VÄLJ SPRÅK:

Översättningen av KID för PRIIP

Varför ingående kunskap om finansbranschen är viktig

Finansiella tjänster är en mycket specialiserad bransch med ett alldeles eget komplext språk. En lagstiftning som ständigt är under utveckling gör inte saken enklare – det betyder att även ett litet misstag kan få betydande konsekvenser.

Det får extra stor betydelse när det handlar om att skapa och översätta finansiellt material som nyckeldokument (KID) för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP). Se till att du hittar en samarbetspartner med erfarenhet och ingående kunskap som klarar av att hantera utmaningarna i denna mycket tekniska bransch.

Vad är KID för PRIIP?

Som en del av PRIIP-regelverket, vilket började gälla den 1 januari 2018, är KID-dokumenten obligatoriska. De består av tresidiga A4-dokument som produktemittenterna (såsom banker och försäkringsbolag) eller distributörerna (såsom finansiella rådgivare eller andra mellanhänder) måste ge till konsumenterna innan de köper en PRIIP. PRIIP omfattar investeringsfonder, strukturerade produkter, unit-linked och återbäringsberättigade livförsäkringsavtal och strukturerade insättningar.

Dessa kortfattade faktahandlingar innehåller den viktigaste informationen om PRIIP på ett tydligt, konsekvent och tillgängligt sätt. Målet är att förbättra insynen och göra det lättare för icke-professionella investerare att jämföra olika investeringsprodukter från hela EU.

Dokumenten måste följa en mycket strikt fastställd struktur, där alla uppgifter presenteras i avsnitt med en förutbestämd ordningsföljd. Dokumenten måste på ett tydligt och lättförståeligt språk ange vilken typ av investering det gäller, vilka risker som finns, vilka kostnaderna är samt potentiella vinster och förluster som kan uppstå.

Produktemittenterna är ansvariga för KID-dokumenten, men det är upp till distributörerna att aktivt erbjuda dem till investerarna innan de ger några råd eller säljer något.

Vad är det för skillnad mellan KID- och KIID-dokumenten?

Faktablad för investerare (KIID-dokument) omfattas av UCITS-direktivet (som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) från 2011. De beskriver viktiga fakta om hur varje fond fungerar och vilka investeringsrisker som finns med fonden. Precis som KID-dokumenten är de utformade för att hjälpa kunderna att fatta informerade investeringsbeslut.

Det måste skapas ett KIID-dokument för varje delfond och aktieklass. På två sidor ska de vara kortfattade och skrivna på ett tydligt och lättförståeligt språk.

För närvarande är UCITS-produkter undantagna från kraven i PRIIP-regelverket, vilket betyder att de inte även behöver ett PRIIP KID-dokument. De UCITS-ansvariga tar istället fram UCITS KIID-dokument. När detta skrivs ska undantaget vara till och med 31 december 2021 (även om det kanske kommer tillbaka), vilket innebär att PRIIP KID-dokumenten kommer att ersätta UCITS KIID-dokumenten.

Utmaningarna med att skriva KID- och KIID-dokument

Både KID- och KIID-dokument måste publiceras på minst ett officiellt språk i varje land som produkten marknadsförs och de måste regelbundet granskas och uppdateras. Detta är en stor order och skapar enormt mycket arbete med skrivande, översättning och administration för fondföretagen.

Översättning som utförs av fel person kan bli väldigt fel. Branschen för finansiella tjänster är komplex och terminologin skiljer sig ofta åt mellan olika regioner. Med detta i åtanke bör man inte underskatta vikten av att använda rätt termer i rätt sammanhang för några finansiella dokument, men KID- och KIID-dokumenten kräver särskild omsorg.

Bra översättare ska inte bara vara språkexperter utan även ämnesexperter. De måste följa med i aktuella branschtrender, terminologi och lagstiftning och måste kunna skriva på ett tydligt och lättförståeligt språk, oavsett vilket land de skriver för. Den djupa kunskapen när det gäller specifika formuleringar och innehållskrav gör detta till en verklig specialförmåga.

Vad är ett tydligt och lättförståeligt språk?

Tydligt och lättförståeligt språk är kommunikation som vanliga människor kan förstå första gången de läser eller hör det. Amerikanska US Plain Writing Act of 2010fastställer att ett tydligt och lättförståeligt språk är ”text som är tydlig, kortfattad, välorganiserad och följer annan bästa praxis som är lämplig för ämnet eller området och avsedd målgrupp.” Martin Cutts går ännu längre i Oxford Guide to Plain English: ”Tydligt och lättförståeligt språk handlar inte bara om att undvika jargong. Det handlar om texten och om att ange viktig information på ett sätt som ger en samarbetsvillig, motiverad person en god möjlighet att förstå den första gången personen läser den, och på det sätt som författaren avsåg att den skulle förstås.”

Hur kan Lionbridge hjälpa dig?

Lionbridge har över 20 års erfarenhet av att erbjuda finansiella översättningstjänster, med särskild expertis när det gäller skapande, granskning och översättning av KID- och KIID-dokument. Vi har ett helt team med språkexperter inom områdena investering, bankverksamhet och kapital- och förmögenhetsförvaltning. Tillsammans kan vi leverera en professionell, tillförlitlig tjänst – och göra det i stor skala.

Vi kan hjälpa dig på följande områden:

  • Språkligt: skriva, översätta och redigera KID- och KIID-dokument på ett tydligt och lättförståeligt språk

  • Processen: med ett innehållshanteringssystem eller en programvara för specialproduktion, utvecklad antingen internt eller av en tredjepartsleverantör

  • Teamintegrering: projekthantering, produkthantering, IT, regelefterlevnad

  • Övriga tjänster: såsom DTP-tjänster för era KID-/KIID-dokument.

Oavsett om du vill utlokalisera hela processen för att skapa innehåll eller bara skicka delar till en specialistleverantör, så kan vi skriva innehåll baserat på din befintliga produktdokumentation, redigera texter för att anpassa dem till kraven på ett tydligt och lättförståeligt språk samt översätta till flera olika språk.

Vår egen programvara kan ansluta direkt till dina innehållshanteringssystem för smidigt och problemfritt samarbete. Genom att systematiskt använda vår programvara för översättningsminne kan vi säkerställa överensstämmelse för dina KID- och KIID-dokument, samt spara tid med hjälp av enhetligheten och repetitionerna i dessa dokument.

Kontakta oss

Vår verksamhet översättningstjänster för finansiella institutioner omfattar även Basel III, FINRA’s SEC Series 16 och IFRS. Kontakta oss om du vill veta mer.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan