VÄLJ SPRÅK:

Doctor reviewing clinical trial results

Taktik för ökad mångfald vid rekrytering till kliniska prövningar

Så förbättrar du patientrekryteringen

Trots att det genomförs en lång rad kliniska prövningar är det väldigt svårt för många patienter att hitta den mest optimala att delta i. Lionbridges senaste publikation om patientengagemang handlar om utmaningar som potentiella deltagare kan stöta på när de försöker hitta lämpliga alternativ bland kliniska prövningar. I sammanfattningar av FDA:s Patient Listening Sessions nämner både patienter och vårdgivare att

 • beslut om att delta i kliniska prövningar beror på vilken information som finns tillgänglig
 • det saknas medvetenhet om kliniska prövningar
 • det finns många okända faktorer i kliniska prövningar, vilket gör det svårt att välja
 • det finns en missuppfattning om att vissa minoritetsgrupper inte vill delta i kliniska prövningar (men anledningen till att de inte deltar är att de ofta inte får möjlighet att delta).

Feedbacken visar hur viktigt det är med tillgänglig information för att kunna matcha potentiella deltagare med kliniska prövningar. Den understryker också glappet mellan tillgången till information och hur användbar den är för patientgrupper av olika slag.

Mångfald i kliniska prövningar handlar om ett stort antal demografiska och icke-demografiska aspekter. Mångfald kan handla om många olika faktorer, som alla påverkar hur människor söker efter, tolkar och agerar utifrån prövningsinformation. Det gäller exempelvis patienternas

 • ålder 
 • kön 
 • härkomst
 • etniska bakgrund
 • utbildningsnivå
 • anställningsstatus
 • inkomst
 • tillgång till teknik
 • funktionsvariation
 • geografiska plats
 • seder och bruk
 • språkliga preferenser.

Prövningssponsorer kan göra potentiella patienter mer medvetna om prövningar och rekrytera patientgrupper med större mångfald genom att använda smidigare och mer effektiva kommunikationsstrategier.

Det kan verka svårt att ta fram en kommunikationsstrategi som

 • tilltalar patientmålgrupper
 • är i linje med relevanta regelverk, branschstandarder och branschkoder
 • inte spräcker budgeten.

Vi har samlat tre taktiker som kan hjälpa dig.

1. Patientinriktat engagemang för bättre rekrytering till kliniska prövningar

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Gör efterforskningar för att dra lärdom av tidigare prövningar. Bygg vidare på framgångar och finslipa det som inte har fungerat förut. Ta kontakt med patientmålgrupper för att samla in deras åsikter. Träffa rådgivande organ och fokusgrupper eller utför undersökningar. Insikter från patienter, vårdgivare och familjer kan hjälpa dig att ta fram en engagemangsstrategi. Fokusera på det som är viktigt för dessa grupper och vilka aspekter de har saknat. När engagemangskampanjen genomförs behöver du vara beredd på att behöva anpassa och finjustera strategin för att arbeta mot målen och utifrån framgångskriterier.

Lägg in patientinsikter i organisationens samlade kunskapsdatabas. På så sätt kan organisationen använda den här gemensamma kunskapen för att uppnå patientfokus och patientengagemang – i dag och i framtiden. Den här taktiken gör det också enklare att förbättra tillgången och patientrekryteringen till prövningar och nå patientgrupper med större mångfald.

Doctor reviewing digital chart.

2. Tillgänglig information för potentiella deltagare

Tillhandahåll relevant och riktad information som utgår från patienternas preferenser. Ofta innebär tillgången till information inte automatiskt att den är tillgänglig för patienter. Den här uppfattningen stöds av global forskning utförd av Schindler med flera på uppdrag av TransCelerate Clinical Research Access & Information Exchange Initiative. Forskningsteamet undersökte patienters preferenser när de sökte efter kliniska prövningar att delta i via databasen clinicaltrials.gov. Baserat på forskningsresultaten drog teamet slutsatsen att dagens form av prövningsregistrering inte är helt anpassad efter patienternas och databasanvändarnas preferenser. Den här globala studien rekommenderade att sponsorer stärker patientfokus med hjälp av korta titlar och korta sammanfattningar vid registrering av kliniska prövningar.

Möjliggör en väl avvägd blandning av olika kommunikationssätt för att öka tillgången till information. Till exempel bidrar personlig kommunikation med olika intressenter (som patienter som har levt med en sjukdom och deltagit i kliniska prövningar, medarbetare i vården och offentlig sektor) till att utbilda medborgarna. Den här personliga kommunikationen skapar också förtroende genom utbyte av olika perspektiv och mänsklig interaktion. Digital kommunikation ger också möjligheter till betydligt större räckvidd. Det är dock viktigt att strategin tar hänsyn till i vilken mån digital kommunikation kan leda till att vissa målgrupper exkluderas.

3. Nyanserad kommunikation vid rekrytering till kliniska prövningar

Tänk hellre kvalitet än kvantitet när du formulerar viktiga budskap om en prövning vid rekrytering av patienter. Till exempel är det inte effektivt att använda ett komplext språk när du ska engagera målgrupper med låg utbildningsnivå. Om mängden kommunikation i rekryteringsstrategier till kliniska prövningar är för stor skapas hinder och en känsla av att det ”är för mycket att läsa”.

Se till att kommunikation inte begränsar tillgången till en prövning. Till exempel kan patienternas egen uppfattning om vem som får delta (som ofta beror på ett alltför reglerat budskap) göra att de inte ställer frågor om deltagande i studien. På liknande sätt bör du i en klinisk prövning som vill rekrytera en viss patientgrupp med specifika egenskaper vara transparent när du förklarar de här begränsningarna. Med tydliga förklaringar undviker du risken för tvivel eller spekulationer.

Ta hänsyn till patientmålgruppernas kulturella värderingar och uppfattningar när du skapar kommunikation. Till exempel kan uppfattade stigman mot vissa sjukdomar förhindra engagemang i vissa samhällsgrupper. Uppmuntra patienter, familjer och vårdgivare i dessa grupper att överväga att delta i en prövning genom att diskutera stigman på ett eftertänksamt men effektivt sätt.

Om du behöver språkstöd ska du se till att dina leverantörer har den språkliga kompetens och erfarenhet som behövs för att kommunicera om klinisk forskning med patienter i olika kulturer. Erfarenhet av patientkommunikation mellan olika kulturer är viktig för att se till att tekniska termer och begrepp kommuniceras tydligt och korrekt på ett kulturellt anpassat språk.

Test tubes for clinical research.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med att förbättra din rekrytering till kliniska prövningar? Vårt team erbjuder omfattande erfarenhet, språkexperter och innovativ teknik. Kontakta oss i dag för att få veta mer om Lionbridges översättningstjänster för Life Sciences.  

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Nataliya Volohov, Director, Clinical Solutions
 • #translation_localization
 • #life_sciences
 • #video
 • #blog_posts