VÄLJ SPRÅK:

People Enjoying the View and Discussing Business

Vad är skillnaden mellan översättnings- och tolkningstjänster?

Översättning handlar om text och tolkning om tal.

Den grundläggande skillnaden mellan översättnings- och tolkningstjänster handlar om det medium som de arbetar med. Översättning omvandlar i första hand text från ett språk till ett annat, medan tolkning omvandlar tal till ett annat språk.

Översättning och tolkning är bara två av ett stort antal språktjänster som du kan använda för att underlätta kommunikation. Översättning, tolkning, lokalisering och transkreation kan alla vara fördelaktiga för din verksamhet, men det finns några små skillnader i användning och fokus. Om du inte har använt de här tjänsterna tidigare kan det vara svårt att veta vilken tjänst du behöver.

Få bättre koll på dina behov genom att läsa den här artikeln om skillnaden mellan översättnings- och tolkningstjänster. Vi utforskar var fokus ligger i olika språktjänster, när du kan behöva dem och vilka färdigheter du ska hålla utkik efter när du anlitar en översättare eller tolk.

Vi börjar med att undersöka tolkning.

Vad är tolkning?

Tolkning handlar om att omvandla tal från ett språk till ett annat i realtid och det utförs vanligtvis av en professionell tolk. Tolkning kan äga rum på plats, per telefon via telefontolkning (OPI) eller genom ett videosamtal.

Du kan behöva tolkningstjänster när som helst när du arbetar med partner, klienter eller kunder som har ett annat modersmål än du. Professionella tolkningstjänster kan omfatta tolkning på plats, telefontolkning och digitala chattfunktioner i realtid.

Vilken kompetens behöver en tolk?

Tolkar behöver omfattande kompetens inom både käll- och målspråket. Om de inte kan följa med i samtalet och sammanhanget kan de inte omformulera det på ett sätt som bevarar betydelsen. Därför behöver professionella tolkar tala båda språken flytande.

Eftersom tolkar arbetar med rösten är de vana att uttrycka sig muntligt. De vet hur respektive målgrupp talar och känner till deras regionala uttryck och talspråk. De försöker dock inte tolka allt som sägs ord för ord. Om man försöker direktöversätta en mening till ett annat språk i realtid förmedlas inte den ursprungliga betydelsen på rätt sätt, vilket förvirrar båda parter. Tolkning handlar i stället om att parafrasera, alltså omformulera, det som sägs. Tolkar lyssnar på det som sägs, tar till sig betydelsen och omvandlar innehållet till nya ord på målspråket.

Ämneskunskaper är också en viktig del av tolkens kompetens. Det är en stor fördel att vara insatt i det aktuella ämnet under komplicerade, tekniska samtal, i synnerhet om parterna använder olika ord eller förkortningar för vissa begrepp.

Olika former av tolkning

Det finns två huvudsakliga tolkningsmetoder som tolkar använder, beroende på omständigheterna och behoven hos de inblandade parterna. De kan beskrivas på följande sätt.

Simultantolkning

Simultantolkning kräver enorm koncentration. Tolkningen ges nästan i samma sekund som talaren yttrar orden på källspråket. Tidsfördröjningen är minimal, så tolken måste lyssna på, omvandla och uttala de nya orden nästan direkt.

Simultantolkning fungerar bäst när två tolkar turas om, så att den ena kan vila rösten och hjärnan några minuter i taget.

Konsekutivtolkning

Vid konsekutivtolkning pratar tolken efter att talaren har avslutat en mening. Den här sortens tolkning ger en mer märkbar tidsfördröjning och fungerar bra i sammanhang när tiden inte är lika begränsad, exempelvis vid informella samtal.

Vad är översättning?

Översättning handlar om att omvandla skriven text från ett språk till ett annat. En bra översättning förmedlar effektivt budskapet och betydelsen i ursprungstexten. En professionell översättare omvandlar skriven text till ett nytt språk. Det kan vara allt från broschyrer och skyltar till webbplatser och böcker.

Översättare är vanligtvis experter på vissa ämnesområden och branscher. Genom sin specialisering har de tillräckligt stora bakgrundskunskaper för att fånga betydelsen i en viss text och översätta den exakt till målspråket.

Vilken kompetens behöver en översättare?

I likhet med tolkar behöver översättare vara väldigt duktiga på både käll- och målspråket. De måste också kunna förstå både idiomatiska uttryck och talspråk på källspråket som de ska översätta. Översättare har vanligtvis målspråket som modersmål.

Översättare använder ordlistor och databaser som hjälpmedel när de översätter material som är skrivet på källspråket. Även om översättningsuppdrag ofta har en deadline är de inte brådskande på samma sätt som tolkning i realtid är. Den minskade tidspressen vägs dock upp av ett annat krav: kunderna har vanligtvis högre förväntningar på precision i översättningen.

Förutom språklig kompetens är översättare ofta specialiserade inom ett visst ämnesområde, exempelvis medicinöversättning eller översättning av juridiska dokument. Erfarenheterna på dessa områden ger dem branschinsikter och fingertoppskänsla som hjälper dem att skapa korrekta översättningar av högsta kvalitet.

Bortom översättning

Om du verkligen vill att ditt budskap ska nå fram behöver du ta steget bortom översättning och i stället utforska lokalisering och transkreation.

Både lokalisering och transkreation tränger djupare in i en regions språkliga och kulturella skillnader. Lokalisering är en process som omfattar översättning och handlar om att omvandla innehåll så att de tilltalar en målmarknad på en viss plats. När varumärken lokaliserar innehåll utgår de från det ursprungliga budskapet och gör det sedan lokalt relevant för globala användare.

På liknande sätt återskapas innehållet med transkreation. Här lägger man fokus på att undvika kulturella referenser som kanske inte förstås av målmarknaden. Genom att använda transkreationstjänster kan varumärken tillförlitligt bevara essensen, rösten och känslan i sitt budskap på nya marknader.

När ska du välja tolkning eller översättning?

I valet mellan tolkning och översättning ska du utgå ifrån det främsta skälet till att du vill använda språktjänster. Det gäller framför allt i situationer då båda tjänsterna kan vara lämpliga, till exempel på ett möte som omfattar både samtal och en skriftlig rapport.

Vi utgår från ett exempel med ett möte för att visa hur du bör välja. Om samtalet är mötets centrala del och den skriftliga delen är en sammanfattning som ska delas ut är det bäst att använda tolkningstjänster. Om det i stället är den skriftliga rapporten som utgör fokus för mötet behöver du en översättning av dokumentet, så att samtliga deltagare kan förstå de viktiga diskussionspunkterna.

Även om det kan vara fördelaktigt att använda både översättnings- och tolkningstjänster i många lägen, är det inte alltid nödvändigt. Genom att utgå från det övergripande målet kan du enklare fatta rätt beslut och undvika kommunikationsbarriärer.

Kom igång med översättning och tolkning

Översättning och tolkning ser väldigt olika ut i praktiken. Tolkning behandlar tal i realtid, medan översättningstjänster framför allt utgår från text. Tolkning är en snabb och intensiv process, medan översättning är ett omsorgsfullt utfört hantverk. Syftet med båda språktjänsterna är att bevara och effektivt förmedla ett budskap, men de har olika begränsningar.

Såväl översättning som tolkning kan bidra till bättre kommunikation, hjälpa dig att knyta kontakter och utveckla din verksamhet. Det är dock viktigt att använda rätt tjänst om du effektivt vill ta dig över språkbarriären. Om du behöver mer hjälp med att välja den tjänst som är bäst lämpad för just ditt projekt kan du kontakta en språktjänstleverantör (LSP) som hjälper dig att ta fram en lösning som fungerar för dig.

Lionbridge är en av världens främsta språktjänstleverantörer med över tjugo års erfarenhet av översättning och tolkning. Vi ser till att du lyckas med ditt innehållsanpassningsprojekt. Kontakta oss i dag för ett samtal och ta det första steget mot ett starkare band till dina internationella kunder, följare och medarbetare.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge