VÄLJ SPRÅK:

Person using a laptop

Sju vanliga misstag vid utformning av eLearning-kurser

Vanliga fel att undvika när du utformar eLearning-kurser

eLearning förekommer inte bara i några fåtal branscher. Organisationer i nästan alla sektorer kan använda eLearning-kurser för att till exempel:

 • Utbilda medarbetare i syfte att uppnå efterlevnadskrav
 • Förbättra resultaten
 • Expandera till nya marknader
 • Erbjuda samhällsstöd och nå fler mottagare
 • Och mycket mer!

För att uppnå bästa tänkbara resultat krävs dock noggrann planering av eLearning-kursens innehåll och leverans. Det är viktigt att ha målgruppen och de slutgiltiga kunskapsmålen för ögonen under hela arbetet med att utforma eLearning-kursen. Lionbridges eLearning-experter delar med sig av sju vanliga misstag som du ska undvika när du utformar eLearning-kurser.

1. Glömma att skräddarsy e-Learning-kursen till målgruppen

eLearning-innehåll är främst avsett för användarna, så det är viktigt att tänka på dem. Innan du planerar eller väljer en eLearning-kurs kan det vara bra att tänka på vissa faktorer som rör målgruppen.

Faktorer att tänka på

 • Syftet med utbildningen
 • Kunskapsnivå
 • Teknisk kompetens
 • Miljön och verktygen som ska användas
 • Vilket/vilka språk som talas
 • Vilket/vilka språk som INTE talas
 • Kultur, inklusive tabun och grundläggande kulturella normer

Genom att ta hänsyn till de här faktorerna när du utvecklar eller väljer eLearning-innehåll kan du se till att kursen blir så tillgänglig och effektiv som möjligt för samtliga deltagare. Var och en av ovanstående faktorer kan utgöra ett stort, om inte oöverstigligt, hinder. Det är också viktigt att organisationer tänker på framtida målgrupper såväl som dagens. Även om alla medarbetare i dag talar engelska, kan det hända att företaget en dag anställer, utbildar eller introducerar medarbetare på ett nytt kontor som talar väldigt lite engelska. Fundera över att samarbeta med en leverantör som Lionbridge för att få hjälp att utforma eLearning-innehåll för en flerspråkig eller mångkulturell publik. Vi kan även hjälpa dig att översätta eller lokalisera befintligt eLearning-innehåll. Det är viktigt att organisationer tar hänsyn till både aktuella och framtida målgrupper när de ska utforma och genomföra en eLearning-kurs som får önskad effekt i många år framöver.

2. Skapa en eLearning-kurs med oengagerande innehåll

Användare förväntar sig eLearning-innehåll som är interaktivt, intressant – och allra helst också kul. Med dagens uppsjö av olika tekniker har du ingen ursäkt att inte erbjuda en eLearning-kurs med flera format som användare gillar och/eller kan interagera med, exempelvis video, frågesporter, diskussionsforum, spel och simuleringar. Deltagare kan också ha olika funktionsnedsättningar (eller till exempel ha glömt sina hörlurar) och därför ha svårt att använda vissa format. En optimal e-kurs bör erbjuda minst 2–3 format, så att deltagarna inte blir uttråkade och kan använda materialet under alla omständigheter. Minst ett format bör vara interaktivt, som en kort frågesport, en kort uppsatsuppgift, spelifierat lärande eller ett sätt för deltagarna att mäta sina kunskaper i ämnet.

Även om innehållet bör vara engagerande ska en kurs aldrig utformas i ett format som inte passar innehållet. Ibland använder kurskonstruktörer ett format bara för att det känns häftigt och spännande, inte för att det förmedlar innehållet på ett bra sätt. Det är inte engagerande, bara förvirrande. Det kan dessutom få deltagaren att tappa förtroendet för kursen och dess trovärdighet.

Slutligen blir innehållet mer engagerande om det är balans mellan text och bilder. Alltför mycket text känns tråkigt för de flesta deltagare och kan vara svårsmält, i synnerhet om materialet är torrt. Om det är för mycket bilder kan betydelsen villas bort eller försvinna helt. Det gäller även bildbaserade format som video.

Karta med globala digitala kontakter

3. För lite flexibilitet

De bästa eLearning-kurserna passar till deltagare på alla nivåer och kan köras på valfri enhet. Deltagare på eLearning-kurser har vanligtvis skiftande förkunskaper. Några har grundläggande kunskaper, medan andra kanske inte känner till informationen alls sedan tidigare. En e-Learning-kurs kan, och bör, kunna anpassas till alla deltagare genom att de kan hoppa över delar som de redan behärskar. (Om det är viktigt att se till att de har förstått informationen och kursen inte är en regulatorisk kurs/efterlevnadsutbildning, kan den utformas så att deltagare kan hoppa över ett avsnitt och komma till en avslutande frågesport.)

Det är också viktigt att deltagarna kan arbeta självständigt. Kursen bör ha en responsiv design för att passa deltagare på alla enheter. Med en responsiv design och möjlighet att välja enhet får deltagarna flexibilitet att gå kursen var och när de vill. Ett annat sätt att möjliggöra självständigt arbete är att låta deltagarna välja i vilken ordning de vill göra kursmomenten. Den här metoden är inte alltid lämplig, till exempel om kursen behöver göras i en viss ordning. Om ämnet tillåter kan den här metoden dock göra att deltagarna blir mer engagerade i lärprocessen. Det sista sättet att ge deltagarna fria tyglar är att låta dem upprepa avsnitt så många gånger som krävs. Repetition är avgörande för lärande. Vissa deltagare kan också behöva mer repetition än andra.

4. Utforma en eLearning-kurs som är svår att uppdatera och/eller underhålla

Kursens innehåll kan behöva ändras med tiden för att få med ny information eller ta hänsyn till lagändringar eller en ny deltagarprofil. Kursen ska kanske senare användas av personer med begränsade språkfärdigheter eller spegla ändringar i lagar eller branschstandarder som deltagarna ska utbildas om. Kursen bör utformas så att det blir enkelt att göra sådana ändringar eller lägga till nytt, uppdaterat material.

e-kurser bör även kunna anpassas till den teknik som används, inklusive eLearning-plattformen. Vilka datorer och mobila enheter som används förändras också med åren och eLearning-innehållet måste vara tillgängligt och fortfarande fungera som avsett när sådana förändringar sker.

Genom att möjliggöra anpassning kan du se till att innehållet förblir korrekt, uppdaterat och tillgängligt. Samtidigt sparar du både tid och pengar. Det kan vara både dyrt och besvärligt för en organisation att uppdatera till en helt ny kurs eller eLearning-plattform. Det kan kräva arbete eller tid som de helt enkelt inte har. Genom att utforma eller välja rätt eLearning-kurs kan du undvika det här problemet redan från början.

En person skriver på en bärbar dator

5. Utforma eLearning-kursen utan mekanismer för bedömning och utvärdering

Bedömning och utvärdering är viktigt för alla inblandade: deltagare, kursutvecklare och de organisationer som erbjuder kursen. Deltagarna behöver regelbundna bedömningar, eller ”kunskapskontroller” för att följa sina framsteg och se var de kan bli bättre. Utvecklare har nytta av utvärderingar från deltagare som de kan använda för att förbättra användarupplevelsen (och skapa nya kurser). I den större utbildningscykeln gagnar detta även deltagarna som går de uppdaterade kurserna. Slutligen får organisationen som erbjuder eLearning-kursen större avkastning på sin investering i kursen. Genom att se till att deltagarna blir mer engagerade och lär sig mer av kursmaterialet kan organisationen enklare nå högre mål. Till exempel kommer medarbetare som får ut mer av en utbildning prestera bättre framöver. Genom bättre resultat ökar företagets lönsamhet. Kursutvecklare bör använda olika former av utvärderings- och bedömningsmekanismer under hela kursen.

Utvärderings- och bedömningsmekanismer

 • Pussel
 • Frågesport
 • Spel
 • Fallstudier
 • Fyll i luckorna
 • Korta uppsatser
 • Korta undersökningar
 • Flervalsfrågor
 • Frågor med svar i listrutor
 • Peer-granskning
 • Granskning av chef

6. Utforma eLearning-kursen i för högt tempo

Det är omöjligt att uppnå kunskapsmålen om kursinnehållet är så omfattande eller farten så hög att deltagarna blir överväldigade. Deltagarna tappar förmodligen intresset om de halkar efter eller känner sig överväldigade av informationsmängden. Om kurstakten är för hög eller innehållet för omfattande skapas dessutom utmaningar om eLearning-innehållet ska översättas eller lokaliseras. För att undvika detta kan kursutvecklare:

 • Korta ner långa stycken
 • Korta ner videor
 • Skapa kortare moduler eller små bitar av kunskap
 • Använda multimedieelement
 • Väva in användbara repetitioner

7. Inte utgå från kunskapsmålen

När du utformar eLearning-kurser behöver du utgå från tydliga och klara kunskapsmål. "Kursen" eller olika ”åtgärder” bör kartläggas, så att allt innehåll kan utformas så att det leder mot de här målen – allt annat är överflödigt. De bör också förklara kunskapsmålen för deltagarna i början av kursen. På så sätt vet de vad de ska sträva mot och kan arbeta aktivt för att uppnå kunskapsmålen. De blir också motiverade och ser värdet av att gå kursen på ett genomtänkt sätt. Utan tydliga och delade kunskapsmål är eLearning-kursen och dess utformning som ett flygplan som saknar ena vingen.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med dina eLearning-projekt? Lionbridge erbjuder heltäckande eLearning-tjänster och översättningstjänster för att hjälpa till att utbilda deltagare oavsett språk och kultur. Vi kan bli din enda eLearning-leverantör som smidigt hanterar dina behov från start till mål (bland annat genom att utforma, skapa, översätta och lokalisera kurser) och leverera resultatet snabbare.

linkedin sharing button

Samantha Keefe och Abhilasha Choudhary, eLearning Solutions Architect
FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Abhilasha Choudhary, eLearning Solutions Architect
 • #technology
 • #content_creation
 • #translation_localization
 • #ai
 • #content_transformation
 • #blog_posts