Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insights
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Business person on computer

Fem viktiga skillnader mellan tolkning och översättning

Ta reda på skillnaden mellan de olika tjänsterna och se vilken som passar just ditt företag

För att lyckas globalt måste din globala verksamhet kommunicera med internationella målgrupper lika felfritt som ett lokalt företag. Att få ditt innehåll att nå ut på en marknads modersmål kan innebära tolkning, översättning eller både och. Hur vet du vilket av dessa som du behöver?

Tolkning vs. översättning


Översättning och tolkning är två lingvistiska områden som ligger nära varandra och som ibland betraktas som utbytbara. Även om båda kräver djup kulturell och språklig förståelse, expertkunskap om olika ämnen och förmåga att kommunicera tydligt finns det avgörande skillnader mellan tolkning och översättning i varje tjänsts medium och egenskaper: tolkar översätter talat språk muntligt, medan översättare översätter det skrivna ordet.

Att förstå dessa skillnader är nödvändigt när du väljer vilken tjänst du behöver.

Tolkning


Tolkning är en tjänst som sker här och nu. Den levereras live – antingen samtidigt som (simultantolkning) eller omedelbart efter (konsekutivtolkning) det som sägs – utan hjälp från manuskript, ordlistor eller annat referensmaterial. Professionella tolkar måste förmedla det som sägs på källspråket (det språk som ska översättas) i sitt sammanhang, bevara den ursprungliga innebörden men samtidigt använda andra idiom, vardagsuttryck och övriga kulturspecifika referenser på ett sätt som är begripligt för målgruppen. Tolkens enda hjälpmedel är tidigare erfarenhet, ett bra minne och snabba reflexer.

En tolk arbetar i projekt där översättningen sker direkt: Konferenser och möten, läkarbesök, rättsliga förfaranden, direktsänd tv och teckentolkning.

Översättning


Den största skillnaden mellan tolkar och översättare kanske är att de flesta professionella översättare använder översättningsverktyg, så kallade CAT-verktyg, i sitt arbete. Det innebär att källinnehållet omvandlas till en filtyp som är lätt att arbeta med (vanligtvis RTF-format), att ett översättningsminne används så att allt som har översatts tidigare med verktyget kan översättas automatiskt och att det som saknas fylls i. När översättaren arbetar sig igenom texten kan de använda ordlistor och språkliga riktlinjer för att säkerställa kvaliteten. Slutligen lämnar de över översättningen till en annan lingvist som korrekturläser texten och konverterar sedan tillbaka det skrivna dokumentet till det ursprungliga formatet.

Översättare arbetar med alla typer av information i skriven form: webbplatser, tryckta medier, undertexter, programvara och multimedia.

Vilken tjänst behöver jag?


Det är alltså stor skillnad mellan översättning och tolkning. Det finns sammanfattningsvis fyra viktiga distinktioner att ta hänsyn till när man bestämmer vilken tjänst som passar bäst för ett projekt.

Fem viktiga skillnader mellan tolkning och översättning


1. Talad information vs. skriven information


Tolkning omfattar att tala och förklara vad någonting betyder. Översättning handlar å andra sidan om att överföra skriven text till ett annat språk.

2. Leverans


Den viktigaste skillnaden mellan tolkning och översättning ligger i tidpunkten. Tolkning sker direkt på plats. Processen kan ske personligen, via telefon eller via video. Översättning kan däremot utföras långt efter att källtexten har skapats. Det ger översättarna tid att med hjälp av teknik och referensmaterial skapa korrekta översättningar av hög kvalitet.

3. Korrekthet


Tolkning kräver i allmänhet en lägre nivå av korrekthet än översättning. Tolkar vill självklart att resultatet ska vara perfekt, men det kan vara svårt när det måste ske direkt. Så en del av det som ursprungligen sägs kanske saknas på målspråket. Översättaren har återigen en tidsfördel och kan granska och redigera sin skrivna text så att den blir korrekt.

4. Riktning


Tolkar måste tala både källspråket och målspråket flytande, eftersom de måste kunna tala i båda riktningar samtidigt utan hjälp av något referensmaterial. Professionella översättare arbetar oftast i en riktning: till sitt eget modersmål.

5. Det abstrakta

Att förmedla metaforer, analogier och idiom så att de fungerar för målgruppen kan vara utmanande både för tolkar och översättare. Tolkar måste dessutom fånga in tonfall, böjningar, röstkvalitet och andra unika element i det talade ordet och sedan uttrycka detta för målgruppen.

Nu vet du vad som skiljer översättning från tolkning. För att ta reda på vad som passar bäst för just dina översättningsbehov behöver du göra en del ytterligare efterforskningar inom respektive område: Behöver du översätta tekniskt avancerat innehåll eller innehåll som berör ett snävt ämne? Inom sina respektive områden besitter tolkar och översättare i princip samma typ av kompetens. En leverantör av språktjänster kan hjälpa dig att hitta rätt person med rätt specialkunskaper för just ditt projekt. Läs mer om våra tjänster för översättning och tolkning och hur de kan hjälpa dig.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge