LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE HJEMMESIDEN. DENNE HJEMMESIDE OG DISSE VILKÅR OG BETINGELSER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL.

Copyright 2013 Lionbridge Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle dokumenter og oplysninger på Lionbridges hjemmeside er beskyttet af copyright. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser, må ingen del af dokumenterne eller oplysningerne på hjemmesiden gengives i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Lionbridge.

Indhold og ansvarsfraskrivelse

Lionbridge er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser på en Lionbridge-hjemmeside og forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer uden varsel. Omtale af produkter eller tjenester fra andre udbydere end Lionbridge er ikke ensbetydende med, at disse er godkendt af eller anbefales af Lionbridge. Alle oplysninger på hjemmesiden om Lionbridge og tredjepart er tilgængelige i deres oprindelige indhold og form. 

LIONBRIDGE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED ALLE OPLYSNINGER (HERUNDER SOFTWARE, PRODUKTER ELLER TJENESTER) PÅ EN LIONBRIDGE-HJEMMESIDE, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

Gældende lov tillader muligvis ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovennævnte udelukkelse vedrører muligvis ikke dig.

Lionbridge er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader og tab af nogen art, og Lionbridge er i særdeleshed ikke ansvarlig for direkte, særlige, indirekte, følgeskader eller hændelige skader eller erstatning af tabt fortjeneste, tab af indtægt eller tab af brugsevne, udgifter til erstatningsvarer, tab af eller skade på data, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge en Lionbridge-hjemmeside, et Lionbridge-produkt eller en Lionbridge-service. Dette omfatter skader og tab som følge af brugen af eller i tillid til de dokumenter eller oplysninger, der findes på en Lionbridge-hjemmeside (herunder alle oplysninger, der offentliggøres eller indsættes af andre end Lionbridge), selvom Lionbridge er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader og tab.

Udlevering af oplysninger af juridiske grunde

Lionbridge har ret til at udlevere oplysninger om din brug af hjemmesiden, som kræves ved lov, og når Lionbridge i god tro mener, at en sådan udlevering er hensigtsmæssig for at beskytte virksomhedens rettigheder og/eller efterkomme afgørelsen i en retssag, retskendelse eller juridisk proces, der angår Lionbridge eller hjemmesiden.

Feedbackoplysninger

Oplysninger, som gives til Lionbridge i forbindelse med en Lionbridge-hjemmeside, skal gives af indsenderen og modtages af Lionbridge på et ikke-fortroligt grundlag. Sådanne oplysninger anses for at være ikke-fortrolige og for at tilhøre Lionbridge. Ved at indsende sådanne oplysninger til Lionbridge accepterer du, at de gives til Lionbridge uden betaling for internationale rettigheder, adkomst og interesse i ophavsret og andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Lionbridge kan frit anvende oplysningerne på et ubegrænset grundlag.

Globale programmer

Oplysningerne på denne hjemmeside kan indeholde henvisninger til Lionbridge-produkter eller -programmer, der ikke er offentliggjort eller tilgængelige i alle lande. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Lionbridge har til hensigt at offentliggøre sådanne produkter, programmer eller tjenester i et bestemt land. Kontakt dit lokale Lionbridge-kontor, eller send en e-mail til Lionbridge på info@lionbridge.com for at få oplysninger om de produkter og tjenester, der er tilgængelige for dig. Lionbridges forpligtelser med hensyn til sine produkter og tjenester er udelukkende reguleret efter licens og/eller serviceaftaler, i henhold til hvilke de leveres. Hvis du modtager et Lionbridge-produkt eller en -tjeneste fra denne hjemmeside, der leveres uden en aftale, leveres produktet eller tjenesten som den er og forefindes uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller implicitte, og din brug af produktet eller tjenesten sker på egen risiko.

Links til tredjeparters hjemmesider

Lionbridges hjemmesider kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Lionbridge er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af en hjemmeside, som der linkes til på en Lionbridge-hjemmeside, og Lionbridge er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af indhold på sådanne hjemmesider. Tilstedeværelsen af et link til en tredjeparts hjemmeside betyder ikke, at Lionbridge godkender denne hjemmeside, produkter eller synspunkter på den. Lionbridge stiller disse links til rådighed som en service til brugerne, og tilstedeværelsen af tredjepartslinks er ikke ensbetydende med, at Lionbridge godkender eller anbefaler disse.

Ansvarsbegrænsning

LIONBRIDGE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, KONKRETE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ELLER ANDRE HYPER-FORBUNDNE HJEMMESIDER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ ET INFORMATIONSSYSTEM ELLER ANDET, SELVOM LIONBRIDGE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG TAB.

Sikkerhedspolitik

Lionbridge tager beskyttelsen af personlige oplysninger alvorligt og bestræber sig på ikke at indsamle flere data, end virksomheden er forpligtet til, så din oplevelse på hjemmesiden bliver så effektiv som mulig. Hjemmesiden har sikkerhedsforanstaltninger, der hjælper med at beskytte mod tab, misbrug og ændring af data under vores kontrol. Når du sender følsomme oplysninger via hjemmesiden, er dine oplysninger beskyttet både online og offline ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Vi følger generelt accepterede branchestandarder for at beskytte de personlige oplysninger, som vi modtager, både under overførslen, og når vi har modtaget dem. Selvom ingen metode er helt sikker, og vi derfor ikke kan garantere fuldstændig sikkerhed, bestræber vi os på at bruge kommercielt anerkendte metoder til at beskytte dine personlige oplysninger. Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende indsamling og brug af dine oplysninger.

Lovvalg og værneting

Denne Lionbridge-hjemmeside administreres af Lionbridge fra vores kontorer i Massachusetts, USA. Alle spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af Lionbridges hjemmeside er underlagt USA's føderale lovgivning eller lovgivningen i Commonwealth of Massachusetts. Enhver retssag eller proces vedrørende din adgang til eller brug af Lionbridges hjemmeside skal anlægges i en stat eller ved en føderal domstol i Middlesex County, Massachusetts, USA. Du og Lionbridge accepterer at være underlagt denne retskreds og accepterer, at værnetinget er hos disse domstole.

Du må ikke skaffe dig adgang til, downloade, bruge eller eksportere oplysninger (herunder software, produkter eller tjenester), der findes på denne Lionbridge-hjemmeside, hvis dette er i strid med amerikanske eksportlove eller regler eller i strid med gældende love eller regler.

Varemærker

De varemærker, logoer og servicemærker (samlet "varemærker"), der findes på Lionbridges hjemmeside, tilhører Lionbridge Technologies, Inc. eller Lionbridge, Inc. og andre parter. Intet på Lionbridges hjemmeside skal fortolkes som en tildeling af en licens eller en ret til at bruge et varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra den part, som ejer varemærket. Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ og Lionbridge™-logoet er varemærker tilhørende Lionbridge, Inc. Lionbridge® og Lionbridge®-logoet er registrerede varemærker tilhørende Lionbridge Technologies, Inc. i USA og andre lande.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Hvis du har copyright på indhold eller repræsenterer en sådan ejer og mener, at det indhold eller andre oplysninger, der lægges ud, krænker din ophavsret, kan du indsende en krænkelsespåstand i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) med følgende oplysninger:

(i) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person med beføjelse til at handle på vegne af ejeren af den copyright-interesse, som hævdes krænket.

(ii) Identifikation af det beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller en repræsentativ liste over sådanne værker på den pågældende hjemmeside, hvis flere beskyttede værker på en enkelt hjemmeside online er omfattet af en enkelt anmeldelse.

(iii) Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgangen skal fjernes, og tilstrækkeligt med oplysninger til, at vi kan lokalisere materialet.

(iv) De nødvendige kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig.

(v) En erklæring om, at du har grund til at tro, at den omstridte brug af materialet, som er påklaget, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven.

(vi) En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og fremsat under strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, der påstås krænket.

Kontaktoplysninger på den medarbejder, som krænkelsespåstanden skal sendes til:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
Telefon: +1 781.434.6000
Fax: +1 781.434.6057
E-mail: copyright@lionbridge.com

DMCA-meddelelser må kun sendes til ovenstående medarbejder.

Du accepterer, at din DMCA-meddelelse kan være ugyldig, hvis du ikke overholder alle ovenstående krav i dette afsnit.

Sikkerhed

Det er ikke tilladt at bryde eller gøre forsøg på at bryde sikkerheden i Lionbridges netværk. Ethvert brud på sikkerheden kan medføre, at du pådrager dig et straffe- og civilretligt ansvar. Lionbridge undersøger ethvert påstået brud på sikkerheden og samarbejder med politi og domstole, hvis der er mistanke om et brud, som medfører et strafferetligt ansvar. Eksempler på brud på sikkerheden i Lionbridges netværk omfatter, men er ikke begrænset til:

 • at du skaffer dig adgang til data, der ikke er beregnet til dig
 • at du logger på en server eller en konto, som du ikke har adgangsrettigheder til
 • at du forsøger at sondere, scanne eller teste sårbarheden af et system eller et netværk
 • at du bryder sikkerheds- eller godkendelsesanordninger uden tilstrækkelig autorisation
 • at du forsøger at gribe forstyrrende ind i en tjeneste, der leveres til en bruger, en vært eller et netværk, herunder, men ikke begrænset til, "overbelastning", "oversvømmelse", "mailbombing" eller "crashing"
 • at du udfører en handling med henblik på at få adgang til en tjeneste, du ikke er berettiget til.

Ulovlig brug

Lionbridges netværk må kun anvendes til lovlige formål. Du må for eksempel ikke anvende Lionbridges netværk til at oprette, overføre, videresende eller gemme materiale, som:

 • krænker en anden parts varemærke, ophavsret, forretningshemmelighed eller immaterielle rettigheder
 • krænker en anden parts ret til beskyttelse af personlige oplysninger, reklamerettigheder eller andre personlige rettigheder
 • forringer fortroligheden af kommunikationen
 • omfatter sjofelt eller pornografisk indhold
 • kan virke truende, groft eller hadefuldt
 • er i strid med love eller regler om eksportkontrol
 • tilskynder til adfærd, der ville være strafbar eller kunne give anledning til et civilt søgsmål
 • forårsager tekniske forstyrrelser i Lionbridges netværk, herunder, men ikke begrænset til, virusangreb, orme eller andre destruktive mekanismer
 • krænker rimelige regler fastsat af Lionbridge eller andre udbydere vedrørende Lionbridges netværk
 • tillader eller hjælper en eller flere personer med at udføre en eller flere af ovennævnte aktiviteter
 • udgør vildledende onlinemarketing.

Hvis du bliver opmærksom på, at sådanne aktiviteter finder sted, er du forpligtet til straks at give Lionbridge besked om dette og træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at sådanne forhold bringes til ophør.

Uopfordret kommunikation ("spam")

Det er forbudt at sende identiske eller næsten identiske uopfordrede e-mails, masseforsendelser eller uformelle meddelelser til en eller flere grupper (også kaldet "spam"). Spam er ikke blot et irritationsmoment for internetbrugere, det påvirker også effektiviteten og rentabiliteten af Lionbridges netværk i væsentlig grad. Sådanne uopfordrede e-mails kan øge omkostningerne, fordi de blokerer Lionbridges netværk, så din hjemmeside bliver utilgængelig, hvilket kan medføre nedetid for de programmer, der kræver netadgang.

Desuden må hverken Usenet- eller e-mailbrugere gøre følgende:

 • sende e-mails eller beskeder, der er overflødige og/eller har til formål at genere eller irritere andre
 • fortsætte med at sende e-mails til en modtager, som har givet besked om, at han/hun ikke ønsker at modtage dem
 • sende e-mails med falske oplysninger om TCP/IP-pakkeidentitet i brevhovedet
 • bevidst udelade, slette, forfalske eller forvanske transmissionsoplysninger, herunder brevhoveder og afsenderadresser
 • foretage andre handlinger, der har til formål at sløre din identitet eller dine kontaktoplysninger.

Indhold

Lionbridge udøver ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet i de oplysninger, der passerer gennem Lionbridges netværk, herunder indhold, der findes på tredjepartshjemmesider, som er forbundet med Lionbridges netværk. Links til hjemmesider stilles alene til rådighed som værktøjer til navigation på internettet med et orienterende formål, og de skal ikke ses som et udtryk for, at Lionbridge står inde for indholdet på sådanne sider. Lionbridge hverken godkender eller garanterer nøjagtigheden af indholdet på en tilknyttet hjemmeside og påtager sig heller ikke noget ansvar for at opdatere indholdet. Brug af oplysninger, der er fremskaffet via Lionbridges netværk, sker på din egen risiko.

Lionbridge screener ikke kommunikationen og er ikke ansvarlig for at screene eller overvåge indhold, som du anvender.

Konsekvenser af uacceptabel brug

Lionbridge forbeholder sig ret til at indstille eller lukke for adgangen til Lionbridges netværk, i tilfælde af at denne politik overtrædes.

Indirekte overtrædelser eller forsøg på overtrædelser af denne politik samt faktiske overtrædelser eller forsøg på overtrædelser begået af en tredjepart på dine vegne anses som overtrædelser af denne politik begået af dig. Det er desuden en overtrædelse af denne politik, hvis du anvender en anden udbyders tjenester til at muliggøre en eller flere af ovennævnte aktiviteter, hvis en sådan brug af en anden udbyders tjenester med rimelighed kan forventes at påvirke Lionbridges netværk.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe