VÄLJ SPRÅK:

Integritetspolicy för LCX - Lionbridge

<TILLBAKA

Senast ändrad: 8 april 2019

Snabblänkar

Vi rekommenderar att du läser detta integritetsmeddelande i sin helhet för att säkerställa att du är helt informerad. Om du endast vill läsa ett särskilt avsnitt i detta kan du klicka på relevant länk nedan för att hoppa direkt till det avsnittet.

 1. Inledning
 2. Uppgifter om dig som vi samlar in och hur vi samlar in dem
  1. Uppgifter du lämnar till oss.
  2. Uppgifter om dig som vi samlar in.
  3. Google Analytics.
  4. Cookies som används på den här webbplatsen.
 3. Hur vi använder uppgifter om dig
 4. Utlämnande av uppgifter om dig
 5. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter
 6. Datalagring
 7. Val kring hur vi använder och lämnar ut uppgifter om dig
 8. Dina rättigheter kring dina personuppgifter
 9. Datasäkerhet
 10. Webbplatser tillhörande tredje part
 11. Barn under 16 år
 12. Ändringar i vår integritetspolicy
 13. Information om personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

I. INLEDNING

I denna policy beskrivs vilka typer av uppgifter Lionbridge Technologies, LLC. (Företaget, vi, vår eller oss) eventuellt samlar in från dig eller som du kanske tillhandahåller när du besöker webbplatsen https://lcx-jobboard.lionbridge.com/ (Webbplatsen) och våra rutiner för insamling, användning, bevaring, skydd och utlämnande av sådana uppgifter. Denna policy gäller inte för uppgifter som har inhämtats av oss offline eller på annat sätt, inbegripet från någon annan webbplats som drivs av Företaget eller tredje part, eller via program eller innehåll (inbegripet annonser) som länkar till eller är tillgängliga från Webbplatsen.

Företaget fäster stor vikt vid att skydda din integritet. Företaget fäster stor vikt vid att skydda din integritet. Vi tillhandahåller denna policy för att beskriva vilka typer av uppgifter vi samlar in och för att informera dig om de särskilda rutiner och riktlinjer vi tillämpar för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Läs denna policy noga. Om något av villkoren inte är acceptabelt för dig ska du inte använda Webbplatsen eller tillhandahålla några personuppgifter. Denna policy kan komma att ändras emellanåt (se Ändringar i vår integritetspolicy).

II. UPPGIFTER OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Vi samlar in flera typer av information från och om användare av vår Webbplats, vilket kan innefatta information som definieras som personuppgifter enligt GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Vi kan även samla in uppgifter om din internetanslutning och den utrustning du använder för att ansluta till Webbplatsen. När du navigerar på Webbplatsen kan vi även automatiskt samla in uppgifter om din användning, IP-adresser, information som samlas in via cookies och så vidare.

1. Uppgifter du lämnar till oss.

Uppgifterna vi samlar in på eller via Webbplatsen kan innefatta:

 • Dokumentation och kopior av din korrespondens med oss (inbegripet e-postadresser).
2. Uppgifter om dig som vi samlar in.

Precis som på många andra webbplatser kan vi när du använder Webbplatsen använda automatisk datainsamling för att samla in viss information om din utrustning samt om dina webbläsaraktiviteter och sökmönster, inbegripet:

 • Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inbegripet resurser (t.ex. videor och PDF-filer) som du öppnar, laddar ned eller använder på vår Webbplats, trafikdata, platsdata, loggfiler, språk, datum och tidpunkt för åtkomst, frekvens och andra kommunikationsdata.
 • Information om din dator och internetanslutning, inbegripet din IP-adress, operativsystem, värddomän och webbläsartyp.
 • Uppgifter om hänvisande webbplatser (URL).
 • Vissa resultatrelaterade uppgifter såsom poäng för leverans i tid, antal jobb som inte accepterats och översatta volymer inom ett visst ämne.​

Den information vi samlar in automatiskt är statistiska data som hjälper oss att förbättra Webbplatsen och leverera bättre och mer anpassade tjänster, däribland genom att vi får möjlighet att:

 • Fastställa mönster i webbplatsens trafik.
 • Räkna webbplatsbesök.
 • Fastställa trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplatsprestanda.
 • Se vilka sidor som besöks och vilket innehåll som är mest och minst populärt.
 • Observera sökmönster för mer intuitiva navigeringsreferenser.
 • Fastställa användarfrekvens.
3. Google Analytics.

På denna Webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (Google). I Google Analytics används cookies, vilka är textfiler som placeras på din dator och som hjälper till att analysera användningen av Webbplatsen. Informationen om din användning av Webbplatsen som dessa cookies genererar överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Google använder denna information för vår räkning som Webbplatsoperatör i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster med anknytning till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Om IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats trunkeras din IP-adress inom området för EU:s medlemsstater eller andra parter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall överförs hela IP-adressen först till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats.

IP-adressen, som överförs från webbläsaren inom ramen för Google Analytics, kopplas inte samman med andra data som Google innehar.Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren, men i sådant fall kan det hända att du inte kan använda Webbplatsens funktioner fullt ut.

Du kan även välja bort spårning från Google Analytics med fortsatt effekt genom att hämta och installera webbläsartillägget för bortval av Google Analytics för aktuell webbläsare: (klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

4. Cookies som används på den här Webbplatsen.

På Webbplatsen används tillfälliga cookies som endast lagras under en session och beständiga cookies som ligger kvar på datorn. Tillfälliga cookies varar endast så länge som webbläsaren är öppen och används för tekniska syften, till exempel att möjliggöra bättre navigering på Webbplatsen. När du stänger webbläsaren försvinner cookien. Beständiga cookies lagras på datorn för längre perioder och används i syfte att spåra antalet unika besökare på Webbplatsen och annan information, till exempel hur många visningar en sida har, hur mycket tid som tillbringas på en sida och annan beständig webbstatistik. Cookies i sig används inte av Företaget för att lämna ut din personliga identitet. Denna information identifierar din webbläsare, men inte dig, för våra servrar när du besöker Webbplatsen. Om du vill inaktivera användningen av cookies eller vid något tillfälle ta bort dem från datorn, kan du inaktivera eller ta bort dem genom webbläsaren (information om hur du tar bort cookies finns på hjälpmenyn i webbläsaren). Du måste dock aktivera cookies för att komma åt viss information på Webbplatsen.

Klicka här för att läsa om de cookies vi kan komma att använda på vår Webbplats.

III. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER OM DIG

Nedan beskrivs hur vi behandlar uppgifter om dig som vi samlat in, (inbegripet personuppgifter) samt motsvarande rättslig grund. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i följande fall:

 • När det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig; t.ex.:
  • För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som du och vi har ingått, inbegripet resultat för tjänster du utför åt oss.
  • För att göra jobbmatchningen mellan dig och tjänsterna du ska utföra åt våra kunder mer precis.
 • När det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • När det är nödvändigt för en tredje parts eller våra berättigade intressen (i den utsträckning det inte inkräktar på någon registrerads grundläggande rättigheter eller friheter), t.ex.:
  • För att säkerställa att innehåll från Webbplatsen presenteras på det sätt som är effektivast för dig och datorn.
  • För att du ska kunna ta del av interaktiva funktioner i vår tjänst (när du så önskar).
  • För att hålla Webbplatsen säker.
  • För att ge dig teknisk support och för att förbättra Webbplatsen och våra tjänster.
  • För att ge dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att meddela dig om ändringar på Webbplatsen eller i våra tjänster.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • I något annat syfte för vilket du har lämnat ditt samtycke, om detta krävs enligt lag.

IV. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OM DIG

Vi kan, utan begränsning, lämna ut sammanställd information om våra användare och information som inte identifierar någon person. Med stöd av gällande lagar och föreskrifter kan vi lämna ut personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller oss så som beskrivs i denna policy:

 • Till medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag och närstående företag i följande syften:
  • För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som du och vi har ingått, inbegripet resultat för tjänster du utför åt oss.
  • För att tillhandahålla dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • Till entreprenörer, tjänstleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet eller i samband med administration och stöd av aktiviteterna som nämns ovan, och som är bundna till avtalsrättsliga skyldigheter att hålla personuppgifter konfidentiella och att endast använda informationen för det ändamål som utlämningen av den avser (t.ex. leverantörer av databasvärdtjänster, leverantörer av hanteringstjänster, utvecklare, konsulter; tjänstleverantörer som hjälper oss med kundrelationer, utveckling och hantering av innehåll, förenkling av dokumentpublicering som tillhandahålls till dig via Webbplatsen). Om du har några frågor om en tjänstleverantör eller partner kontaktar du oss på data-privacy@lionbridge.com.
 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av alla eller delar av Företagets tillgångar, oavsett om det är som en fungerande affärsverksamhet eller del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, i vilket personuppgifter som Företaget innehar om våra webbplatsanvändare ingår i tillgångarna som överförs.
 • I syfte att uppfylla ändamålet för vilket du tillhandahåller uppgifterna. Om du till exempel ber oss kontakta en tredje part kan vi överföra innehållet i ditt e-postmeddelande till mottagaren.
 • I något annat syfte när du tillhandahåller din information eller med ditt medgivande när så krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • Om vi har skyldighet att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att fullgöra en skyldighet enligt lag eller verkställa/tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, inklusive fakturering och betalningsändamål; eller för att skydda Företagets, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta kan inkludera utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot förfalskning och minska kreditrisken. Detta kan inkludera utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot förfalskning och minska kreditrisken.

Om du har några frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter kontaktar du oss på data-privacy@lionbridge.com.

V. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta inkluderar USA. De kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar åt oss eller andra enheter som agerar uppgiftsbehandlare som behandlar uppgifter på vår begäran. Det här inkluderar personal aktiv inom bland annat slutförande av kundordrar och tillhandahållande av supporttjänster. Företaget har implementerat internationella uppgiftsöverföringsavtal baserade på EU Standard Contractual Clauses för att kunna införa passande skyddsåtgärder för personuppgifter som överförs till länder utanför EES där en acceptabel skyddsnivå inte garanteras. Företaget har infört olika säkerhetsåtgärder så som EU Standard Contractual Clauses eller certifiering under EU-US Privacy Shield, varierande från fall till fall, för överföring till tredjepartsbehandling. För att få en kopia på de relevanta säkerhetsåtgärderna kontaktar du oss på data-privacy@lionbridge.com.

VI. DATALAGRING

Om inget annat krävs enligt lag, raderar Företaget personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in eller behandlades för; när du drar tillbaka ditt samtycke (där bestämmelserna om behandlingen av uppgifterna baserades på ditt samtycke) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av uppgifterna; när du motsätter dig behandling av uppgifterna och det inte finns andra tvingande legitima grunder för behandlingen; när dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt; och när det är nödvändigt att följa lagstadgade krav.

VII. VAL KRING HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT UPPGIFTER OM DIG

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter kring de personuppgifter du ger oss. Vi har skapat mekanismer för att ge dig följande kontroll över dina uppgifter:

 • Cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar vissa eller alla cookies, eller informerar dig om när cookies skickas. Obs! Om du stänger av eller nekar cookies kan vissa delar av Webbsidan bli otillgängliga eller sluta fungera korrekt.
 • Spåra inte. För närvarande svarar vi inte på ”spåra inte”-signaler då vi inte spårar våra kunder på webbplatser för tredje part.
 • Marknadsföringserbjudanden från Företaget. Om du inte vill att Företaget använder din kontaktinformation för att marknadsföra sina egna varor eller tjänster kan du kryssa i vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan även använda din rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyften genom att skicka en förfrågan till data-privacy@lionbridge.com. Om vi har skickat e-post med marknadsföring till dig kan du svara och be om att utelämnas från framtida utskick. Obs! Detta gäller inte uppgifter som getts till Företaget som resultat av ett produktköp, en garantiregistering, produktservice eller andra transaktioner.

VIII. DINA RÄTTIGHETER KRING DINA PERSONUPPGIFTER

Vi påminner om att du när som helst kan utöva vissa rättigheter under tillämplig lag, inklusive följande rättigheter:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter, vilket inkluderar rätten att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte, och om så är fallet, åtkomst till de personuppgifterna och information om hur de behandlas.
 • Rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, vilket inkluderar rätten att få ofullständiga personuppgifter korrigerade, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande meddelande och vissa rättigheter att begära radering av dina personuppgifter utan otillbörligt dröjsmål.
 • Rätten att begränsa eller göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, vilket inkluderar att begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter (t.ex. där du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, om behandlingen av uppgifterna strider mot lagen, om dina personuppgifter inte längre behövs för behandling eller om du på annat sätt motsätter dig behandling relaterad till automatiserade databehandlade beslut).
 • Rätten till uppgifters portabilitet, vilket inkluderar vissa rättigheter att överföra personuppgifter från oss till en annan registerförare.
 • Där databehandling baseras på ditt medgivande, rätten att ta tillbaka medgivandet när som helst.
 • Rätten att klaga hos tillsynsmyndighet.

Alla förfrågningar relaterade till rättigheterna ovan kan skickas via e-post till data-privacy@lionbridge.com.

IX. DATASÄKERHET

Vi har vidtagit åtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter från att oavsiktligt gå förlorad och från oauktoriserad tillgång, användning, modifiering och publicering. Personuppgifter som ges till oss enligt denna policy kommer krypteras under överföring och i vila.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten hos uppgifter som förs över till vår Webbsida. All överföring av personuppgifter sker på egen risk.

X. WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART

Vår Webbsida kan innehålla länkar eller referenser till webbsidor vi inte har kontroll över. Var medveten om att denna policy inte gäller de webbsidorna. Företaget uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyer och användarvillkor på länkade eller refererade webbsidor som du besöker. Dessa tredjepartswebbsidor kan skicka egna cookies eller spårningsanordningar till dig, logga din IP-adress och på annat sätt samla data eller be om personuppgifter. FÖRETAGET KONTROLLERAR INTE OCH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR VAD TREDJE PART GÖR MED SIN WEBBSIDA ELLER HUR DE HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER. VAR FÖRSIKTIG OCH LÄS INTEGRITETSPOLICYERNA PÅ TREDJEPARTSWEBBPLATSERNA FÖR MED INFORMATION.

XI. BARN UNDER 16 ÅR

Vår Webbsida är inte avsedd för barn yngre än 16 år och Företaget samlar/använder inte medvetet personuppgifter från barn under 16 år. Ingen under 16 års ålder får ge information till eller på Webbsidan. Om vi får reda på att vi samlat in eller mottagit personuppgifter från ett barn yngre än 16 år kommer uppgifterna raderas. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 16 år, kontakta oss på data-privacy@lionbridge.com.

XII. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst. Eventuella ändringar kommer publiceras på denna sida. Gör vi väsentliga förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi informera dig genom en notis på Webbsidans förstasida. Datumet denna policy senast reviderades visas högst upp på sidan. Du är ansvarig för att med jämna mellanrum leta efter och läsa på om eventuella ändringar i policyn. Ditt fortsatta användande av vår Webbsida efter sådana ändringar kommer ses som en bekräftelse på att du är medveten om ändringarna.

XIII. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

Registeransvarig är:

Lionbridge Technologies, LLC., 890 Winter Street, Suite 225, Waltham, MA 02451, USA

Om du har några frågor om denna policy eller våra sekretessmetoder kan du även kontakta oss på data-privacy@lionbridge.com. I Tyskland kontaktar du extern dataskyddsansvarig på:

UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG Nützenberger Straße 119 42115 Wuppertal https://Datenschutz.UIMC.de Tel: +49 (0) 202 - 265 74 0

<TILLBAKA