Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insights
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Integritetspolicy för Privacy Shield - Lionbridge

<TILLBAKA

EU:s STANDARDAVTALSKLAUSULER OCH PRIVACY SHIELD

INLEDNING OCH ÖVERSIKT

Lionbridge Technologies, LLC. (Lionbridge) levererar tjänster inom språk, översättning, tolkning, testning och annan kommersiell service globalt och har därför både sina kunders, sina anställdas och sina leverantörers förtroende vad gäller att skydda konfidentialitet och integritet för deras innehåll, oavsett språk eller lokala varianter. Lionbridge har inrättat en rad åtgärder som säkerställer att detta innehåll har fullgott skydd och överförs i enlighet med tillämplig lag. När innehåll består av ”personligen identifierbar information” eller ”personuppgifter” tillämpar Lionbridge särskilda förfaranden för behandling, lagring och överföring av dessa uppgifter. Förfaranden som är utformade efter Privacy Shield-systemet om integritet mellan USA och EU. och som beskrivs i denna integritetspolicy. Dessa tillämpas för alla personuppgifter som Lionbridge behandlar, överför eller lagrar, oavsett om de gäller anställda, leverantörer eller kunder.

I verksamheten i allmänhet får Lionbridge tillgång till personuppgifter i form av information om personalen och om sina affärskontakter och uppdragstagare (Affärskontaktinformation). Den typen av information kan också förekomma i material som Lionbridge tillhandahållits för översättning, tolkning, testning eller andra affärstjänster.

Utöver Privacy Shield har Lionbridge också valt att anta EU:s standardavtalsklausuler (personuppgiftsbiträden) vad gäller överföring av personuppgifter från EU till USA.

I och med antagandet och efterlevnaden av Privacy Shield följer Lionbridge riktlinjerna i Privacy Shield-systemet mellan EU och USA samt motsvarande mellan Schweiz och USA enligt direktiven från USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA. Vidare har Lionbridge intygat för handelsdepartementet att Företaget följer Privacy Shield-principerna. I händelse av bristande överensstämmelse mellan integritetspolicyn (Policyn) och Privacy Shield-principerna är det Privacy Shield-principerna som gäller. Vill du ha närmare information om Privacy Shield och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov. Lionbridges rutiner vad gäller Privacy Shield är självcertifierade och överensstämmer med de aktuella riktlinjerna i Privacy Shield-systemet. Vid eventuella ändringar i Privacy Shield-systemet kommer Lionbridge att uppdatera och distribuera denna Policy.

Dessutom följer även Geotext Translations, LLC. och Lionbridge Midwest, LLC, amerikanska dotterbolag till Lionbridge, Privacy Shield-principerna, som beskrivs i den här Policyn.

OPARTISKA RESURSER VID KLAGOMÅL ANGÅENDE INTEGRITET

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig Lionbridge att lösa klagomål angående vår insamling och användning av personuppgifter. Enskilda personer i Schweiz och EU som vill inge klagomål, begära tillgång eller ta upp andra frågor enligt denna Policy ska i första hand skicka ett e-postmeddelande till data-privacy@lionbridge.com. Lionbridge har vidare förbundit sig till att hänskjuta olösta klagomål enligt Privacy Shield till JAMS, en alternativ tvistlösningsinrättning i USA. Om du inte fått ditt klagomål bekräftat av oss inom rimlig tid, eller om du inte är nöjd med vår lösning, ska du kontakta eller besöka JAMS för närmare information eller för att inge ett klagomål på: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim. JAMS tjänster är kostnadsfria för dig.

Om klagomålet avser personuppgifter som består av HR-data enligt Privacy Shields tilläggspolicy för HR-data föresätter vi oss att hantera alla frågor kring HR-data och eventuella problem som härrör från dessa inom rimlig tid. Om Lionbridge inte kan tillgodose begäran från en anställd inom EU eller i Schweiz angående HR-data förbinder sig Lionbridge vidare att samarbeta med dataskyddsmyndigheter (DPA) inom EU och den schweiziska generaldirektören för datainspektionen (FDPIC), som omfattar det land dessa HR-data härrör från, och följa råden från dessa myndigheter avseende HR-data som överförs från EU och Schweiz i samband med anställningsförhållandet. Kontaktuppgifter för din lokala dataskyddsmyndighet finns på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/redress/what-are-data-protection-authorities-dpas-and-how-do-i-contact-them_en

Kontaktuppgifter för din dataskyddsmyndighet finns på: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-protection---switzerland.html

Såsom vidare beskrivs i Privacy Shield-principerna kan bindande skiljeförfarande påkallas för residualfordringar, om dessa förekommer, som inte lösts via någon av de andra Privacy Shield-mekanismerna.

OMFATTNING

Denna Policy gäller för alla personuppgifter som Lionbridge tar emot, oavsett format, ursprungs- eller överföringsland eller den registrerades medborgarskap.

UNDERRÄTTELSE

Lionbridge behandlar alla personuppgifter från enskilda, inklusive, men inte begränsat till, personal, affärskontakter och leverantörer, som konfidentiella. Lionbridge underrättar alla identifierade registrerade om typen av personuppgifter som samlas in och den avsedda användningen av dessa.

Lionbridge använder inte personuppgifter i syften som inte är förenliga med Privacy Shield. Lionbridge arbetar med ett globalt nätverk av frilansleverantörer som utför översättnings-, tolknings-, testnings-, konsult- och lokaliseringstjänster. Dessa Leverantörer kan få tillgång till personuppgifter när de utför sina tjänster. Samtliga av dem omfattas dock alltid av konfidentialitetsavtal, och får endast använda sådana uppgifter inom ramen för de tjänster de utför. Alla leverantörer som hanterar personuppgifter måste dessutom godkänna EU:s standardavtalsklausuler.

När Lionbridge hanterar personuppgifter som erhållits direkt från personal inom EES underrättas dessa om vilken typ av personuppgifter som samlas in, syftet med detta, vilken typ av personal eller tredje parter som kan få tillgång till dessa uppgifter i sin tjänst, och de möjligheter den enskilda har att begränsa sådan tillgång.

Alla uppdragstagare har rätt att avsluta sitt samarbete med Lionbridge och begära att deras personuppgifter raderas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Lionbridge behåller dock personuppgifter i enlighet med Företagets integritetsmeddelande, Lionbridges lagringspolicyer för dokumentation samt lokal lagstiftning och lokala regler. Detta är i båda parters bästa intresse eftersom information med anknytning till ett visst ärende därmed är tillgänglig, men samtidigt tillräckligt åtskild för att förhindra att Lionbridge av misstag kontaktar dem för framtida uppdrag.

Lionbridge kan vara skyldigt att lämna ut personuppgifter på berättigad begäran av offentliga myndigheter, inbegripet i syfte att uppfylla nationella krav avseende säkerhet eller upprätthållande av lag och ordning.

VAL

Lionbridges personal och affärskontakter har möjlighet att välja bort tillåtelse av att Lionbridge behandlar personuppgifter i ett annat syfte än det ursprungliga. Lionbridge kommer inte, utan tillåtelse från Företagets personal och affärskontakter och utan att dessa har möjlighet att välja bort erhållandet av direkt marknadsföring, att sprida personuppgifter till tredje part i syfte att marknadsföra produkter och tjänster direkt.

Personalen kan ställa frågor och utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter via: (i) Lionbridges supportportal, om den anställda har en e-postadress som tillhör Lionbridge, eller, (ii) om så inte är fallet, kontakta Lionbridge via data-privacy@lionbridge.com. Affärskontakter kan ställa frågor och utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter via: data-privacy@lionbridge.com. Lionbridge behåller dock personuppgifter i enlighet med Företagets integritetsmeddelande, Lionbridges lagringspolicyer för dokumentation samt lokal lagstiftning och lokala regler.

Vad gäller personuppgifter som Lionbridge erhåller i samband med anställning eller affärsrelationer används dessa endast i det syfte de samlades in för. Om Lionbridge avser att lämna ut personuppgifter till tredje part i något annat syfte än det ursprungliga kommer Lionbridge ge den anställda eller affärskontakten tillfälle att välja bort sådan användning.

VIDAREÖVERFÖRING

Lionbridge kommer inhämta försäkran från tredje parter och Leverantörer om att de skyddar personuppgifter i enlighet med denna Policy. Lionbridge kommer vidta alla försiktighetsåtgärder vad gäller denna Policy för att förhindra, begränsa eller stoppa utlämnande i strid med den enhetens skyldigheter beträffande konfidentialitet. Lionbridge bär ansvaret om en tredje part eller leverantör behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med Privacy Shield-principerna, såvida inte Lionbridge kan bevisa sin ansvarsfrihet från händelsen som gett upphov till skadan.

TILLGÅNG OCH RÄTTELSE

Lionbridge ger alla individer rimlig tillgång till de personuppgifter som de har tillhandahållit Lionbridge, och alla har möjligheten att granska och rätta personuppgifter i den mån det krävs enligt Privacy Shield-systemet. Tillgång till dessa personuppgifter för granskning beviljas i enlighet med gällande lag, med undantag för de fall där arbetsbördan eller kostnaden för att ge denna tillgång skulle vara orimlig i förhållande till risken för personalens integritet, eller där andras rättigheter därmed skulle kränkas.

Lionbridge genomför regelbundna kontroller för att bekräfta att denna Policy har publicerats, är korrekt, heltäckande, tydligt visad, implementerad, tillgänglig och att den uppfyller principerna i EU:s dataskyddsdirektiv. Lionbridge har förfaranden för att utbilda personal om hur policyn ska efterlevas samt interna rutiner för regelbundna, opartiska granskningar av efterlevnaden.

UPPGIFTSINTEGRITET

Lionbridge säkerställer att alla berörda personuppgifter är korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga för avsett syfte. All personal ska bistå Lionbridge i att uppfylla detta mål genom att uppdatera sina personuppgifter omgående om de ändras, antingen genom att underrätta den lokala personaladministratören eller annan kontaktperson som Lionbridge anvisar, eller genom att om möjligt själv uppdatera uppgifterna. I den mån det är möjligt begränsar Lionbridge tillgången till personuppgifter till den personal eller de ombud som har ett verksamhetsberättigat behov för sådan tillgång.

UPPGIFTSSÄKERHET

Lionbridge förbinder sig att genom kommersiellt gångbara organisatoriska, tekniska och administrativa procedurer för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstöring. Bland dessa förebyggande åtgärder ingår lösenordsskydd för informationssystem online och begränsad tillgång till personuppgifter. Lionbridge kan tilldela olika typer av uppgifter olika säkerhetsnivåer, med motsvarande säkerhetsåtgärder. I den mån det är möjligt begränsar Lionbridge också tillgången till personuppgifter till den personal eller de ombud som har ett verksamhetsberättigat behov för sådan tillgång.

UPPRÄTTHÅLLANDE

Lionbridge försäkrar årlig, intern kontroll av att denna Policy följs, som en del av Företagets årliga granskning och de interna efterlevnadsåtgärderna. Lionbridge kommer att göra kommersiellt rimliga insatser efter bästa förmåga för att säkerställa efterlevnad av denna Policy, och att den alltid är aktuell, heltäckande och i överensstämmelse med Privacy Shield-systemet.

Om eventuella frågor kring denna Policy inte kan lösas internt samtycker Lionbridge till att följa förfaranden för tvistlösning enligt Privacy Shield-systemet.

Lionbridge är underkastat den federala handelskommissionens (FTC) befogenheter gällande utredning och genomdrivande.

ALLMÄNNA DEFINITIONER

Med Ombud avses en tredje part som behandlar personuppgifter endast på uppdrag av och enligt instruktioner från Lionbridge.

Med Affärskontakt avses en nuvarande, tidigare eller eventuell framtida kund hos Lionbridge eller något av dess dotterbolag, och andra individer som något av dessa företag har, har haft eller kan komma att ha kommersiella relationer med.

Med Leverantör avses en enskild person som utan att vara anställd och enligt avtal med Lionbridge utför översättning och/eller andra tjänster åt Lionbridge.

Med Registrerad avses en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med Personuppgifter avses information som är registrerad i någon form och som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med Personal avses någon av Lionbridges eller deras dotterbolags anställda, före detta anställda, arbetssökande, direktörer eller leverantörer.

Med Behandla (-ing, -ingar, -de) avses att utföra någon handling eller uppsättning handlingar med personuppgifter, automatiskt eller manuellt, såsom insamling, registrering, sortering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, sökning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, justering eller kombinering, blockering, radering eller förstöring.

Med Tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, agentur eller annat organ som inte är den registrerade, Lionbridge, ombud eller entreprenör.

Gäller från januari 2020

<TILLBAKA