LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE HJEMMESIDEN. DENNE HJEMMESIDE OG DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL.

Copyright 2013 Lionbridge Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle dokumenter og oplysninger på Lionbridges hjemmeside er beskyttet af copyright. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser, må ingen del af dokumenterne eller oplysningerne på hjemmesiden gengives i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Lionbridge.

Indhold og ansvarsfraskrivelse

Lionbridge er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser på en Lionbridge-hjemmeside og forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer uden varsel. Omtale af produkter eller tjenester fra andre udbydere end Lionbridge er ikke ensbetydende med, at disse er godkendt af eller anbefales af Lionbridge. Alle oplysninger på hjemmesiden om Lionbridge og tredjepart er tilgængelige i deres oprindelige indhold og form. 

LIONBRIDGE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED ALLE OPLYSNINGER (HERUNDER SOFTWARE, PRODUKTER ELLER TJENESTER) PÅ EN LIONBRIDGE-HJEMMESIDE, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

Gældende lov tillader muligvis ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovennævnte udelukkelse vedrører muligvis ikke dig.

Lionbridge er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader og tab af nogen art, og Lionbridge er i særdeleshed ikke ansvarlig for direkte, særlige, indirekte, følgeskader eller hændelige skader eller erstatning af tabt fortjeneste, tab af indtægt eller tab af brugsevne, udgifter til erstatningsvarer, tab af eller skade på data, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge en Lionbridge-hjemmeside, et Lionbridge-produkt eller en Lionbridge-service. Dette omfatter skader og tab som følge af brugen af eller i tillid til de dokumenter eller oplysninger, der findes på en Lionbridge-hjemmeside (herunder alle oplysninger, der offentliggøres eller indsættes af andre end Lionbridge), selvom Lionbridge er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader og tab.

Udlevering af oplysninger af juridiske grunde

Lionbridge har ret til at udlevere oplysninger om din brug af hjemmesiden, som kræves ved lov, og når Lionbridge i god tro mener, at en sådan udlevering er hensigtsmæssig for at beskytte virksomhedens rettigheder og/eller efterkomme afgørelsen i en retssag, retskendelse eller juridisk proces, der angår Lionbridge eller hjemmesiden.

Feedbackoplysninger

Oplysninger, som gives til Lionbridge i forbindelse med en Lionbridge-hjemmeside, skal gives af indsenderen og modtages af Lionbridge på et ikke-fortroligt grundlag. Sådanne oplysninger anses for at være ikke-fortrolige og for at tilhøre Lionbridge. Ved at indsende sådanne oplysninger til Lionbridge accepterer du, at de gives til Lionbridge uden betaling for internationale rettigheder, adkomst og interesse i ophavsret og andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Lionbridge kan frit anvende oplysningerne på et ubegrænset grundlag.

Globale programmer

Oplysningerne på denne hjemmeside kan indeholde henvisninger til Lionbridge-produkter eller -programmer, der ikke er offentliggjort eller tilgængelige i alle lande. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Lionbridge har til hensigt at offentliggøre sådanne produkter, programmer eller tjenester i et bestemt land. Kontakt dit lokale Lionbridge-kontor, eller send en e-mail til Lionbridge på info@lionbridge.com for at få oplysninger om de produkter og tjenester, der er tilgængelige for dig. Lionbridges forpligtelser med hensyn til sine produkter og tjenester er udelukkende reguleret efter licens og/eller serviceaftaler, i henhold til hvilke de leveres. Hvis du modtager et Lionbridge-produkt eller en -tjeneste fra denne hjemmeside, der leveres uden en aftale, leveres produktet eller tjenesten som den er og forefindes uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller implicitte, og din brug af produktet eller tjenesten sker på egen risiko.

Links til tredjeparters hjemmesider

Lionbridges hjemmesider kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Lionbridge er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af en hjemmeside, som der linkes til på en Lionbridge-hjemmeside, og Lionbridge er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af indhold på sådanne hjemmesider. Tilstedeværelsen af et link til en tredjeparts hjemmeside betyder ikke, at Lionbridge godkender denne hjemmeside, produkter eller synspunkter på den. Lionbridge stiller disse links til rådighed som en service til brugerne, og tilstedeværelsen af tredjepartslinks er ikke ensbetydende med, at Lionbridge godkender eller anbefaler disse.

Ansvarsbegrænsning

LIONBRIDGE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, KONKRETE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ELLER ANDRE HYPER-FORBUNDNE HJEMMESIDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ ET INFORMATIONSSYSTEM ELLER ANDET, SELVOM LIONBRIDGE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG TAB.

Sikkerhedspolitik

Lionbridge tager beskyttelsen af personlige oplysninger alvorligt og bestræber sig på ikke at indsamle flere data, end virksomheden er forpligtet til, så din oplevelse på hjemmesiden bliver så effektiv som mulig. Hjemmesiden har sikkerhedsforanstaltninger, der hjælper med at beskytte mod tab, misbrug og ændring af data under vores kontrol. Når du sender følsomme oplysninger via hjemmesiden, er dine oplysninger beskyttet både online og offline ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Vi følger generelt accepterede branchestandarder for at beskytte de personlige oplysninger, som vi modtager, både under overførslen, og når vi har modtaget dem. Selvom ingen metode er helt sikker, og vi derfor ikke kan garantere fuldstændig sikkerhed, bestræber vi os på at bruge kommercielt anerkendte metoder til at beskytte dine personlige oplysninger. Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende indsamling og brug af dine oplysninger.

Lovvalg og værneting

Denne Lionbridge-hjemmeside administreres af Lionbridge fra vores kontorer i Massachusetts, USA. Alle spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af Lionbridges hjemmeside er underlagt USA's føderale lovgivning eller lovgivningen i Commonwealth of Massachusetts. Enhver retssag eller proces vedrørende din adgang til eller brug af Lionbridges hjemmeside skal anlægges i en stat eller ved en føderal domstol i Middlesex County, Massachusetts, USA. Du og Lionbridge accepterer at være underlagt denne retskreds og accepterer, at værnetinget er hos disse domstole.

Du må ikke skaffe dig adgang til, downloade, bruge eller eksportere oplysninger (herunder software, produkter eller tjenester), der findes på denne Lionbridge-hjemmeside, hvis dette er i strid med amerikanske eksportlove eller regler eller i strid med gældende love eller regler.

Varemærker

De varemærker, logoer og servicemærker (samlet "varemærker"), der findes på Lionbridges hjemmeside, tilhører Lionbridge Technologies, Inc. eller Lionbridge, Inc. og andre parter. Intet på Lionbridges hjemmeside skal fortolkes som en tildeling af en licens eller en ret til at bruge et varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra den part, som ejer varemærket. Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ og Lionbridge™-logoet er varemærker tilhørende Lionbridge, Inc. Lionbridge® og Lionbridge®-logoet er registrerede varemærker tilhørende Lionbridge Technologies, Inc. i USA og andre lande.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Hvis du har copyright på indhold eller repræsenterer en sådan ejer og mener, at det indhold eller andre oplysninger, der lægges ud, krænker din ophavsret, kan du indsende en krænkelsespåstand i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) med følgende oplysninger:

(i) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person med beføjelse til at handle på vegne af ejeren af den copyright-interesse, som hævdes krænket.

(ii) Identifikation af det beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller en repræsentativ liste over sådanne værker på den pågældende hjemmeside, hvis flere beskyttede værker på en enkelt hjemmeside online er omfattet af en enkelt anmeldelse.

(iii) Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgangen skal fjernes, og tilstrækkeligt med oplysninger til, at vi kan lokalisere materialet.

(iv) De nødvendige kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig.

(v) En erklæring om, at du har grund til at tro, at den omstridte brug af materialet, som er påklaget, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven.

(vi) En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og fremsat under strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, der påstås krænket.

Kontaktoplysninger på den medarbejder, som krænkelsespåstanden skal sendes til:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
Telefon: +1 781.434.6000
Fax: +1 781.434.6057
E-mail: copyright@lionbridge.com

DMCA-meddelelser må kun sendes til ovenstående medarbejder.

Du accepterer, at din DMCA-meddelelse kan være ugyldig, hvis du ikke overholder alle ovenstående krav i dette afsnit.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe