VÄLJ SPRÅK:

Two people looking at a laptop

Så bedömer du översättningskvaliteten utan en provöversättning

Vi förklarar varför provöversättningar inte alltid är rätt väg

Alla språktjänstleverantörer (LSP) följer vissa standardprocesser för att leverera översättningar av högsta kvalitet till kunderna. Tyvärr är det ofta inte möjligt att följa de här processerna vid provöversättningar. Som köpare av översättningar är det viktigt att du känner till varför andra sätt att säkerställa översättningskvaliteten på kan vara rätt väg för dig.

Vi rekommenderar att du i stället använder en fempunktsmetod för att bedöma översättningskvalitet. Med det här alternativet till provöversättning kan du spara tid, minimera riskerna och i slutändan utveckla bättre processer för hur du väljer översättningspartner.

Provöversättningar bryter mot alla regler.

Det kan tyckas att ett översättningstest är det enklaste sättet att bedöma en professionell översättningsbyrå, men det är inte säkert att resultatet ger dig de insikter du behöver. Innan du ber om en provöversättning bör du ha klart för dig vad du vill uppnå. Vad är det du vill bedöma?

 • Företagets förmåga att leverera snabbt?
 • Deras förmåga att kommunicera med dig?
 • Hur språktjänstleverantören arbetar?
 • Slutproduktens kvalitet?

Ingen av dessa faktorer går att bedöma korrekt med en provöversättning, eftersom det inte går att följa viktiga steg i den normala processen och du saknar tillgång till viktig dokumentation.

När du använder en provöversättning går du miste om

 • terminologi
 • språkliga riktlinjer
 • utbildning
 • feedback
 • resurser
 • snabbhet.

Terminologi

En viktig komponent för att kunna göra översättningar av hög kvalitet är att ha tillgång till en ordlista med terminologi på ett eller flera målspråk. Detta är särskilt viktigt när det gäller komplicerade områden som spel, medicin och juridik. Den normala processen är att ordna en ordlista (om det finns) eller att ta fram en ordlista och skicka den till kunden för granskning och godkännande innan den faktiska översättningen påbörjas. Kunden skickar sällan med någon ordlista till en provöversättning, och det finns inte heller tid att skapa en.

Språkliga riktlinjer

Språkliga riktlinjer för översättning innehåller regler för ton, terminologi, interpunktionsregler, meningsstruktur, format för datum, tid och tal osv. Även om kunden bara har språkliga riktlinjer på engelska kan det vara en bra början. Genom att använda denna som utgångspunkt kan språktjänstleverantören utveckla språkliga riktlinjer för andra språk tillsammans med kunden. Vid provöversättningar har kunderna sällan några språkliga riktlinjer att erbjuda.

Utbildning

För översättare är det viktigt att ha kunskap om produkterna som ska översättas, särskilt om det gäller programvara, maskinvara eller medicinteknisk utrustning. De företag som får de bästa översättningarna investerar i utbildning av leverantörens översättningsteam. Vid provöversättningar får översättarna sällan relevant utbildning.

Frågor

Under en normal översättningsprocess brukar översättarna ställa frågor om källtexten för att vara säkra på att de har förstått innehållet rätt. Kunden förtydligar termer, innebörd och syfte, så att översättaren vid behov kan revidera sitt arbete. (Alla översättare får också ta del av dessa förtydliganden.) Vid provöversättningar är det inte vanligt att översättaren får möjlighet att ställa frågor och få svar av kunden. I stället får översättaren gissa sig fram och hoppas att de har tolkat källtexten rätt.

Ämnesexperter/resurser

För att kunna leverera översättningar av hög kvalitet samarbetar språktjänstleverantörer med översättare som är ämnesexperter inom relevanta områden. De är väldigt eftertraktade och bokas ofta lång tid i förväg till projekten för att säkerställa att rätt ämnesexperter arbetar med rätt kunder. Många översättningsleverantörer har en stor databas med översättare som är kategoriserade utifrån ämnesexpertis.

Vid provöversättningar förutsätts det att de bästa ämnesexperterna kan anlitas ”på begäran”. De måste då tas från andra, betalda, projekt för att ta hand om en provöversättning som ska levereras snabbt, vilket bryter mot alla regler. Ironiskt nog kommer de flesta provöversättningar från kunder som har specialiserat innehåll, som är allra svårast att översätta i en testsituation.

Snabbhet

Ofta ber kunden ett språktjänstföretag att göra en provöversättning på två eller tre dagar. Då får översättningsteamet inte tillräckligt med tid för att gå igenom alla steg som bör ingå i processen. Med så korta ledtider hoppar man vanligtvis över introduktioner och annat typer av informationsutbyte, liksom ovan nämnda frågor och svar mellan översättare och kund. Det är också närmast omöjligt att anlita rätt ämnesexperter utan tillräcklig förvarning. Vid en etablerad relation har leverantören ofta dock rätt resurser på plats som snabbt kan sätta igång.

Så hur kan en kund bedöma kvaliteten hos en leverantör av språktjänster? Det här är vad vi brukar rekommendera.

A man holding a tablet

Fem sätt att bedöma översättningskvaliteten (utan en provöversättning)

1. Be om exempel på översättningar de har gjort för liknande kunder.

Genom att granska tidigare översättningsprojekt i din bransch kan du enklare bedöma kvaliteten som språktjänstföretaget levererar. Säg till exempel att du är projektledare på ett SaaS-företag. Då vill du kanske se exempel på översättningar av teknisk dokumentation, webbplatsinnehåll och online för att kunna bedöma om LSP:n kan hantera så tekniska projekt.

2. Ta reda på mer om leverantörens processer och projekthantering.

Ställ följande frågor under ert första samtal:

 • Har ni dokumenterade processer för projektstart, kvalitetssäkring och projektmetodik?
 • Följer ni alltid de här processerna?
 • Hur kontrollerar projektledarna översättningskvaliteten?
 • Hur stor andel av alla projekt levereras i tid?

3. Var tydlig med vad du förväntar dig.

Definiera hur din organisation mäter framgång och bekräfta att LSP:n har förstått vilka resurser du behöver för att se till att projektet lyckas. Be LSP:n förklara sin resurshantering på ett sätt som styrker deras förmåga att anlita rätt resurser. Har de tillräckligt många språkexperter och projektledare tillgängliga under den tidsperiod som krävs för att uppfylla dina mål?

Two people laughing in front of a desktop computer

4. Genomför ett litet, men betalt, pilotprojekt.

Om det är viktigt att leverantörens arbete bedöms i ett verkligt projekt kan du börja med ett litet. Du kan begränsa den tid och de kostnader som krävs för bedömningen genom att endast välja ut två leverantörer som får genomföra pilotprojektet. Du kan låta leverantörerna utföra översättningar som du verkligen kommer att använda, så att du inte betalar för något i onödan eller gör om något som redan är översatt.

Här följer några punkter att tänka på när du väljer källtext till ditt pilotprojekt:

 • Texten bör vara så representativ som möjligt för den sortens texter du brukar översätta. Texten kan omfatta flera ämnesområden (exempelvis marknadsföring, juridik och teknik).
 • Källtexten eller textsamlingen bör sammanlagt inte bestå av mer än 1 000 ord (helst högst 500 ord). Annars blir arbetsinsatsen och dina interna kostnader för höga. Om du ger språktjänstleverantörer i uppdrag att utföra ett pilotprojekt som innehåller fler än 1 000 ord hamnar fokus på kvantitet i stället för kvalitet.
 • Av samma skäl bör provöversättningar omfatta högst fem målspråk. Syftet är att bedöma vilken översättningskvalitet språktjänstleverantören uppnår med sina arbetsmetoder, inte att bedöma översättningar på flera språk som du kanske aldrig behöver. Fokusera med andra ord på dina viktigaste språk.
 • Utse vilka i ditt team som ska granska översättningarna. Det är viktigt att de har målspråket som modersmål och språkkunskaper på universitetsnivå. Det räcker vanligtvis inte att bara utse någon med språket som sitt modersmål.

5. Fråga hur de mäter och säkerställer översättningskvalitet.

Gå in på detaljer och ställ rätt frågor:

 • Använder LSP:n nyckeltal för att mäta kvaliteten?
 • Är deras kvalitetssäkring baserad på branschstandarder, dvs. SAE J2450, Multidimensional Quality Metrics (MQM), Dynamic Quality Framework (DQF) eller egna metoder?
 • Har de en regelbunden granskningsprocess för språkkvalitet som används för att säkerställa kvalitet i källtexten?
 • Har de automatiserade granskningsverktyg för dokumentkvalitet som är integrerade i deras produktionsarbetsflöden?
 • Har de ett webbaserat granskningsverktyg där kunder och granskare kan interagera?
 • Har de en process och ett system för hantering av feedback?

En bra språktjänstleverantör kan berätta om sin strategi för språkkvalitet och hur den används i praktiken.

Vill du veta mer eller starta ett projekt? Lionbridge erbjuder ett globalt nätverk av ämnesexperter med olika modersmål som kan hjälpa dig att översätta innehåll på över 350 språk. Kontakta oss i dag.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge