VÄLJ SPRÅK:

Digital connections on a highway

Reglering av kryptovalutor 2023

Fyra viktiga trender

Kryptoindustrin uppstod 2009 och har sedan dess vuxit avsevärt – på sina håll till och med explosionsartat. Fintech-industrin lockade till sig 55,3 miljarder US-dollar i investeringar under 2019. Det är värt att notera att lagstiftning och globala regelverk om kryptovalutor har utvecklats betydligt långsammare, trots att digitala tillgångar är populära världen över. I en rapport från Chainalysis från 2022 uppges att andelen invånare som äger kryptovaluta är störst i följande tio länder:

 1. Vietnam
 2. Filippinerna
 3. Ukraina
 4. Indien
 5. USA
 6. Pakistan
 7. Brasilien
 8. Thailand
 9. Ryssland
 10. Kina

Den här anmärkningsvärda tillväxten på den globala marknaden för kryptovaluta har fått allvarliga konsekvenser, bland annat det omtalade gripandet av Sam Bankman Fried på FTX i november 2022. Under 2023 bör såväl företag som enskilda investerare och deras jurister rusta sig för helt nya trender inom regleringen av kryptovalutor. Med tanke på den globala omfattningen av de nya lagarna och kraven kan det även vara nödvändigt att säkerställa tjänster för översättning av juridiskt innehåll eller tolkning av juridiskt innehåll. Vi har sammanställt fyra viktiga trender inom reglering av kryptovalutor som dyker upp under 2023.

Trend 1: Regleringen för kryptovalutor skärps på grund av den senaste tidens skandaler

FTX:s kryptovalutabörs, som omsatte många miljarder dollar, imploderade. Den här kostsamma skandalen har gett svallvågor i hela den globala finansvärlden. Det kommer inte att räcka med rättsliga åtgärder mot enskilda företag eller personer. Många länder och finansinspektioner kommer att inspireras att vidta åtgärder för att skydda investerare. En artikel i Financial Times berättar om Financial Stability Boards (FSB) avsikter att skynda på sitt arbete med att ta fram nya bestämmelser som ett svar på den senaste kryptovalutaskandalen. Dietrich Domanski, generalsekreterare för Financial Stability Board, sade så här: ”Aktuella händelser har understrukit att det verkligen är bråttom att ta tag i riskerna”. Han uppgav att deras arbetsplan kommer att spegla detta.

Trend 2: IOSCO kommer att driva på för mer globala regelverk kring kryptovalutor

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) är en mäktig, global finansorganisation med medlemmar från över 100 länder och makt att reglera minst 95 procent av de globala marknaderna. Enligt en artikel från Reuters uppger Ashley Alder, ordförande i IOSCO, att han anser att IOSCO bör reglera kryptomarknaden under 2023. Han ser kryptoindustrin som en av de tre viktiga punkter som IOSCO bör fokusera på under det kommande året:

 • Covid-19
 • Klimat
 • Kryptovaluta

Ashley Alder anser att reglering av kryptovalutor är viktig av två anledningar: För det första kan skärpta globala regelverk motverka de allt större utmaningarna inom cybersäkerhet. För det andra menar han att regleringen är avgörande för att stödja utsatta finansiella investerare och finansinitiativ för klimatet. Han vill skapa en global grupp som liknar den för klimatfinanser inom G20-gruppen med världens ledande ekonomier.

Checking financial reporting on a laptop

Trend 3: IMF kommer att arbeta för att skynda på globala regelverk kring kryptovalutor

Sedan 2021 har Internationella valutafonden (IMF) tagit rejäla kliv framåt i arbetet med ett globalt regelverk för kryptovalutor. I april 2022 lade den fram ett förslag om att bilda en motståndskrafts- och hållbarhetsstiftelse. Samma år ställde IMF krav på att Argentina skulle ”avråda från” användningen av kryptovalutor i utbyte mot ett omfattande IMF-lån. IMF invänder mot ”den otillräckliga transparensen i och översynen av” i kryptovalutor samt dess ”brist på stark operativ styrning och riskhantering”. Organisationen oroar sig över att kryptomarknaden kan användas för att understödja pengatvätt och terroristfinansiering. IMF:s oro när det gäller kryptovalutor delas visserligen av resten av världen, men organisationens lösning är unik. De vill se en globalt samordnad lösning med standardbestämmelser som gäller över alla landsgränser och avser att övervaka kryptoaktiviteter och standardisera data. IMF vill ta fram en global, heltäckande lösning så snart som möjligt, innan regleringen hinner bli fragmenterad och svår att genomdriva. (Den här effekten har kanske redan uppstått, vilket vi tar upp nedan.)

Trend 4: Fler länder kommer att införa och genomdriva ett eget regelverk för kryptovalutor

På grund av den exponentiella tillväxten på kryptomarknaden de senaste åren har många länder redan infört egna regelverk för kryptovalutor. Många länder planerar också att ta fram nya regelverk under 2023. Det bör noteras att de här bestämmelserna skiljer sig väsentligt åt. Vissa länder är vänligt inställda till kryptovalutor, medan andra vidtar åtgärder mot dem eller till och med ”avråder” från dem. Här följer några exempel:

 • El Salvador: År 2021 instiftade El Salvador en bitcoinlag som godkände kryptovaluta som betalningsmedel. Landet krävde även att företag skulle göra detsamma.

 • Saint Kitts och Nevis: År 2022 tillkännagav landets premiärminister att kryptovalutor nu är ett godkänt betalningsmedel.

 • Lugano, Schweiz: Tänker tillåta att landets medborgare betalar lokal skatt med kryptovalutor.

 • Belarus: Erbjuder skattelättnader till privatpersoner som äger digitala tillgångar.

 • Singapore: Erbjuder skattelättnader till privatpersoner som äger digitala tillgångar.

 • Argentina: År 2022 gick Argentina med på att ”avråda från” användning av kryptovalutor i utbyte mot ett lån på 45 miljarder US-dollar från Internationella valutafonden (IMF). IMF har tydligt uttryckt oro kring reglering av kryptovalutor. Den här utvecklingen har fått stor effekt, eftersom bitcoin har varit väldigt populära i ett land där både valuta och marknader redan är i gungning.

 • Storbritannien: År 2021 gick Financial Conduct Authority (FCA) ut med en varning till brittiska medborgare om sociala medier och kryptoindustrin. Charles Randell, ordförande för FCA, sa: ”Influencers i sociala medier får regelmässigt betalt av bedragare för att hjälpa dem att pumpa ut nya tokens baserat på rena rama spekulationer. Vissa influencers gör reklam för kryptovalutor som senare visar sig inte finnas över huvud taget.”

  I december 2022 gjorde den tillträdande ordföranden i FCA, Ashley Alder, flera kraftfulla uttalanden. Han sa att företag som handlar med kryptovalutor

  • ofta understödjer penningtvätt
  • avsiktligt håller sig under radarn
  • tillåter/genomför aktiviteter som leder till ”enorma, olämpliga risker”.

  I en artikel i Cointelegraph uppgav det brittiska finansdepartementet att de tänker införa ett regelverk för att skärpa regleringen av kryptovalutor, framför allt utländska företags verksamhet. Det spekuleras i att de här restriktionerna kommer att kräva en registrering hos FCA, en process som är så krävande att 85 procent av alla sökande inte blir godkända.

 • Europa: År 2020 lade den Europeiska kommissionen fram ett förslag till ett nytt ramverk, en EU-förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA). Enligt MiCA ska alla aktiviteter kopplade till kryptotillgångar (inklusive handel och investeringar) vara underställda EU:s befintliga regulatoriska ramverk kring finansiella tjänster. Förordningen kommer förmodligen träda i kraft fullt ut före 2024 års slut. Tidslinjen innebär att den troligen kommer att börja gälla under 2023 (åtminstone delvis). Den föreslagna lagstiftningen strävar efter att
  • skydda investerare
  • stärka marknadens integritet
  • säkerställa att marknaden fungerar ordentligt.

 • USA: Securities and Exchange Commission (SEC) i USA betraktar kryptoföretag som en hög risk. I december 2022 utfärdade SEC riktlinjer där man krävde att företag som behöver offentliggöra åtaganden enligt federala värdepapperslagar måste lämna information om direkta eller indirekta relationer med kryptoföretag som har
  • förklarats vara insolventa
  • försatts i konkurs eller lämnat in en konkursansökan
  • tagit emot ovanligt stora insättningar eller stoppat uttag
  • hanterat kunders oredovisade kryptotillgångar
  • brutit regelverk eller bolagsordningen i stor omfattning.

  En artikel i Bitnation avslöjar även att SEC uppgett att företag ”rent allmänt bör ta hänsyn till behovet av att bemöta utvecklingen på marknaden för kryptotillgångar i sin redovisning, bland annat i beskrivningen av företaget, riskfaktorer och ledningens diskussioner och analys”.

  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) kräver att virtuella valutabörser
  • registrerar sig hos dem
  • uppfyller krav för att förhindra penningtvätt (AML)
  • uppfyller de så kallade KYC-kraven (känn din kund).

Hör av dig

Är du redo att hjälpa dina kunder med lapptäcket av globala regelverk kring kryptovalutor och regelefterlevnad under 2023? Kommer du att behöva översättningstjänster för juridiska dokument eller tjänster för tolkning av juridiskt innehåll för att hjälpa dina kunder med efterlevnad kring kryptovalutor, pappersarbete i samband med nyregistreringar och tvister som omfattar flera länder och språk? Låt Lionbridges team för juridiska tjänster hjälpa dig och dina kunder med de här komplexa frågorna. Vi kan tillhandahålla översättning av juridiskt innehåll för

Vi kan tillhandahålla juridiska tolkningstjänster för

 • vittnesmål i utredningar och tvistemål som rör kryptovalutor
 • simultantolkning under vittnesintervjuer i rättsliga förfaranden rörande kryptovalutor
 • utfrågningar i tvistemål som rör kryptovalutor
 • vittnesmål i rättsliga förfaranden och möten med myndigheter och regleringsorgan.
linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Lionbridge
 • #legal_services
 • #blog_posts
 • #translation_localization