VÄLJ SPRÅK:

Villkor För Användning Av Webbplatsen

<TILLBAKA

Gäller från 24 december 2018

LÄS DESSA VILLKOR NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN OCH VILLKOREN FÖR DEN KAN NÄR SOM HELST ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Copyright 2018 Lionbridge Technologies, LLC. Med ensamrätt.

Alla dokument och all information på Lionbridges webbplats skyddas av upphovsrätt. Såvida det inte uttryckligen medges häri får ingen del av dokumenten eller informationen på webbplatsen återskapas i någon form eller på något sätt utan Lionbridges uttryckliga skriftliga medgivande.

Innehåll och ansvarsfriskrivning

Lionbridge ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden på någon av Lionbridges webbplatser och förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar. Omnämnanden av produkter och tjänster från andra än Lionbridge finns bara med i informativt syfte och utgör inget godkännande eller någon rekommendation från Lionbridges sida. All information från Lionbridge och tredje part på någon av Lionbridges webbplatser tillhandahålls i befintligt skick.

LIONBRIDGE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALL INFORMATION (INBEGRIPET EVENTUELL PROGRAMVARA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER) SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ NÅGON AV LIONBRIDGES WEBBPLATSER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

Vissa länders rättsordningar medger inte uteslutande av underförstådda garantier, varför undantaget ovan eventuellt inte gäller dig.

Under inga omständigheter ska Lionbridge hållas ansvarigt för några som helst skador, och i synnerhet ska Lionbridge inte hållas ansvarigt för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, förlust av intäkter eller förlust av användning, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på data som uppstår vid användning eller utebliven användning av Lionbridges webbplatser, Lionbridge-produkter eller Lionbridge-tjänster. Detta inbegriper skador som uppstår genom användning av, utebliven användning av, eller under åberopande av de dokument eller den information som förekommer på någon av Lionbridges webbplatser (inbegripet information som publiceras eller anslås av någon annan än Lionbridge), även om Lionbridge har informerats om risken för sådana skador.

Publicering av ny information av rättsliga skäl

Vi kan lämna ut information rörande din användning av webbplatsen om detta krävs enligt lag och när vi i god tro anser att sådant utlämnande kan skydda våra rättigheter och/eller för att efterkomma domstolsprövning, domstolsföreläggande eller rättsprocess som berör oss eller webbplatsen.

Feedbackinformation

All information som tillhandahålls Lionbridge i anknytning till någon av Lionbridges webbplatser tillhandahålls av avsändaren och tas emot av Lionbridge som icke-konfidentiell information. Sådan information ska betraktas som icke-konfidentiell och som Lionbridges egendom. Genom att skicka sådan information till Lionbridge samtycker du till att utan ersättning överlåta till Lionbridge alla globala rättigheter, äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till informationen. Lionbridge har rätt att använda sådan information obegränsat.

Globala program

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla referenser till produkter eller program från Lionbridge som inte är tillgängliga i alla länder. Sådana referenser antyder inte att Lionbridge har för avsikt att göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ett visst land. Kontakta en lokal Lionbridge-representant eller skicka ett e-postmeddelande till Lionbridge på: info@lionbridge.com om du vill ha information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga. Lionbridges skyldigheter avseende sina produkter och tjänster regleras enbart av de licens- och/eller tjänsteavtal enligt vilka de tillhandahålls. Om du förvärvar en produkt eller tjänst från Lionbridge från den här webbplatsen som tillhandahålls utan avtal, tillhandahålls den produkten eller tjänsten i ”befintligt skick" utan några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, och du använder produkten eller tjänsten på egen risk.

Länkar till externa webbplatser

Lionbridges webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser. Lionbridge ansvarar inte för åtkomsten till sådana länkade webbplatser, och Lionbridge ansvarar inte heller för att innehållet på dessa är korrekt eller tillförlitligt. Att det finns en länk till en extern webbplats innebär inte att Lionbridge godkänner webbplatsen, dess produkter eller åsikter som uttrycks där. Lionbridge tillhandahåller bara dessa länkar av praktiska skäl, och förekomsten av länkar till externa webbplatser innebär inte någon rekommendation från Lionbridges sida.

Ansvarsfriskrivning

LIONBRIDGE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT, ÄVEN OM LIONBRIDGE UTTRYCKLIGEN BLIVIT INFORMERAD OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Säkerhetspolicy

Vi lägger stor vikt vid din integritet och avser att endast samla in de uppgifter som behövs för att göra din användning av webbplatsen så effektiv som möjligt. Webbplatsen har säkerhetsåtgärder inrättade som bidrar till skydd mot förlust, missbruk och manipulering av uppgifter som vi råder över. När du skickar känslig information via webbplatsen skyddas den både online och offline av SLL-teknik (Secure Socket Layer). Vi följer allmänt erkända branschstandarder för att skydda de personuppgifter som skickas till oss, både under överföringen och efter att vi tagit emot dem. Inga metoder är dock helt säkra, och vi kan inte garantera absolut säkerhet, men vi strävar efter att använda kommersiellt erkända metoder för att skydda dina personuppgifter. Se upplysningar i integritetspolicyn angående insamling och användning av uppgifter om dig.

Betalningspartner

Du godkänner uttryckligen att Lionbridges tjänstleverantör Dwolla, Inc. gör kreditöverföringar till ditt bankkonto.

Gällande rätt och jurisdiktion

Lionbridges webbplats kontrolleras av Lionbridge från dess kontor i Massachusetts, USA. Alla frågor som berör din tillgång till eller användning av Lionbridges webbplats regleras av amerikanska federala lagar eller delstatens Massachusetts lagar. Eventuell rättslig talan eller lagföring med anknytning till din åtkomst till eller användning av någon av Lionbridges webbplatser ska anhängiggöras i en delstatlig eller federal domstol i Middlesex County, Massachusetts. Du och Lionbridge samtycker till att underkasta er dessa domstolars jurisdiktion och till att dessa är rätt forum.

Du får inte öppna, ladda ned, använda eller exportera information (inbegripet programvara, produkter eller tjänster) som finns på denna Lionbridge-webbplats i strid med USA:s lagar eller föreskrifter angående export, eller i strid med andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Varumärken

De varumärken, logotyper och servicemärken (benämns gemensamt varumärken) som visas på Lionbridges webbplats tillhör Lionbridge Technologies, LLC. eller Lionbridge, LLC. och andra parter. Inget på Lionbridges webbplats ska tolkas som ett beviljande av licens eller rätt att använda något varumärke utan föregående skriftligt medgivande från den part som äger varumärket. I synnerhet är Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ och Lionbridge™-logotypen varumärken som tillhör Lionbridge, LLC. Lionbridge®- och Lionbridge®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Lionbridge Technologies, LLC. i USA och flera andra länder.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Om du är upphovsrättsinnehavare eller ombud för en sådan och anser att något innehåll eller annan publicerad information gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka in ett meddelande om hävdat intrång enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA), med följande information:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur från en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av den upphovsrätt i vilken intrång hävdas.
  2. Uppgift om det upphovsrättsskyddade verk i vilket intrång hävdas, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av ett och samma meddelande, en representativ lista över dessa verk.
  3. Uppgift om det material som hävdas utgöra intrång eller vara föremål för handlingar som utgör intrång, och som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt, samt information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna lokalisera materialet.
  4. Information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress, om sådan finns.
  5. Ett utlåtande om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt som klagomålet avser inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller tillåts enligt lag.
  6. Ett utlåtande om att uppgifterna i ditt meddelande är korrekta och lämnas vid äventyr av straffansvar för mened, och att du är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en ensamrätt i vilken intrång hävdas.

Meddelandet om hävdat intrång ska skickas till vår upphovsrättshandläggare:

Lionbridge, LLC.

890 Winter Street, Suite 225

Waltham, Massachusetts 02451 USA

Attention: General Counsel

Per telefon: +1 781 434 6000

Via fax: +1 781 434 6057

Via e-post: copyright@lionbridge.com

Skicka endast DMCA-meddelanden till den särskilda handläggaren.

Du bekräftar att om du underlåter att följa samtliga ovanstående krav i detta avsnitt kan ditt meddelande till DMCA komma att betraktas som ogiltigt.

<TILLBAKA