

0.05

$

0.03

Efter utspädning

$

0.05

$

0.03

Viktat genomsnittligt antal utestående stamaktier:

Före utspädning

60,415

60,208

Efter utspädning

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(OREVIDERAD)

(tusental)

31 mars
2015

31 december
2014

TILLGÅNGAR

Kortfristiga tillgångar:

Kontanter och likvida medel

$

25,225

$

36,893

Kundfordringar, med avdrag för ersättning på 250 USD 31 mars 2015 och 31 december 2014

77,563

66,479

Ej fakturerade fordringar

27,986

25,843

Övriga kortfristiga tillgångar

17,338

12,090

Summa kortfristiga tillgångar

148,112

141,305

Anläggningstillgångar och utrustning, netto

25,750

23,622

Goodwill

61,589

21,937

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, netto

45,566

12,232

Övriga tillgångar

7,288

5,677

Totala tillgångar

$

288,305

$

204,773

SKULDER OCH AKTIEÄGARKAPITAL

Kortfristiga skulder:

Kortfristig skuld

$

2,407

$

Leverantörsreskontra

25,593

21,885

Upplupna kompensationer och rättigheter

21,451

17,249

Upplupna kontraktstillverkningar

10,489

10,429

Upplupen omstrukturering

3,587

3,492

Förfallen inkomstskatt

3,794

2,123

Upplupna utgifter och andra kortfristiga skulder

10,914

10,485

Uppskjutna intäkter

10,667

11,866

Summa kortfristiga skulder

88,902

77,529

Långfristiga skulder, netto av aktuell andel

90,672

27,000

Uppskjuten inkomstskatt, långsiktig

4,710

704

Övriga långsiktiga skulder

21,367

13,786

Summa skulder

205,651

119,019

Aktieägarkapital:

Preferensaktier

Stamaktier

644

635

Extra inbetalt kapital

269,862

272,252

Ackumulerat underskott

(200,802

)

(203,897

)

Ackumulerat övrigt totalt resultat

12,950

16,764

Summa aktieägarkapital

82,654

85,754

Summa skulder och aktieägarkapital

$

288,305

$

204,773

 

Avstämning av GAAP-nettoresultat mot justerat icke-GAAP-resultat (oreviderat)

Jämförelse mellan första kvartalet 2015 och första kvartalet 2014

Första kvartalet

(I tusental, utom per aktie-belopp)

2015

2014

Nettointäkt

$

3,095

$

1,882

Amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

998

798

Aktiebaserad kompensation

1,790

1,814

Omstrukturering och andra kostnader

2,938

335

Justerade resultat

$

8,821

$

4,829

Viktat genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning

62,324

63,506

Vinst per aktie justerat efter utspädning

$

0.14

$

0.08


Kontakt

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404