Lionbridges resultat för det tredje kvartalet vittnar om omsättning på 138,6 miljoner USD, GAAP EPS på 0,04 USD och icke-GAAP EPS på 0,14 USD.

Lionbridge tillkännager förvärvet av Geotext Translations, marknadsledare inom juridiska översättningstjänster, samt nytt aktieåterköpsprogram värt 50 miljoner USD.

WALTHAM, Massachusetts, USA – 9 november 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), meddelade i dag omsättning och resultat för det tredje kvartalet, som slutade 30 september 2015. Större finanshändelser under det tredje kvartalet:

  • Omsättning på 138,6 miljoner USD, en ökning med 18,4 miljoner USD eller 15 % jämfört med tredje kvartalet 2014.
  • GAAP-resultat på 2,7 miljoner USD, eller 0,04 USD per utspädd aktie, baserat på 62,6 miljoner vägda genomsnittliga helt utspädda utestående aktier. GAAP-nettointäkter minskade med 0,9 miljoner USD, eller 0,02 USD per utspädd aktie, jämfört med tredje kvartalet 2014, huvudsakligen beroende på en ökning på 2,3 miljoner USD för omstrukturering och andra utgifter.
  • Icke-GAAP-resultat på 8,7 miljoner USD, eller 0,14 USD per utspädd aktie, en ökning på 1,6 miljoner USD, eller 0,03 USD per utspädd aktie, jämfört med det tredje kvartalet 2014. Företaget definierar icke-GAAP-resultat som nettointäkter exklusive kostnader för sammanslagningar, omstruktureringar och förvärv, kostnader för nedskrivning av tillgångar, aktiebaserad kompensation, amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Se det avsnitt i detta material som heter ”Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)” och bifogad tabell för mer information, och för en avstämning av detta mått med jämförbart GAAP-nyckeltal.
  • Kassaflöde från rörelsen på 7,9 miljoner USD under kvartalet.

Företaget säkrade nyligen flera viktiga nya kunder, bland annat en taiwanesisk mobiltelefontillverkare, en stor USA-baserad återförsäljare och en brittisk tillverkare av lyxbilar.

För den niomånadersperiod som tog slut 30 september 2015 ökade omsättningen med 48,2 miljoner USD år till år, GAAP-nettoresultatet ökade med 2,0 miljoner USD, eller 0,03 USD per utspädd aktie, och icke-GAAP-resultatet ökade med 9,9 miljoner, eller 0,16 USD per utspädd aktie, jämfört med den första niomånadersperioden 2014.

Separat har företaget meddelat att det förvärvat Geotext Translations, Inc., ett New York-baserat översättningsföretag som specialiserar sig på den juridiska översättningsmarknaden. Geotext hade oreviderat släpande tolv månaders omsättning på ungefär 17 miljoner dollar under perioden som slutade den 30 september 2015. Lionbridge köper Geotext för en sammanlagd beräknad kontantersättning på ungefär 11 miljoner dollar och ytterligare tilläggsköpeskilling kontant över tre år, under förutsättning att vissa intäktsmått uppnås. Ersättningen betalas ut med Lionbridges befintliga kontantresurser. Företaget förväntar sig att förvärvet kommer att medföra en liten förstärkning av icke-GAAP-resultatet under 2016, inklusive minimala förvärvs- och integrationskostnader.

Företaget meddelade också i dag att styrelsen har godkänt ett aktieåterköpsprogram som låter företaget köpa tillbaka stamaktier för upp till 50 miljoner USD till och med räkenskapsåret 2018. Det program som nu godkänts är nästan tre gånger så stort som det tidigare aktieåterköpsprogram på 18 miljoner USD som tillkännagavs i november 2012, och som nu löpt ut.

”Med vår starka, organiska tillväxt inom vertikaler som biomedicin och industrin, och den lyckade pågående integreringen av CLS Communication är vi på god väg att uppnå våra mål, att etablera och bygga vidare på relationer med kunder över flera vertikala marknader”, säger Lionbridges VD, Rory Cowan. ”Även om omsättningen för det tredje kvartalet inte levde upp till förväntningarna, till stor del beroende på förseningar från vissa teknologikunder, fortsätter vi att generera en robust tillväxt år till år och kassaflödet är fortsatt starkt. Efterfrågan växer i hela verksamheten. Förvärvet av Geotext är ännu ett steg i vår pågående vertikala marknadsexpansion. Och det nya, uppsnabbade återköpsprogrammet är en ytterligare markering av vår tilltro till en långsiktig lönsamhet och ett växande kassaflöde för företaget. Vi förväntar oss en stark avslutning på 2015 och ytterligare expansion under 2016.”

Lionbridge gav en prognos för det fjärde kvartalet 2015 med en uppskattad omsättning på 140–143 miljoner USD, vilket skulle innebära en tillväxt år till år på 18 % jämfört med det fjärde kvartalet 2014. Företaget gav också en preliminär prognos för räkenskapsåret 2016 med en uppskattad tillväxt år till år på 5–8 % och en fortsatt tillväxt för inkomster från verksamheten.

Företaget meddelar i dag också att Donald Muir, Lionbridges finanschef, kommer att lämna Lionbridge. Muir kommer att vara kvar på företaget till mitten av januari för att underlätta övergången. Muir ersätts av Marc Litz, som för närvarande är Lionbridges vice VD, Finance and Corporate Controller, och som har varit på företaget i tre år.

”Don har varit mycket viktig när det gällt att skapa vår finansiella strategi de senaste 8 åren, under en tid av betydande tillväxt och diversifiering för företaget. Vi uppskattar hans hängivenhet till företagets expansion och till att skapa en global finansorganisation i världsklass. Han lämnar bakom sig ett starkt team, och vi tackar Don för hans många bidrag”, säger Rory Cowan, VD.

Lionbridges ledning kommer att hålla ett konferenssamtal klockan 09:00 ET i dag på morgonen för att diskutera kvartalets ekonomiska resultat och andra frågor, inklusive frågor som gäller framtida resultat. För att delta kan personer i USA ringa 888-390-1050 och personer som ringer från utlandet kan ringa 312-470-7236. Lösenordet för samtalet är ”Lionbridge”.

Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)

I detta material presenteras företagets justerade resultat och justerade resultat per aktie inte i enlighet med de allmänna redovisningsprinciperna (GAAP), och de är inte avsedda att användas i stället för GAAP-presentationer av verksamhetsresultatet. Dessa nyckeltal presenteras eftersom ledningen anser att de ger investerare ytterligare information gällande resultatet för vår grundläggande affärsverksamhet. ”Justerat resultat” och ”Justerat resultat per aktie (EPS)” är finansiella nyckeltal som inte stöds av de allmänna redovisningsprinciperna och ska inte behandlas som alternativ till nyckeltal som stöds av allmänna redovisningsprinciper. Ledningen anser att det GAAP-nyckeltal som är mest jämförbart med dessa nyckeltal är nettoresultat och utspätt nettoresultat per aktie, och tillhandahåller en avstämning av GAAP-nettoresultat till justerat resultat och justerat resultat per aktie i slutet av det här materialet.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsdelar, påskynda marknadsinförandet av kundernas produkter och effektivt engagera sina kunder på lokala marknader över hela världen. Med vår innovativa molnteknik och vår globala krets med mer än 100 000 professionella molnarbetare tillhandahåller vi översättning, marknadsföring online, lösningar för global innehållshantering och applikationstestning och bidrar till global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet för kundens hela livscykel. Lionbridges bas finns i Waltham, USA, och vi har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, inklusive förväntade ekonomiska resultat, förväntad tillväxt för omsättning, verksamhetsinkomster och lönsamhet, samt hastigheten, takten och tilltagandet för denna tillväxt under det fjärde kvartalet 2015 och räkenskapsåret 2016, samt de förväntade fördelarna av företagets förvärv av Geotext Translations, och den lyckade integreringen av CLS Communication (”CLS”), som företaget förvärvade i januari 2015. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens nuvarande åsikter, och Lionbridge åtar sig inte att uppdatera något av dessa framåtblickande uttalanden för att avspegla en förändring i dess åsikter, eller i några händelser eller omständigheter som infaller efter datumet för detta pressmeddelandes publikation, förutom när det krävs av lagen. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar, finans- och verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från dem som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, till exempel Lionbridges förmåga att framgångsrikt integrera Geotext Translations och CLS och takten för denna integration; tidpunkten då de synergier relaterade till förvärvet av Geotext Translations och CLS infinner sig; fluktuerande utländska valutors inverkan på intäkter, marginaler, kostnader, verksamhetsresultat och lönsamhet, samt företagets förmåga att på ett framgångsrikt sätt hantera dessa risker med hjälp av derivatinstrument och andra strategier; dess förmåga att leverera och upprätthålla tjänster av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och den relaterade kundnöjdhet som följer på en leverans av sådana tjänster; utebliven eller minskad efterfrågan från en eller flera större klienter eller kunder, som skulle ha en betydande påverkan på Lionbridges verksamhet; Lionbridges förmåga att utvidga sina relationer med befintliga kunder och inom viktiga industrivertikaler; Lionbridges förmåga att bredda sin kundbas; företagets beroende av kunders produktlanseringar, produktionsscheman och inköpsstrategier för att generera intäkter; de förväntade fördelarna av expansionen av globala tekniker för språkarbetsflöden; påverkan av konkurrerande språkteknik på företagets befintliga kundrelationer och dess förmåga att skaffa nya kunder; Lionbridges förmåga att förverkliga de förväntade fördelarna med företagets tekniska initiativ och förvärv samt tidpunkten då dessa fördelar förverkligas; fel, avbrott eller förseningar i molnbaserad teknik; brott mot säkerhetsåtgärder; uppsägning av kundavtal eller åtaganden i förtid; omfattning, tidpunkt och avräkning av intäkter från kunder; Lionbridges förmåga att integrera sina förvärv och expandera sina kundrelationer samt tidpunkt och grad av framgång för sådana aktiviteter; den del av företagets serviceåtaganden som påverkas av fluktuationer i utländska valutor; fortsatt osäkerhet och flyktighet i global ekonomiska förhållanden som kan påverka efterfrågan på företagets tjänster och tekniker negativt; en minskad efterfrågan på företagets tjänster som negativt påverkar Lionbridges framtida intäkter, kassaflöde, verksamhetsresultat och finansiella situation; Lionbridges förmåga att utföra tjänster på platser med lägre driftkostnader och tidpunkterna för överföring av tjänstehantering till sådana platser samt kundens acceptans för att tjänsterna utförs på dessa platser; risker kopplade till att göra affärer utanför USA, inklusive efterlevnad av lagar och regler som förändras och potentiellt är i konflikt med varandra samt utgifter och förseningar kopplade till sådana aktiviteter; längre inkassotider i vissa jurisdiktioner; risker kopplade till konkurrens; Lionbridges förmåga att prognostisera omsättning, vinst, teknikinförande, kundefterfrågan och rörelseresultat; ändrade skattesatser som gäller för företaget och nya tolkningar av gällande skattesatser; nya tolkningar av lagstadgade och regulatoriska statusar av internationella skattemyndigheter i länder där Lionbridge har verksamhet; nya tolkningar av anställnings- och skattevillkor av delstatliga och federala myndigheter i USA; Lionbridges oförmåga att hålla jämna steg med tekniska förändringar eller nya kundbehov; risken för anspråk från tredjepart på immateriell egendom; Lionbridges förmåga att svara på fluktuationer i komplexiteten, tidplaneringen och sammansättningen av tjänster som kunderna begär samt om Lionbridge hålls ansvarigt för brister eller fel i tjänsterna som erbjuds. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2014 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

(OREVIDERAD)

Tre månader avslutade
den 30 september

Nio månader avslutade
den 30 september

(I tusental, utom per aktie-belopp)

2015

2014

2015

2014

Omsättning

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

Rörelsekostnader:

Intäktskostnader (exklusive värdeminskning och amortering enligt nedanstående)

92,977

80,608

277,825

253,559

Försäljning och marknadsföring

11,083

9,685

35,163

29,369

Allmän och administrativ

21,888

19,868

69,024

60,587

Forskning och utveckling

1,903

1,698

6,060

5,194

Värdeminskning och amortering

2,340

2,033

6,922

5,771

Amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

993

842

2,979

2,453

Omstrukturering och andra kostnader

2,957

611

9,359

1,827

Totala rörelsekostnader

134,141

115,345

407,332

358,760

Rörelseintäkter

4,463

4,846

11,840

12,174

Räntekostnader:

Ränta på utestående skuld

482

164

1,439

413

Amortering på förutbetalade finansieringskostnader

94

25

279

79

Ränteintäkt

13

9

50

59

Övriga utgifter (intäkter), netto

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

Resultat före skatt

3,483

4,708

12,507

11,894

Avsättning för inkomstskatter

755

1,066

1,181

2,580

Nettointäkt

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Nettointäkt per stamaktie:

Före utspädning

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

Efter utspädning

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

Viktat genomsnittligt antal utestående stamaktier:

Före utspädning

60,683

60,012

60,558

60,263

Efter utspädning

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(OREVIDERAD)

(tusental)

30 september
2015

31 december
2014

TILLGÅNGAR

Kortfristiga tillgångar:

Kontanter och likvida medel

$

30,926

$

36,893

Utestående fordringar, nettoavdrag på 250 USD den 30 september 2015 och 31 december 2014

86,966

66,479

Ej fakturerade fordringar

27,321

25,843

Övriga kortfristiga tillgångar

14,780

12,090

Summa kortfristiga tillgångar

159,993

141,305

Anläggningstillgångar och utrustning, netto

26,193

23,622

Goodwill

62,031

21,937

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, netto

44,556

12,232

Övriga tillgångar

6,906

5,677

Totala tillgångar

$

299,679

$

204,773

SKULDER OCH AKTIEÄGARKAPITAL

Kortfristiga skulder:

Skulder, aktuell andel

$

3,719

$

Leverantörsreskontra

27,004

21,885

Upplupna kompensationer och rättigheter

23,465

17,249

Upplupna kontraktstillverkningar

11,448

10,429

Upplupen omstrukturering

2,228

3,492

Förfallen inkomstskatt

2,357

2,123

Upplupna utgifter och andra kortfristiga skulder

10,070

10,485

Uppskjutna intäkter

8,619

11,866

Summa kortfristiga skulder

88,910

77,529

Långfristiga skulder, netto av aktuell andel

90,427

27,000

Förutbetald vinstskatt, netto av aktuell andel

4,827

704

Övriga långsiktiga skulder

20,823

13,786

Summa skulder

204,987

119,019

Aktieägarkapital:

Preferensaktier

Stamaktier

645

635

Extra inbetalt kapital

273,818

272,252

Ackumulerat underskott

(192,571

)

(203,897

)

Ackumulerat övrigt totalt resultat

12,800

16,764

Summa aktieägarkapital

94,692

85,754

Summa skulder och aktieägarkapital

$

299,679

$

204,773

 

Avstämning av GAAP-nettoresultat mot justerat icke-GAAP-resultat (oreviderat)

Jämförelse av de tre- och niomånadersperioder som slutade 30 september 2015 med

de tre- och niomånadersperioder som slutade 30 september 2014

Tre månader avslutade
den 30 september

Nio månader avslutade
den 30 september

(I tusental, utom per aktie-belopp)

2015

2014

2015

2014

Nettointäkt

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

993

842

2,979

2,453

Aktiebaserad kompensation

2,007

2,008

5,663

5,814

Omstrukturering och andra kostnader

2,957

611

9,359

1,827

Justerat resultat

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

Viktat genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning

62,623

62,646

62,528

63,070

Justerat resultat per aktie efter utspädning

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31