Lionbridges resultat för andra kvartalet vittnar om rekordomsättning på 143,8 miljoner USD, GAAP EPS på 0,09 USD och en rekordstor icke-GAAP EPS på 0,19 USD

10 % omsättningsökning och 58 % ökning av icke-GAAP-resultat år över år. Positiv prognos för tredje kvartalet, med förväntad omsättningsökning på över 20 % år över år

WALTHAM, Massachusetts, USA – 5 augusti 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), meddelade i dag omsättning och resultat för det andra kvartalet, som slutade 30 juni 2015. Större finanshändelser under det andra kvartalet:

  • Rekordomsättning på 143,8 miljoner USD, en ökning med 13,2 miljoner USD eller 10 % jämfört med andra kvartalet 2014, och en sekventiell ökning med 7,0 miljoner USD eller 5 % jämfört med första kvartalet 2015.
  • GAAP-nettoomsättning på 5,5 miljoner USD, eller 0,09 USD per utspädd aktie, baserat på 62,4 miljoner vägda genomsnittliga helt utspädda utestående aktier. GAAP-nettoomsättningen ökade med 1,7 miljoner USD, eller 0,03 USD per utspädd aktie, år till år jämfört med det andra kvartalet 2014 och ökade med 2,4 miljoner USD, eller 0,04 USD per utspädd aktie, jämfört med det första kvartalet 2015.
  • Rekordhöga justerade icke-GAAP-resultat på 11,8 miljoner USD, eller 0,19 USD per utspädd aktie. Företaget definierar justerat icke-GAAP-resultat som nettointäkter exklusive kostnader för sammanslagningar, omstruktureringar och förvärv, kostnader för nedskrivning av tillgångar, aktiebaserad kompensation och amortering av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Se det avsnitt i detta material som heter ”Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)” och bifogad tabell för mer information, och för en avstämning av detta mått med jämförbart GAAP-nyckeltal.

Företaget säkrade nyligen flera viktiga nya kundengagemang, bland annat en global ledare inom medicinsk utrustning, ett ledande brittiskt förlag, ett Fortune 150-företag inom industriell elektronik, en marknadsledare inom robotteknik och ett globalt bolag inom finansiell information.

”Det positiva resultatet för andra kvartalet tyder på växande efterfrågan i alla våra verksamheter. Vår största kund fortsatte krympa år över år, men växte märkbart från första kvartalet och framåt. Vi förväntar oss också tillväxt från denna kund under andra halvåret. Samtidigt fortsätter vi att diversifiera verksamheten i vertikala marknader, säkra nya kunder inom marknadsföringstjänster och skala upp vår nya översättningsplattform onDemand,” säger Lionbridges vd Rory Cowan. ”Vi går in i det andra halvåret med tillförsikt. Omsättningen fortsätter att växa. Omsättningen från vår största kund är på väg tillbaka. Vi börjar se de första synergieffekterna av förvärvet av CLS. Därför väntar vi oss ett starkt andra halvår av 2015 för både omsättning och resultat och fortsatt tillväxt 2016.”

Under kvartalet utnämndes företaget till ett av Nordamerikas 100 mest pålitliga företag av Forbes för andra året i rad. Företaget utnämndes också nyligen till världens största språktjänstföretag av det oberoende marknadsundersökningsföretaget Common Sense Advisory (CSA) för fjärde året i rad.

Lionbridge presenterade en framåtblick för tredje kvartalet 2015 med en förväntad omsättning på 145–147 miljoner USD, vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 21–22 % jämfört med tredje kvartalet 2014.

Finansiella nyckeltal som inte stöds av allmänna redovisningsprinciper (GAAP)

I detta material presenteras företagets justerade resultat och justerade resultat per aktie inte i enlighet med de allmänna redovisningsprinciperna (GAAP), och de är inte avsedda att användas i stället för GAAP-presentationer av verksamhetsresultatet. Dessa nyckeltal presenteras eftersom ledningen anser att de ger investerare ytterligare information gällande resultatet för vår grundläggande affärsverksamhet. ”Justerat resultat” och ”Justerat resultat per aktie (EPS)” är finansiella nyckeltal som inte stöds av de allmänna redovisningsprinciperna och ska inte behandlas som alternativ till nyckeltal som stöds av allmänna redovisningsprinciper. Ledningen anser att det GAAP-nyckeltal som är mest jämförbart med dessa nyckeltal är nettoresultat och utspätt nettoresultat per aktie, och tillhandahåller en avstämning av GAAP-nettoresultat till justerat resultat och justerat resultat per aktie i slutet av det här materialet.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella molnexperter tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, bland annat om förväntat ekonomiskt resultat, förväntad intäkts- och vinsttillväxt samt förlopp, takt och eventuell förstärkning av sådan tillväxt under tredje kvartalet 2015, räkenskapsåret 2015 och räkenskapsåret 2016 samt förväntade intäkter från Lionbridges största kunder och synergier från Lionbridges förvärv av CLS Communication (CLS). Dessa framåtblickande uttalanden reflekterar ledningens nuvarande uppfattning och Lionbridge förbinder sig inte att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla ändringar i denna uppfattning eller händelser eller omständigheter som inträffar efter detta datum, såvida detta inte krävs enligt lag. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar, finans- och verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från dem som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, bland annat Lionbridges förmåga att helt integrera CLS och takten på integreringsåtgärderna; tiden för realisering av synergier relaterade till förvärvet av CLS; påverkan av valutakursförändringar på omsättning, marginaler, kostnader, rörelseresultat och vinst samt företagets förmåga att hantera risken med hedgeinstrument och andra strategier; företagets förmåga att tillhandahålla och upprätthålla tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser och kundnöjdhet som hör samman med sådan tjänstleverans; förlust eller minskning av efterfrågan från en eller flera storkunder som i väsentlig grad påverkar Lionbridges verksamhet; Lionbridges förmåga att bredda sin kundbas; Lionbridges förmåga att utvidga sina relationer med befintliga kunder; Lionbridges förmåga att bredda kundunderlaget; företagets beroende av kunders produktlanseringar, produktionsscheman och strategier för anskaffande för generering av intäkter; de förväntade fördelarna av expansionen av tekniker för globala språkarbetsflöden; inverkan av konkurrerande teknik och plattformar på företagets befintliga kundrelationer och förmåga att säkra nya kunder; Lionbridges förmåga att realisera förväntade fördelar av dess teknikinitiativ och förvärv samt tiden för sådana fördelar; fel, avbrott eller förseningar i molnbaserad teknik; överträdelser av säkerhetsåtgärder; förtida uppsägning av kundkontrakt eller kundengagemang; omfattning av, tidpunkt för och redovisning av intäkter från kunder; Lionbridges förmåga att integrera förvärv och utvidga sina kundrelationer samt val av tidpunkt och framgång för sådana aktiviteter; de av företagets tjänsteengagemang som påverkas av valutakursförändringar, fortsatt osäkerhet och volatilitet i globala ekonomiska villkor som negativt kan påverka efterfrågan på företagets tjänster och tekniker; minskad efterfrågan på företagets tjänster som negativt påverkar Lionbridges framtida intäkter, kassaflöden, rörelseresultat och finansiella ställning; Lionbridges förmåga att utföra tjänster på platser med lägre driftkostnader och tidpunkterna för överföring av tjänstehantering till sådana platser samt kundens acceptans för att tjänsterna utförs på dessa platser; risker kopplade till att göra affärer utanför USA, inklusive efterlevnad av lagar och regler som förändras och potentiellt är i konflikt med varandra samt utgifter och förseningar kopplade till sådana aktiviteter; längre inkassotider i vissa jurisdiktioner; risker kopplade till konkurrens; Lionbridges förmåga att prognostisera omsättning, vinst, teknikinförande, kundefterfrågan och rörelseresultat; ändrade skattesatser som gäller för företaget och nya tolkningar av gällande skattesatser; nya tolkningar av lagstadgade och regulatoriska statusar av internationella skattemyndigheter i länder där Lionbridge har verksamhet; nya tolkningar av anställnings- och skattevillkor av delstatliga och federala myndigheter i USA; Lionbridges oförmåga att hålla jämna steg med tekniska förändringar eller nya kundbehov; risken för anspråk från tredjepart på immateriell egendom; Lionbridges förmåga att svara på fluktuationer i komplexiteten, tidplaneringen och sammansättningen av tjänster som kunderna begär samt om Lionbridge hålls ansvarigt för brister eller fel i tjänsterna som erbjuds. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2014 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).