VÄLJ SPRÅK:

Översättningstjänster för juridiska dokument – när behöver advokatbyråer det?

I advokatyrket betyder orden allt.

På hur många sätt arbetar du med språk som advokatbyrå?

Du pratar med klienter och andra advokater i vittnesmål och rättegångar. Du kommunicerar via skriven dokumentation som översikter, bevisdokument och rättsprotokoll. Förmodligen finns inte ett enda fakturerbart tillfälle under din arbetsdag som inte har med språk att göra.

Och när du har en kund eller motpart som talar ett annat språk blir hanteringen av denna kommunikation mer utmanande. När behöver din advokatbyrå översättningstjänster för juridiska dokument? Låt oss titta närmare på det.

Vad är översättningstjänster för juridiska dokument?

Det finns en stor mängd översättningstjänster som stöd för juridikbranschen. Dessa tjänster omfattar översättning av juridiska dokument, certifierad översättning, juridisk tolkning, personal på plats, elektronisk bevisföring, dokumentproduktion, transkribering och lokalisering av juridiskt innehåll. Med Lionbridge sätts kunder i förbindelse med översättningsspecialister som fungerar som partner i hanteringen av komplex juridisk dokumentation.

Elektronisk bevisanskaffning på främmande språk

Elektronisk bevisanskaffning, ibland kallat e-discovery, kallas processen när man granskar information som är eller kan bli bevis i en rättstvist eller utredning. Det är en viktig del av verksamheten på en advokatbyrå. Oavsett ditt verksamhetsområde är den stora mängden dokument du behöver gå igenom vanligen i digitalt format. Under bevisanskaffningen måste du kunna hämta och framställa alla möjliga slags elektroniska protokoll, från datorgenererade fastighetsdokument till säkra e-postmeddelanden.

Och du måste kunna granska och hantera dokument på alla språk.

Även om du bara arbetar med engelsktalande kunder kan det vara så att dina kunder kommunicerar med personer på andra språk. För att förstå de bevis som presenteras måste du kunna översätta flerspråkigt bevismaterial.

Till det behöver du erfarna översättare av juridiskt innehåll.

Dokumentproduktion

När du skickar in en skriftlig registrering eller ett bevis kan din klients framtid hänga på att allt är korrekt. Men många advokater har lagt timmar på att diskutera översättningar. Vems ansvar är det att översätta ett dokument – den som efterfrågar det eller den som skickat det?

Någon gång i arbetslivet kommer du behöva skicka in dokumentation i internationella tvister. Om det inbegriper att översätta material till rättens modersmål behöver du vara säker på att du skickar in en korrekt översättning.

I andra fall kanske du behöver översätta ett dokument som motparten har tillhandahållit.

I USA till exempel måste ett efterfrågat dokument tillhandahållas i ett användbart format, enligt regel 34(a) i Federal Rules of Civil Procedure. Just den här regeln är dock inte tillämplig på översättningar från ett talat eller skrivet språk till ett annat.

Om du får ett dokument på ett annat språk, ligger det ofta på dig att låta översätta det. Du kanske måste betala de relaterade kostnaderna, men ansvaret för att hitta en bra översättare är fortfarande ditt.

Det är rimligt. Som advokat ligger utfallet för din klient i dina händer. Se till att du har den bästa samarbetspartnern när det gäller översättning av det material du har fått.

Juridiska tolkningstjänster

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan översättningstjänster och tolkningstjänster. Advokater behöver ofta pröva eller ta vittnesmål från vittnen som talar andra språk.

Korrespondens och dokumentation måste vara korrekt och exakt, vilket språk det än levereras på. Den juridiska tolken måste inte bara leverera en översättning av talarens ord, utan också förmedla talarens ton, de icke-verbala uttrycken och nyanserna i uttalandet.

Alla verbala vittnesmål behöver denna typ av precision – både i rätten och i andra sammanhang. Samtidigt måste tolken kunna översätta och förmedla det formella språket i rättssalen till vittnets modersmål. Det kräver en stark känsla för det översatta språket – och det juridiska språket.

Juridiska lokaliseringstjänster

Kompetens att kunna hjälpa kunder från olika kulturer ger en rik och belönande yrkesroll. Men att kommunicera med hela kundbasen kan vara en utmaning, särskilt som vissa kunder finns i andra länder.

Lösningen? Lokalisering, som är ett steg djupare än översättning eftersom du kan förmedla ditt budskap till kunder på många språk och samtidigt behålla de kulturella nyanserna och känslan i dokumentationen liksom den exakta innebörden.

När du marknadsför dina juridiska tjänster eller publicerar forskning på andra språk har du inte råd att bli missuppfattad. Inte heller att ditt offentliga material verkar otillgängligt eller främmande för dina potentiella kunder i andra regioner.

Ställ dig själv frågan: Om du vill utöka din mäklarfirma i Kina, kan du förmedla din erfarenhet på ett sätt som fungerar hos målgruppen? Kan du leverera innehåll som uppfyller behoven hos byggherrar, investerare och mäklare på alla språk från Shanghai till Shenzhen?

Om du lokaliserar ditt innehåll kommer du att framstå som lättare att få kontakt med. Ditt material kommer att se ut och låta som om det är skapat inom kundens kultur, och det kommer hjälpa till att bygga förtroende på din nya marknad.

Certifierade översättningstjänster

När du har ett certifierat dokument att presentera i rätten måste du vara säker på att det är korrekt. I USA, där det juridiska systemet inte har någon specifik process för att certifiera översättningstjänster, är det upp till juristerna att hitta ett erfaret översättningsteam.

Om det gäller certifierade dokument bör teamet bestå av flera personer. Certifierade översättningar är en mångfasetterad process med flera granskningar av översatta dokument sida vid sida med det ursprungliga källdokumentet. Yrkeskunniga från flera olika ämnesområden måste samarbeta.

På Lionbridge har vi experter som kan översätta juridiska dokument till fler än 350 språk. Vi har ett särskilt team som inte bara översätter utan också skickar med en fullständig kvalitetsutvärdering av vårt arbete. För certifierat material gör en expertlingvist en rad-för-rad-granskning för att säkerställa att det översatta dokumentet är korrekt ur alla aspekter.

Kom ihåg

I advokatyrket betyder orden allt. Ett helt fall kan hänga på nyansen i ett enda ord. Betydelsen blir ännu större om översättning eller tolkning blir nödvändigt.

Till synes små fel har lett till åratals processande. En skicklig översättare besparar dig sådana problem liksom de omkostnader det leder till – men du måste välja noga. Lionbridge har tillhandahållit tjänster för advokatyrket i decennier. Vi har arbetat med alla världens 75 främsta advokatbyråer. När kunder behöver överlägsen noggrannhet och snabbhet vet de att de kan räkna med oss.

Oavsett om du behöver juridisk tolkning till en rättegång, översättning av viktiga dokument eller experter på plats för att hjälpa dig att ta dig över språkbarriärerna kan du förlita dig på att vi tillhandahåller ett högkvalitativt arbete. Kontakta oss i dag för mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina behov av juridiska översättningar och juridiska tolkningar.

linkedin sharing button
  • #legal_services
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge