VÄLJ SPRÅK:

A healthcare worker checks the pulse of a patient.

Innovation till immunitet: Vaccinacceptans på gruppnivå

Del III: Hur principerna för informerat samtycke kan vara vägledande för vaccinsamtal

I vår senaste serie om covid-19 gav Lionbridge-experter olika perspektiv på ekosystemet av klinisk utveckling och godkännande av tillsynsorgan under pandemin och i framtiden.

Lionbridges storlek, höga servicenivå och breda utbud av lösningar inom språk, kommunikation och teknik gör oss mycket väl lämpade för att hjälpa er att utveckla och leverera säkra läkemedel samt marknadsföra dem globalt.

Samhällsförtroendet är under press

Covid-19-krisen fortsätter att orsaka förödelse för liv och levebröd. Förlusterna räknas ofta i förlorade människoliv, men priset vi betalar för denna hälsokris sträcker sig bortom de siffrorna. De tillhörande åtgärder för allmänhetens hälsa som har inrättats för att hantera krisen, till exempel stängning av offentliga utrymmen och reserelaterade restriktioner, har varit betungande för alla. Även om syftet med åtgärderna är att bromsa smittspridningen så kan de också få allvarliga personliga, sociala och ekonomiska följder.

Denna stress har haft stor påverkan på patienter över hela spektrumet av sjukdomar. PatientView har gjort en undersökning av 1 720 patientorganisationer i 27 länder som visar att den rådande sinnesstämningen bland patienter har varit sårbarhet och osäkerhet. Patienter känner att de har åsidosatts av sina hälso- och sjukvårdssystem och att de har fått minskat stöd från läkemedelsbolag på grund av avbrott i patientrelaterade verksamheter under pandemin.

Regeringar, vetenskapliga institutioner och Life Sciences-sektorn har engagerat sig för att få slut på krisen genom att leverera vacciner och program för nationell immunisering mot covid-19 inom mycket snäva tidsramar. Och ändå har allmänheten tagit emot de första, om än tillfälliga, regulatoriska godkännandena för covid-19-vaccin och lanseringen av vaccinationskampanjer med blandade reaktioner, och en debatt om vaccinacceptans tog fart.

Att förstå attityderna gentemot vaccinacceptans

Debatterna om fördelar och risker med vacciner är varken nya eller ovanliga fenomen. Även om forskarvärlden är enig om fördelarna med vaccin och flockimmunitet så är allmänheten överlag inte lika övertygad. Hur stor andel av befolkningsgrupperna som tror på vaccin varierar beroende på geografisk plats, kultur, hälsokompetens, personliga övertygelser, tidigare erfarenheter, förväntningar och förtroende för hälso- och sjukvårdssystemen.

Att effektivt engagera grupper och patienter är avgörande för att lyckas maximera acceptansen för immuniseringsprogram.

Covid-19-pandemin har visat på behovet av sådant engagemang, särskilt då befolkningsgrupper i utanförskap i oproportionerligt hög grad påverkats av pandemin. Eftersom dessa grupper har en hög risk för socioekonomiska problem och bristande hälsokompetens, löper de särskilt stor risk att hamna på efterkälken när det gäller engagemang, hälsokunskap och immunisering.

A pair of gloved hands uses a syringe to inject an educated patient

Skapa en positiv påverkan genom kommunikation

Målet med engagemang av befolkningsgrupper är att ge information och utbildning som vänder sig till specifika målgrupper för att möjliggöra handling. Det finns ingen metod som passar för alla situationer, men öppenhet i kommunikationen är i samtliga fall avgörande för att främja ett välinformerat beslutsfattande gällande vaccination.

I det avseendet bör de övergripande principerna om informerat samtycke vara vägledande för kommunikationsmetoden och utarbetandet av informationsverktyg för olika befolkningsgrupper:

  • Ge information om immuniseringsprocessen, fördelar och risker med ett vaccin som är korrekta och baserade på aktuella vetenskapliga belägg.
  • Tydliggör om informationen är osäker eller troligen kommer att ändras, och följ upp med uppdateringar i god tid.
  • Gör informationen tillgänglig på ett sätt som gör att den lätt kan användas av den avsedda befolkningsgruppen, erbjud flexibilitet för olika inlärningssätt, olika nivåer av teknikvana och för personer med funktionsnedsättning.
  • Använd ett enkelt och tydligt språk. Det innebär inte att man ska använda en nedlåtande ton eller ta bort medicinska och tekniska uppgifter från informationen. Det betyder snarare att man ska presentera informationen på ett språk som gör det möjligt för människor att hitta den information de behöver, att förstå informationen första gången de läser eller hör den, samt att använda informationen för att tillgodose sitt behov.
  • Involvera relevanta befolkningsgrupper för att få återkoppling på vilken typ av innehåll (och i vilken form) som skulle vara mest användbar och begriplig för dem, och för att testa informationsmaterialet.
  • Erbjud hjälp med översättning och/eller tolkning för att riva språkbarriärer.
  • Uppmuntra återkoppling och upprätta lättillgängliga kanaler för kommunikationsutbyte med befolkningsgrupper. Svara utförligt på de frågor, tvivel och bekymmer som de ger uttryck för, i god tid och på ett öppet sätt, och anpassa framtida kommunikation i enlighet med detta.

Ta tillfället i akt att maximera engagemanget hos befolkningsgrupper.

Under covid-19-pandemin har informationsutrymmet fyllts med ett språk som i vanliga fall används av yrkesverksamma. Ord som ”flockimmunitet”, ”bedömning av säkerhet och effektivitet” och ”klinisk prövning” har blivit en del av de dagliga nyheterna. Som svar på det har det allmänna intresset för en bättre förståelse av specifik terminologi, och den omfattande forskningsmiljön som ligger bakom, ökat. Detta utgör en möjlighet för vaccinutvecklare, hälso- och sjukvårdsmyndigheter och andra berörda parter att använda sig av situationens slagkraft och utöka verksamheter som är inriktade på att engagera befolkningsgrupper.

Som den pågående pandemin har visat betyder inte mängden av information som finns tillgänglig på internet och genom andra medier alltid att den är användbar eller att den accepteras.

Riktad och kulturellt anpassad kommunikation är nödvändig under en vaccinprodukts och vaccinkampanjs hela livscykel för att uppnå immuniseringsmålen. Att nå ut till befolkningsgrupper, hjälpa dem att förbättra sin hälsokompetens och uppmuntra dem att aktivt delta i beslut om hälso- och sjukvård bidrar till att bygga upp ett större förtroende vilket leder till ökat engagemang hos allmänhet, inom branschen och hos myndigheter och, viktigast av allt, bättre hälsoutfall.

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Nataliya Volohov
FÖRFATTARE
Nataliya Volohov