VÄLJ SPRÅK:

Integritetsmeddelande om personuppgifter för Lionbridges leverantörer

<TILLBAKA

Lionbridge fäster stor vikt vid att bevara dina personuppgifters integritet och konfidentialitet när vi samlar in dessa i samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess och fullgörandet av ditt avtal med oss som medlem i vårt nätverk av översättare, bedömare, testare och tolkar. I detta integritetsmeddelande beskrivs hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och behandlar dina personuppgifter, och hur vi kan komma att använda dessa i rekryterings- och ansökningsprocessen och i samband med vårt avtalsförhållande, om du anlitas för att utföra tjänster åt oss (Syftet).

Med termen Lionbridge (eller vi, oss) avses Lionbridge Technologies, LLC. och Lionbridge Group Company. Termen Lionbridge Europe Group Company avser någon av de Lionbridge-enheter inom EU och EES som anges i Tillägg 1 till detta Meddelande. Med termen Lionbridge Group Company avses något av dotterbolagen till Lionbridge Technologies, LLC.

Detta meddelande gäller för alla uppdragstagare i varje Lionbridge Europe Group Company och, om tillämpligt, andra klasser av arbetstagare.

Typ av personuppgifter vi samlar in

I samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess, och om du blir medlem i vårt nätverk genom att ingå ett tjänsteavtal med oss, kan vi komma att samla in vissa personuppgifter och vissa kategorier av personuppgifter enligt nedan, samt andra identifierande uppgifter som är nödvändiga för de syften som anges i detta integritetsmeddelande.

VIKTIGT! Listan nedan över personuppgifter vi kan komma att samla in för Syftet är mer utförlig under ”Rättsliga grunder och Syften för behandling av dina personuppgifter” nedan. Listan är avsedd att vara så fullständig och korrekt som möjligt, men den är inte uttömmande och kan komma att uppdateras emellanåt så som beskrivs i avsnittet ”Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande”.

Bakgrunds- och kontaktuppgifter
 • Nationalitet
 • Utbildning
 • Tidigare anställningar
 • Kön
 • Personnummer
 • Bostadsadress, inbegripet gata, postnummer, ort och län
 • Telefonnummer till bostad och mobiltelefon
 • Privat e-postadress
 • IP-adress
Avtalsuppgifter
 • Kontraktsdatum för tjänster (inbegripet ändringar i avtalets status)
 • Skatteuppgifter
 • Taxor för avtalets tjänster
 • Bankuppgifter
 • Dokumentation om prestationshantering
 • Dokumentation om bedömningar på Lionbridge
 • Medlemsnummer i lokalt nätverk
 • Kontorets ort
 • Typ av tjänster som erbjuds
 • Teknisk kompetens
 • Föreningsmedlemskap
 • Språkkompetens
 • Fackområdesexpertis (inbegripet utbildning och relevanta meriter)
 • Förnamn och Efternamn (på engelska och det lokala språket)
 • Mobiltelefonnummer
 • Övriga upplysningar (frivilligt)
Säkerhets- och åtkomstkontrolluppgifter
 • Datum, tider och plats för åtkomst av internet-/onlinetjänster med hjälp av Lionbridges enheter eller via Lionbridges system (om tillämpligt)
 • Passerkortsregistreringar (om tillämpligt)
 • Bevakningskamerabilder (om tillämpligt)
 • Lionbridge-systemkommunikation (om tillämpligt)
Särskilda kategorier av personuppgifter
 • Inga

Rättsliga grunder och Syften för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund Syften
Ingående eller fullgörelse av avtal Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå och fullgöra våra åtaganden enligt vår rekryterings- och ansökningsprocess och för att fullgöra ett avtalsförhållande med oss. Vi åberopar därför denna rättsliga grund för insamling och övrig användning av dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår del av vårt avtal med dig och våra åtaganden gentemot tredje parter, och för att säkerställa att du helt fullgör dina åtaganden gentemot oss. VIKTIGT! Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till oss för ovanstående syften kan vi inte erbjuda vår rekryterings- och ansökningsprocess och fullgörande av ett avtalsförhållande med oss.
 • Fullgöra åtaganden enligt tjänsteavtal och i samband med andra arbetsrelationer eller arbetsarrangemang.
 • Kommunikationer inbegripet undersökningar, utvärdering, feedback, instruktioner, säkerhet och utbildning.
 • Leda och driva vårt företag, dess funktioner och aktiviteter.
 • Fastställa ersättning enligt avtal.
 • Hantera processen för uppsägning av avtal.
 • Åtkomst till och användning av Lionbridges globala tekniknätverk, om tillämpligt för tjänsterna.
 • Andra allmänna syften, inbegripet att säkerställa smidig och effektiv rekrytering, ansökan och eventuellt eller faktiskt avtalsförhållande med dig (inbegripet alla nödvändiga aktiviteter före, under och efter ett avtalsförhållande).
 • Hantera utförande av tjänster enligt avtal.
Berättigade intressen Vi behandlar dina personuppgifter med utgångspunkt från att det är nödvändigt för Lionbridges berättigade intressen, inbegripet de som avser fullgörande av avtalsenliga åtaganden eller rättsliga förpliktelser, och att det inte på ett otillbörligt sätt inverkar på dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för syftena med Lionbridges berättigade intressen (anges i kolumnen till höger). VIKTIGT! Innan vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata våra berättigade intressen i dessa syften fastställer vi om behandlingen är nödvändig, och överväger noga hur vår behandling inverkar på dina grundläggande rättigheter och friheter. I detta övervägande har vi kommit fram till att behandlingen i fråga är nödvändig för våra berättigade intressen, och att den inte inverkar negativt på dessa rättigheter och friheter.
 • Uppfylla kundåtaganden avseende kompetens, expertis och bakgrund hos vår personal som utför arbete åt dem.
 • Upprätthålla en global personaldatabas.
 • Effektiv hantering och administration av processer för rekrytering, ansökan och avtalsförhållande inom Lionbridge-gruppen.
 • Förebygga bedrägeri och kriminell verksamhet, missbruk av våra tjänster samt säkerhet för våra tekniksystem, vår arkitektur, våra nätverk och lokaler, bland annat genom att göra bakgrundskontroller (om tillämpligt eller krav från vår kund).
 • Tillämpa en centraliserad, global modell för de tekniktjänster vi tillhandahåller våra anställda, leverantörer och uppdragstagare och ge dessa möjlighet att interagera med varandra. Detta innefattar vanligen att hålla dina kontakt- och e-postuppgifter.
 • Uppfylla våra målsättningar för bolaget och för socialt ansvar.
 • Utreda påståenden om tjänstefel som berör dig.
Fullgörande av en rättslig förpliktelse Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga och regelmässiga förpliktelser.
 • Fullgöra våra rättsliga och regelmässiga förpliktelser, såsom skattedeklaration.
Bedömning av arbetskapacitet Vi behöver samla in och behandla dina personuppgifter (inbegripet särskilda kategorier av personuppgifter) för att kunna bedöma din tjänstekapacitet.
 • Bedöma din tjänstekapacitet.
Försvara, fastställa, eller vara part i rättsliga anspråk. Det kan vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna väcka talan eller fastställa, utreda eller försvara rättsliga anspråk som du är part i.
 • Inge stämningsansökan.
 • Väcka talan, utreda, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk.
 • Avgörande av rättsliga anspråk.

Parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till

Genom att lämna ut dina personuppgifter i samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess, och för att fullgöra ett avtalsförhållande med Lionbridge, bekräftar du att dina personuppgifter får delas mellan företag inom Lionbridge Group och med tredje part utanför företag i Lionbridge Group, inbegripet den kund som åtnjuter de tjänster du utför (enligt beskrivningen nedan):

Mottagare
Företag inom Lionbridge Group
 • Behörig personal inom koncernens och dotterbolagens leverantörshantering, verksamhet och finans i Lionbridge Technologies, LLC. och andra företag inom Lionbridge Group.
Tredjepartsleverantörer av tjänster
 • Finansinstitut.
 • Nätverksoperatörer.
 • Tjänsteleverantörssystem för rekrytering, referenskontroll, schemaläggning av intervjuer, uppföljning av ansökningar, introduktion, betalningar och andra tjänster.
Övriga mottagare
 • Lionbridges ombud
 • Eventuella köpare eller säljare av Lionbridges tillgångar (för att främja tredje parts förvärv av Lionbridge eller Lionbridges tillgångar).
 • Externa rådgivare (t.ex. jurister, banker, ägare, revisorer, finansinstitut och leverantörer av tjänster som behövs för att skydda Lionbridges berättigade och rättsliga intressen).
 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter (om detta krävs enligt tillämplig lag, myndighets eller domstols förordnande, lag eller föreskrift, eller för att skydda Lionbridges rättigheter och egendom).
 • Lionbridges kunder (för att främja tillhandahållandet av tjänster till kunder).
 • Lionbridges eventuella kunder (för att främja ingående av en affärsrelation med en eventuell kund).

Observera att vi inte lämnar ut dina uppgifter till tredje part i syftet att direktmarknadsföra produkter eller tjänster utan att först inhämta ditt godkännande eller ge dig möjlighet att välja bort direktmarknadsföring.

Gränsöverskridande uppgiftsöverföring

(a) Överföring av dina personuppgifter

Som globalt företag har Lionbridge implementerat globala integritetsrutiner för behandling av personuppgifter som skyddas av olika dataskyddslagar. Lionbridge lagrar personuppgifterna i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), däribland USA, som inte anses ge den nivå av skydd för personuppgifter som krävs inom EES. Dina uppgifter kan t.ex. komma att hanteras av personal på Lionbridge Technologies, LLC. och/eller av personal inom leverantörshantering, verksamhet och finans på dotterbolag till Lionbridge Technologies, LLC. i ett annat land än ditt. Som framgår av avsnitt (b) nedan har Lionbridge inrättat lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att vi överför, behandlar och lagrar dina personuppgifter utanför EES enligt EU-kommissionens och den allmänna dataskyddsförordningens (GDPR) krav.

(b) Lämpliga skyddsåtgärder

Vi överför endast dina personuppgifter utanför EES där EU-kommissionen har bestämt att tredjelandet i fråga säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå i linje med EU:s dataskyddsnormer, eller där lämpliga skyddsåtgärder för dina personuppgifter har inrättats. För gränsöverskridande överföringar från EES och Schweiz tillämpar vi följande tillfredsställande skyddsåtgärder som är godkända av EU-kommissionen:

 • Vi har infört standardavtalsklausuler som godkänts (utan ändring) av EU-kommissionen.
 • Vi har intygat Privacy Shield.

Mer information om de lämpliga skyddsåtgärder vi har inrättat som reglerar överföring av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Lagring och skydd av dina personuppgifter

Om du lämnar in en ansökan till ett företag i Lionbridge Europe Group, eller om du har ett avtalsförhållande med ett företag i Lionbridge Europe Group, lagras dina personuppgifter i ett centralt databassystem för information och/eller andra system på en säker server i USA. Vi och/eller våra tredjepartsleverantörer av tjänster behandlar, granskar och bevarar dina personuppgifter i USA. Vi har avtalat tillämpliga servicevillkor med våra tredjepartsleverantörer av tjänster som begränsar tillgången till personuppgifter medan de lagras i USA.

Vi tillämpar kommersiellt rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa förfaranden till skydd mot obehörig eller olaglig tillgång, behandling, utlämnande, ändring, förstöring eller oavsiktlig förlust av dina personuppgifter.

Vi samlar in, behandlar och bevarar dina personuppgifter i enlighet med de rutiner som beskrivs i detta integritetsmeddelande, tillämpliga Lionbridge-policyer och krav enligt tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi begränsar tillgång till och användning av dina personuppgifter till behöriga personer. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande och enligt Lionbridges policyer för bevarande av dokumentation samt lokala lagar och föreskrifter. När dina personuppgifter inte längre behövs förstör vi dem på ett säkert sätt. Observera att vi under vissa omständigheter kan behöva behålla dina uppgifter längre, exempelvis om vi behandlar ett pågående anspråk eller i god tro är av uppfattningen att vi enligt lag eller av tillämplig tillsynsmyndighet förväntas bevara dina uppgifter.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter

Vi förlitar oss på att du tillhandahåller oss personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella. Av följande tabell framgår vilka rättigheter du har för att påtala eventuella problem eller ställa frågor till oss om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att dessa rättigheter inte är absoluta, utan föremål för vissa undantag enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få reda på vilken typ av personuppgifter Lionbridge har om dig, och vad vi gör med dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dessa uppgifter.
Rätt till rättelse: Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig uppdaterade eller rättade.
Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att stoppa Lionbridge från att använda dina personuppgifter i vissa fall, däribland om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller att vår användning av uppgifter om dig är olaglig. Om du lagenligt utövar denna rätt lagrar vi dina personuppgifter och utför ingen vidare behandling förrän frågan är avgjord.
Rätt att göra invändningar: Om vi måste ha ett berättigat intresse för att få använda dina personuppgifter har du rätt att invända mot denna användning. Vi avstår då från att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för fortsatt behandling av dina personuppgifter som väger tyngre.
Rätt till radering: Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om du utövar din rätt att göra invändningar (se ovan) och Lionbridge inte har något berättigat skäl för behandling av dina personuppgifter som väger tyngre, eller om Lionbridge inte längre behöver dina personuppgifter i det syfte som anges i detta meddelande.
Rätt till data-portabilitet: Om vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt tjänsteavtal, eller om vi behöver ditt samtycke för att behandla dessa, kan du begära att vi tillhandahåller dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.
Rätt att göra invändningar mot automatiserat besluts-fattande: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt avsevärt inverkar på dig. Lionbridge kommer inte göra dig till föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.

Du kan utöva någon dessa rättigheter vad gäller dina personuppgifter på följande sätt kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Lionbridge kommer uppfylla dina begäranden om att utöva dessa rättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, och ber som regel i svaret på din begäran att du bekräftar din identitet och/eller tillhandahåller information som ger oss en tydlig uppfattning av din begäran. Om vi inte uppfyller din begäran förklarar vi varför. Om du befinner dig inom EU har du också rätt att inge klagomål till din tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Cookies och andra dataverktyg

När du besöker Lionbridges webbplats, eller en webbplats som tillhör någon av våra tredjepartsleverantörer, kan det hända att vi eller de samlar in uppgifter med hjälp av cookies eller andra dataanalysverktyg. Närmare information om dessa verktyg och hur vi använder de uppgifter som samlas in hittar du i Lionbridges cookiepolicy på Lionbridge.com med adressen https://www.lionbridge.com/sv/legal/website-privacy-policy/#cookies-privacy.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Vi kan emellanåt komma att uppdatera, ändra eller ta bort detta integritetsmeddelande. När vi uppdaterar eller ändrar det uppdaterar vi också datumet längst ned i integritetsmeddelandet. Den enda versionen som är giltig är den senaste, så se till att läsa den då och då. Vid väsentlig uppdatering eller ändring av integritetsmeddelandet underrättar vi dig genom att anslå ett meddelande på den här sidan om sådana ändringar innan de träder i kraft.

Kontakta Lionbridge​

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller Lionbridges integritetsrutiner, eller farhågor om möjlig kränkning av detta integritetsmeddelande, våra rutiner eller tillämplig lag kan du kontakta oss på följande sätt kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Gäller från 25 maj 2018

Tillägg 1 Lionbridge-enheter inom EU och EES

Geotext Translations Ltd

Lionbridge International Unlimited Company

Lionbridge Poland SP. ZO.O.

CLS Communication AG

CLS 4-Text GmbH

Lionbridge Denmark A/S

Lionbridge Global Software Limited

Lionbridge (Slovakia) SRO

Lionbridge Espana SLU

Lionbridge Technologies B.V.

Lionbridge Technologies France SARL

Lionbridge of Europe B.V.

Lionbridge France SAS

Lionbridge Nordic AB

Lionbridge Oy

Lionbridge Belgium BVBA

Lionbridge Deutschland GmbH

Lionbridge U.K. Limited

Anakan GmbH

Triom Production SARL

Exequo SAS

<TILLBAKA