VÄLJ SPRÅK:

Legal translator reviewing documents

AI-översättning och professionella översättningstjänster för juridiskt innehåll

Översättningsföretagens betydelse i den nya eran med generativ AI

Generativ artificiell intelligens (AI) och i synnerhet ChatGPT finslipar hela tiden sina färdigheter och har dramatiskt förändrat det juridiska området. Precis som LegalZoom kan generativ AI erbjuda vissa tjänster som tidigare bara kunde utföras av jurister. Det går till exempel att få enklare juridisk rådgivning av ChatGPT. Jurister använder till och med ChatGPT för att skriva sammanställningar, något som vi undersöker i den här artikeln. Verktyget har även hjälpt jurister att arbeta snabbare och mer effektivt under de inledande efterforskningarna och utkasten till dokument. Det finns dock en del scenarier i vilka generativ AI inte kan (eller bör) användas till juridisk översättning utan åtminstone vissa insatser av mänskliga experter. Det finns fyra anledningar till att AI-översättning bör utgöra ett komplement till, men inte ersätta, professionella översättningstjänster för juridiskt innehåll.

1. En mänsklig granskare måste ta det juridiska ansvar som AI-översättning inte kan ta

I många, om inte de flesta, fall som kräver översättning av juridiska dokument är det viktigt att översättningsleverantören tar det juridiska ansvaret för kvaliteten. Den här juridiska och etiska standarden bidrar till att skydda alla parter i ett juridiskt förfarande. (Obs! Om du ber ChatGPT om juridisk rådgivning säger den att det är ”oetiskt” av den att göra det – även om råden är korrekta. ChatGPT ger dig en sådan friskrivning, eftersom den inte är en jurist som är förpliktigad och ansvarig för att ge korrekt juridisk rådgivning.) Även om generativ AI kan hjälpa till med en översättning krävs en mänsklig granskare (eller flera) för att säkerställa att översättningen är fullständig och korrekt. Generativ AI kan inte:

 • Stämmas
 • Omfattas av sanktioner
 • Åtalas för domstolstrots
 • Få någon annan form av straff för felaktiga översättningar

Även om AI-översättning kan (och bör) användas som en del i processen för juridiska översättningar behöver ett översättningsföretag användas för att tillgodose ansvarskraven som ställs på juridisk översättning. Det finns två huvudsakliga sätt att få en juridisk översättning för officiella ändamål.

Auktoriserad översättning: Beteckningen innebär att översättningen uppfyller officiella kriterier för juridiska processer, myndighetsanvändning eller administrativa ändamål. (Ibland är det inte obligatoriskt med en auktoriserad översättning, men vissa domstolar och advokatbyråer kan föredra det.) Kriterierna för en auktoriserad översättning varierar i olika delar av världen, men vanligtvis behöver översättaren vara certifierad som ”auktoriserad translator” av en domstol eller myndighet. I vissa processer kan översättaren behöva avlägga en ed eller göra ett prov. Processen för att få en auktoriserad översättning gör det tydligt vem som bär ansvaret om översättningen är felaktig eller problematisk: översättaren. För närvarande kräver följande länder auktoriserade översättningar i olika juridiska förfaranden:

 • Spanien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Polen
 • Rumänien
 • Nederländerna

Certifierade översättningar: Domstolar och tribunaler över hela världen kan kräva ”certifierade översättningar” i juridiska processer. För att en översättning ska bli certifierad behöver en översättare vanligtvis intyga att översättningen är korrekt. Processen innebär ofta att översättaren bär ansvaret om översättningskvaliteten inte håller måttet. Översättaren kan hållas ansvarig om ett dokument inte är korrekt översatt. I extrema fall kan översättaren till och med åtalas för falsk angivelse, försummelse eller domstolstrots om ett dokument är felaktigt eller ofullständigt översatt. När ett översättningsföretag som Lionbridge tillhandahåller en certifierad översättning blir de ansvariga för kvaliteten och även för att välja den mest kvalificerade personen till att översätta dokumentet, utföra alla kvalitetskontroller efter översättning och så vidare.

Professionell granskning av översättningstjänster för juridiskt innehåll

2. Komplexa juridiska frågor kräver mänskliga granskare eller översättare

Förmågan till logiskt tänkande är central för att kunna hantera juridisk översättning av komplexa material. Det finns massor av faktorer som generativ AI inte kan väga in lika bra som mänskliga juridiska översättare eller granskare. Till exempel:

 • Den (avgörande) effekt som ändringar av satser eller enskilda ord får i dokument som avtal.
 • Vardagliga uttryck.
 • Nya lagar och tolkningar i tvisterätt, eftersom lagen ofta är mer föränderlig än statisk.
 • Lagar som styr specifika juridiska procedurer varierar mycket mellan olika länder och städer.
 • Allmän bakgrund i den aktuella branschen, bland annat terminologi och standardmetoder.
 • Sociokulturell bakgrund, vilket vanligtvis påverkar juridiska procedurer som omfattar flera platser.
 • Juridisk terminologi, med speciella och exakta betydelser.
 • Juridisk terminologi skiljer sig åt mellan olika länder (samma ord kan betyda olika saker beroende på plats).
 • Meningsbyggnaden i juridiska dokument, som vanligtvis skrivs i passiv form och med långa, komplicerade meningar med flera satser. På vissa språk föredras aktiv form eller korta meningar.

Generativ AI kan inte tänka kritiskt eller kreativt, den upprepar bara vad den har lärt sig. Leverantörer av översättningstjänster för juridiskt innehåll, som Lionbridge, kan träna generativ AI-teknik med relevant juridisk kunskap som grund. Sedan kan de använda tekniken som stöd vid översättning av juridiskt innehåll. Översättningsföretag kan (och bör) använda generativ AI för att effektivisera översättningsprocessen för juridiskt innehåll, framför allt vid stora volymer. För att kunna leverera korrekta översättningar i en komplex process (i synnerhet om den omfattar flera språk eller länder) är det emellertid viktigt att arbeta med en mänsklig översättare eller granskare som kan hantera det stora antalet komplicerade faktorer som påverkar juridisk översättning – framför allt när innehållet och omständigheterna är svåra och inbegriper flera länder, språk, rättssystem, kulturer osv.

3. Ibland behöver en mänsklig granskare rätta till fel från generativ AI

Noggrannhet och korrekthet är grunden till effektiv juridisk översättning. När det gäller vissa formella dokument som ska lämnas in till en domstol kan det behövas mänskliga granskare för att kontrollera att den juridiska översättningen är korrekt. Generativ AI kan ibland nämligen ge felaktig information. Generativ AI har visat goda resultat med korrekt översättning, men har ibland också genererat fel. Vid översättning av juridiskt innehåll kan ett enda litet fel få katastrofala följder. Exempel:

 • Ett avtal blir ogiltigt.
 • En sammanfattning blir mindre tillförlitlig på grund av ett enda fel.
 • En lag feltolkas och tillämpas på fel sätt.

En mänsklig granskare från ett översättningsföretag som Lionbridge kan upptäcka och rätta till fel, eller ”hallucinationer” som skapas av generativ AI. Hallucinationerna uppstår genom att generativ AI ibland missuppfattar instruktioner eller prompter från översättaren. Det leder till att den producerar resultat som inte är äkta och som inte stämmer överens med den information som tekniken har tränats med. Även med oklanderlig träning och kodning kommer AI-algoritmerna då och då att hallucinera.

Förutom hallucinationer är det också viktigt att tänka på att generativ AI ännu inte är perfekt tränad eller förberedd inför att översätta mellan alla språk. Även om den skickligt kan översätta mellan världens vanligaste språk har den inte ”lärt sig” de mer ovanliga ännu – åtminstone inte i klass med modersmålstalare. En mänsklig granskare är oumbärlig vid juridisk översättning av ett språk som generativ AI inte behärskar till fullo ännu. Sammantaget innebär generativ AI:s hallucinationer och bristfälliga kunskaper om vissa språk att översättningsföretag och deras expertis är avgörande för översättning av juridiskt innehåll.

4. Ett översättningsföretag kan lösa dina logistiska utmaningar

Generativ AI kan visserligen göra juridisk översättning både billigare och mer effektiv, men den saknar expertis och erfarenhet för att hantera den komplexa överföringen av juridiska dokument på ett säkert och regelrätt sätt. Juridiska dokument behöver vanligtvis skyddas från potentiella hacker- och cyberangrepp. Enligt den amerikanska tystnadsplikten måste advokatbyråer skydda sina klienters information (huvudsakligen i samband med att de representerar dem). Även lagar som EU:s allmänna dataskyddslag (GDPR) kan reglera spridning och överföring av juridiska dokument. Det förekommer också att ett lands lagar helt förbjuder överföring av information till eller från landet (som i Kinas nya personuppgiftsskyddslag (PIPL)). Översättningsföretag som Lionbridge har flera decenniers erfarenhet av att ta fram lösningar för att hantera juridiskt innehåll och juridiska dokument, oavsett storlek, på ett säkert och regelrätt sätt. Generativ AI kan fungera som stöd till ett översättningsföretag, men aldrig ersätta kundservice som bygger på förebyggande och tillförlitligt engagemang.

Lagböcker och ett digitalt överlägg

En annan aspekt är juridiska tolktjänster. För att säkerställa högsta kvalitet och lägre kostnader underlättar det att använda samma språktjänstleverantör till både juridiska tolktjänster och de översättningar som behövs i ett ärende. Språktjänstleverantören kan se till att de använder samma ordlistor, dokument och bakgrundsinformation till sina tolk- och översättningstjänster. På så sätt kan en advokatbyrå enklare

 • se till att deras skriftliga och muntliga kommunikation är konsekvent
 • sänka kostnaderna
 • minska den administrativa arbetsbördan.

Språkleverantörer kan ta hjälp av generativ AI vid översättning, men tekniken kan inte användas till juridisk tolkning, framför allt inte i strikt reglerade domstolsmiljöer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Lionbridges översättningstjänster för juridiska dokument kan hjälpa din organisation? Behöver du hjälp med juridisk översättning eller tolkning? Vi har årtionden av erfarenhet och innovativ ny teknik för att skräddarsy lösningar för språktjänster, anpassade efter dina unika behov. Hör av dig i dag.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Samantha Keefe
 • #legal_services
 • #technology
 • #translation_localization
 • #ai
 • #generative-ai
 • #blog_posts