VÄLJ SPRÅK:

Lokalisera long tail-språk

Känn till riskerna. Få belöningen.

Företag upptäcker i allt större utsträckning vikten av att kommunicera med globala konsumenter på deras egna språk. En undersökning från CSA (Common Sense Advisory) från 2014 rapporterar att 75 % av globala konsumenter är mer benägna att köpa din produkt när den erbjuds till dem på deras modersmål. ”Long tail”, eller mindre lokaliserade, språk är inga undantag. Att lokalisera till long tail-språk är en stor möjlighet att utöka varumärkets räckvidd, bortom traditionella marknader. Men det är inte riskfritt.

Dessa risker innebär att det är viktigt att samarbeta med en leverantör av språktjänster (LSP) som förstår och har ett beprövat och praktiskt tillvägagångssätt för att hantera dem. Med över 20 år i branschen har Lionbridge den bredd och den långa erfarenhet som krävs för att förstärka förmedlingen av ditt innehåll på fler än 300 språk – i alla former och storlekar.

Vad är ett long tail-språk?

Begreppet “long tail” har överförts till lokaliseringsvärlden från affärs- och statistiksammanhang. Det handlar om att ett litet antal språk ges oproportionerligt mycket uppmärksamhet, medan andra språk blir underrepresenterade när företag översätter och lokaliserar sina erbjudanden.

Eftersom begreppet ”long tail” kan syfta till vilket ”mer sällan lokaliserat” språk som helst, kommer de i alla möjliga storlekar och från olika platser. Ta siksiká som exempel, ett nordamerikanskt urspråk med 2 920 talare jämfört med bengali, det sjunde mest talade språket i världen. Inget av dessa språk är med på listan över de 50 mest lokaliserade språken.

Eftersom long tail-språken är många och mycket olika blir lokaliseringen av dem en komplex och utmanande uppgift. Språkens specifika utmaningar kräver extraordinär projekthantering och specialiserade resurser. Eftersom Lionbridge har stor erfarenhet av dessa utmaningar innebär ett samarbete med våra team lägre risk och större belöning.

Varför lokalisera till long tail-språk?

Ta vara på värdet av att expandera på outnyttjade marknader.

  • Fördelen med att vara först på marknaden: Per definition är dessa mindre lokaliserade marknader till stor del orörda av konkurrenterna. Long tail-samhällen ger en möjlighet att ta plats och skapa meningsfulla förbindelser med praktiskt taget outnyttjade marknader.

  • Öppna dörrar till andra marknader: Lokalisering till nya språk kan öppna dörrar för kommunikation med en större grupp som talar samma språk. Illustrerande exempel: Swahili har blivit ett universellt kommunikationsspråk i Afrika. Att lokalisera till swahili innebär en möjlighet att nå ut till 16 miljoner modersmålstalare samt 82 miljoner afrikaner som har det som sitt andraspråk.

  • Bättre anpassning: Trots engelskans tillväxt som ett lingua franca har CSA funnit att 60 % av globala konsumenter sällan eller aldrig handlar från webbplatser som endast finns tillgängliga på engelska. Att erbjuda översatt material på era kunders språk ökar sannolikheten att de förstår – och köper – er produkt

Vad finns det för risker?

Utmaningarna med att översätta long tail-språk är starkt bidragande till att företag inte lokaliserar till dem. Att känna igen dessa utmaningar – och att ha en strategi för att hantera dem – minskar inte bara riskerna. Det kan även göra det möjligt för er att skapa en enklare och mer produktiv anknytning, med starkt specialiserade kundbaser. Utifrån vår erfarenhet har vi skapat en översikt över de viktigaste riskerna med long tail-lokalisering:

Brist på relevant terminologi

En primär risk för ditt företag att ta hänsyn till gällande lokalisering till long tail-språk är språkets egna lingvistiska kapacitet. Om din produkt eller tjänst är ny på marknaden finns det en risk att de inte har utvecklat ett vokabulär för din bransch. I detta fall behöver terminologin anpassas från ett annat språk eller skapas från grunden. För swahili innebar teknikens intåg i början av 2000-talet en efterfrågan på ny terminologi. Ord som ”logga ut” och ”logga in” utvecklades för att skapa detta nya datorbaserade vokabulär. Denna inlåningsprocess liknar användningen av tekniska ord som e-mail och internet som ibland helt enkelt lånats i sin engelska form istället för att översättas till nya ord.

Avsaknad av lokala översättare

Den genomsnittliga åldern, antalet och läs- och skrivkunnigheten i en befolkning spelar in för hur svårt det är att hitta lokala översättare. Till exempel har quechua uppskattningsvis sju miljoner talare, men en stor del av befolkningen är inte läs- eller skrivkunnig i quechua. För att bemöta dessa utmaningar kan Lionbridge använda och inleda samarbeten med lokala universitet och språkliga myndigheter för att säkerställa att projekten blir framgångsrika.

Tekniska begränsningar

Vissa avlägsna platser har dålig eller ingen internetanslutning alls. I Nigeria körde medlemmar av Lionbridges översättargrupp långa sträckor varje vecka för att utbyta information och samla dokument från översättare. Översättningsbyråer måste väga in dessa faktorer i deras lokaliseringsstrategi för att kunna optimera sitt arbetsflöde och bibehålla produktens kvalitet.

Utmanande miljöförhållanden

Att arbeta i länder med mindre lokaliserade språk kan ibland innebära att möta vissa miljörisker. Dessa befolkningar kan vara känsligare för politisk instabilitet eller brist på infrastruktur för återhämtning vid naturkatastrofer. Nyckeln till framgångsrik lokalisering och en ingång till dessa marknader är att vara medveten om dessa risker och att ha en strategi för att hantera dem.

Hur kan en leverantör av språktjänster (LSP) minska dessa risker?

En framstående LSP är påhittig och har omfattande erfarenhet av riskhantering. Fyra egenskaper står ut vid bedömningen av en LSP:s förmåga att hantera riskerna med lokalisering till long tail-språk:

1 Verklig erfarenhet

Har de dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha utfört lokalisering till long tail-språk?

2 Global skala

Har de etablerat ett världsomspännande nätverk som kan koppla samman dig med översättare och lokaliseringsresurser inom din målmarknad?

3 Extraordinär projekthantering

Har de särskilda interna projekthanteringsteam som är redo att möta alla utmaningar? Sett till de risker det innebär att lokalisera till long tail-språk kommer problem sannolikt att uppstå. Har de en förutseende attityd och nödvändiga strategier redo?

4 Bästa möjliga tekniska kapacitet

Kan de erbjuda de verktyg och de utbildningstjänster som krävs för att producera kvalitet och effektiva översättningar, trots risken?

Hur kan Lionbridge hjälpa dig?

Erfarenhet. Expertis. Storskaligt. Tillsammans med vår mycket avancerade teknik är Lionbridge den perfekta samarbetspartnern för long tail-lokalisering. Vi har sedan 1996 utvecklat översättningstjänster för fler än 300 språk. Oavsett vart i världen du vill nå med din lokalisering har vi bedömt riskerna och kan hitta en lösning. Ta en titt på Canons framgång när vi hjälpte dem lokalisera till 55 marknader.

Hör av dig

Kontakta en Lionbridge-språkexpert.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins