VÄLJ SPRÅK:

Vad gör en tolk på plats?

Det viktigaste avseende hur och när tolkar stöder juridisk verksamhet

Vanligtvis berikar språklig mångfald vårt kulturella landskap.  I rättssalen tillför dock den mångfalden komplexitet i redan komplicerade frågor. Till exempel kanske engelska är det dominerande språket i USA, men det är fortfarande bara ett av över 350 språk som nuvarande amerikanska invånare talar: 41 miljoner invånare har spanska som modersmål. Omkring en sjättedel av invånarna i Ryssland har inte ryska som modersmål. I Indien är engelska det gemensamma språket för rättsväsendet men ändå är det bara cirka 10 procent av befolkningen som talar det, enligt en folkräkning från 2011.

När människor som uppträder i domstol eller i ett vittnesmål talar ett annat språk än advokaterna, finns det en lucka i förståelsen dem emellan. Detta kan i sin tur äventyra legitimiteten, riktigheten eller tolkningen av den rättsliga frågan.

Inte enbart tolkning i domstol

Juridiska tolkar hanterar denna barriär genom att erbjuda tillgång till högkvalitativa tolkningstjänster där de behövs och när de behövs, ansikte mot ansikte med jurister och alla andra inblandade. Även om tolkning kan göras via telefon är ofta professionella tolkar närvarande vid vittnesmål och i domstolar för att säkerställa att personer med begränsade kunskaper i engelska kan göra sig förstådda klart och tydligt vid engelskspråkiga domstolar eller i rättsliga förfaranden och förberedelser över hela världen. (Till exempel tolkar som stöder engelsktalande advokater i intervjuer med vittnen i Kina.)  Samma princip gäller naturligtvis för tolkar som överbryggar brister i kommunikationen mellan människor som har språket som sitt modersmål och människor som inte har det över hela världen.

Det arbete som domstolstolkar utför omfattar alla aspekter av den juridiska processen, som ibland börjar långt innan ärendena inleds. Tolkar kan ha en mycket viktig roll när det gäller att ta fram en jury, säkerställa korrekta vittnesmål och presentera bevis vid rättegångar.

Nedan går vi igenom de många olika roller som tolkar kan fylla – och det inflytande de har i viktiga rättsliga situationer.

A gray-scale image of a law school courtroom, similar to ones where many Lionbridge legal interpreters studied.

Val av jurymedlemmar

I fall som har juryer hjälper tolkarna ofta till med urvalsprocessen.

I USA är begränsade kunskaper i engelska inte en tillräcklig anledning för att hindra en i övrigt kvalificerad person från att sitta med i juryn. Följaktligen behöver advokaterna duktiga tolkar när de väljer ut potentiella jurymedlemmar. När människor som har problem med att prata engelska hamnar i en jury behöver de tolkens tjänster under hela den juridiska processen.

Vittnesmål

Under en rättegångs bevisanskaffningsfas kan vittnesmål vara en mycket viktig källa till bakgrundsinformation. Ett detaljerat vittnesmål är mycket värdefullt, oavsett vilket språk vittnet talar. En felaktig översättning kan förvränga innebörden av ett vittnes svar.

Duktiga juridiska tolkar översätter inte bara vittnesmål ord för ord; de förmedlar den underförstådda betydelsen som ligger i personens intonation, språkliga nyanser och icke-verbala uttryck. Vittnesmålets verkliga betydelse hänger ofta inte så mycket på de ord som talaren använder, utan på hur hon eller han använder dem. 

Förhör och korsförhör

Vittnesmål ger vittnen möjlighet att dela sitt vittnesmål i en mindre formell miljö. I domstol kan dock förhör och korsförhör vara riktigt påfrestande, vilket gör att nyckelvittnen kan känna sig stressade och nervösa.

Denna ångest kan leda till att talmönstret och intonationen förändras. I slutändan utvidgas språkklyftan och gör det vittnet vill säga svårare att förstå.

Tolkar kan ha en lugnande effekt genom att de lugnar vittnena med kunskapen om att de kommer att kunna uttrycka sina åsikter korrekt. Dessutom ger detta vittnena det förtroende de behöver för att dela med sig av viktiga detaljer som domare eller juryer annars skulle kunna missa.

Inledningsanförande och slutplädering

Inledningsanförande och slutplädering ger yrkesverksamma inom juridik större flexibilitet att argumentera för sina klienters räkning. Dessa anföranden kan påverka hur målsägande, svarande och vittnen uppträder under hela processen.

Sådana uttalanden kan också hjälpa domare eller juryer att förstå grunden för varje sidas argument. De omfattar mer än fakta, siffror och bevis genom att också vädja till människors känslor.

En skicklig rättegångstolk kan ge en omedelbar översättning när det behövs för att säkerställa att jurymedlemmar, åtalade, vittnen och andra viktiga aktörer som saknar kunskaper i engelska förstår helheten i varje inledningsanförande och slutplädering.

Kommunikation med jurister eller domare som inte talar engelska

De inneboende komplikationerna i tvåspråkiga rättssalar blir ännu svårare att lösa när det gäller hantering av internationella frågor.

I dessa situationer talar ofta vittnen, advokater och domstolstjänstemän olika språk. Domare kan få arbeta hårt för att kommunicera effektivt med dem de ska vara ordförande för i domstolen. Internationell tolkning säkerställer förståelse mellan alla parter under hela processen. Detta främjar i sin tur en effektiv och harmonisk rättssalsmiljö.

Vanliga områden för tolkar på plats

Även om tolkar på plats är mycket värdefulla i olika rättssalar och administrativa miljöer, möter man dem oftast inom några viktiga verksamhetsområden:

  • Stora kommersiella tvister. I dagens globala ekonomi kan affärshemligheter korsa gränserna ännu snabbare än själva varorna eller tjänsterna. Att skydda immateriell egendom i jurisdiktioner runt om i världen kräver både en djupgående förståelse av förordningar i olika länder samt internationella lagar.

  • Antitrust: Dessa förfaranden är mindre som en stereotyp domstolsmiljö och mer av föreskrivande karaktär. Att förbereda ett vittne på rätt sätt med en tolk och senare höra eller förhöra det vittnet med samma tolk kan lugna en del nerver.

  • Antikorruptionslagen (FCPA). Denna lagstiftning kan gälla flerspråkiga tvister. Med upp till 25 miljoner US-dollar på spel blir tydlig kommunikation ännu viktigare. Vittnesintervjuer och simultantolkning vid juridiska prövningar är vanliga FCPA-roller för tolkar.

  • Värdepapperslagstiftningen. Detta är ett jobb för specialiserade tolkar, eftersom de behöver vara flytande när det gäller ekonomiska och juridiska termer på båda språken. Tolkar spelade en avgörande roll i skandalen med den riggade LIBOR-räntan, som påverkade företag och finansinstitut över hela världen.

Tolkar har ett viktigt ansvar då de lånar ut sin språkkompetens till juridiska sammanhang. De har i uppdrag att tillhandahålla korrekt förmedling av komplexa begrepp och måste återge hela betydelsen i målsägandens och svarandens vittnesmål och uttryck. Samtidigt måste de motstå frestelsen att tillföra sina egna övertygelser till dessa översättningar.

En framgångsrik tolkning presenterar språklig mångfald från rättssalen utan att ändra vittnesmålets innehåll. Det främjar förståelse på alla håll, vilket dramatiskt ökar sannolikheten för att processen kommer att nå rätt lösning.

Oavsett vilka juridiska behov du har kan du räkna med att Lionbridges juridiska tolkar tillhandahåller korrekta tjänster för rättssalen. Vi är glada över att kunna erbjuda juridiska tolkningstjänster både på plats och via telefon. Kontakta oss gärna för att ta reda på mer om våra tolkningstjänster på plats.

linkedin sharing button

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan
  • #legal_services
  • #blog_posts